Aktuálně

1. 7. 2019 16:36

Vláda chce zamezit vícečetným exekucím a nabízí nové možnosti řešení daňových sporů

Vláda chce zamezit vícečetným exekucím a nabízí nové možnosti řešení daňových sporů, 1. července 2019.
Vláda chce zamezit vícečetným exekucím a nabízí nové možnosti řešení daňových sporů, 1. července 2019.
Vláda na jednání v pondělí 1. července 2019 schválila návrh novely zákona, kterým se mění občanský soudní řád a exekuční řád. Kromě toho ministři schválili návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů a zabývali se financováním nekrytých závazků regionálních rad regionů soudržnosti.

Návrh novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, který připravila ministryně spravedlnosti Marie Benešová, řeší především problémy vícečetných exekucí, které představují závažný celospolečenský problém. Nová opatření mají omezit počet podávaných exekučních návrhů a zajistit ukončování bezvýsledných exekučních řízení v odpovídající době. Tím se zabrání hromadění řízení. Mezi konkrétní opatření patří nová paušálně stanovená náhrada hotových výdajů v první fázi exekučního řízení. S tím je spojena povinná záloha na náklady exekuce. Vláda zároveň navrhla zjednodušení postupu zastavování exekucí. Týká se to konkrétně tzv. nedobytných pohledávek, tedy pohledávek, u kterých by majetek či vymožené plnění nepokrývaly ani náklady řízení.

Ministři se shodli na zavedení lhůty, po jejímž uplynutí by byl soudní exekutor povinen zastavit bezvýslednou exekuci bez návrhu a souhlasu oprávněného. Vláda chce zakotvit koncentraci exekucí proti jednomu dlužníkovi u jednoho exekutora tak, aby mohlo v důsledku spojování řízení dojít ke snížení nákladů exekuce. Tím dojde také ke snížení zátěže třetích osob, které jsou povinné spolupracovat se soudním exekutorem. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů předložený Ministerstvem financí je transpozicí směrnice Rady EU o mechanismech daňových sporů v Evropské unii. Jedná se o tzv. směrnici DRM. Návrh přináší daňovým subjektům nové právní nástroje ochrany. Již dnes se mohou poplatníci obrátit na příslušné orgány. A to v případě, že u něho opatření některého ze smluvních států vedou ke vzniku zdanění, které je v rozporu se smlouvou o zamezení dvojímu zdanění. Nově budou mít poplatníci možnost požadovat ustavení panelu nezávislých odborníků, kteří budou daný problém řešit. Nově bude stanovena lhůta pro dosažení dohody těchto orgánů. Na základě připomínek by měl zákon nabýt účinnosti k 15. dni měsíce, který následuje po vyhlášení zákona.

Vláda se zabývala také financováním nekrytých závazků regionálních rad regionů soudržnosti. Ministři vzali na vědomí informaci, že příjmy regionálních rad regionů soudržnosti jsou omezené či účelově určené. Některé typy závazků navíc nejsou finančně zabezpečené. Vláda tak schválila uvolnění až 30 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy. Ty půjdou na krytí závazků a dalších výdajů regionálních rad, které nemají dostatečné zdroje pro jejich krytí. Peníze pak budou vyplaceny maximálně do výše 50 % závazku. Samotné regionální rady by pak měly k 31. prosinci 2021 ukončit svou činnost.

Ministři se také zabývali třemi poslaneckými návrhy. K návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících zaujala vláda neutrální stanovisko. K transplantačnímu zákonu a zákonu o důchodovém pojištění se členové vlády vyjádřili negativně.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-1--cervence-2019-174788/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie