Očekáváné události

16. 11. 2016 13:39

21. listopadu 2016: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 15.00 hod.

V pondělí 21. listopadu 2016 proběhne od 11.00 hodin na Úřadu vlády 133. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

21. listopadu 2016

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

10.55 – fototermín před začátkem jednání tripartity
11.00 – začátek jednání
15.00 – tisková konference (čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání) 

Program jednání tripartity:

  • Aktualizace akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2017

Akční plán vychází ze strategických dokumentů vlády a sociálních partnerů. Cílem dokumentu je reagovat na aktuální hospodářské potřeby země. Záměrem plánu je zajištění, aby navrhovaná opatření byla co nejrychleji uvedena do praxe. Navrhovaná opatření jsou legislativního i nelegislativního charakteru.

  • Zvýšení dávek nemocenského při déletrvající dočasné pracovní neschopnosti

Materiál MPSV podává informaci o možnostech zvýšení dávek nemocenského pojištění pro osoby, které jsou dlouhodobě v dočasné pracovní neschopnosti. Cílem opatření je zmírnění ekonomického dopadu poklesu příjmů a zlepšení sociální situace příjemců nemocenských dávek v případě dlouhodobě trvající dočasné pracovní neschopnosti.

  • Plnění úkolů v oblasti digitální agendy

Akční plán pro rozvoj digitálního trhu poskytuje přehled o aktuálních krocích v prioritních oblastech digitální agendy, a to konkrétně k tématům ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a rozvoje eGovernmentu. Akční plán byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Úřadem pro ochranu osobních údajů, Národním bezpečnostním úřadem a dalšími resorty.

  • Stav čerpání prostředků z fondů EU a plnění předběžných podmínek

Materiál MMR poskytuje aktuální informace k programovému období 2007–2013 a programovému období 2014-2020. U programového období 2007-2013 jsou to zejména informace o aktuálním stavu čerpání na úrovni NSRR, informace o uzavírání programového období 2007–2013, či aktuální informace k fázovaným a velkým projektům. U programového období 2014-2020 jsou to především informace o vypsaných výzvách a o aktuálním stavu čerpání. Materiál také poskytuje informace o Stavu naplňování předběžných podmínek.

  • Aktualizovaná zpráva o postupu v oblasti insolvenčního práva

Předkládaná zpráva shrnuje postup Ministerstva spravedlnosti v oblasti novelizace insolvenčního práva a dále související činnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti dohledu nad insolvenčním prostředím.

  • Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Ministerstvo dopravy předkládá aktualizovaný přehled investorské přípravy definovaných staveb. Materiál obsahuje informace ve vztahu k přípravě tzv. prioritních dopravních záměrů, pro které bude zvolen zrychlený režim znovu posouzení vlivů záměrů na životní prostředí.

  • Informace o pozici ČR k návrhu Evropského pilíře sociálních práv

MPSV je hlavním přispěvatelem do vstupu do veřejné konzultace ohledně budoucí podoby evropského pilíře sociálních práv. Vládní vstup je ve fázi dokončování, poté bude schvalován Výborem pro EU a následně postoupen Evropské komisi. Materiál je předkládán pro informaci.

  • Informace o stavu projednávání novelizace stavebního zákona

Materiál MMR obsahuje řadu nástrojů, které pomohou zrychlit územní přípravu, umisťování a povolování staveb, přispějí ke zlepšení investičního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Materiál je předkládán pro informaci.

  • Informace o řešení problematiky zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

MPSV navrhuje opatření, která eliminují negativní dopady na zaměstnanost osob se zdravotním postižením na tzv. chráněném trhu práce. Jedná se o sloučení mzdové a provozní složky příspěvku za účelem jeho snadnějšího čerpání a dále o zvýšení příspěvku o částku 700 Kč měsíčně. Materiál je předkládán pro informaci.

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace/akreditace-pro-media-zakladni-pravidla-126100/  

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Kontakt pro média

Martina Součková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, +420 724 209 854

MgA. Martin Ayrer

mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication

 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1


T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter