Očekáváné události

8. 9. 2017 12:42

11. září 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.00 hod.

V pondělí 11. září 2017 od 10.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční schůze vlády ČR. Na programu budou mimo jiné tyto body:

 • Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 včetně rozpočtové dokumentace, předkládá ministr financí
  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018 počítá s příjmy ve výši 1 302,3 miliardy korun a výdaji ve výši 1 352,3 miliardy korun, tedy se schodkem ve výši 50 miliard korun.
 • Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018, předkládá ministr průmyslu a obchodu
  Podle zákona o podporovaných zdrojích energie má vláda stanovit nařízením vlády prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na dotaci do 30. září roku 2017. K pokrytí požadavků uvedených v zákoně nařízení vlády stanoví pro rok 2018 finanční prostředky na dotaci ze státního rozpočtu ve výši 26,185 mld. Kč.
 • Návrh nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samo-správných celků, předkládá ministr vnitra
  Od 1. ledna 2018 vstoupí v platnost novely zákonů o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze, které mění způsob výpočtu odměn pro členy zastupitelstev a současně ruší stávající nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev a zmocňuje vládu vydat nařízení nové. Cílem předloženého návrhu je zavést nové koncepční řešení konstrukce odměn za výkon funkce členů zastupitelstev, nastavit vyvážený a konzistentní systém konstrukce těchto odměn, přitom jej zprůhlednit a zjednodušit a eliminovat identifikované nedůvodné disproporce.
 • Návrh systémového řešení zabezpečení přesídlených krajanů, předkládá ministryně práce a sociálních věcí
  MPSV navrhuje právně zakotvit zcela nový specifický „příspěvek krajanovi“, jehož charakter odpovídá dávce podporující krajany za účelem zabezpečení základních životních potřeb ve stáří, nikoliv důchodu ze základního důchodového pojištění či jeho náhradě.
 • Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2016, předkládá ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
  Pravidelná výroční zpráva mapuje stav plnění opatření uložených Národním plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020.
 • Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2016 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2016, předkládají ministři zdravotnictví a financí
  Návrhy výročních zpráv a účetní uzávěrky všech činných zdravotních pojišťoven za rok 2016, které byly ověřeny auditory, ukazují, že došlo k výraznému meziročnímu zlepšení hospodaření zdravotních pojišťoven.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-09-11. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

11. září 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

9.55 – fototermín před začátkem jednání
13.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter