Aktuálně

30. 11. 2011 13:15

Vláda jmenovala členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Kabinet jmenoval na návrh premiéra Petra Nečase 16 nových členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Rada byla kompletně obměněna poté, co ji letos v říjnu premiér a zároveň předseda RVVI Petr Nečas rozpustil kvůli vnitřním sporům. Výměna je vedle jmenování hlavního vědeckého poradce předsedy vlády také součástí nové koncepce spolupráce mezi vládou a vědeckými poradními orgány.

V radě zasedne asi polovina nových členů

Nová rada je vyváženým mixem lidí, kteří již v radě byli a zhruba polovina lidí přichází nově,“ vysvětlil předseda vlády Petr Nečas. Návrh na složení nové rady vypracoval premiérův poradce pro vědu Petr Fiala.

Podle premiéra by měla být tvořena z významných osobností vědeckého a výzkumného života. „ Jsou to skutečně renomované osobnosti, které působí například v Akademii věd, na vysokých školách, případně v oblasti průmyslového aplikovaného výzkumu,“ uvedl předseda vlády.

V popředí musí být zájmy české vědy

My jsme tam začlenili respektované osobnosti, o kterých jsme přesvědčeni, že primárně budou hájit zájmy české vědy a zájmy celé vědecké komunity, nikoli zájmy svých institucí či ústavů, univerzit a podobně, za které jsou tam vysláni,“ upozornil premiér po středečním jednání vlády.

Vedle Petra Nečase a Petra Fialy usedne v Radě pro výzkum, vývoj a inovace Karel Aim, Jiří Cieńciała, Jaroslav Doležal, Zbyněk Frolík, Rudolf Haňka, Zdeněk Havlas, Cyril Höschl, Stanislava Hronová, Tomáš Jungwirth, Miroslava Kopicová, Jiří Málek, Vladimír Mařík, Karel Oliva, Miroslav Ryska a Ivo Vondrák.

 Členové

 • Ing. Karel Aim, CSc.
  Vystudoval technickou analytickou a fyzikální chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Pracovně působil na Dánské vysoké škole technické v Lyngby a na Universitě v Terstu. Předmětem jeho odborného zájmu je experimentální a aplikovaná statistická termodynamika tekutých soustav, zejména experimentální stanovení fázových rovnováh a vývoj termodynamických modelů chování tekutin, založených na molekulární teorii. Mezi další jeho zájmy patří management výzkumu a vývoje, tvorba politik v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a aktivity typu “foresight”.

 • doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.
  Generální ředitel a předseda představenstva v Třineckých železárnách. Je členem vědecké rady VŠB-TU v Ostravě, prezidentem odvětvového Svazu hutnictví železa a předsedou dozorčí rady Hutnictví železa, a.s., členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, viceprezidentem Sdružení pro rozvoj MSK, místopředsedou Rady hospodářské a sociální dohody MSK, předsedou Česko-polské smíšené obchodní komory, členem Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství, členem představenstva Krajské hospodářské komory i členem rady ředitelů Světové ocelářské acociace (Worldsteel).

 • Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c.
  Ředitel laboratoře korporace Honeywell, jíž je také oficiálním zástupcem pro ČR a jednatelem. Studoval obor technická kybernetika, specializace automatizace a řízení na FEL ČVUT. Působil v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV jako vědecký pracovník. Zabývá se matematickým modelováním, optimálním řízením a teorií rozhodování.

 • prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
  Absolvoval studium historie a bohemistiky na brněnské univerzitě, na které po roce 1989 spoluzakládal katedru politologie. Byl děkanem FSS MU, poté i rektorem Masarykovy univerzity. Je jednou z klíčových postav brněnské politologie, spoluzakládal první české odborné periodikum v oboru Politologický časopis, působil ve funkci ředitele Mezinárodního politologického ústavu MU, vede Institut pro srovnávací politologický výzkum MU. Zaměřuje se například na výzkum evropské integrace nebo politické role náboženství. V roce 2006 byl oceněn medailí Evropské univerzitní asociace. V září 2011 byl Petr Fiala jmenován hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády Petra Nečase.

 • Ing. Zbyněk Frolík
  Absolvent FEL ČVUT oboru technická kybernetika a elektronické počítače, je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Linet, která vyrábí nemocniční postele. Jeho společnost patří mezi pět největších výrobců nemocničních lůžek na světě. V roce 2009 získal titul Manažer roku, v roce 2003 se stal Podnikatelem roku. Je zakladatelem Akademie produktivity a inovací a předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Pracujme chytřeji.

 • prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng.
  Profesor Institutu managementu zdravotních služeb na Fakultě managementu VŠE v Praze. Po studiu oboru sdělovací elektrotechnika na FEL ČVUT odešel do zahraničí, kde téměř čtyřicet let působí na Cambridžské univerzitě. Zde se specializoval na aplikace statistického rozpoznávání obrazců v medicíně, aplikace umělé inteligence v problémech lékařské diagnostiky a na management informací, v roce 1999 získal profesorský titul v oboru lékařská informatika.

 • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
  Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v oboru fyzikální chemie. Odborně se zabývá kvantovou a výpočetní chemií, strukturou a dynamikou molekulových a biomolekulových systémů, vodíkovou a nepravou vodíkovou vazbou, relativistickými efekty v organických systémech, excitovanými stavy či materiály pro solární články. Je držitelem řady ocenění za vědecký přínos.

 • prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
  Český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog akademicky působil na univerzitách v Kanadě a USA, ve vzdělávacích institucích v Dánsku a v Rakousku. Je zasloužilým členem britské Royal College of Psychiatrists, prezidentem České lékařské akademie či viceprezidentem Vienna School of Clinical Research. Po roce 1989 se stal děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poté působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 je ředitelem Psychiatrického centra Praha a přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze. Působil také ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, prezidenta Evropské federace lékařských akademií (FEAM) a předsedy České lékařské akademie. Je autorem mnoha publikací z oblasti psychoneuroendokrinologie, psychofarmakologie a psychiatrie.

 • prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c.
  Vysokoškolská pedagožka, prorektorka pro vědu a výzkum na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je uznávaná statistička a ekonomka především v oblasti národních účtů, hospodářské a sociální statistiky. Je spoluautorkou více než 30 monografií a učebnic, autorka či spoluautorka 37 vysokoškolských učebních textů, řady výzkumných studií, odborných překladů, recenzí a odborných posudků.

 • prof. RNDr. Tomáš Jungwirth, Ph.D.
  Vedoucí oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a profesor na Nottinghamské univerzitě ve Velké Británii. Zabývá se fyzikou pevných látek, elektronickými vlastnostmi polovodičových heterostruktur a nanostruktur. Byl jedním ze čtyř členů mezinárodního týmu fyziků, který oznámil pozorování spinového Hallova jevu. Tento objev učiněný v polovodičovém cípu s několik nanometrů tenkou vodivou vrstvou může výrazně zvýšit výkon počítačů.

 • PhDr. Miroslava Kopicová
  Členka správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze a členkou Akademické rady Vysoké školy finanční a správní. Dvanáct let pracovala jako ředitelka Národního vzdělávacího fondu. Podílela se na přípravě reformy středního odborného školství nebo na návrhu politiky vzdělávání dospělých. Ministryní školství, mládeže a tělovýchovy byla v roce 2006 a pak v letech 2009 – 2010. V roce 2007 působila ve vládou jmenovaném týmu pro vyjednávání Národního strategického referenčního rámce.

 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
  Předmětem jeho odborného zájmu jsou kinetické jevy v nekrystalických materiálech a podchlazených kapalinách. Je členem Inženýrské akademie a členem Vědecké rady Grantové agentury a zároveň členem několika zahraničních odborných společností, vědeckých rad a dalších organizací. Pracuje také jako recenzent pro několik zahraničních odborných časopisů. Českou republiku zastupuje v Mezinárodní konfederaci pro termickou analýzu a kalorimetrii. Od roku 2000 působil 6 let jako prorektor a od roku 2006 jako rektor Univerzity Pardubice. Byl místopředsedou České konference rektorů a členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

 • prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
  Předseda představenstva a výkonný ředitel frimy CertiCon, a.s. zabývající se transferem technologií z universitního prostředí do průmyslové praxe. Hlavními oblastmi jeho zájmu je umělá inteligence, robotika, znalostní a expertní systémy, v posledním období pak multiagentní systémy a jejich aplikace. Právě v oblasti multiagentních systémů rozhodující měrou přispěl k vytvoření silného výzkumného směru na ČVUT, přinášejícího nové teoretické poznatky i významné průmyslové a obranné aplikace.

 • doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
  Vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Pedagogicky působí na Filozofické fakultě MU, Matematicko-fyzikální fakultě UK a Přírodovědecké fakultě ÚJEP. Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je formální syntax přirozených jazyků, včetně inovativních přístupů vedoucích k praktickým (počítačovým) aplikacím. Publikoval přes 85 původních vědeckých prací v časopisech a sbornících odborných konferencí, byl vedoucím výzkumných týmů a spoluautorem implementací řady softwarových celků (mj. Korektoru české gramatiky pro Microsoft Office).

 • plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
  Přednosta Chirurgické kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze, od roku 2010 spolu s funkcí náměstka ředitele ÚVN pro vědu a vzdělávání. V klinické práci se zabývá onkochirurgií, zejména chirurgií jater a slinivky břišní. Je vedoucím týmu mladých kliniků zabývajících se experimentální chirurgií (chirurgické modely, experimentální léčba akutního jaterního selhání, hodnocení miniinvazivních přístupů).

 • prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
  Rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a vysokoškolský pedagog a ředitel Centra excelence IT4Innovations. Jeho hlavní pedagogická činnost spočívá ve výuce předmětů z oblasti softwarového inženýrství, v bakalářském i magisterském studiu, školení celé řady doktorandů a vedení desítek diplomových prací. V oblasti vědy a výzkumu byl a je hlavním řešitelem mnoha projektů - např. výzkumného záměru „Modelování a implementace distribuovaných procesů”. Byl také spoluřešitelem projektu Akademie věd ČR „Logika a umělá inteligence pro multiagentní systémy“.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie