Tiskové konference

31. 5. 2019 11:28

Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 31. května 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, myslím, že můžeme začít bez nějakých dlouhých úvodů. Pan vicepremiér pro hospodářství, ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vládní RVVI má slovo. Pan Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu: Tak dobrý den. Dnes jsme projednali další pokračování inovační strategie, ale úplně v úvodu jsme navázali na včerejší setkání mezinárodní rady pro výzkum, vývoj a inovace a já bych jejímu předsedovi teď předal slovo, aby nám shrnul velmi krátce, k jakým závěrům došla mezinárodní rada, a pak se budeme věnovat operativě, která je spojena s inovační strategií a případně se vzděláváním.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Takže slovo má pan Michl, předseda mezinárodní rady.

Josef Michl, předseda Mezinárodního poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace: Dobrý den. Mezinárodní rada vyslechla zprávu o činnosti grantových agentur, GA ČR a TA ČR, a potom též o inovační strategii a nakonec i o metodách hodnocení, nové metodě hodnocení. My jsme byli velice nadšeni z toho, že byl učiněn pokrok v práci GA ČR i TA ČR, a máme další poznámky k tomu.

Domníváme se, že by bylo žádoucí, aby poskytovatelé zjednodušili požadavky, které kladou na řešitele, na lidi, kteří jim podávají výzkumné návrhy, a tak jim ulehčili život. A současně by rada, RVVI, měla podobným způsobem zjednodušit život lidem, kteří pracují jako poskytovatelé v těch grantových agenturách. Není důvod, proč nový program, který navrhují víceméně každý rok, by měl mít 80 stránek, které pak patrně mnoho lidí nikdo nečte. Dalo by se to vše jistě dále zjednodušit.

Jeden z hlavních úkolů, které myslím teď před sebou specificky GA ČR má, je zlepšit kvalitu panelů, které používají k vyhodnocení výzkumných návrhů, protože ta je v nynější době poněkud nevyvážená, nerovnoměrná. Jsou některé, které jsou složené z velmi dobrých vědců, a jiné, které trochu pokulhávají.

Myšlenky, které jsme k tomu měli, byly, že by bylo žádoucí, aby agentury, tedy GA ČR v tomto případě, vybíraly ty řešitele, panelisty, samy. Aby si zjistily, kdo v určitých oborech je v zemi nejlepší, nebo jsou nejlepší, a tito lidé aby byli požádáni, aby jí sloužili v těch panelech. Ostatně by se to mělo týkat i ostatních poskytovatelů, to znamená různých ministerstev a jiných. K tomu by bylo zapotřebí, aby ti lidé byli motivováni. V dnešní době se to nepovažuje za žádnou velkou čest v takovém panelu sloužit, Spíše je to práce navíc a někteří se jí vyhýbají.

Motivace by mohla být velmi jednoduchá. Kdyby došlo k dohodě mezi GA ČR a těmi institucemi, ve kterých tito lidé pracují, například tedy ve výzkumných ústavech nebo vysokých školách, v tom směru, že ty by jim posílaly ty nejlepší lidi, anebo navrhovaly své nejlepší lidi, a ne ty, které můžou nejspíš postrádat, pak by se to mělo objevit i v pravidelném, periodickém hodnocení činnosti těchto ústavů a vysokých škol jako jeden z bodů, za který jsou odměňovány, který je uznáván jako užitečný. To by pro ně znamenalo určitou motivaci.

A podobně lidí, kteří by do těch panelů šli, by měli dostávat od svých děkanů a ředitelů nějaké úlevy, aby i oni byli motivováni. Myslím, že není dobré řídit věci tak, že se nařizuje. Je lepší nastavit podmínky tak, aby to lidé dělali rádi dobrovolně.

Kvalita panelů nakonec v podstatě rozhoduje o kvalitě činnosti celé grantové agentury. Proto nám to připadá velmi důležité. Budeme také pravidelně sledovat, do jaké míry se naše různé rady, tedy toho mezinárodního panelu, pak skutečně objevují v praxi jako přijatá opatření. To nás velmi zajímá – jestli naše práce je oceňována.

Co se týče inovační strategie, souhlasili jsme nadšeně s obecnými principy. Teď půjde samozřejmě o implementaci, financování a ta detailní opatření, takže je předčasné zatím říkat o tom příliš mnoho. A konečně zpráva o zavádění nové metodiky pro vyhodnocování nás velmi potěšila. Velice silně podporujeme to, co se teď děje, a máme za to, že za opatření, která se zavádějí do vyhodnocovacího procesu, jsou v souladu s nejlepší mezinárodní praxí a že na ně země může být hrdá. Že to povede k tomu, že česká věda bude známá pro svou kvalitu, ne tak pro kvantitu, která byla tím starým systémem hodnocení preferována.

Vědci jsou lidé chytří, a když vědí, že dostanou odměny ve formě například finanční podpory výzkumu a podobných, když dostanou odměny za to, že publikují co nejvíce článků, ať už jsou jakékoliv kvality, tak se tomu přizpůsobí. Ale když se jim teď dá jasně na vědomí, že odměny budou za kvalitní práci, i když to nemusí být tolik článků, tak se tomu také přizpůsobí. A kvalita české vědy se zlepší.

Děkuji vám za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Slovo má pan vicepremiér.

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu: Tak děkuji mockrát. Jen podotýkám, že mezinárodní rada se schází dvakrát za rok. Jsou tam špičkoví vědci, my si doufáme tvrdit, z těch nejvýznamnějších zemí světa, které jsou orientované na výzkum, vývoj, inovace, na vědu. Byla s námi dnes alespoň on-line formou i paní Orna Berry, která vlastně s námi strávila takřka dva dny na bázi telekonference, nebo spíš videokonference.

Přešli jsme k inovační strategii. Víte, že vás každý měsíc průběžně informujeme o nových a nových úkolech, cílech a hlavně o implementačních plánech a scénářích inovační strategie. Já mám radost, že vám dnes můžeme sdělit dvě úplné novinky. Tou první, která je nesmírně skloňovaná a je velmi silně i mediálně sledovaná, je zavádění předmětu Technika do základních škol. Takže máme už konkrétní zprávu.

Předmět Technika, který v sobě obsahuje základy praktické výuky a základy rovněž nových technologií v krásné kombinaci, je předmět, který byl přijat, a to v následujícím scénáři: V roce současném 2019, na podzim, bude zaveden do prvních 53 základních škol jako pilotní projekt. Tyto školy vyzkouší a vychytají všechny náležitosti s tím spojené, protože ten předmět je kompletně zkoncipován, napsán a připraven.

Současně bude zaveden jako povinný předmět, což je nesmírně důležité, v rámci samostatné vzdělávací oblasti. Předmět se bude jmenovat Technika a poprvé se objeví v rozvrzích v roce 2022. Takže de facto máme přibližně dva roky na to, aby se ten předmět kompletně vyzkoušel na těch školách, které k tomu dnes mají největší předpoklady. To znamená, jsou na to vybaveny, mají na to učitele a jsou schopné ho bez problémů zvládnout.

To si myslím, že je dobrá zpráva. A ta druhá, a i to je důvodem, proč je tu s námi paní Silvana Jirotková, která je náměstkyní na Ministerstvu průmyslu a obchodu a současně generální ředitelkou CzechInvestu, je nová komunikační strategie, která je do určité míry založena na logu, brandu inovační strategie The Country for the Future. Protože to zásadní sdělení je, že se chystá vytvoření národního komunikačního konceptu, v rámci kterého se toto logo stane dnes hlavním komunikačním nástrojem České republiky. Jinými slovy vlastně The Country for the Future už nebude pouze pro inovace, pro technologie, ale společně s Ministerstvem zahraničních věcí a s Ministerstvem průmyslu a obchodu ho budeme předkládat na vládu jako společné usnesení pro komunikaci v rámci České republiky a samozřejmě i ven. Proto je tam to Ministerstvo zahraničních věcí.

Já bych tedy poprosil paní Jirotkovou, aby nám to trochu legislativně ukotvila a řekla nám, o co se vlastně jedná.

Silvana Jirotková, generální ředitelka CzechInvest: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Ano, je to pravda. V úvodu nebo na začátku tohoto roku vláda schválila inovační strategii. Součástí inovační strategie je rovněž pilíř Chytrý marketing a jeho součásti a součástí celé inovační strategie je nový brand Czech Republic: The Country for the Future.

Nyní je nutné, a my už s tím začínáme, tuto značku efektivně implementovat do všech aktivit a dokumentů tak, aby byla prezentována Česká republika do budoucna pod tímto novým brandem, který charakterizuje Českou republiku jako inovativní zemi.

Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí připravujeme materiál, který Ministerstvo zahraničních věcí dnes předložilo Radě ke schválení a bude předložen do mezirezortního připomínkového řízení tak, aby se dostal na jednání vlády. Je to materiál ke koncepci jednotné prezentace České republiky v zahraničí. Tato koncepce byla schválena a tento nový materiál navazuje na rok 2005, kdy vláda schválila původní koncepci jednotné prezentace České republiky v zahraničí.

Nyní s novým brandem, s novou značkou České republiky a s novým přístupem je nutné samozřejmě tuto koncepci osvěžit a nastavit ji nově tak, aby opravdu splňovala to, co od ní chceme. Tato koncepce vlastně upravuje nejen cíle komunikační strategie, institucionální zastřešení a dává vzniknout a navazuje již na fungování komise pro prezentaci České republiky, která je poradním orgánem Ministerstva zahraničních věcí, a zároveň dává vzniknout jakémusi národnímu komunikačnímu či marketingovému týmu, který naopak bude poradním orgánem Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento komunikační tým bude mít na starost vytvoření komunikační strategie, komunikačního a marketingového mixu, zastřešení toho obsahu komunikace a prezentace České republiky do budoucna, a to nejen do zahraničí, ale také v rámci České republiky.

Samotná prezentace, samozřejmě, je potom v rukou institucí a primárně Ministerstva zahraničních věcí, které toto má v kompetenci. Národní komunikační tým bude složen, bude to spíše menší, flexibilní pracovní těleso, které bude složeno ze zástupců jednotlivých relevantních rezortů a pak také bude mít složku odbornou, garantů, opravdu marketérů, kteří se pohybují v této oblasti a budou schopni státní správu oživit a marketingově posílit.

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu: Já bych k tomu ještě dodal, že nám to udělalo velkou radost, protože původně to skutečně byla značka víceméně určená pro aktivity výzkumného charakteru, inovačního charakteru, vědeckého charakteru. Nicméně tak, jak jsme začali představovat Českou republiku jako zemi pro budoucnost v jednotlivých zemích světa, tak jak se začalo to logo skloňovat a začalo se prezentovat a objevovat v České republice, tak jsme byli zahlceni obrovským množstvím žádostmi, abychom poskytli i konkrétním institucím, které zdaleka nejsou spjaty jen s vědou, manuál, abychom poskytli jakýsi marketingový kit s tím, že to sebevědomí, které vyplývá a čiší z toho loga, řekněme určitá prostě jasná orientace do budoucnosti, sebevědomí, schopnosti, znalosti, chytrost atd., nota bene v trikolorách, ve kterých to je, tak se začalo stávat docela hitem, a my jsme tím pádem tlakem zezdola přišli k tomu, že je optimální doba změnit i národní komunikační koncepci, a toto logo jsme tím pádem využili i pro tuto komunikaci.

Čímž říkám současně, že nová hospodářská strategie, která se připravuje a za kterou jsem spolu s paní ministryní financí Schillerovou odpovědný, bude v sobě pochopitelně obsahovat i inovační strategii, ale bude ve stejných barvách. To znamená, že toto logo se pouze překlopí i do národní hospodářské strategie.

Takže já myslím, že budeme mít radost, že inovační politika přináší i hospodářství nové značky, nový brand a že se budeme do budoucna prezentovat jako sebevědomá země.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, 31. května 2019

Související zprávy