Aktuálně

20. 2. 2012 16:50

Občanský zákoník bude účinný od roku 2014

Prezident republiky dnes podepsal nový občanský zákoník. Od roku 2014 nahradí dosud platnou normu ze 60. let.

Experti politických stran přes léto projednají návrh nového občanského zákoníkuNový občanský zákoník tvoří jednotný právní celek, který shrnuje veškeré soukromé právo do jednoho kodexu. „Je to historický okamžik. Byl dokončen proces přijímání zákona, který je po Ústavě druhým nejvýznamnějším zákonem země a který ovlivní každodenní život občanů,“ prohlásil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Vedle zastaralosti současné úpravy, která je často postavena na socialistických principech, řeší nový zákoník také značnou roztříštěnost úpravy občanskoprávních vztahů do několika různých právních předpisů.

Na nové podobě občanského zákoníku pracovala rekodifikační skupina ministerstva spravedlnosti jedenáct let. Přináší novou, moderní úpravu soukromoprávních vztahů, mezi jejíž hlavní přínosy patří například větší důraz na úpravu osobnostních práv, podpora principu svobodné vůle či jednotná úprava závazkového práva.

Návrat k evropskému právu

Občanský zákoník v nové podobě znamená návrat ke standardům evropské kontinentální právní kultury a tuzemských právních tradic, které byly po státním převratu v roce 1948 odmítnuty, tedy definitivní rozchod s totalitárním pojetím funkce občanského práva jako nástroje řízení společnosti. „Kodex civilního práva je základním pilířem vyspělých demokratických právních řádů,“ uvedl o návrhu již dříve premiér Petr Nečas.

Návrh zákoníku je rozdělen do pěti částí. Věnuje se právnímu postavení člověka jako jednotlivce. Upravuje také rodinné právo, kde zavádí například institut manželství a práva a povinnosti manželů, rodičů i dětí.

Další část se týká tzv. absolutních majetkových práv, vymezuje tak držbu, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem, správu cizího majetku a dědické právo. Zabývá se rovněž relativními majetkovými právy a řeší vznik závazků a jejich obsah, zajištění a zánik.

Jedna z částí kodexu pak upravuje ustanovení společná, přechodná a závěrečná, a to zejména pravidla přechodu ze současné právní úpravy na nový právní pořádek.

Prezident dnes podepsal současně také i zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém, které společně s občanským zákoníkem tvoří rekodifikaci soukromého práva v České republice.

Přehled novinek v občanském zákoníku

 • zvíře nebude věc;
 • bude možné si osvojit i zletilou osobu;
 • u náhradního mateřství zákon výslovně řekne, že druhá žena má právo si dítě osvojit;
 • vlastník pozemku bude mít nově možnost vymoci si k němu přístup i v případě, že na něm nestojí stavba;
 • omezit člověka ve svéprávnosti bude moci soud jen v jeho zájmu, bude zároveň muset uvést, v jakém rozsahu;
 • mezi věci budou zahrnuty i věci nehmotné, se kterými lze obchodovat - tedy například informace, licence či pohledávky;
 • v případě, že si někdo koupí v dobré víře kradenou věc, zůstane mu, původnímu majiteli bude muset nahradit škodu člověk, který kradenou věc prodal;
 • okruh dědiců se rozšiřuje ze čtyř kategorií na šest - nově budou moci dědit i praprarodiče zemřelého nebo jeho sestřenice a bratranci,
 • stát bude také dědicem, což ošetří situace, kdy bez příbuzných a jiných dědiců zemře člověk s majetkem v zahraničí;
 • bude možné uzavřít dědickou smlouvu;
 • smluvní strany se budou moci dohodnout na čemkoliv, pokud to neodporuje zákonům, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku;
 • ruší se absolutní neplatnost smlouvy: Soud nebude moci zrušit smlouvu, protože jí nerozumí, zůstane v platnosti, pokud jí rozumí obě strany;
 • u vlastníků bytů se posílí důraz na spoluvlastnictví domu;
 • posílí se práva vlastníků bytů, například se budou moci dozvědět jména ostatních majitelů bytových jednotek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Portál Nový občanský zákoník

Portál Ministerstva spravedlnosti ČR představuje hlavní změny, ale i odborné detaily nového zákoníku obcanskyzakonik.justice.cz

Informace na stránkách Poslanecké sněmovny

Odkaz na průběh čtení, schvalování a přijatá usnesení: Sněmovní tisk 362

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie