Důležité dokumenty

13. 3. 2014 15:30

Plán legislativních prací vlády na rok 2014

Plán legislativních prací vlády na rok 2014 byl schválen usnesením vlády ze dne 12. března 2014.

březen 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona o prekurzorech výbušnin
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Českého báňského úřadu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí

duben 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Překladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a některé další zákony
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o elektronické tvorbě právních předpisů
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorbě právních předpisů
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

květen 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh nařízení vlády k provedení § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách a koncesích
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
Předkladatel: ministr zemědělství

červen 2014

Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu některých dluhů státu splatných v letech 2014 až 2016
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o rámci pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry (rezoluce, alt. restrukturalizace)
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rámci pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry (rezoluce, alt. restrukturalizace)
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona k provedení Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (Dohoda FATCA)
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

Věcný záměr zákona o liniových stavbách
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.
Předkladatel: ministr kultury

Návrh nařízení vlády, kterým se stanovuje seznam služebních činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu
Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku na bydlení
Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání
Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Věcný záměr zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo chemickými směsmi
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí
Spolupředkladatel: ministryně pro místní rozvoj

červenec 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Věcný záměr zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem a o způsobu jejich odměňování
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Spolupředkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona o státním zastupitelství
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

srpen 2014

Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2015
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Věcný záměr zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou pravomocí prezidenta republiky
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Spolupředkladatel: ministr vnitra

Návrh ústavního zákona o celostátním referendu
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

září 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh právní úpravy řešící problematiku rozporu mezi příjmy poplatníka a jeho skutečným majetkem (zákon o prokazování původu majetku)
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o liniových stavbách
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona o vojenském letectví
Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona o službě vojáků v záloze
Předkladatel: ministr obrany

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu bytového fondu při živelních pohromách
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Věcný záměr zákona o posuzování shody výrobků a technické normalizaci
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o pyrotechnických výrobcích
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku
Předkladatel: ministryně spravedlnosti
Spolupředkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně spravedlnosti
Spolupředkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Věcný záměr zákona o podpoře sportu
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (financování politických stran)
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách (zákon o biocidech)
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí

Věcný záměr zákona o odpadech
Předkladatel: ministr životního prostředí

Věcný záměr zákona o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností
Předkladatel: ministr životního prostředí
Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

říjen 2014

Návrh atomového zákona
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví zboží nebo služba, při jejichž dodání nebo poskytnutí se použije režim přenesení daňové povinnosti
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a o změně dalších zákonů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona o kultuře
Předkladatel: ministr kultury

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s mlékem
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor zemědělcům
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky
Předkladatel: ministr životního prostředí

listopad 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: ředitel Bezpečnostní informační služby

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády o katalogu správních činností
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o službě a platech
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
Spolupředkladatel: Generální ředitelství státní služby

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Předkladatel: ministr zdravotnictví

prosinec 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Věcný záměr zákona o oceňování majetku
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o provozování sázkových her
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Věcný záměr zákona o některých podmínkách nabízení a zprostředkování finančních služeb (zákon o distribuci finančních služeb)
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Spolupředkladatel: guvernér České národní banky

Návrh zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem a o způsobu jejich odměňování
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Věcný záměr zákona o kosmických aktivitách a zřízení České kosmické agentury (kosmický zákon)
Předkladatel: ministr dopravy

Věcný záměr zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí a novelizace souvisejících právních předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Věcný záměr zákona o náhradním výživném
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Věcný záměr zákona o odškodnění obětí protiprávních sterilizací
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Překladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s povinností zakládat účetní dokumenty do sbírky listin
Překladatel: ministryně spravedlnosti
Spolupředkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Překladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona o transparentnosti vlastnictví společností a o změně dalších zákonů
Překladatel: ministryně spravedlnosti
Spolupředkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona o znalcích, tlumočnících a překladatelích
Překladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o některých přestupcích
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami)
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č.106/2010 Sb.
Předkladatel: ministr zdravotnictvívytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie