Aktuálně

5. 1. 2015 14:10

Schodek státního rozpočtu za rok 2014 je o 34 mld. nižší než plánovaný

V roce 2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 133,8 mld. Kč, celkové výdaje 1 211,6 mld. Kč a schodek hospodaření 77,8 mld. Kč. Meziročně je to výsledek lepší o 3,5 mld. Kč a proti výši dané rozpočtem dokonce o 34,2 mld. Kč.Státní dluh klesl meziročně o 19,7 mld. Kč na 1663,7 mld. Kč. Náklady na dluhovou službu meziročně poklesly o 2,4 mld. Kč, z 50,9 mld. Kč na 48,5 mld. Kč.

Pokladní plnění za prosinec 2014 (v mld. Kč)

 Ukazatel
Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo
Skutečnost
leden-prosinec 2013
1 091,86 1 173,13 -81,26
% plnění 2013 100,1 98,5 81,3
Schválený rozpočet* 2014 1 098,24 1 210,24 -112,00
Rozpočet po změnách 2014 1 128,44 1 240,44 -112,00
Skutečnost
leden-prosinec 2014
1 133,82 1 211,60 -77,78
% plnění 2014 100,5 97,7 69,4
Index 2014/2013 103,8 103,3 95,7
rozdíl 2014 - 2013 41,96 38,48 3,48

 *) vč. zákona č. 318/2014 Sb., který novelizoval zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014

Příjmy státního rozpočtu

Celkové příjmy byly proti rozpočtu po změnách vyšší o 5,4 mld. Kč. Na plnění a také meziročním růstu o 42,0 mld. Kč se podílely zejména daňové příjmy, z nichž pozitivně působilo zejména inkaso DPH (překročení rozpočtu o 11,5 mld. Kč při meziročním růstu o 10,3 mld. Kč), dále inkaso DPPO (překročení rozpočtu o 7,0 mld. Kč, růst o 7,9 mld. Kč) a pojistné na sociální zabezpečení s růstem o 10,6 mld. Kč. Z nedaňových a ostatních příjmů působil na meziroční růst zejména únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE (8,5 mld. Kč) a příjmy z EU (růst o 6,6 mld. Kč).

Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 569,0 mld. Kč (50,2 % celkových příjmů, v roce 2013 to bylo 50,4 %), na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 382,8 mld. Kč (33,8 % celkových příjmů, v roce 2013 to bylo 34,1 %) a na nedaňové a ostatní příjmy 182,0 mld. Kč (16,0 % celkových příjmů, v roce 2013 to bylo 15,5 %).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 18,8 mld. Kč, tj. o 3,4 %. Jejich rozpočet byl překročen o 6,5 mld. Kč, tj. o 1,2 %.

Inkaso DPH představovalo 230,2 mld. Kč a překročilo svůj rozpočet o 11,5 mld. Kč, tj. o 5,3 %. Meziročně vzrostlo o 10,3 mld. Kč, tj. o 4,7 %. Toto navýšení je částečně dáno vyšší mírou spotřeby proti předpokládané spotřebě, na které byl založen odhad inkasa DPH státního rozpočtu 2014. Další faktor mající vliv na vyšší inkaso DPH souvisí s nevyplacením nadměrných odpočtů DPH za zdaňovací období listopad a prosinec 2013 v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých daňových subjektů. Tento vliv se vzhledem k postupnému vyplácení těchto nadměrných odpočtů v průběhu roku snižoval, nicméně část odpočtů nebyla do konce roku 2014 vyplacena (vliv cca 1-2 mld. Kč). Pozitivní vliv na inkaso daně měla i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky, mezi která patří například zavedení povinnosti kauce pro obchodníky s pohonnými hmotami.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 134,0 mld. Kč, což je o 5,4 mld. Kč méně než přepokládal rozpočet a o 2,4 mld. Kč méně než v roce 2013. Na meziročním poklesu této skupiny příjmů se nejvíce podílel odvod z elektřiny ze slunečního záření s poklesem o 3,8 mld. Kč. Zde došlo pro rok 2014 k prodloužení odvodu pro zařízení uvedená do provozu v průběhu roku 2010. Sazba odvodu se však snížila z 26 % na 10 %, resp. z 28 % na 11 %. Tento pokles tak odpovídá rozpočtovému očekávání. Meziroční pokles (o 2,1 mld. Kč) vykázalo i inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 44,7 mld. Kč a nenaplnilo tak svůj rozpočet o 3,4 mld. Kč. Meziroční růst z počátku roku, který souvisel s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. ledna, se v druhé polovině roku proměnil v celkový pokles, jehož hlavním důvodem bylo neschválení předpokládaného navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, se kterým se počítalo v návrhu státního rozpočtu 2014. Naopak inkaso spotřební daně z minerálních olejů, které dosáhlo 72,8 mld. Kč, vykázalo meziroční růst o 3,2 mld. Kč. Přesto zůstalo rozpočtové očekávání nenaplněno o 1,6 mld. Kč. Nižší plnění bylo dáno například opětovným zavedením zrušení institutu vracení spotřební daně z minerálních olejů prokazatelně užitých pro zemědělskou prvovýrobu od 1.7.2014. Další faktor pro nižší plnění inkasa daně je i rostoucí podpora biopaliv, která jsou používána místo klasických fosilních paliv.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 87,7 mld. Kč dosáhlo sice meziročního růstu o 3,2 mld. Kč, tj. o 3,8 %, její rozpočet však zůstal nenaplněn o 4,7 mld. Kč. Mezi hlavní faktory nižšího plnění patří mimo jiné vyšší podíl zaměstnanosti na kratší pracovní úvazky a neočekávaná opatření, která byla realizována v průběhu roku (navrácení základní slevy pro pracující důchodce za rok 2014 na základě nálezu Ústavního soudu od října roku 2014 a stejně tak možnost nároku na tuto slevu zpětně i za rok 2013).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání dosáhlo 0,6 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 0,8 mld. Kč a nenaplnění rozpočtu o 2,6 mld. Kč. Příčinou je i skutečnost, že starobní důchodci mohou zpětně uplatňovat základní slevu na dani za rok 2013. Bez tohoto vlivu by inkaso daně vykázalo meziroční růst, k čemuž by přispěla mimo jiné i přijatá opatření spočívající v omezení uplatnění slev na dani u osob, které využívají výdajové paušály.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 10,0 mld. Kč představovalo překročení rozpočtu o 1,0 mld. Kč a meziroční růst o 1,3 mld. Kč. Relativně vysoké plnění může souviset s vyšší než očekávanou výplatou dividend.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo 89,4 mld. Kč. To představovalo překročení rozpočtu o 7,0 mld. Kč a meziroční růst o 7,9 mld. Kč, tj. o 9,7 %. Oproti předchozímu roku došlo ke změně trendu, která se projevila zejména růstem inkasa DPPO z přiznání vlivem ekonomického oživení, ale také mírným nárůstem inkasa DPPO vybírané srážkou u zdroje (např. dividendy). Inkaso této daně v samotném prosinci činilo 18,2 mld. Kč, zatímco v prosinci 2013 to bylo 16,2 mld. Kč (v prosinci byla odváděna čtvrtletní případně pololetní záloha na daň).

Inkaso majetkových daní, které dosáhlo 9,4 mld. Kč, tvoří zejména inkaso daně z nabytí nemovitých věcí. U této daně se potvrdil očekávaný mírný meziroční růst inkasa vlivem celoročního dopadu zvýšení sazby daně o jeden procentní bod, které je účinné už od roku 2013. I přes to, že meziroční růst inkasa daně z nabytí nemovitých věcí činil 0,3 mld. Kč, rozpočet této daně nebyl naplněn o 0,5 mld. Kč. Od roku 2014 došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod daň z příjmů.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 382,7 mld. Kč, což představovalo nenaplnění rozpočtu o 0,1 mld. Kč a meziroční růst o 10,6 mld. Kč. Očekávaný rozpočtovaný růst vycházel z reálného stavu vyměřovacích základů pro pojistné v roce 2013 a z makroekonomické predikce meziročního tempa růstu objemu mezd pro rok 2014. Zapracováno bylo i snížení předpokládaného dopadu zapojení občanů do systému 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši 182,0 mld. Kč představovaly 99,5 % rozpočtu po změnách (nenaplnění o 1,0 mld. Kč). Meziročně vzrostly o 12,6 mld. Kč, což ovlivnil nejvíce únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč. Příjmy z EU dosáhly 121,6 mld. Kč a byly tak při plnění na 94,1 % meziročně vyšší o 6,6 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 7,4 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o téměř 0,5 mld. Kč a plnění rozpočtu na 100,0 %.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje byly v roce 2014 čerpány v objemu 1 211,6 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 38,5 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Rozpočet po změnách byl čerpán na 97,7 %, což představuje úsporu ve výši 28,8 mld. Kč. Na meziroční růst působily (mimo dále uvedené položky) zejména vyšší výdaje určené na spolufinancování společných programů ČR a EU (o cca 20 mld. Kč)

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ty dosáhly 496,0 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 6,3 mld. Kč, tj. o 1,3 %, a úsporu proti rozpočtu po změnách ve výši 7,6 mld. Kč. Jejich podíl na celkových výdajích činil 40,9 % (v roce 2013 to bylo 41,7 %).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 112,1 mld. Kč a meziročně vzrostly o 5,6 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 82,6 mld. Kč, což je o 1,2 mld. Kč více než v roce 2013. Šlo o zálohy regionálnímu školství ve výši 78,5 mld. Kč, což je o 1,1 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Soukromým školám byly vyplaceny zálohy v částce 4,1 mld. Kč, což je o 0,1 mld. Kč více než v roce 2013.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 59,9 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 6,2 mld. Kč a plnění na 99,1 %. Na meziročním růstu o 11,5 % se projevilo zákonné opatření Senátu č. 342/2013, kterým byla v závěru roku 2013 navýšena platba za státní pojištěnce o 64 Kč/měsíc na 787 Kč/měsíc. S platností od 1. července došlo k dalšímu navýšení těchto plateb na 845 Kč/měsíc.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 112,4 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 10,1 mld. Kč a plnění rozpočtu po změnách na 103,1 %. Z těchto prostředků bylo cca 89 mld. Kč, které se týkaly financování společných programů ČR a EU.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci roku 2014 schodkem ve výši 77,8 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2013 výsledek lepší o 3,5 mld. Kč a proti výši dané rozpočtem dokonce o 34,2 mld. Kč. Na nižším než plánovaném schodku se podílelo na straně příjmů zejména inkaso DPH a DPPO. Na straně výdajů došlo k úspoře zejména u neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů (o 8,4 mld. Kč), u sociálních dávek (o 7,6 mld. Kč), případně vázáním výdajů v kapitole VPS (5 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném prosinci skončilo schodkem 8,9 mld. Kč (v prosinci 2013 to bylo 1,9 mld. Kč), když příjmy činily 130,0 mld. Kč (v prosinci 2013 to bylo 126,4 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 139,0 mld. Kč (v prosinci 2013 to bylo 128,3 mld. Kč). Na meziročně vyšší výdaje v samotném prosinci o 10,7 mld. Kč působily nejvíce investiční transfery podnikatelským subjektům a veřejným rozpočtům územní úrovně. Ty souvisely zejména se zvýšeným čerpáním výdajů ke konci roku v rámci OP Životní prostředí.

Saldo státního rozpočtu / leden - prosinec (v mil. Kč)

leden-prosinec Saldo SR
2000 -46 061
2001 -67 705
2002 -45 716
2003 -109 053
2004 -93 684
2005 -56 338
2006 -97 580
2007 -66 392
2008 -20 003
2009 -192 394
2010 -156 416
2011 -142 771
2012 -101 000
2013 -81 264
2014 -77 782

Více informací Ministerstvo financí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie