Důležité dokumenty

30. 12. 2016 14:07

Plán legislativních prací vlády na rok 2017

Plán legislativních prací vlády na rok 2017 byl schválen usnesením vlády č. 1121 ze dne 14. prosince 2016.

leden 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Věcný záměr zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Spolupředkladatel: předsedkyně Českého statistického úřadu

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úpravou zdravotních a sociálních služeb
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Věcný záměr zákona regulující mechanismus oddlužení obcí 
Předkladatel: ministr spravedlnosti
Spolupředkladatelé: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů, mléka a mléčných výrobků do vzdělávacích zařízení, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Předkladatel: ministr zemědělství

únor 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: ředitel Bezpečnostní informační služby

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: ředitel Bezpečnostní informační služby

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Předkladatel: ministr zemědělství

březen 2017

Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Předkladatel: místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o seznamu výzkumných organizací
Předkladatel: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a povinných náležitostech provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se stanovuje postup a technické požadavky na znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva, technologický postup delaborace, znehodnocení nebo ničení munice nebo výroby řezů munice, vzor potvrzení o delaboraci munice, o znehodnocení zbraně, střeliva nebo munice, o zničení zbraně, střeliva nebo munice nebo o provedení řezu zbraně, střeliva nebo munice a vzor kontrolní znehodnocovací značky
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona o snižování závislosti České republiky na fosilních palivech
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr životního prostředí

duben 2017

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

květen 2017

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
Spolupředkladatelé: ministr dopravy a ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

červen 2017

Návrh zákona o sociálním podnikání
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona o sportu
Předkladatel: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

červenec 2017

Návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr vnitra

srpen 2017

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ministr dopravy

září 2017

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona o sociálních pracovnících
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, ve znění nařízení vlády č. 428/2006 Sb.
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Věcný záměr zákona o hromadných žalobách
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Věcný záměr zákona o územně správním členění státu
Předkladatel: ministr vnitra

říjen 2017

Návrh nařízení vlády o prohlášení vybraných území za památkovou rezervaci
Předkladatel: ministr kultury

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. …/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Předkladatel: ministr zemědělství

listopad 2017

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2018
Předkladatel: ministr vnitra

prosinec 2017

Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s bytovým spoluvlastnictvím
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
Spolupředkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie