Aktuálně

29. 6. 2022 14:01

Výsledky jednání vlády 29. června 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
čj. 763/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
čj. 767/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čj. 674/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky, Aleny Schillerové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 231)
čj. 741/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 232)
čj. 742/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky, Aleny Schillerové a dalších na vydání zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2022 (sněmovní tisk č. 233)
čj. 743/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky, Aleny Schillerové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č.234)
čj. 744/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 241)
čj. 745/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

9. Návrh aktualizace Statutu Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR
čj. 735/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

10. Priority a oblasti dotačního titulu Protidrogová politika na r. 2023 v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR
čj. 747/22
Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

19. Návrh nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
čj. 784/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Další podmínky ubytování osob s udělenou dočasnou ochranou a žadatelů o udělení dočasné ochrany
čj. 785/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace
čj. 739/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Plán pro naplňování priorit českého předsednictví v Radě Evropské unie ve vztahu k rekonstrukci, evropské perspektivě a odolnosti Ukrajiny
čj. 791/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Informace o možnostech posílení kapacit vládní letky v době předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
čj. 796/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Odvolání a jmenování členů správní rady státní organizace Správa železnic
čj. 803/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Schéma poskytování úvěrů k odvrácení škod v národním hospodářství ve smyslu ustanovení § 35 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), výrobcům působícím na trhu s energiemi
čj. 801/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2021
čj. 760/22
Předkládají: předseda vlády a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 v roce 2021
čj. 759/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh usnesení vlády o systemizaci Policie České republiky a o systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2022
čj. 755/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zrušení funkce zmocněnce pro česko-ruské konzultace
čj. 729/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na obeslání 5. mimořádného zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (16. července 2022, Bangkok, Thajsko)
čj. 765/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spolkové republice Německo a oficiální návštěvě předsedy vlády u Svatého stolce ve dnech 8. a 9. června 2022
čj. 737/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta Švýcarské konfederace Ignazia Cassise v České republice ve dnech 25. a 26. května 2022
čj. 736/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zpráva o pracovní návštěvě prezidentky Slovenské republiky Zuzany Čaputové v České republice dne 27. května 2022
čj. 746/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh na jmenování ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
čj. 787/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Pracovní návštěva předsedy vlády Chorvatské republiky Andreje Plenkoviće v České republice dne 7. července 2022
čj. 786/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o dopadech environmentální a sociální taxonomie pro udržitelné investice a restriktivní politiky bank na obranný a bezpečnostní průmysl ČR
čj. 733/22
Předkládá: ministryně obrany

2. Pro informaci členů vlády o splnění bodu II/1 usnesení vlády ČR ze dne 30. 3. 2022 č. 259 o změně majetkoprávních vztahů státních podniků Lesy České republiky, s. p., a Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
čj. 727/22
Předkládá: ministr zemědělství

3. Informace o plnění Strategie BESIP za rok 2021 
čj. 762/22
Předkládá: ministr dopravy

4. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění do 31. května 2022
čj. 732/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (80)
čj. 740/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Software Microsoft 2022“
čj. 756/22
Předkládá: ministryně obrany

7. Informace k zakázce „Propojení CSTT se simulačními centry NATO – technologie“ v rozsahu simulační a trenažérové techniky
čj. 757/22
Předkládá: ministryně obrany

8. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce s názvem „Vývoj systému pro TEMPEST zónové měření“, na kterou je aplikována výjimka podle § 29 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 764/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis SVSS – mikrovlnná síť (TEMPO)“
čj. 766/22
Předkládá: ministryně obrany

10. Informace o provedení změny majetkoprávních vztahů státních podniků Lesy České republiky, s. p., a Vojenské lesy a statky ČR, s. p., včetně vyřešení právních vztahů k dalším aktivům souvisejícím se změnou práva hospodařit a k zaměstnancům obhospodařujícím tento majetek za rezort Ministerstva obrany
čj. 789/22
Předkládá: ministryně obrany

11. Informace k zakázce „Propojení CSTT se simulačními centry NATO – technologie“ v rozsahu systému velení a řízení
čj. 788/22
Předkládá: ministryně obrany

12. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny 2022/2023
čj. 774/22
Předkládá: ministr financí

13. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na České správě sociálního zabezpečení
čj. 794/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie