Očekáváné události

6. 4. 2017 15:02

10. dubna 2017: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 18.00 hod.

V pondělí 10. dubna 2017 se uskuteční od 16.00 hodin na Úřadu vlády 136. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

10. dubna 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

16.00  – fototermín před začátkem jednání tripartity
18.00 – tisková konference (čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání)

Program jednání tripartity:

 • Role státu při zajišťování dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové legislativy na společnost České dráhy
  Materiál Ministerstva dopravy shrnuje provedené změny právních předpisů a popisuje situaci, ve které se železniční doprava v České republice nachází a navrhuje postup v této oblasti po roce 2019.
 • Stav čerpání prostředků z fondů EU
  Materiál Ministerstva pro místní rozvoj pojednává o vyhlášených výzvách a o aktuálním stavu čerpání finančních prostředků v programovém období 2014–2020.
 • Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
  Ministerstvo dopravy předkládá aktualizovaný přehled investorské přípravy definovaných staveb. Materiál také obsahuje informace ve vztahu k přípravě tzv. prioritních dopravních záměrů, pro které bude zvolen zrychlený režim znovuposouzení vlivů záměrů na životní prostředí.
 • Aktuální otázky v oblasti školství
  Materiál Ministerstva školství pojednává o problematice financování technických vysokých škol, přináší informace o postupu prací na zavádění kariérního systému učitelů a informuje o přípravě Koncepce jazykového vzdělávání 2017–2022. Materiál také hovoří o záležitosti povinné maturitní zkoušky z matematiky.
 • Strategický rámec Česká republika 2030
  Strategický rámec je výstupem širokého participativního procesu, který probíhal od září 2015 a byl koordinován Úřadem vlády České republiky. Materiál definuje směr, kterým by se rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštích desetiletích. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni.

Materiály pro informaci:

 • Akční plán Práce 4.0
  Materiál Ministerstva práce se předkládá jako reakce na výzvy spojené se 4. průmyslovou revolucí a rovněž v souladu s opatřeními Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu.
 • Návrhu novely o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  Cílem předložené novely je s účinností od 1. července 2017 snížit počet stupnic platových tarifů z 9 na 6 a zjednodušit tak současný platový systém. Současných 9 stupnic platových tarifů je důsledek ekonomické krize a stagnace výše platů zaměstnanců v letech 2009 až 2014. Materiál předkládá Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • Strategie snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných
  Materiál Ministerstva práce a sociálních věcí obsahuje přehled o struktuře dlouhodobé nezaměstnanosti a přináší informace k vyhodnocení jednotlivých opatření Strategie snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných realizovaných Úřadem práce České republiky.
 • Příprava systému elektronického hlášení pracovní neschopnosti (elektronické neschopenky)
  Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá informativní materiál popisující přípravu zavedení tzv. e-Neschopenky. Podstatou tohoto procesu je zavedení možnosti elektronizace rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti
 • Příprava zákona o odpadech
  Nová právní úprava Ministerstva životního prostředí komplexně upravuje problematiku odpadového hospodářství, snižuje množství skládkovaného odpadu, včetně biologicky rozložitelného a zvyšuje podíl recyklace

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Kontakt pro média

Martina Součková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, +420 724 209 854


MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter