Očekáváné události

7. 7. 2014 17:29

9. července 2014: Schůze vlády ČR, TK ve 13.30 hod.

Členové vlády ve středu 9. července 2014 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

Vláda se vrátí k návrhům opatření k posílení informovanosti a ochrany klientů cestovních kanceláří v případě úpadku těchto podnikatelských subjektů.

  • Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020, předkládá: ministr zemědělství.

Strategický dokument, na jehož základě budou moci čeští podnikatelé v zemědělství, potravinářství a lesnictví čerpat peníze z Evropské unie.

Návrh zajišťuje realizaci Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018, díky němuž Česká republika bude moci každoročně čerpat finanční prostředky Evropské unie s cílem rozvoje zaměstnanosti v oboru a posílení českého vinařství a vinohradnictví · Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
Návrh důležitého operačního programu zaměřeného na podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy.

  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.

Klíčový program pro podporu českých podnikatelů z fondů EU v nadcházejícím programovacím období s cílem dosáhnout konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.

  • Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020, předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy.

Významný dokument, který je podmínkou čerpání prostředků z Evropské unie. Strategie směřuje ke snižování nerovnosti ve vzdělání, podpoře kvalitní výuky učitelů a odpovědnému a efektivnímu řízení vzdělávacího systému.

  • Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017, předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace.

V rámci diskusí o podobě rozpočtu pro rok 2015 vláda znovu projedná možnost navýšení celkových výdajů na výzkum a odhad pozitivních dopadů tohoto kroku na růst ekonomiky.

Kompletní program.

09.55 – fototermín

13.30 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter