Aktuálně

11. 5. 2022 18:55

Výsledky jednání vlády 11. května 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro EU na vládní úrovni

1. Hlavní směry politických priorit předsednictví ČR v Radě EU
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 512/22
Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

2. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2023–2025 a Konvergenční program České republiky (duben 2022)
čj. 442/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024 s výhledem do roku 2035
čj. 474/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Koordinace nákupu zemědělsko-potravinářských komodit do státních hmotných rezerv
čj. 532/22
Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

23. Jmenování vládní zmocněnkyně pro lidská práva
čj. 547/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2021
čj. 490/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Národní plán výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti do roku 2025
čj. 496/22
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030
čj. 485/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Implementační plán Koncepce Smart Cities do roku 2030
čj. 497/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na zbývající část roku 2022
čj. 514/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. O souhlasu s poskytnutím peněžního daru do zahraničí v rámci programu MEDEVAC v roce 2022
čj. 504/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. O souhlasu s poskytnutím tří peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2022
čj. 505/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2021
čj. 501/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
čj. 513/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství za rok 2021
čj. 487/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2021 a změna usnesení vlády ze dne 2. května 2007 č. 480
čj. 491/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Kyperské republiky Ioannise Kasoulidise ve dnech 17. až 19. května 2022
čj. 503/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo dne 29. března 2022
čj. 483/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu pro vládu České republiky o plnění požadavků zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby
čj. 510/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2022, kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
čj. 518/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na neformální zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Berlíně ve dnech 14. a 15. května 2022
čj. 521/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 132. zasedání Výboru ministrů Rady Evropy v Turíně ve dnech 19. a 20. května 2022
čj. 526/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návštěva ministra zahraničních věcí v Estonsku dne 14. května 2022
čj. 523/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh na obeslání 75. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 22.–28. května 2022
čj. 517/22
Předkládají: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2021, identifikační číslo programu 115 280
čj. 486/22
Předkládá: ministryně životního prostředí

2. Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2021 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik
čj. 506/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

3. Informace ke stavu provedení zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
čj. 481/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „HW a SW pro potřeby Odboru kriminální služby – nákup“
čj. 500/22
Předkládá: ministryně obrany

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
Stěhování části infrastruktury Aplikace ADIS z datového centra „Vápenka“ („DCV“) do datového centra „Zeleneč“ („DCZ“)
čj. 507/22
Předkládá: ministr financí

6. Informace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Rozvoj webových stránek DZS“
čj. 508/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Bod jednání byl stažen.

7. Informace pro vládu České republiky ke stavu provedení zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, v podmínkách kapitoly 348 – Český báňský úřad
čj. 509/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu

8. Pořízení licencí aplikace pro přepis audio nahrávky do textové podoby
čj. 511/22
Předkládá: ministr spravedlnosti

9. Informace o stahování sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany z Úkolového uskupení Takuba v Mali
čj. 546/22
Předkládá: ministryně obrany

10. Informace o aktuálním stavu opatření a výzev v rámci Národního plánu obnovy
čj. 545/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie