Očekáváné události

13. 1. 2017 15:31

16. ledna 2017: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 19.30 hod

V pondělí 16. ledna 2017 proběhne od 16.00 hodin na Úřadu vlády 134. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky zúčastní další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

16. ledna 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

16.00 – fototermín na začátku jednání
19.30 - tisková konference (čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání)

Program jednání tripartity:

 • Komplexní zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2016

Materiál shrnuje činnost vybraných rezortů v oblasti BOZP. Jedná se o rezorty Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ve zprávě jsou uvedeny především aktuální aktivity v oblasti legislativy, kontrolní činnosti a vzdělávání a výzkumu. Součástí zprávy jsou data mapující pracovní a školní úrazovost v ČR.

 • Analýza odlivu zisků: Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření

Analýza přispívá k diskuzi o příležitostech a rizicích spojených se současnou fází rozvoje české ekonomiky a poukazuje na možnosti posílení českého hospodářství na úroveň nejvyspělejších světových ekonomik.

 • Informace o aktuálním stavu projednávání novely stavebního zákona

V současné době je vládní návrh novely stavebního zákona projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 927. V návaznosti na novelu stavebního zákona připravuje ministerstvo pro místní rozvoj návrhy novel příslušných prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, tak aby byly projednané a připravené k nabytí účinnosti stejně jako novela stavebního zákona.

 • Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální dopravy

Ministerstvo dopravy informuje o pokračování procesu otevírání trhu veřejných služeb na základě vládou schváleného pořadí soutěžených linek a to se zohledněním možností čerpání dotací na vozidlový park.

 • Stav čerpání prostředků z fondů EU a plnění předběžných podmínek

Materiál MMR poskytuje aktuální informace k programovému období 2007–2013 a programovému období 2014-2020. U programového období 2007-2013 jsou to zejména informace o uzavírání programového období 2007–2013, či aktuální informace k fázovaným a velkým projektům. U programového období 2014-2020 jsou to informace o vypsaných výzvách a o aktuálním stavu čerpání. Materiál také poskytuje informace o stavu naplňování předběžných podmínek.

 • Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Ministerstvo dopravy předkládá aktualizovaný přehled investorské přípravy definovaných staveb. Materiál obsahuje informace ve vztahu k přípravě tzv. prioritních dopravních záměrů, pro které bude zvolen zrychlený režim znovu posouzení vlivů záměrů na životní prostředí.

 • Žádosti sociálních partnerů o úhradu nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce na rok 2017

V rámci bodu budou diskutovány a podpořeny činnosti vzájemných jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, které se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů a zaměstnanců v roce 2017.

 • Informace o novelizaci zákona o obchodních korporacích

Předkládaná informace shrnuje základní údaje o navržených změnách zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ministerstvo spravedlnosti průběžně vyhodnocuje aplikační dopady nové civilní legislativy. Cílem předkládaného návrhu je odstranit problémy, s nimiž se praxe v souvislosti s novou právní úpravou potýká a pro něž legislativní úprava neposkytuje uspokojivá řešení.

 • Situační zpráva o realizaci Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty

Bod řeší navýšení kapacit Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra za účelem zpracování vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty žadatelů z Ukrajiny jako opatření k řešení nedostatku pracovních sil na českém trhu práce.

 • Indikativní studie dopadů snižování závislosti na fosilních palivech pomocí tzv. antifosilního zákona

Zpráva Ministerstva životního prostředí je výstupem řešení studie dopadů zavedení tzv. antifosilního zákona v České republice pro horizont roku 2050. Dopady byly analyzovány prostřednictvím srovnání vývoje dvou variant: Koncepční a Nízkofosilní, která modeluje situaci po zavedení antifosilního zákona.

 • Změny ve vedení pracovních týmů RHSD ČR

Materiál pojednává o změně ve vedení Pracovního týmů RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu a Pracovního týmu RHSD ČR pro veřejné služby a veřejnou správu.

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace/akreditace-pro-media-zakladni-pravidla-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.   

Kontakt pro média

Martina Součková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, +420 724 209 854

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication


 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1


T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter