Aktuálně

14. 9. 2022 16:17

Výsledky jednání vlády 14. září 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace
čj. 1061/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 667/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
čj. 1054/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. 2. implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 (pro roky 2022–2025)
čj. 1063/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu a jmenování členů výběrové komise
čj. 1081/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh na jmenování členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva za Českou republiku a jejího náhradníka
čj. 1042/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Zajištění finančních prostředků za účelem nahrazení bezplatně poskytnutých státních hmotných rezerv jako humanitární pomoc v souvislosti s konfliktem na Ukrajině podle usnesení vlády č. 203 ze 16. března 2022 a změna usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285
čj. 1050/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Zpráva o použití státních hmotných rezerv podle usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 203 a návrh dalšího postupu v otázce humanitární pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině
čj. 1084/22
Předkládají: ministr zahraničních věcí, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/08 „Peněžní prostředky vynakládané na podporu sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu“
čj. 750/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/13 – „Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit ČPP Transgas, s. p.“
čj. 758/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 21/04 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa státních hmotných rezerv“
čj. 782/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/18 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zahraničních věcí za rok 2020, účetnictví Ministerstva zahraničních věcí za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem zahraničních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020“
čj. 776/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/25 „Účetní závěrka České rozvojové agentury za rok 2020 a údaje předkládané Českou rozvojovou agenturou pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020“
čj. 1037/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/05 „Peněžní prostředky státu vynakládané na Integrovaný informační systém Státní pokladny“
čj. 813/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Stanovisko Ministerstva financí a Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/34 – „Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daně“
čj. 814/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Stanovisko Ministerstva zemědělství a Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/23 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami“
čj. 920/22
Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zpráva Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/35 „Peněžní prostředky na informační podporu protiepidemických činností"
čj. 1069/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen
čj. 1114/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1097/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Návrh usnesení vlády České republiky k Návrhu na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko
čj. 1113/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

18. Návrh usnesení vlády o navýšení objemu prostředků na služební příjmy a změně systemizace Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2022
čj. 1066/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2022 kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství
čj. 1075/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2022 kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1083/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Jmenování soudců
čj. 1072/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2021
čj. 1076/22
Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání vlády: odloženo.

23. Obeslání 41. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Montreal, 27. 9. – 7. 10. 2022
čj. 1071/22
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh na obeslání 28. Shromáždění Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO)
čj. 1085/22
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh na odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 1109/22
Předkládá: ministryně pro vědu, výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (srpen 2022)
čj. 1073/22
Předkládá: ministr financí

2. Výroční zpráva o stavu otevřených dat České republiky za rok 2021
čj. 1064/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Zpráva o plnění „Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025“ za rok 2021
čj. 1078/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

4. Zpráva o plnění NAPAN 2020-2030 za roky 2020 a 2021
čj. 1067/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

5. Zpráva o plnění Národního akčního plánu prevence sebevražd 2020–2030 (NAPPS) za roky 2020 a 2021
čj. 1068/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

6. Doporučení Rady vlády pro udržitelný rozvoj k zajištění energetické bezpečnosti ČR
čj. 1048/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Bod jednání byl stažen

7. Zpráva o průběhu a výsledcích XII. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace
čj. 1065/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

8. Informace o plnění nápravných opatření ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 19/30 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit zdravotní ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví“
čj. 780/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

9. Informace MMR a MŽP o plnění nápravných opatření podle usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2022 č. 169 ke Kontrolnímu závěru NKÚ č. 20/19 „Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám“
čj. 970/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

10. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/21 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství“
čj. 987/22
Předkládá: ministr financí

11. Informace o realizaci opatření Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu ke kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu č. 20/16 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní památkový ústav
čj. 998/22
Předkládá: ministr kultury

12. Informace o plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce č. 20/25 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem spravedlnosti pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020“
čj. 1000/22
Předkládá: ministr spravedlnosti  

13. Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/04 „Intervence k zajištění udržitelné jakosti vod“
čj. 1019/22
Předkládá: ministr zemědělství

14. Informace o plnění opatření obsažených ve Stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu vlády ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/18 „Peněžní prostředky určené k plnění národních cílů strategie Evropa 2020“
čj. 1043/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

15. Informace o záměru veřejné zakázky „Document Management System – provozní podpora“
čj. 1070/22
Předkládá: ministr financí

16. Informace o veřejné zakázce „Generální oprava testovacích stolic OBOGS-OBIGGS“
čj. 1077/22
Předkládá: ministryně obrany

17. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 1079/22
Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie