Důležité dokumenty

10. 12. 2019 11:43

Plán legislativních prací vlády na rok 2020

Plán legislativních prací na rok 2020 vláda schválila usnesením vlády č. 870 ze dne 9. prosince 2019.

Plán legislativních prací vychází z úkolů vyplývajících z Koaliční smlouvy, Programového prohlášení vlády, Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2022 a reflektuje závazky České republiky vyplývající z členství v Evropské unii. Plán obsahuje celkem 97 legislativních úkolů. Z toho 6 věcných záměrů zákonů, 11 návrhů zákonů, 52 návrhů novel zákonů, 11 návrhů nařízení vlády a 17 návrhů novel nařízení vlády. Vláda chce předložit mimo jiné návrh nového stavebního zákona, novely zákonů o ochraně hospodářské soutěže, o Policii ČR, o podpoře výzkumu, o dostupnosti bydlení, školského a vysokoškolského zákona či věcné záměry nového energetického zákona a zákona o sociální práci a tradiční návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na další rok. Spolu s plánem byl předložen Výhled implementačních prací vlády na rok 2019 a další léta.

leden 2020

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh stavebního zákona
  Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
  Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství

únor 2020

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

březen 2020

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr vnitra
  Spolupředkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně financí 
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
  Spolupředkladatel: předseda Českého báňského úřadu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr obrany
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
  Předkladatel: ministr životního prostředí

duben 2020

 • Návrh zákona o občanských průkazech
  Předkladatel: ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
  Spolupředkladatel: ministr životního prostředí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství

květen 2020

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně spravedlnosti
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství

červen 2020

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Bezpečnostní informační služby
   
 • Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou a o změně nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: předseda Národní sportovní agentury
   
 • Věcný záměr zákona o účetnictví
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
  Spolupředkladatel: předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
  Spolupředkladatel: předseda Českého báňského úřadu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr dopravy
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona o podpoře nízkoemisních a bezemisních silničních vozidel
  Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
  Spolupředkladatel: ministr dopravy
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
  Spolupředkladatel: předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
   
 • Věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby
  Předkladatel: ministr životního prostředí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr životního prostředí
   
 • Návrh nařízení vlády o poskytování finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny
  Předkladatel: ministr životního prostředí
  Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

červenec 2020

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: ministryně spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  Předkladatel: ministr zemědělství

srpen 2020

 • Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

září 2020

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se Unie kapitálových trhů
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh právní úpravy implementující a adaptující právní řád České republiky na energetický legislativní balíček EU – Čistá energie pro všechny Evropany
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů 
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr dopravy
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje investic formou úvěru poskytovaného na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití
  Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
  ​Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
  Předkladatel: ministryně spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
  Předkladatel: ministryně spravedlnosti
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zdravotnictví
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  Předkladatel: ministr zemědělství
  Spolupředkladatel: ministr zdravotnictví
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
  Předkladatel: ministr životního prostředí

říjen 2020

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Národního bezpečnostního úřadu
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.
  Předkladatel: ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zavedením panevropského osobního penzijního produktu
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh zákona, kterým se implementuje nařízení (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Věcný záměr energetického zákona
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů 
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh zákona o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
  Předkladatel: ministr životního prostředí

listopad 2020

 • Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
  Předkladatel: ministr vnitra
   
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých
  Předkladatel: ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti kontroly zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
  Předkladatel: ministr obrany
   
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci sveřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: ministryně spravedlnosti

prosinec 2020

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
  Spolupředkladatel: předseda Správy státních hmotných rezerv
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr obrany
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr obrany
   
 • Věcný záměr zákona o sociální práci
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Věcný záměr zákona o vyvlastnění
  Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona o dostupnosti bydlení
  Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
   
 • Věcný záměr zákona o provádění veřejného zdravotního pojištění
  Předkladatel: ministr zdravotnictví
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr životního prostředí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda Českého statistického úřadu

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie