Na pravou míru

31. 3. 2011 17:32

Nikdo nás nebude kvůli Paktu pro euro "posílat za dveře"

Úřad vlády uvádí na pravou míru dezinformace, které se objevily ve zpravodajství několika elektronických a tištěných médií ohledně důsledků nepřipojení České republiky k tzv. Paktu pro euro plus. Údajně se například "Česká republika diskvalifikovala z účasti na mnoha důležitých jednání EU" a Češi uslyší v Bruselu: "Za dveře!".

Aniž by se dotýkal obsahu a především právní formy Paktu a některých jeho problematických bodů se Úřad vlády ohrazuje proti tvrzení, že Česká republika bude vyloučena z mnoha jednání a ochuzena o informace. Pakt pro euro plus nepředpokládá vytváření žádných nových institucí, neopírá se ani o primární právo EU, a z tohoto důvodu jej nelze směšovat se závazky, jež vyplývají z členství České republiky v EU. Pakt pro euro plus je politickým dokumentem uzavřeným některými evropskými státy zcela mimo rámec práva EU.

V tuto chvíli se nepřepokládá, že by se k Paktu konala jakákoli další četná jednání nebo dokonce „summity“. Dle všeho se pouze jednou ročně, po skončení jednání jarní Evropské rady, uspořádá velmi krátké setkání signatářů Paktu, kteří si mezi sebou sdělí, jak který stát plní své dobrovolné závazky dle Paktu. Tyto informace budou nicméně veřejně přístupné.

Státy, které nejsou členy Paktu, nemají potřebu se takových jednání účastnit, neboť jim žádné závazky z Paktu nevyplývají. Nikdo proto nebude nikoho „posílat za dveře“. Česká republika, tak jako Švédsko, Velká Británie a Maďarsko, má možnost se kdykoli k Paktu připojit, pakliže tak uzná za vhodné. Dosud se navíc žádné separátní jednání signatářů Paktu ani neuskutečnilo.

Česká vláda upřednostnila nejprve řádně projednat s parlamentem, zda se bude na evropské úrovni zavazovat ke konkrétním reformním opatřením v návaznosti na Pakt (např. v podobě důchodové reformy, reformy zdravotnictví, finanční ústavy atd.), která bude muset v každém případě následně schvalovat právě parlament. Jediným orgánem, který se dosud vůči vládě ve věci Paktu vyjádřil, byla Českomoravská konferederace odborových svazů, a to s jednoznačně negativním postojem k Paktu.

Vláda proto, vzhledem k závažnosti dané věci, považuje za nutné případné připojení k Paktu projednat rovněž se sociálními partnery. Vzhledem k pouhému desetidennímu intervalu mezi obdržením finálního návrhu Paktu a možností prvního připojení na minulé Evropské radě vláda uznala za vhodnější zásadní rozhodnutí neprovést uspěchaně a bez nedostatečné politické diskuse.

Jan Osúch, mluvčí vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter