Očekáváné události

28. 11. 2017 15:25

29. listopadu 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.00 hod.

Ve středu 29. listopadu 2017 od 10.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční další řádná schůze vlády ČR. Na programu bude demise vlády ČR a další body z vládní agendy.

 • Návrh demise vlády, předkládá předseda vlády
  Vláda Bohuslava Sobotky podává po skončení ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v souladu s Ústavou ČR demisi do rukou prezidenta republiky.
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady), předkládá ministryně práce a sociálních věcí
  Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zvýšit náhradu vyplácenou za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady na výživu pozůstalých od 1. ledna 2018 o 3,5 procenta, tedy stejně, jako se od 1. ledna zvyšují procentní výměry důchodů.
 • Program podpory české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku v období 2018–2021 a změna usnesení vlády ČR ze dne 27. června 2016 č. 588/2016 o poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016–2019, předkládají ministři zahraničních věcí, obrany a vnitra
  Ministerstvo zahraničních věcí společně s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra navrhují vytvoření čtyřletého vládního programu zaměřeného na podporu české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku a z rozpočtu jednotlivých resortů uvolnit pro období 2018–2021 180 mil. Kč s čerpáním financí v letech 2019–2021.
 • Návrh novely zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, předkládá 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
  Cílem návrhu zákona je provedení částečné transpozice směrnice Rady 2015/652/EU, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice EP a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, a částečné transpozice směrnice EP a Rady 2015/1513/EU, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Obsahově totožný návrh byl již vládou schválen 12. září 2016, avšak v důsledku uplynutí funkčního období Poslanecké sněmovny před dokončením projednávání je nyní předkládán vládě opakovaně.
 • Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 32/17 o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
  Vláda má rozhodnout o vstupu do řízení vedeného před Ústavním soudem. Skupina senátorů navrhuje zrušit zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, případně jeho části, které se týkají národních podniků.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-11-29. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

29. listopadu 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

09.55 – fototermín před začátkem jednání
13.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer

mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter