Aktuálně

19. 12. 2007 15:11

Z jednání vlády: Nový trestní zákoník a větší ochrana dětí

Vláda na svém dnešním jednání schválila dva důležité body reformy justice: trestní zákoník a novelu občanského soudního řádu, jejímž cílem je zlepšení ochrany nezletilých dětí.

,,Návrh nového trestního zákoníku respektuje společenský vývoj, jeho nové pojetí určuje, že zákon musí v první řadě ochraňovat člověka jako jednotlivce, jeho základní práva a svobody - tedy život, zdraví, osobní svobodu, majetek atd. Základem každé společnosti jsou jednotlivci, kteří ji tvoří, a bez svobody jedince není svobody společnosti," uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
Návrh výrazně zpřísňuje postih u nejzávažnějších násilných trestných činů, jakými jsou například brutální vražda, a to z dosavadních 15 až na 20 let odnětí svobody. Výjimečným trestem bude mimo doživotí i odnětí svobody až na 30 let (z nynějších 25 let).

Novela občanského soudního řádu ochrání děti

Vládou schválená novela občanského soudního řádu pomůže vyloučit negativní dopady na psychiku dítěte během soudních sporů rodičů. ,,Chceme zavést taková opatření, která povedou k rychlejšímu a kvalitnějšímu rozhodování soudů a k zajištění zvýšené ochrany dětí z apoužití alternativních metod řešení rodičovských sporů, kterými je například mediace," dodává ministr Pospíšil.

Jedním z nových nástrojů při řešení rodičovských sporů bude například možnost mimosoudních jednání ve formě smírčího jednání, mediace, rodinné terapie nebo zavedení nového typu řízení o navrácení dítěte při mezinárodních únosech dětí. Zákon také definuje termín "vhodné prostředí," tedy míst, kam lze dítě umístit při soudních sporech rodičů. Navrhnovaná úprava by měla napomoci zabránit tomu, aby děti byly umisťovány do zjevně nevhodných prostředí.

Zásadní novinkou je zavedení tzv. navykacího režimu. V případech, kdy je dítě delší dobu odloučeno od jednoho rodiče, dochází k přerušení citových vazeb a je třeba tyto vazby postupně obnovovat v přesně rozfázovaných krocích. Soud by měl být na základě doporučení odborníků oprávněn stanovit plán navykacího režimu a případně sankcionovat jeho neplnění.

Reforma justice: řešení pro občany i justici


Dnes schválené předlohy jsou důležitou součástí koncepce reformy justice. Reforma sleduje zrychlení projednávání soudních případů, zjednodušení složitého soudního procesu a zefektivnění komunikace občanů se soudy. Cílem reformy je také zbavit soudy nadbytečné administrativní zátěže a snížit počet nedodělků.

Koncepce reformy justice je k nahlédnutí na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR, stejně jako Návrh nového trestního zákoníku i s důvodovou zprávou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie