Aktuálně

23. 9. 2010 10:00

O čem všem rozhodla Vláda ČR v návaznosti na rozpočet 2011

1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 včetně rozpočtové dokumentace

Deficit státního rozpočtu na příští rok je navržen ve výši 135 miliard Kč. Podle schváleného materiálu bude podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP pro rok 2011 ve výši 4,6 %.

V rámci tohoto návrhu byla schválena účast státního rozpočtu na spolufinancování projektů Regionálních operačních programů obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů ve výši 7,5%. A to v těch případech, kdy již byly podepsány smlouvy nebo jsou smlouvy těsně před podpisem.

Dále se členové vlády shodli na změně jednotlivých položek ve výdajích na vědu a výzkum oproti návrhu Rady pro výzkum a vývoj. Jedná se mj. o zvýšení o 100 mil. Kč u Akademie věd a o 300 mil. Kč v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školy.

Souhlas byl například i se změnami v návrhu střednědobého plánu v rezortu obrany (navýšení na 43,7 miliardy Kč každý rok) a v rezortu spravedlnosti (navýšení o 0,5 miliardy Kč každý rok).

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Návrh povinně implementuje novely směrnice EU, které se týkají daňových úniků spojených s dovozem zboží, některých úprav místa plnění při poskytování služeb a dále odpočtu daně. V rámci boje proti daňovým podvodům je dále navrhováno využití možnosti uplatňovat další opatření stanovená směrnicí EU a to přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění u vybraných komodit a dále institut ručení za daň. Nově je také zaváděná možnost opravy daně u pohledávek za dlužníky (vratka DPH), kteří jsou v insolvenci, čímž dochází k podpoře podnikatelského sektoru.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření

Návrh počítá se snížením maximální výše státního příspěvku za kalendářní rok z dosavadních 3 000 Kč (respektive 4 500 Kč u smluv uzavřených do 31. prosince 2003) na 2000 Kč. Zároveň bude pro vyplacenou státní podporu za rok 2010 zavedena zvláštní sazba daně z příjmů ve výši 50% z poskytnuté státní podpory. Dojde také ke zrušení osvobození úrokových příjmů plynoucích ze stavebního spoření od daně z příjmu fyzických osob.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Jedná se o implementaci směrnice EU o daních z tabákových výrobků s povinnou transpoziční lhůtou do 31. prosince 2010. Návrh představuje zvýšení sazby spotřební daně z tabákových výrobků ve dvou postupných krocích (od 1. ledna 2012 a 1. ledna 2014). Minimální daň z jedné cigarety se od 1. ledna 2012 zvedne o 9 haléřů na 2,10 Kč. Od 1. ledna 2014 tato spotřební daň nesmí být nižší než 90 EUR z 1 000 kusů cigaret. V oblasti zdanění lihu jsou navržena opatření, která mají zajistit splnění podmínek stanovených ČR pro uplatňování trvalé výjimky udělené Evropskou Komisí.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

Návrh stanovuje jednoznačné parametry pro vymezení zpevněné plochy pozemku jako specifického předmětu daně z pozemků a odstraňuje výkladové nejasnosti. Dále zjednodušuje daňové řízení a snižuje daňové zatížení podnikatelů.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Podle návrhu dojde k postupné redukci příspěvku na mandát pro politické strany a politická hnutí od roku 2012 celkem o 10%. Nemění se stálý příspěvek, který činí ročně 6 000 000 Kč pro strany a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje.


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona zahrnuje zdanění důchodů pracujících důchodců při dosažení hranice příjmů přesahující trojnásobek průměrné mzdy; zrušení zvláštní úpravy, podle které nejsou peněžité náhrady u představitelů státní moci předmětem daně (současně i zdanění platu prezidenta a renty bývalého prezidenta) a zrušení daňového osvobození příjmů z ekologických zdrojů energie.

Nejzásadnější změny se týkaly omezení snížení základní slevy na poplatníka o 100 Kč za měsíc na období roku 2011 a zamítnutí návrhu na snížení daňového zvýhodnění na vyživované dítě o 240 Kč za rok.

8. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Jde o novelizace 18 zákonů. Cílem navrhovaných opatření je především finanční úspora v oblasti nemocenského pojištění, vyšší zainteresovanost zaměstnavatelů na vývoji dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, zvýšení příjmů státního rozpočtu pro rok 2011 a posílením ochranných prvků v systému.

Nejzásadnější opatření:
  • denní výše nemocenského bude činit 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
  • prodlužuje se období dočasné pracovní neschopnosti a karantény, po které zaměstnavatel finančně zajišťuje svého zaměstnance náhradou mzdy, platu, odměny, snížené odměny nebo sníženého platu, a to o jeden týden, tj. z prvních 14 na 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
  • v roce 2011 se navrhuje ponechat částku maximálního „ročního“ vyměřovacího základu pro placení pojistného zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými na úrovni roku 2010 - tj. 72násobku průměrné mzdy
  • zrušení sociálního příplatku
  • ve dvouleté variantě a ve čtyřleté variantě rodičovské bude vyplacena stejná částka (celková částka čtyřleté varianty bude snížena na dvouletou variantu), u čtyřleté varianty dosáhneme stejné výše změnou délky pobírání vyšší a nižší částky rodičovské
  • změna podmínek nároku na porodné – zacílení porodného na prvorodičky v rodině s nízkým příjmem (do 2,4násobku životního minima) – 13 000 Kč
  • zpřísnění právní úpravy povolování a odnímání povolení ke zprostředkování zaměstnání
  • zajistit snížením výše příspěvku na péči v I. stupni závislosti z 2000 na 800 Kč měsíčně jeho správné využití s ohledem na odpovídající náročnost a intenzitu péče
  • omezení možnosti OSVČ manipulovat se systémem nemocenského pojištění tak, aby bylo zabráněno jeho zneužívání (zejména u matek s dětmi, kterým stačilo platit si nízkou platbu nemocenského pojištění ve 12 měsících před nástupem na mateřskou, aby dosáhly na velmi vysoké částky peněžité pomoci v mateřství)
  • zavedení nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti tzv. překlenovacího příspěvku pro OSVČ, které přestanou být uchazeči o zaměstnání. Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců. Měsíční výše příspěvku činí nejvýše 0,25násobku průměrné mzdy.

9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Vláda se dohodla na změně, která by zrušila stanovené minimální rozpětí platových tarifů mezi nejnižším a nejvyšším platovým stupněm v platové třídě a způsob navyšování platových tarifů v platových stupních, s tím, že nadále budou platové tarify v jednotlivých platových stupních stanoveny nařízením vlády. Platové tarify zůstávají v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních. Zároveň u nejvyšších platových tříd bude možné sjednat smluvní plat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie