Aktuálně

23. 11. 2022 14:26

Výsledky jednání vlády 23. listopadu 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
čj. 1163/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
čj. 1164/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno ve variantě 1.

3. Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čj. 1281/22
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Doporučení veřejného ochránce práv vládě České republiky ke změně § 96 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1267/22
Předkládá: veřejný ochránce práv
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Stanovisko MZ ke Kontrolnímu závěru NKÚ č. 20/24 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
čj. 1095/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/17 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče“
čj. 1276/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/14 „Podpora využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014–2020“
čj. 1122/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Stanovisko Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/11 „Výstavba, údržba a opravy cyklistické infrastruktury“
čj. 1224/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/14 „Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“
čj. 1148/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/15 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci zemědělských produktů a potravin“
čj. 1180/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/20 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na informační systém ESF 2014+“
čj. 1196/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/06 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady“
čj. 1302/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/10 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva kultury“
čj. 1227/22
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Použití vládní rozpočtové rezervy rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2022 na výdaje související s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, energetickou krizí a na další nezabezpečené výdaje
čj. 1373/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

34. Vytvoření funkce vládního zmocněnce ke zřízení Digitální a informační agentury
čj. 1372/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Návrh na jmenování předsedy Národní sportovní agentury
čj. 1374/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Mgr. Michala Hutňana na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství
čj. 1371/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

14. Pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2023 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2024 a 2025
čj. 1337/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1322/22
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Žádost o udělení souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v roce 2022 na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – od r. 2021
čj. 1340/22
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Žádost o udělení souhlasu Ministerstvu zahraničních věcí s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zajištění národního podílu k projektům Národního plánu obnovy
čj. 1346/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh změny ve složení Legislativní rady vlády
čj. 1347/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Jmenování člena správní rady státní organizace Správa železnic
čj. 1354/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh na změny usnesení vlády České republiky k návrhům na sjednání dohod o letecké dopravě/leteckých službách mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím, Kapverdskou republikou, Keňskou republikou a Republikou Sierra Leone
čj. 1326/22
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování volby prezidenta České republiky
čj. 1343/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Bukurešti ve dnech 29. a 30. listopadu 2022 a na zasedání ministrů zahraničí zemí OBSE v Lodži ve dnech 1. a 2. prosince 2022
čj. 1355/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh na obeslání 42. zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Štrasburk, Francie, 28. listopadu – 2. prosince 2022)
čj. 1356/22
Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh na obeslání druhé části 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, 10. zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti a 4. zasedání smluvních stran Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání (Montreal, Kanada, 7.–19. prosince 2022)
čj. 1338/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. února 2022 v Bruselu
čj. 1334/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním zasedání Evropské rady ve dnech 10. a 11. března 2022 ve Versailles
čj. 1330/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném summitu NATO a na zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. března 2022 v Bruselu
čj. 1335/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady a eurosummitu a setkání vedoucích představitelů EU a zemí západního Balkánu ve dnech 23. a 24. června 2022 v Bruselu
čj. 1333/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na summitu Evropského politického společenství a na neformálním zasedání Evropské rady ve dnech 6. a 7. října 2022 v Praze
čj. 1331/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Zpráva o pracovní cestě ministra zahraničních věcí na jednání ministrů zahraničních věcí zemí Berlínského procesu v Berlíně dne 21. října 2022
čj. 1329/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Zpráva o pracovní návštěvě náměstka ministra zahraničních věcí Jiřího Kozáka v Argentinské republice v zastoupení ministra zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí EU – CELAC ve dnech 25. až 28. října 2022
čj. 1325/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta Černé Hory Mila Đukanoviće v České republice ve dnech 12. až 14. září 2022
čj. 1328/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027 a Plán spravedlivé územní transformace čj. 1310/22
Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

2. Informace o zrušení Velvyslanectví České republiky v Bamaku
čj. 1332/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2021
čj. 1345/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Zpráva za rok 2021 o rovnosti žen a mužů
čj. 1318/22
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

5. Zpráva o plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 za rok 2021
čj. 1319/22
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

6. Informace o realizaci opatření Ministerstva kultury ke kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu č. 19/09 „Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky“
čj. 1241/22
Předkládá: ministr kultury

7. Informace o realizaci opatření Ministerstva kultury ke kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/16 „Peněžní prostředky státu vynakládané na účelovou podporu výzkumu a vývoje v kapitole Ministerstva kultury“
čj. 1296/22
Předkládá: ministr kultury

8. Informace Ministerstva zahraničních věcí o plnění opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/01 „Vybraný majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí“
čj. 1307/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

9. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Ministerstva práce a sociálních věcí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/22 „Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb“
čj. 1352/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

10. Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejné zakázky s názvem „Úvěrová linka – uzavření dodatků ke smlouvě č. 2020/07824 a č. 2020/07823“ na základě ustanovení § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1339/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

11. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Operativní prostředky pro specializovaná pracoviště PČR 2022“ v souladu s ustanovením § 29 písm. b), bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1342/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

12. Informace o veřejné zakázce „UP - Nákup munice 2023/VII – munice 120 a 81 mm“
čj. 1348/22
Předkládá: ministryně obrany

13. Informace o veřejné zakázce „Komplexní servisní a technická podpora simulační a trenažérové techniky – STT skupina č. 2“
čj. 1349/22
Předkládá: ministryně obrany

14. Informace o veřejné zakázce „Komplexní servisní a technická podpora simulační a trenažérové techniky – STT skupina č. 1“
čj. 1350/22
Předkládá: ministryně obrany

15. Informace o zakázce Ostraha objektů 2023–2030
čj. 1351/22
Předkládá: ministryně obrany

16. Informace o nadlimitní veřejné zakázce „Směna majetku mezi ČR a statutárním městem Brnem"
čj. 1370/22
Předkládá: ministr spravedlnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie