Aktuálně

14. 7. 2014 17:58

Vláda schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Vláda dne 14. července schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK), který předložil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pro podporu českých podnikatelů je v tomto operačním programu připraveno zhruba 116 mld. Kč.

OP PIK je základním programovým dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programovém období kohezní politiky EU 2014-2020. Pro podporu českých podnikatelů je v tomto operačním programu připraveno 4 316 mil. eur, což v přepočtu představuje zhruba 116 mld. Kč.

Cílem OP PIK 2014 – 2020 je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Program je proto zaměřen na podporu českých firem s potenciálem posunout technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím. Dále na rozvoj podnikání a inovací malých a středních podniků v oborech s nižší znalostní intenzitou, kde se podpora soustředí zejména na realizaci nových podnikatelských záměrů včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody malých a středních podniků v mezinárodním prostředí.

"Malé a střední podniky mají zásadní potenciál pro rozvoj národního hospodářství. Ministerstvo průmyslu a obchodu se proto snaží maximálně napomoci tomu, aby byly úspěšné a konkurenceschopné na domácích i zahraničních trzích. Prostřednictví poradenství státu, zejména pak služeb agentury CzechTrade a dalších aktivit, jim budeme v maximální míře pomáhat, aby úspěšně čerpaly tyto evropské peníze a rozvíjely tak své podnikání," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Dále se program zaměřuje na posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívajícím především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. V neposlední řadě pak na usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií, neboť konkurenceschopnost informační společnosti je založena právě na efektivním využívání moderních služeb ICT.

Nový operační program MPO navazuje na úspěšnou realizaci předchozích dvou operačních programů v působnosti MPO, a to Operačního programu Průmysl a podnikání (2004-2006) a Operačního programu Podnikání a inovace (2007-2013). V rámci nového OP PIK budou podporovány projekty v progresivních odvětvích, jako je především oblast inovačního a trvale udržitelného podnikání. V souladu s pravidly kohezní politiky programového období 2014 - 2020 však bude navíc respektován tzv. koncept inteligentní specializace, který zdůrazňuje spolupráci vědecko-výzkumného sektoru a podnikové sféry, a to v těch odvětvích, v rámci kterých Česká republika disponuje vhodnými předpoklady pro tvorbu a transfer inovací.

OP PIK byl na MPO připravován na principu partnerství, tj. v úzké spolupráci jak s dalšími resorty státní správy ČR, tak s hospodářskými a sociálními partnery MPO, formou projednávání v rámci Platformy MPO pro přípravu OP PIK a v rámci několika kol kulatých stolů s partnery, zejména partnery z řad podnikatelské sféry.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude po schválení vládou ČR předložen ke schválení Evropské komisi. MPO jako Řídící orgán OP PIK předpokládá ukončení vyjednávání programu s Evropskou komisí ve 4. čtvrtletí 2014. MPO předpokládá, že na podzim 2014 předloží ke schválení vládě v souladu se zákonem o podpoře malého a středního podnikání jednotlivé programy podpory tohoto operačního programu tak, aby po jejich schválení vládou mohly být připraveny první výzvy k předkládání projektů. Snahou MPO je vyhlásit první výzvy ve 4. čtvrtletí 2014, ale tento termín se bude odvíjet od průběhu a výsledků jednání s Evropskou komisí.

Vláda dnes rovněž schválila MPO předkládané odůvodnění významné veřejné zakázky "Nákup 40.000 m3 leteckého petroleje do nouzových zásob", který byl předložen v souladu se zákonem o veřejných zakázkách ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv. Veřejnou zakázkou bude zajištěno zásobování Ministerstva obrany pohonnými hmotami pro účely Armády ČR. Tyto pohonné hmoty jsou součástí nouzových zásob ropy a ropných produktů. Nákup leteckého oleje bude realizován formou otevřeného řízení a bude financován z mimorozpočtových prostředků SSHR.

Zdroj a více informací: Ministerstvo průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie