Aktuálně

13. 4. 2011 15:48

Vláda se seznámila s pracemi na nové energetické koncepci

Ministr průmyslu a obchodu informoval o aktuálním stavu prací na Státní energetické koncepci.

Usnesení vlády nepředjímá, zda-li budou nebo nebudou prolomeny limity těžby a zdůrazňuji, že bez souhlasu vlastníků se těžit nebude!,“ řekl premiér Petr Nečas s tím, že ve dnes schváleném vládním usnesení doslova stojí: „Vláda se seznámila se zprávou o aktualizaci Státní energetické koncepce a ukládá ministrovi průmyslu a obchodu předložit návrh aktualizace Státní energetické koncepce provedený v gesci Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky v termínu do 31. prosince 2011 vládě k projednání v souladu s programovým prohlášením vlády, které zůstává v nezměněné podobě.

Předseda vlády dodal, že vláda garantuje, že splní své programové prohlášení. „Je nezbytné zdůraznit, že vláda musí být seznámena se všemi dopady a konsekvencemi, které souvisí s přijetím konkrétní podoby Státní surovinové a energetické koncepce, s dopady na některé sektory energetiky jako je například teplárenství,“ dodal premiér.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Aktualizovaná energetická koncepce bude obsahovat minimálně dvě varianty

Varianta A: Vzhledem k potvrzení správnosti základních principů, vizí a cílů vychází z dosud platné Státní energetické koncepce (SEK) z roku 2004 a je rovněž založena na širokém a poměrně vyrovnaném zdrojovém mixu s akcentem na využití tuzemských zdrojů. Tento přístup je v souladu s evropským dokumentem „Raw Materials Initiative“, představeným v listopadu 2008 a zdůrazňujícím efektivní využití veškerých domácích surovinových zdrojů Evropské unie.

Oproti dosud platné SEK návrh aktualizace rozšiřuje sledované priority, pro které specifikuje proveditelné cíle, nástroje pro podporu dosažení těchto cílů v oblastech, které jsou v přímé působnosti státu (zahraniční politika, legislativa a výkon státní správy), a indikátory míry jejich plnění.

Varianta B: Je zvažována i případná náhrada kvalitního hnědého uhlí z těžebních prostor za územními limity (tedy v případě neprolomení územních ekologických limitů) zemním plynem nebo biomasou v oblasti centrálního zásobování teplem. K náhradě cca 12 mil. tun hnědého uhlí v současné době využívaného v teplárnách by bylo třeba cca 17 mil. tun biomasy (dřevní štěpka, pelety), což je cca jedenáctinásobek stávající produkce, resp. cca 5,2 mld. m3 zemního plynu, které nejsou v současnosti smluvně pokryty, resp. případné výrazné zvýšení spotřeby plynu realizací více zdrojů na bázi zemního plynu může přesáhnout hranici v současné době smluvně zajištěných dodávek plynu.

Postupné snižování produkce tuhých paliv bude kompenzováno růstem obnovitelných zdrojů energie a rozvojem výroby elektrické, ale také tepelné energie z jaderných zdrojů. V horizontu do roku 2050 se předpokládá dosažení prakticky vyváženého energetického mixu, ve kterém by každá z jeho pěti základních energetických komodit (pevná, kapalná, plynná, jaderná paliva a obnovitelné zdroje) byla zastoupena v množství pohybujícím se okolo 20 %.

Výběr z fotogalerie

       

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie