Aktuálně

24. 8. 2020 16:02

Výsledky jednání vlády 24. srpna 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh stavebního zákona
čj. 563/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
čj. 564/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 740/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu
čj. 633/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 778/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
čj. 772/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a
předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1170/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh poslanců Stanislava Blahy, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 957)
čj. 951/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 958)
čj. 952/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

10. Senátní návrh zákona, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtů územních samosprávných celků (sněmovní tisk č. 959)
čj. 954/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

11. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou PI. ÚS 89/20 o návrhu Okresního soudu Brno-venkov na zrušení § 3020 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v části: část první, třetí a čtvrtá
čj. 965/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

12. Povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku pro stát
čj. 964/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čj. 909/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Prodloužení setrvání vybraných cizinců na území ČR z důvodu výkonu ekonomické činnosti v reakci na rozhodnutí vlády ze dne 17.8.2020
čj. 970/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti
čj. 982/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

29. Poskytnutí pomoci na podporu humanitárních a občanských potřeb v Bělorusku v období let 2020 a 2021
čj. 983/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

30. o poskytnutí pomoci občanům Běloruské republiky v rámci realizace Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2020
čj. 984/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 92/20 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení § 16h odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony
čj. 975/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

13. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Úřadu vlády České republiky s účinností od 1. září 2020
čj. 956/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Priority a oblasti dotačního titulu Protidrogová politika na r. 2021 v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR
čj. 943/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2019
čj. 957/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zpráva České republiky o naplňování doporučení z třetího cyklu Universálního periodického přezkumu
čj. 953/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Změna Statutu Rady vlády pro duševní zdraví
čj. 961/20
Předkládají: předseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Národní akční plán prevence sebevražd 2020 - 2030
čj. 927/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Zpráva o plnění a zapracování postupů a opatření vyplývajících ze směrnic schválených usneseními vlády ze dne 11. ledna 2019 č. 33, 34 a 35 a jejich příloh v oblasti působnosti dotčených resortů
čj. 946/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2020
čj. 948/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 27. července 2020 č. 809 a usnesení vlády ze dne 25. května 2020 č. 581 ve znění usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 604
čj. 963/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030
čj. 910/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh na jmenování doc. MUDr. Dagmar Horákové, Ph.D. profesorkou
čj. 960/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Změna části usnesení vlády ze dne 18. září 2017 č. 670 k výši účasti státního rozpočtu České republiky na realizaci programu reprodukce majetku 107V08 – Strategický program pozemních sil Armády České republiky
čj. 958/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013
čj. 959/20
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: odloženo.

32. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Slovinské republice dne 31. srpna 2020
čj. 981/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky ve Slovinské republice dne 31. srpna 2020
čj. 980/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Veřejná zakázka Ministerstva zemědělství "Zajištění provozu a rozvoje SISTA formou služby 2020-2024" v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 a usnesení vlády č. 208/2017
čj. 941/20
Předkládá: ministr zemědělství

2. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 950/20
Předkládá: ministr zemědělství

3. Informace pro vládu České republiky o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií - Úpravy informačního systému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě
čj. 944/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít Smlouvu o Servisní podpoře a rozvoji ekonomických informačních systémů MZV ČR - EIS JASU CS, EIS na ZÚ, EMZÚ, SEZÚ.
čj. 949/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

5. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií u podřízených organizací Ministerstva zdravotnictví
čj. 945/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Tento bod nebyl projednáván.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter