Aktuálně

31. 1. 2013 13:22

Návrh vlády: Obce omezí vjezd aut do center

Vláda projedná pravidla pro nízkoemisní zóny. Obce by si tak v budoucnu mohly určit, jaké typy motorových vozidel a kam v rámci svého území vpustí.

Návrh vlády: Obce omezí vjezd aut do centerPrincipem zavedení nízkoemisních zón je zákaz vjezdu do vymezených oblastí vozidlům s nejvyšší produkcí emisí znečisťujících látek. Nízkoemisní zóna bude vytyčena značkami zákazu vjezdu, které budou doplněné podobou emisní plakety, pro kterou omezení platit nebude.

Celkem budou rozlišeny čtyři emisní kategorie pro silniční motorová vozidla, a to i podle typu spalovacího motoru. Návrh také stanoví vzory emisních plaket, jejich grafickou podobu včetně ochranných prvků, pravidla pro označení vozidel emisní plaketou, podmínky distribuce a jejich cenu.

Nařízení stanoví:

  • způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií,
  • vzory emisních plaket,
  • pravidla pro označení silničního motorového vozidla emisní plaketou,
  • podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu.

Emisní plakety

Pro emisní kategorii jedna se plaketa vydávat nebude. Pro odlišení emisní kategorie dva až čtyři bude emisní plaketa barevně odlišena. Červenou barvou bude označená plaketa pro druhou emisní zónu, žlutá pro třetí a zelená pro čtvrtou. Nálepky budou zároveň obsahovat ochranné prvky proti padělání. Jejich platnost bude neomezená. Plaketa bude nepřenosná, pověřený pracovník distribučního místa na ni zapíše údaj o registrační značce vozidla. Při její ztrátě či poškození bude možné zakoupit novou plaketu za plnou cenu. Duplikáty plaket vydávány nebudou.

Motoristé, kteří budou chtít vjet do nízkoemisní zóny, budou muset za nákup emisní plakety vynaložit jednorázově finanční částku ve výši 80 Kč za 1 plaketu. S touto emisní známkou pak budou moci vjíždět do všech nízkoemisních zón vyhlášených na území České republiky, kde bude povolen vjezd příslušné emisní kategorii vozidel. K nákupu plaket budou moci využít distribuční místa na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a místa provozovaná Ministerstvem životního prostředí smluvně pověřenou právnickou osobou. Žádost o vydání emisní plakety bude možné zaslat také poštou nebo v elektronické formě. Náklady spojené se zasláním plakety uhradí žadatel.

Nízkoemisní zóny jsou šancí pro čistší život v obcích

Možnost zavedení nízkoemisních zón, které bude plně v kompetenci obcí, přispěje ke zlepšení stavu ovzduší v obci zmírněním emisí látek, které mohou poškozovat zdraví obyvatel a znepříjemňovat život v obci. Také se očekává snížení hlučnosti díky omezení vjezdu na území obce pro starší typy vozidel, které nesplňují podmínky dané emisní kategorie.

Následujícím krokem bude snaha o vzájemnou uznatelnost emisních plaket mezi českými a německými zónami. Do budoucna pak zahájení diskuze na úrovni Evropské unie o jednotném systému nízkoemisních zón.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Navrhované vzory emisních plaket

Emisní plaketa pro emisní kategorii 2

Emisní plaketa pro emisní kategorii 2 – červená RAL 3020


Emisní plaketa pro emisní kategorii 3

Emisní plaketa pro emisní kategorii 3 – žlutá RAL 1023


Emisní plaketa pro emisní kategorii 4

Emisní plaketa pro emisní kategorii 4 – zelená RAL 6024

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie