Aktuálně

4. 10. 2010 14:29

Projev premiéra Petra Nečase na slavnostním zahájení akademického roku 2010/2011 českých vysokých škol v Plzni 4. 10. 2010

Vážený pane rektore, vážený pane předsedo České konference rektorů, vážení kolegové ministři, dámy a pánové, je pro mne skutečně potěšením a ctí a zúčastnit se zahájení akademického roku. Jsem přesvědčen, že problematice vysokého školství musí věnovat vláda vysokou pozornost.

Česká republika stojí před unikátní příležitostí. Jsme zemí, která má šanci se transformovat na moderní, kvalitní zemi založenou na oborech s vysokou přidanou hodnotou a zajišťující dlouholetou konkurenceschopnost naší země a tím pádem i prosperitu pro její obyvatele. To, co k tomu potřebujeme je, samozřejmě, velmi výrazným způsobem se orientovat na nezbytné reformy. My, vedle klíčových reforem, které musíme provádět především na výdajové straně státního rozpočtu, které potřebujeme především proto, aby se staly naše veřejné finance dlouhodobě udržitelnými, protože čelíme velmi významné demografické výzvě a také velmi významné globalizační výzvě v oblasti ekonomiky, kde vedle klíčových reforem jako je reforma důchodového systému, reforma zdravotnictví, reforma trhu práce a případně daňová reforma, musíme se zaměřit i na budování prvků dlouhodobé konkurenceschopnosti naší země. Protože reformami, o kterých mluvím stabilizujeme sice příjmovou a výdajovou stránku našeho státního rozpočtu a zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti naší země znamená reformovat také tzv. znalostní trojúhelník založený především na školství, s primátem terciárního vzdělávání, oblasti vědy a výzkumu a potom také podpory inovací. My jsme doposud využívali jistý transformační polštář, který byl v naší zemí vytvořený především poměrně kvalifikovanou pracovní silou a tím, že pracovní síla v ČR především v porovnání se západní Evropou nebyla příliš drahá.

Využívali jsme také orientaci exportu na trhy EU a toho, že byla silná poptávka po tomto našem zboží. To samozřejmě přivedlo do naší země celou řadu i přímých zahraničních investic, kterými se vytvořilo zhruba 135 000 pracovních míst, na druhé straně musíme mít odvahu podívat se pravdě do očí a sice, že drtivá většina těchto investic, samozřejmě zdaleka na všechny, ale přesto drtivá většina, byla založena, ze vzdělanostního hlediska, na oborech, na pracovních místech, kde se vyžadovala pouze nízká, nebo středně vysoká vzdělanostní intenzita z hlediska kvalifikace na těchto pracovních místech. Jsem přesvědčen, že máme-li dlouhodobě udržet konkurenceschopnost ČR musíme se orientovat na všechny tři vrcholy znalostního trojúhelníku, tzn. provést reformu školství, především tedy reformu terciárního vzdělávání, kde klíčovým prvkem musí být orientace na kvalitu.

My jsme v uplynulých dvaceti letech poměrně silně saturovali nabídkovou stranu našeho vysokoškolského vzdělávání. Bylo to logické, ano, z hlediska dlouhodobých průměrů pořád patříme k zemím, které v rámci OECD nebo EU počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí stále patří pod průměr. Na druhé straně musíme se teď opravdu zaměřit nikoli na kvantitu nabízeného vzdělávání, toto již bylo v podstatě dosaženo, A tím klíčovým kategorickým imperativem musí být kvalita dosahovaného vysokoškolského vzdělání. To musí být jeden z klíčových prvků reformy vysokoškolského vzdělávání, protože pouze kvalitní vysokoškolské vzdělání přivede do naší země obory s vysokou přidanou hodnotou. Jak jsem již řekl, ty dosavadní kroky, kterými jsme zajišťovali ekonomický růst této země spočívaly na oborech zaměřených na vzdělávání, které mělo tedy jakousi nižší intenzitu vzdělávacích potřeb.

Chceme-li dlouhodobě být touto konkurenceschopnou ekonomikou znamená to orientovat se především na obory, které vyžadují vysokou kvalifikaci, špičkové vzdělání, obory, které nám umožní zvýšit produktivitu práce a také práci s vyšší přidanou hodnotou. Proto se musíme orientovat vedle reformy terciárního vzdělávání také na reformu vědy, výzkumu, což je klíčový prvek. Jsem přesvědčen, že právě vysoké školy představují pro propojení vzdělávacích služeb současně vědy a výzkumu klíčovou komponentu. Koneckonců jejich vzrůstající podíl na vědeckovýzkumné aktivitě v rámci ČR je jednoznačně pozitivní. Jsem přesvědčen, že tato tendence je správná a má pokračovat. Potřebujeme také provázat více třetí vrchol tohoto znalostního trojúhelníku, tzn. oblast inovací především s výkonnou reálnou ekonomickou sférou. Protože přes různé daňové stimulační nástroje, bohužel, inovační kapacita financovaná z oblasti reálné ekonomiky podnikové sféry neroste, ale naopak klesá. To znamená velmi účinně provázat i inovační potenciál naší ekonomiky s vědou a výzkumem a tak terciární vzdělávání.

Jsem přesvědčený, že tímto směrem máme jít, musíme jít. Je to velká výzva pro naši zemi a jsem přesvědčen, že ve spolupráci i s vysokými školami, s konferencí rektorů jsme schopni tyto kroky učinit a využít následující čtyřleté období, které máme před sebou pro skutečně efektní reformu celého znalostního trojúhelníku, tzn. jak terciárního školství, tak systému vědy a výzkumu, tak systému průmyslových inovací. Já pevně věřím, že i tento akademický rok, školní rok, který zahajujeme povede k pozitivním výsledkům přes mnohé poměrně těžké kroky, které se musí v oblasti financování vysokých škol udělat, tak jsem přesvědčen, že to bude pozitivní rok, který přispěje k pozitivnímu reformnímu úsilí v této oblasti.

Dámy a pánové děkuji vám za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie