Aktuálně

12. 6. 2013 18:49

Informace o konkrétní pomoci vlády postiženým povodněmi

Vláda projednala balík resortních opatření k pomoci občanům a firmám v oblastech postižených povodněmi a obnovy těchto území.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Kromě toho dnes vláda uvolnila dalších 850 milionů korun na rychlou pomoc při odstraňování následků povodní.

Z hlediska rychlých peněz vyčlenila vláda přes jednu miliardu korun, z nichž jde 850 milionů korun pro kraje a 100 milionů ve prospěch Armády ČR a ministerstva vnitra,“ řekl premiér Petr Nečas a uvedl, že základ pro úhradu povodňových škod budou tvořit národní zdroje ve výši 7,3 miliardy korun, které vláda pro tyto účely vyčlenila a jsou okamžitě k dispozici.

Čtyři miliardy jsou z vládní rozpočtové rezervy, dvě miliardy z kapitoly státní dluh a 1,3 miliardy ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Počítáme s dalším navýšením těchto prostředků po vyčíslení škod,“ řekl premiér.

Vedle tohoto finančního plnění uvolnila 130 milionů korun Správa státních hmotných rezerv ve formě materiálové pomoci a pohonných hmot.

Schválená pomoc v jednotlivých oblastech

Finance

Dojde k prominutí daně z příjmů podnikatelům a právnickým osobám, a to na daň za zdaňovací období 2013. Daň bude prominuta v částce odpovídající výši škody vzniklé v důsledku povodní na majetku sloužícímu k podnikání. Výši škody prokáže poplatník při podání daňového přiznání prostřednictvím posudku pojišťovny či znalce.

Postiženým živnostníkům bude prominut úrok z prodlení za nezaplacení záloh za rok 2013 a dále úroky za pozdní platbu daně z příjmů splatné po 2. červnu u fyzických i právnických osob, které požádají o posečkání a zaplatí daň nejpozději do 31. října 2013.

Vláda také uvolnila 300 milionů korun na úhradu prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce. Doklady o vynaložených prostředcích mohou být dodány až zpětně.

Sociální věci

Okamžitá pomoc do maximální výše až 51 150 Kč, její výše se bude řídit konkrétním dopadem situace. Její poskytnutí probíhá ve zjednodušeném řízení do dvou dnů.

Prominuto bude penále za zpožděné platby sociálního pojištění firem či podnikatelů. Úřad práce má připraveno 100 milionů Kč na veřejně prospěšné práce.

Místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí podporu v případě potřeby zajištění dočasného ubytování.

Fyzické osoby mohou využít:

  • Zvýhodněný úvěr na opravy bytu a na výstavbu bytu v jejím vlastnictví.
  • Finanční příspěvek ve výši 150 tisíc korun na zaniklou bytovou jednotku.
  • Finanční příspěvek na odstranění stavby pro bydlení poškozené povodní do výše nákladů odstranění stavby.

 Připraveny jsou dotace obcím ve výši 30 tisíc Kč na jeden poškozený byt.

Doprava

Ministerstvo dopravy uvolňuje 3,3 miliardy Kč na opravy železnic, dálnic a silnic I. až III. třídy. Kraj (vlastník komunikací 2. a 3. tříd) se obrací na Státní fond dopravní infrastruktury, obce (vlastník místních komunikací) se obrací přímo na ministerstvo dopravy.

Starostům bude nabídnuta pomoc v řešení staveb provizorních mostů a navržení způsobu opravy mostů.

Životní prostředí

V programu na výměnu kotlů je připraveno 100 milionů Kč.

V rámci tzv. Rychlé pomoci je zasaženým obcím určeno 30 milionů korun na vysoušeče a čistící stroje. Obce mohou získat 100 % zálohu na dotaci.

V přípravě je program na návrat zeleně do obcí a měst ve výši 130 milionů.

Obchod a průmysl

V rámci dotačního programu Obnova 2013 bude uvolněno 50 milionů korun. Dotace ve výši 20 tisíc až 300 tisíc korun může činit až 50 % výdajů na obnovu majetku.

Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytne záruky malým a středním podnikatelům k bankovnímu úvěru na pořízení a rekonstrukci hmotného majetku a pořízení zásob. Zaručovány budou úvěry do výše 20 milionů korun v předpokládaném objemu cca 300 milionů korun.

Dalším opatřením ve výši 50 milionů korun bude možnost získání příspěvku k úvěru pro podnikatele postižené povodní na investiční projekty k obnově podnikání ve výši 10 % z úvěru.

Česká exportní banka pak odpustí poplatky, prodlouží období čerpání a zrychlí proces poskytování úvěrů.

Zemědělství

Specializované týmy zjišťují a sčítají škody na zemědělských subjektech. Poskytnutá pomoc se bude týkat rybářů, lesníků a zemědělců.

Postiženým zemědělským subjektům budou poskytovány půjčky s nejnižší možnou úrokovou sazbou kolem 4 % na pokrytí škod. Prodloužena bude splatnost u půjček na obnovu provozu podniků zemědělců z 2 na 5 let a vyplaceny zálohy na přímé platby.

Připraveno je 460 milionů korun pro řešení škod na lesním majetku. Odloženy budou plánované kontroly, termíny splátek a splatnosti.

Kvůli poškození nedokončených protipovodňových staveb, zejména na dolním Labi, budou navýšeny předpokládané náklady a prodloužena doba trvání dotačního titulu do roku 2014.

Energie

Do pomoci občanům v oblastech postižených povodněmi se zapojila i skupina ČEZ. Domácnosti, které byly vytopeny více než půl metrem vody, nebudou muset ČEZ platit tři měsíční zálohy a ty, které byly vytopeny méně než půl metrem vody, nebudou muset platit jednu měsíční zálohu. Podpora se odhaduje na 50 až 100 milionů korun.


Informace jednotlivých ministerstev

Ministerstvo financí

Povodeň v červnu 2013 – postup při financování krizových situací a škod pro územní samosprávné celky - kraje a obce

Informace Finanční správy ČR k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Metodika pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou

Ministerstvo vnitra

Povodně 2013 - krizový manuál pro obce

Povodně 2013 - vybrané kontakty

Povodně – doporučení psychologů

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jak se vypořádat s povodní – Informace z pracovněprávní a sociální oblasti

Povodně: Jak pomáhá MPSV

Ministerstvo pro místní rozvoj

Popovodňové programy MMR ČR

Metodika k postupům podle zákona o státní pomoci při obnově území

Jak na veřejné zakázky při povodních

Ministerstvo dopravy

Metodický pokyn SFDI - obnova infrastruktury ve vlastnictví státu a krajů

Metodický pokyn MD - krytí škod způsobených povodněmi na obecním majetku

Metodický pokyn MD - řešení požadavků na stavbu provizorních mostů

Ministerstvo životního prostředí

Dotační programy Ministerstva životního prostředí na pomoc po povodních

Odstraňování odpadů po povodni a stanovisko MŽP k hrazení poplatku za skládkování povodňového odpadu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Záchranný kruh MPO - na podporu malým a středním podnikům a živnostníkům postižených povodní

Ministerstvo zemědělství

Rámcový metodický pokyn pro zjišťování povodňových škod na území ČR

Seznam kontaktů pro žádost o náhradu za škody způsobené povodní na zvířatech

Kontaktní adresy na asanační podniky v ČR

Ministerstvo zdravotnictví

Pravidla ochrany zdraví v oblastech zasažených povodněmi

Pomoc ministerstva zdravotnictví v oblastech zasažených povodněmi

Pravidla základní hygieny při záplavách 

Pravidla ochrany zdraví v oblastech zasažených povodněmi

Státní fond dopravní infrastruktury

Odstraňování povodňových škod - čerpání prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie