Aktuálně

30. 6. 2021 15:35

Přehled vládní pomoci poskytnuté postiženým tornádem

Vláda přijala několik opatření na pomoc lidem, obcím i firmám, které postihla ve čtvrtek 24. června 2021 živelní pohroma v podobě tornáda, které zpustošilo několik obcí zejména na jižní Moravě. Přinášíme jejich přehled.

Pomoc pro občany a obce

 • Vláda rozhodla o změně podmínek udělování podpory Státním fondem podpory investic tak, aby tento fond mohl postiženým občanům poskytnout kromě nízkoúročených půjček i dotaci na obnovu obydlí. Dotace na rekonstrukci poškozeného či výstavbu nového obydlí v rámci programu Živel může činit až dva miliony korun. V případě bytového domu půjde o dva miliony za každý byt. V případě výstavby nového domu mohou lidé získat okamžitou zálohovou dotaci ve výši 500 000 korun. K tomu mohou lidé využít i nabídky úvěru s jednoprocentním úrokem až a 30 let. Úvěr se bude poskytovat v rozmezí 30 000 až tři miliony korun. Podporu bude možné využít i na nákup nové nemovitosti.
   
 • Na obnovu poničeného obecního majetku je určen dotační program Obnova obecního a krajského majetku. Žádosti o dotaci a investiční záměr bude schvalovat Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace bude možné využít na opravy místní komunikace, chodníků, mostů, lávek, kulturních domů, škol, školek, sportovišť a veškeré další obecní či krajské infrastruktury. Obce budou moci získat dotace až do výše 90 procent skutečně vynaložených nákladů, kraje až 50 procent. K dispozici bude 420 milionů korun. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj, na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj naleznete i příklady konkrétní finanční pomoci.
   
 • Postižení občané mohou také prostřednictvím pracovišť Úřadu práce ČR získat dávku mimořádné okamžité pomoci, která má sloužit k zabezpečení základních životních potřeb a první pomoci k odstranění důsledků katastrofy do doby, než bude možné poskytnout pomoc z jiných zdrojů. Výše mimořádné finanční pomoci se stanoví s přihlédnutím k sociálním a majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce, tedy až do výše 57 900 korun. Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
   
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo také speciální telefonní linky, kde si lidé mohou požádat o pomoc, a to
  1. Lužice, Mikulčice, Pánov a Hodonín: 778 534 778
  2. Moravská Nová Ves a Hrušky: 775 424 116
  3. Podbořansko: 778 763 040
  Poradit mohou i pracovníci call centra Úřadu práce ČR a na bezplatné lince 800 77 99 00 nebo prostřednictvím e-mailových adres callcentrum@mpsv.cz a kontaktni.centrum@mpsv.cz.
   
 • Lidé postižení živelní pohromou mohou vyhledat i psychologickou pomoc. Přehled linek krizové a psychologické pomoci naleznete na stránkách Ministerstva vnitra. Na stejné adrese jsou i kontakty pro osoby a firmy, které nabízejí postiženým oblastem pomoc a je zde mimo jiné zveřejněn i seznam veřejných sbírek a dalších důležitých kontaktů.
   
 • Státní pozemkový úřad uvolnil z rozpočtu na pozemkové úpravy na rychlou pomoc lidem a obcím poničeným bouří s tornádem 100 milionů korun. Ty budou přesměrovány do programů na pomoc s obnovou infrastruktury v poničených obcích.
   
 • Státní podnik Lesy České republiky nabídl každému majiteli zničeného domu 50 kubíků kulatiny nebo finanční dar 100 000 korun. Každé postižené domácnosti poskytnou v případě zájmu i 20 kubíků palivového dříví. Žádosti o dřevo nebo finanční dar je možné zasílat na e-mail: andrej.toth@lesycr.cz, případně lze žádat telefonicky na čísle +420 724 523 285.
   
 • Ministerstvo zemědělství je připraveno finančně podpořit obnovu poničených vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů. Využije k tomu zejména program 129 410 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III. Výše podpory může činit až 100 milionů korun. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Pomoc pro podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo program Pomoc po tornádu. Pomoc podnikatelům, kterým přírodní katastrofa poničila majetek – nemovitosti, stroje, zařízení, softwarové vybavení a další hmotný a nehmotný majetek sloužící k podnikání, je rozdělena do dvou forem:

 1. dotace na nákup nového majetku do výše 1 milion korun, která bude zaměřena na obnovu/nákup nového dlouhodobého majetku jako náhrady za tornádem zničený, zásoby a jednorázovou paušální podporu na úklidové práce ve výši 50 000 korun
 2. bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky do výše 45 milionů korun, který bude poskytován na obnovu/nákup nového dlouhodobého majetku jako náhrady za tornádem zničený na základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

Vláda na tuto podporu schválila využití až 200 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy. Podrobnosti naleznete na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/pomoc-po-tornadu-pro-podnikatele--262171/.

Česká správa sociálního zabezpečení automaticky promine zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným kteří měli k 24. 6. 2021 místo trvalého pobytu, místo výkonu činnosti nebo vykonávali převážnou část své činnosti na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav, Hodonín a obcí Blatno a Stebno na Lounsku penále z opožděně zaplaceného povinného sociálního pojistného za červen až listopad 2021. Podmínkou je zaplacení pojistného, a to nejpozději do 31. 12. 2021, přičemž pojistné za prosinec 2021 je splatné od 1. do 20. ledna 2022, záloha na prosinec 2021 je splatná v průběhu prosince 2021.

Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Daňové úlevy

Ministryně financí rozhodla se souhlasem vlády o vydání prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň plátcům daní na území obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín. Při splnění stanovených podmínek (sídlo na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, splnění povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů a zaplatit příslušnou daň do 31. 8. 2021 a zároveň do tohoto data i učinit oznámení osvobozených příjmů atd.), dojde k prominutí:

 1. pokut za opožděné tvrzení daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky u této daně, daňovým subjektům majícím termín pro podání daňového přiznání ke dni 1. 7. 2021,
 2. pokut za opožděné tvrzení daně z přidané hodnoty za zdaňovací období květen 2021, červen 2021 a II. čtvrtletí 2021, včetně úroku z prodlení a úroku z posečkané částky u této daně,
 3. všech pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, pokud běh lhůty ke splnění povinnosti související s kontrolním hlášením alespoň z části spadá do období od 25. 6. 2021 do 31. 7. 2021,
 4. záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 splatné dne 15. 7. 2021,
 5. pokut za neoznámení osvobozeného příjmu s termínem do 1. 7. 2021
 6. daně z příjmů připadající na příjmy plynoucí poplatníkům na základě nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou v souvislosti s živení pohromou ze dne 24. 6. 2021

Informace naleznete na stránkách Ministerstva financí v tiskové zprávě a na stránkách Finanční správy.

Pomoc pro zaměstnavatele a zaměstnance

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro zaměstnavatele a zaměstnance postižené živelní pohromou cílený program Tornádo, který je založen na podobném principu jako úspěšný program Antivirus pro firmy postižené covidem-19. Prostřednictvím programu Tornádo bude Úřad práce ČR přispívat na náhrady mezd a mzdy samotné.

Zaměstnavatel obdrží příspěvek ve výši 100 procent vynaložených mzdových nákladů za období od 25. června do 31. července 2021, pokud kvůli důsledkům živelní pohromy došlo k

 1. překážce na straně zaměstnavatele (firma kvůli způsobeným škodám nemůže fungovat)
 2. překážce na straně zaměstnance (zaměstnanec kvůli způsobeným škodám a jejich likvidaci nemůže docházet do zaměstnání)
 3. zaměstnanec byl z důvodu likvidace škod převeden na jinou práci, jeho mzda je vyplácena ve stejné výši, jako na jeho původním místě a její vyplácení refunduje stát

Žádosti o výplatu náhrad bude možné podávat od poloviny července do konce srpna.

Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pomoc pro zemědělce

Zemědělci, lesní a vodní hospodáři a potravináři postižení živelní pohromou (týká se i postižených oblastí Ústeckého kraje) mohou žádat Ministerstvo zemědělství o výplatu finanční kompenzace za utrpěné ztráty. Mezi uznatelné náklady patří zejména škody na polích (tj. veškeré porosty zemědělských plodin), trvalých kulturách (včetně sadů a vinic), lesních porostech, krmivech a stelivech, zvířatech (včetně včel a rybích obsádkách), hospodářských stavbách, mechanizaci, technologii a zařízeních.

Poškození podnikatelé v zemědělství mohou prostřednictvím Rámcového programu řešení rizik a krizí v zemědělství získat kompenzaci až do výše 100 procent prokázaných škod. Na kompenzace škod vyhradilo Ministerstvo zemědělství se souhlasem vlády až 1,5 miliardy korun. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva zemědělství.

Pomoc pro Jihomoravský kraj

Vláda uvolnila z vládní rozpočtové rezervy až 20 milionů korun, které převedla do účelové rezervy finančních prostředků na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků a následně poskytla formou dotace Jihomoravskému kraj na základě jeho předchozí žádosti. Peníze budou určeny na pokrytí prvotních nákladů mimořádné události v rámci krizového řízení kraje.

Informace z jednotlivých ministerstev

Ministerstvo pro místní rozvoj

Pomoc obcím a lidem zasaženým tornádem

Program Živel

Ministerstvo financí

Daňové úlevy + finanční správa

Prominutí místních poplatků

Prominutí správních poplatků

Osvobození od správních poplatků – registrace vozidel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cílený program Tornádo

Pomoc pro zaměstnavatele a OSVČ

Ministerstvo zemědělství

Pomoc pro zemědělce

Pomoc s odstraňováním škod

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pomoc po tornádu

Ministerstvo vnitra

Psychologická pomoc

Ministerstvo životního prostředí

Dotace pro obce

Ministerstvo spravedlnosti

Odklad exekuce

Ministerstvo obrany

Nasazení vojáků

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie