Tiskové konference

29. 11. 2019 12:52

Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 29. listopadu 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Vítejte na tiskové konferenci po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. O úvodní slovo bych ráda požádala paní inženýrku Silvanu Jirotkovou.

Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já moc děkuji za možnost tady dnes promluvit. Předtím, než se konala dnešní Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, již tradičně proběhla schůzka garantů inovační strategie, samozřejmě za přítomnosti pana vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a členů předsednictva Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

My jsme projednávali především materiál, který připravila pracovní skupina inovační strategie za několik posledních měsíců. Tento materiál je postaven na konkrétních opatřeních za jednotlivé pilíře inovační strategie a dohromady tvoří akční plán, jakýsi průvodní pracovní dokument k inovační strategii, který nastiňuje, jaká opatření už se realizují a jaká opatření se budou v následujících letech realizovat.

Tento materiál byl následně předložen s nějakými doporučeními přímo radě, která ho dostala k připomínkám. Na tyto připomínky bude mít následně cca čtrnáct dnů, abychom jej mohli předložit k projednání radě, a cílíme na jeho schválení 13. prosince. Následně potom bude materiál s akčním plánem předložen vládě k projednání.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Pan profesor Petr Dvořák, první místopředseda rady.

Petr Dvořák, první místopředseda Rady pro výzkum, vědu a inovace: Dobré odpoledne. Dnešní rada byla opět velmi dělná. Kromě inovační strategie bylo několik bodů poměrně zásadních. Já bych se chtěl zmínit o třech.

Prvním z nich bylo, že vlastně hodnocení výzkumu v České republice dospělo do stádia, kdy máme spoustu dat, spoustu informací a nyní je potřeba informace agregovat a skutečně pojmenovat kvalitu, ukázat na kvalitu, což bylo úsilí několika posledních týdnů, velmi intenzivní úsilí, a dnes jsme schválili, řekl bych, návod na to, jak vlastně chápat, jak posuzovat a jak vyvozovat důsledky až ukazující na kvalitu z těch výsledků hodnocení.

Takže to je jedna důležitá věc, která mění systém posuzování výzkumu a v našem případě kvality výzkumu v České republice poměrně dramaticky, protože je to skutečně návod k tomu, jak chápat, jak škálovat, jak vlastně říkat, že některý obor na některé instituci je vynikající, srovnatelný se světem, nebo lepší než EU15 a podobně. Takže to je první věc.

Druhá věc je, že by schválen materiál v těsné spolupráci rady a ministerstva školství, který definuje prioritní tematické oblasti pro vyjednávání s Evropskou komisí ve věci blížících se operačních programů strukturálních fondů. Což je zase věc, která posunula činnost rady trochu kvalitativně dopředu, protože ta témata – je jich deset a jsou poměrně konkrétní a vycházejí ze skutečné analýzy řekněme absorpčního prostředí výzkumného v České republice, vychází, navazují na některé priority ze schválených strategických materiálů, ale myslím, že je přivádějí do poměrně vyšší míry detailů, takže to vyjednávání bude mít poměrně konkrétní zadání.

A k tomu mapování absorpční kapacity, nebo prostě znalosti toho prostředí, se přidal ještě další aspekt, a to je jako pohled ten, který třeba vychází z právě ukončeného druhého roku implementace M17+, znalost toho, ve kterých oborech jsme vlastně silní. Takže my nejen si vymýšlíme prioritní témata, která by bylo dobré řešit, ale i témata, která umíme řešit. Což je poměrně zásadní zase krok dopředu.

A poslední věc je otázka, řekl bych, unikající výzkumné kapacity v českém výzkumném prostředí a to je otázka znevýhodnění rodičů ve výzkumu. Takže jsme se usnesli na této radě po předešlé poměrně dlouhé diskusi, že jeden člen rady bude v lednu na lednovém zasedání rady určen jako člověk, garant, zpravodaj, člověk, který se bude systematicky a dlouhodobě starat o vědeckou profesi a rodičovství.

To je zase věc, o které se dlouho ví, dlouho se diskutuje. My víme, že Česká republika v tomto k těm zemím, od kterých bychom se chtěli inspirovat, zaostává. Proto jsme řekli: Někdo od ledna to bude mít z rady na starost a bude se tomu dlouhodobě věnovat.

Takže to jsou tři zásadní body, které myslím dnešní radu posunuly o něco dále, a poprosil bych Pavla Barana, aby zmínil něco dalšího. Děkuji.

Pavel Baran, místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace: Já děkuji, dobrý den. Na mne připadly dva, domnívám se, také velmi významné body nebo dvě záležitosti. Ta první je zcela standardní. Rada svým usnesením v příslušném bodě, dá se to tak říci, odstartovala standardní proces přípravy a vyjednávání o návrhu státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro roky 2021 až 2023. Je to velmi důležité rozhodnutí a stanovisko, které směrem k poskytovatelům otevírá prostor pro podání odpovídajících návrhů a pro zahájení jednání o přípravě rozpočtu.

Tak to byl jeden z bodů. A ten druhý, který považujeme také za velmi důležitý a také se de facto týká hodnocení , je to, že rada ve svém příslušném bodu programu schválila postup při projednávání návrhu programu účelové podpory a skupin grantových projektů. Což pro hodnocení a přípravu návrhů na podporu těchto projektů účelové podpory je velmi zásadní záležitost a otevírá to prostor pro kontrolu skutečně efektivního nakládání s veřejnými prostředky v tomto segmentu podpory.

Po dlouhé době a po dlouhém vyjednávání a s podporou pomocných orgánů rady, jako je komise pro hodnocení výsledků, se podařilo dosáhnout tohoto velmi dobrého a zdárného cíle. Tak to je toto.

A možná poslední příjemná zpráva na závěr: Rada v té neformální diskusi s uspokojením konstatovala, že byl v Poslanecké sněmovně projednán a velmi konsensuálně projednán návrh novely zákona č. 130, který obsahuje řadu segmentů, ale zásadním je změna a legislativní ukotvení systému hodnocení odpovídajícího všemu tomu, co přináší Metodika 17+ jako zásadní dokument, reflektující a zachycující situaci v hodnocení výzkumu v České republice.

Tolik za mne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 29. listopadu 2019

Související zprávy