Očekáváné události

18. 3. 2016 11:34

21. března 2016: Schůze vlády ČR, TK v 14.00 hod.

Členové vlády v pondělí 21. března 2016 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Změny uvedou zákon do souladu s výkladem právní úpravy EU, která klade důraz na ochranu osob poškozených provozem motorových bez ohledu na to, zda jsou provozována na místech veřejně přístupných nebo soukromých nebo zda jde o použití vozidla jako dopravního prostředku nebo o jeho jiné použití.
 • Návrh novely trestního zákoníku, předkládá: ministr spravedlnosti.
  Navrhuje se v souladu s normami EU zavedení nového ochranného opatření zabrání části majetku, u něhož jsou dány silné indicie svědčící o jeho „kriminálním“ původu, tak, aby bylo zabráněno dalšímu páchání trestné činnosti a aby byl odčerpán majetek pravděpodobně pocházející z nespecifikované trestné činnosti.
 • Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a lesních školkách v období květen až říjen 2015, předkládá: ministr zemědělství.
  Návrh na poskytnutí mimořádné jednorázové částečné kompenzace těm pěstitelům, kterým se v důsledku sucha v roce 2015 snížila produkce plodin a sadbového materiálu lesních dřevin o více než 30 % v porovnání s průměrem posledních tří let.
 • Návrh novely zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, předkládá: ministr spravedlnosti.
  Hlavním cílem návrhu je lepší ochrana práv účastníků insolvenčního řízení, posílení dohledových pravomocí ministerstva nad insolvenčními správci, snížení administrativní zátěže insolvenčních soudů, regulace komerčních subjektů způsobilých negativně ovlivnit konkrétní insolvenční řízení a intenzivnější ochrana podnikatelů před podáváním tzv. šikanózních insolvenčních návrhů.
 • Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016 –2025, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Strategie klade větší důraz na podporu péče v přirozeném prostředí a udržitelnost financování sociálních služeb tak, aby co nejvíce odpovídala potřebám klientů.
 • Věcný záměr zákona upravujícího ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení věku 65 let a implementaci mechanismu pravidelné revize stanovení důchodového věku, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Materiál směřuje k zastropování hranice důchodového věku na 65 letech s cílem zaručit budoucím seniorům v průměru relativně konstantní dobu života v důchodu.

Kompletní program jednání vlády na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-03-21

9.55 – fototermín
14.00 – tisková konference
(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter