Aktuálně

21. 11. 2012 14:08

Vláda schválila rozpočet pro rok 2013

Deficit státního rozpočtu na rok 2013 nepřekročí 2,9 procenta vůči hrubému domácímu produktu. Počítá s tím přepracovaný návrh zákona, na kterém se dnes dohodla vláda.

Kabinet tak nyní posílá do Poslanecké sněmovny nově zpracovaný návrh rozpočtu, jehož schodek by v roce 2013 neměl překročit hranici 2,9 procent vůči HDP. Jeho navrhovaná výše zůstává shodná s původním návrhem, a to 100 miliard korun. „Ano, udrželi jsme deficit na původní plánované výši,“ řekl dnes po jednání vlády ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní podmínkou, kterou bude podle ministra financí nyní celá vláda pečlivě sledovat, je v první řadě efektivita výdajů. „Udržíme-li deficit bezpečně pod třemi procenty a budou-li prostředky užity efektivně tak, že jejich návratnost bude nepochybná, pak trhy zcela jistě nezneklidníme,“ uved Kalousek.

Celkový objem výdajů má podle nového návrhu činit 1 180,8 miliard korun, tedy o 4,1 miliardy korun méně. Stejný rozdíl oproti předchozímu návrhu je i na příjmové straně. Nyní se počítá s částkou 1 080,8 miliard korun. „Celková výše výdajů státního rozpočtu na příští rok bude o devět miliard nižší než v roce letošním, čili je to jednoznačně úsporný rozpočet,“ poznamenal dnes premiér Petr Nečas.

Návrh byl od posledního projednávání 5. listopadu pozměněn na základě změny makroekonomické predikce. Ta předpokládá propad daňových příjmů včetně pojistného pro rok 2012 ve výši 35 miliard korun. Ten by měl být kryt částečně již uskutečněným vázáním výdajů (23,6 mld.), další úspory, aby v příštím roce nedošlo k překročení schodku státního rozpočtu, nalezlo ministerstvo financí v kapitolách Státní dluh, Všeobecná pokladní správa a v oblasti sociálních dávek.

Oproti předchozí verzi návrhu dojde vlivem nové predikce nyní ke snížení daňových příjmů a pojistného o 7 miliard korun, o dvě miliardy se naopak zvýší příjmy od státního podniku Lesy ČR, o stejnou částku se rovněž sníží výdaje kapitoly Státní dluh. Díky zpřesnění odhadu výdajů na sociální dávky se sníží i výdaje ministerstva práce a sociálních věcí na sociální dávky.

Stomiliardový schodek má být vypořádán jednak zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 99,9 miliardy korun, zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 1,6 miliardy, ale také změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením téměř o 1,6 miliardy korun.

Zmírní se fiskální úsilí vlády

V roce 2012 - 2013 došlo vlivem zpomalení ekonomiky ke zpomalení fiskálního úsilí vlády. Původní cíle tak budou zmírněny. Přestože plánovaný schodek pro rok 2013 zůstává na 2,9 procentech HDP, v následujících letech bude klesat pomaleji. V roce 2014 se tak oproti původnímu plánu snížit deficit rozpočtu na 1,9 procenta HDP očekává schodek ve výši 2,7 procenta. Rok 2015 pak nově počítá se schodkem 2,4 procenta vůči hrubému domácímu produktu. Fiskální úsilí vlády ale přesto zůstává pozitivní.

Potřebu stlačit deficit pod tři procenta HDP zdůraznil také ministr Miroslav Kalousek. „Je legitimní vzhledem k hospodářské situaci v celé Evropě uvažovat o rozvolnění konsolidačního tempa pro roky 2014 a 2015,“ řekl po jednání vlády.

Rozpočet na rok 2013 - ilustrační obrázek

Legislativní proces při schvalování zákona o státním rozpočtu

 • Návrh zákona o státním rozpočtu sestavuje ministerstvo financí v součinnosti se správci kapitol, územními samosprávami a státními fondy.
 • Poté jej ministerstvo financí předkládá ke schválení vládě, poté je návrh předložen k projednání a schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
 • Návrh se předkládá pouze dolní komoře Parlamentu ČR, do Senátu již dále neputuje. Jedná se tak o zvláštní proceduru přijímání zákona, která vyplývá ze vztahu odpovědnosti vlády vůči Poslanecké sněmovně.
 • Nejpozději 3 měsíce před začátkem rozpočtového roku, tzn. do konce září, musí vláda návrh předložit předsedovi dolní parlamentní komory. Ten přikáže tento návrh zákona k projednání rozpočtovému výboru. Tzv. přílepky k návrhu zákona o státním rozpočtu jsou jednacím řádem sněmovny vyloučeny.
 • V prvém čtení zákona se projednávají základní údaje návrhu státního rozpočtu a to výše příjmů a výdajů, saldo, způsob vypořádání salda, celkový vztah k rozpočtům vyšších územních samosprávných celků a obcí a rozsah zmocnění výkonných orgánů.
 • Sněmovna buď tyto základní údaje schválí, nebo doporučí vládě změny a stanoví termín pro předložení nového návrhu. Nový návrh nesmí být zpět do Poslanecké sněmovny předložen dříve než dvacet dnů a později než třicet dnů od doručení doporučení předsedovi vlády. Poté již není možné se základními sumami jakkoli hýbat a částky měnit.
 • Po prvním čtení se rozpočtem zabývají rovněž jednotlivé sněmovní výbory. Ty posléze předkládají svá usnesení k projednání rozpočtovému výboru, a to nejdříve po pěti dnech.
 • Výbory se zabývají výhradně kapitolou, která jim byla zadána k projednání. V případě, že by daný výbor měl snahu dosáhnout změn v kapitole jiné, může je navrhnout příslušnému výboru, který se konkrétní kapitolou zabývá. Základní sumy schválené v prvním čtení totiž již nelze měnit.
 • Ve druhém čtení se standardně koná rozprava podrobnější a mohou být předkládány pozměňovací návrhy.
 • Ve třetím čtení, které se smí konat nejdříve po uplynutí 48 hodin od ukončení druhého čtení, se opět koná rozprava, ve které je však možné navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb. Standardně se po projednání hlasuje nejprve o pozměňovacích návrzích, poté o celém návrhu zákona.
 • Po třetím čtení se již o zákonu hlasuje. Pro schválení je třeba získat prostou většinu hlasů přítomných poslanců.
 • Zákon podepisuje prezident, který jej má právo stejně jako v případě klasického zákona vetovat. V takové situaci probíhá i procedura dalšího schvalování obdobně.
 • Následně je zákon o státním rozpočtu vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR. Nepodaří-li se jej projednat, nastává tzv. rozpočtové provizorium a postup nakládání s veřejnými financemi je stejný jako v předchozím roce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2013

Aktuální znění návrhu zákona na stránkách poslanecké sněmovny.

Struktura státního rozpočtu: příjmy a výdaje

Příjmy rozpočtu

+ daně přímé: z příjmu fyzických a právnických osob, z nemovitosti a převodu nemovitosti, dědická a darovací, silniční

+ daně nepřímé: z přidané hodnoty (DPH), spotřební

+ příspěvky na sociální pojištění

+ dovozní cla

+ výběr poplatků

+ úroky a příjmy z pronájmu či prodeje majetku

+ evropské fondy

Výdaje rozpočtu

- vládní nákupy

- transferové platby

- splácení státního dluhu

- veřejně poskytované služby na dopravní infrastrukturu, školství, zdravotnictví, kulturu či poskytování sociálních služeb

- státní subvence

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie