Očekáváné události

26. 4. 2016 16:09

27. dubna 2016: Schůze vlády ČR, TK v 14.00 hod.

Členové vlády ve středu 27. dubna 2016 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh novely nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Navrhované změny vytváří lepší předpoklady ke snižování celospolečenských nákladů na pracovní úrazy a jiné nehody spojené s nedostatečným zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Střednědobé výdajové rámce na rok 2017 a 2018 byly upraveny podle rozpočtových pravidel a jsou navrženy v maximální možné výši při zachování tendence postupného snižování deficitu státního rozpočtu.
 • Program podpory Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
  Cílem navrhovaného národního Programu je řešení problémů brownfieldů na území strukturálně postižených krajů, aby se prostřednictvím nového podnikatelského využití těchto mnohdy nebezpečných ploch hospodářsky znevýhodněné regiony pozvedly a došlo k zmírnění jejich ekonomických disparit. 
 • Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016), předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  V souladu s doporučeními EU by Česká republika měla plnit svůj střednědobý rozpočtový cíl jak mezi roky 2015 a 2016, tak i v letech výhledu, to vše při očekáváném pokračování hospodářského růstu a snižování nezaměstnanosti.
 • Národní program reforem České republiky 2016, předkládá: předseda vlády v rámci Výboru pro Evropskou unii.
  Národní program reforem je koncepčním dokumentem národní hospodářské politiky, ve kterém jsou uvedena hlavní opatření, jejichž cílem je podpořit hospodářský růst a zaměstnanost v ČR. Dokument je každoročně aktualizován a předkládán Evropské komisi v rámci koordinace hospodářských politik všech členských států EU.

Kompletní program jednání vlády
 

9.55 – fototermín
14.00 – tisková konference
(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter