Aktuálně

27. 9. 2021 16:11

Výsledky jednání vlády 27. září 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 včetně rozpočtové dokumentace
čj. 984/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023–2024
čj. 976/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2022 a středně-dobého výhledu na roky 2023–2024
čj. 970/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022 Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
čj. 1037/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, ve znění nařízení vlády č. 491/2020 Sb.
čj. 1067/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

8. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Ideal Standard, s. r. o.
čj. 1051/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a služeb
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Poskytnutí finančních prostředků na zajištění vysílání policistů do zahraničí v reakci na posílení migračních toků podél západobalkánské trasy
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 32/21 o návrhu Okresního soudu v Olomouci na zrušení § 94 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1055/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno  se změnou.

7. Dohoda o partnerství v programovém období 2021–2027
čj. 1068/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Státní kulturní politika 2021–2025+
čj. 1042/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele schváleného státního rozpočtu České republiky na rok 2021, kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti
čj. 1036/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2020 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2020
čj. 1053/21
Předkládají: ministr zdravotnictví a místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020
čj. 1040/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na účast na 3. mimořádném zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, prostřednictvím videokonference
(25.–29. října 2021)
čj. 1057/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Realizace investiční akce Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu
čj. 1087/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o opravách vrtulníků provozovaných Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra Republiky Severní Makedonie
čj. 1080/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na udělení státního vyznamenání České republiky
čj. 1094/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na schválení aktualizace rozvoje areálu Policie České republiky
čj. 1093/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Průběžné hodnocení plnění úkolů podle Národního akčního plánu pro byznys a lidská práva na léta 2017–2022
čj. 1052/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

2. Vyhodnocení Politiky ochrany klimatu v České republice
čj. 1044/21
Předkládá: ministr životního prostředí

3. Informace o záměru výdaje v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 1046/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu

4. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Výkup nemovitých věcí v k. ú. Židenice od Statutárního města Brna pro realizaci záměru Brno, Židenice – revitalizace areálu kasáren“ v souladu s ustanovením § 29 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1066/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Informace o veřejné zakázce „Zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace MONITOR v letech 2022–2026“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 1043/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
Veřejná zakázka Pronájem licencí a provozní podpora AEM FORMS
čj. 1058/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020
Náhrada serverů Datového skladu, prvků centrálního diskového úložiště a virtualizační farmy CS ČR
čj. 1059/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

8. Informace o záměru veřejné zakázky „Poskytování podpory redakčního systému Open Text Web Site Management“
čj. 1061/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 1048/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu

10. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 1049/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu

11. Informace o veřejné zakázce „Protiletadlový komplet SHORAD“
čj. 1060/21
Předkládá: ministr obrany

12. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií u podřízených organizací Ministerstva zdravotnictví
čj. 1054/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

13. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Poskytování služeb resortní systémové integrace II
čj. 1039/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

14. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na České správě sociálního zabezpečení
čj. 1047/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

15. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií u podřízených organizací Ministerstva zdravotnictví
čj. 1077/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

16. Informace o úmyslu využít vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „21-7.5. DNS – Antigenní testy pro MŠMT" a o naplnění usnesení vlády ze dne 26. července 2021 č. 692
čj. 1092/21
Předkládá: ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie