Tiskové konference

9. 7. 2018 17:38

Tisková konference po jednání tripartity, 9. července 2018

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Vítám zde předsedu vlády ČR Andreje Babiše, také Jana Rafaje, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, a Josefa Středulu, předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů. O úvodní slovo poprosím pana premiéra.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, na dnešní tripartitě jsme měli dva body, a to Návrh programového prohlášení vlády, té nové vlády. My jsme tento bod absolvovali v minulosti za bývalé menšinové vlády a zopakovali jsme hlavní body – to znamená naše pevné ukotvení v evropských strukturách v rámci EU, v rámci NATO a samozřejmě další hlavní programové priority, jako jsou důchody, důchodová reforma, digitalizace, reforma našeho školství a samozřejmě investice.

Debata byla dlouhá, samozřejmě odborové organizace mají představu podstatně vyššího navýšení mezd. Na druhé straně zaměstnavatelé poukazují na to, že průměrná mzda ve státním sektoru je vyšší než v privátu. Hlavním problémem našeho hospodářství je nedostatek pracovních sil, nedostatek hlavně těch profesí, které naše hospodářství potřebuje.

Následně byl bod státní rozpočet. Minulá menšinová vláda státní rozpočet skutečně pečlivě projednávala, dokonce některé dny i dvakrát za den, s tím, že rozpočet byl schválen s rozporem asi deset miliard mezi jednotlivými resorty a Ministerstvem financí. Teď vlastně čekáme na novou makroprognózu a zároveň samozřejmě mluvíme o tom, kde bychom ještě mohli najít prostředky, hlavně na navýšení platů. My jsme samozřejmě do rozpočtu částečně promítli úsporu černých duší, zároveň také poukazujeme na možná až moc velký počet úředníků, že by se tam daly najít nějaké rezervy. Určitě ty resorty můžou ještě více spořit, takže není to jenom v té příjmové stránce, ale i z hlediska výdajů.

Nejdůležitější samozřejmě je, že ten deficit je 50 miliard. Tím, že stoupá HDP, tak vlastně naše zadluženost bude nižší, protože tím, že držíme deficit na 50 miliardách, který je, když si vezmeme jen navýšení důchodů, které je myslím 38 miliard, navýšení peněz do školství v rámci první fáze reformy a navýšení platů pedagogů o 15 procent, to je 24 miliard, tak tyto dvě položky jsou téměř 54 miliard. To znamená podstatně víc než ten deficit. My jsme také jasně deklarovali, že deficit může být jedině v případě, když investice z našich národních zdrojů budou vyšší než deficit. Ty jsou 80 miliard, a proto si myslíme, že deficit je skutečně minimální. Je potřeba vlastně dohnat tu investiční zanedbanost minulých let, a to hlavně samozřejmě v dopravní infrastruktuře.

Samozřejmě velká debata, tu jsme měli ráno se Svazem firem ve stavebnictví, byla o bydlení. Že je potřeba, aby hlavně města, samospráva a obce investovaly do bydlení. My jako stát chceme podporovat menší obce, ty, které na to nemají rozpočet, a tam chceme vytvořit vlastně fondy, které by mohly obce čerpat. Je to velice důležité pro mladé rodiny, které si nemohou dovolit platit tak vysoké nájmy, nebo tolik v této chvíli investovat, kdy skutečně ten trh nemovitostí je v totálním boomu.

V rámci různého jsme se vrátili, a to byla i debata ráno, kde jsme se domluvili se Svazem stavebnictví na třech platformách – to je bydlení, dopravní infrastruktura a legislativa. Důležitá je legislativa z hlediska přípravy harmonogramu rekodifikace stavebního práva. No a potom ještě v rámci různého jsme velice krátce debatovali o čerpání evropských fondů. My na to plánujeme vládu, myslím koncem července, kde budeme bilancovat čerpání k 30. 6. i výsledky jednání paní ministryně Dostálové v Bruselu, kde nám Brusel měl údajně povolit vyčerpat 7 miliard z těch fondů, které jsme nečerpali, a přesunout to tam, kde je přebytek, konkrétně ve zdravotnictví a ve školství.

Takže další tripartita bude těsně před definitivním schválením rozpočtu v září, myslím, že 24. září, a zároveň to bude tripartita, které se zúčastní krajské tripartity a kde budeme řešit problémy jednotlivých regionů. Velká debata byla zase o zdravotnictví, kde jsme si zase vyměnili názory na celkovou situaci v platech v našem zdravotnictví. Samozřejmě v porovnání se školstvím je to velký rozdíl a my preferujeme skutečně navyšovat platy hlavně tam, kde jsou nejnižší, a to jsou sociální služby, kultura, školství a v rámci zdravotnictví sestry a pomocný personál. V těch rozhovorech chceme společně pokračovat.

 Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a jako dalšího poprosím o slovo pana viceprezidenta Rafaje.

Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: Dámy a pánové, jak pan premiér shrnul program, já bych se rád vyjádřil k bodům, které jsme prosazovali za stranu zaměstnavatelů. Předně jsme ocenili části programového prohlášení, kde se domníváme, že máme stejný názor, stejný pohled na celou záležitost. Vítáme v tom, že jednou z priorit programového prohlášení je Digitální Česko a vůbec elektronizace státní správy. Doufáme, že konečně ta občanka, která má v sobě čip, nebude jenom na škrábání zmrzliny, ale skutečně zjednoduší občanovi a vůbec podnikateli život jako takový.

Oceňujeme snahu o důchodovou reformu, oceňujeme snahu prosadit zákon o liniových stavbách, podporu malých a středních firem, podporu cestovního ruchu, předvídatelné daňové prostředí a samozřejmě také důraz na ekonomickou diplomacii, a zejména pro nás, zaměstnavatele, v tomhle důležitou zprávu, že skutečně uděláme něco pro to, abychom tady mohli získat více pracujících zahraničních pracovníků, zejména kvalifikovaných. Samozřejmě mezi další body patří např. reforma školství, zejména pro nás toho učňovského středního školství jako takového.

Je pravdou, že vláda také vyjádřila ve svém programovém prohlášení, že chce spolupracovat se sociálními partnery. My chápeme, že ten dokument je významně politický a do jisté míry je neflexibilní pro další změny v tuto chvíli, nicméně některé změny, které jsme navrhovali za poslední měsíc, z těch politických důvodů asi už nešly prosadit, jsme museli ještě zdůraznit. Jednak vzhledem k tomu, že víme, v jakém kontextu ta vláda vzniká, s jakou podporou, jsme za podnikatele navrhovali, aby se v oblasti bezpečnosti vláda jasně přihlásila k tradičním demokratickým hodnotám a k principům právního státu a členství v EU a NATO jako takovém.

Z dalších konkrétních věcí, částečně to tady zaznělo, pro nás je skutečně důležité, aby podnikatelé, kteří chtějí investovat do velkých projektů, nemuseli oběhat 40 razítek na desítkách institucí, ale aby tady vznikl nový stavební zákon, který vyžaduje zásahy do kompetenčního zákona. A tady jsme vyzvali vládu, aby v tom programovém prohlášení jako takovém se zavázala, že za účinnosti této vlády skutečně tento nový dokument vznikne. Ne jenom že se bude hovořit o některých tezích jako takových. Samozřejmě, že v této chvíli, kdy je nedostatek pracovní síly, tak odmítáme, nesouhlasíme se zrušením karenční doby a v případě, že ji tedy chce vláda od 1. 7. příštího roku zavést, tak jsme se znovu ptali, neúspěšně, jaká má být ta kompenzace, kterou programové prohlášení zmiňuje.

Náš velký důraz byl na tom, že to programové prohlášení, z něho nevyznívá dostatečně zřejmě, že prioritou této země je patřit mezi 20 nejúspěšnějších konkurenčních ekonomik jako takových. To znamená proměnit se skutečně ve stát nebo v ekonomiku, která je výše v tom řetězci výrobním jako takovém, blíž k finálnímu zákazníkovi, a tedy větší podpora výzkumných organizací a firem a podpora aplikovaného výzkumu jako takového, byť samozřejmě vnímáme, že v těch dílčích krocích se vláda snaží spoustu udělat. Upozornili jsme vládu také na to, že nesouhlasíme s rozhodnutím předchozí vlády o rozšíření mýtného systému o 900 km na silnicích I. třídy, protože podle nás je to ekonomicky neefektivní a jen to zvýší cenu dopravy jako takové, a rovněž se domníváme, že z toho dokumentu jasně nevyznívá opatření pro zajištění dostatku vody i v těch klimatických změnách, kterým čelíme.

Co se týče rozpočtu, potvrdili jsme, že řekněme i makroekonomické predikce, s kterými Ministerstvo financí pracuje, jsou obdobné, jako s kterými pracujeme my jako Svaz průmyslu. Ministerstvo financí nám sdělilo, že předpokládá zvýšení příjmů na úrovni někde 8,5 procenta. Na to jsme samozřejmě reagovali, že potom požadavky odborů na růst mezd ve státní správě někde na úrovni 10 až 15 procent neodpovídají těmto nárůstům, a musíme si tedy sáhnout někde do budoucnosti, a v tomto případě jsme samozřejmě vyjádřili nedůvěru k rozpočtu, který je v tuto chvíli takto deficitní a není příliš viditelně investiční jako takový, že by to byl zásadní průlom v investicích. Proto jsme tedy vyjádřili jasný postoj, že za současné situace jsme očekávali vyrovnaný rozpočet a rozhodně nemůžeme podpořit nárůsty mezd plošně u státních zaměstnanců někde na úrovni 10 až 15 procent. Samozřejmě k státnímu rozpočtu jako takovému: Oceňujeme, že jsme se s MF dohodli na zlepšení systému uplatňování daňových slev při investicích do vědy a výzkumu a do různých aplikovaných výzkumů v rámci jednotlivých firem, a to jsme velice ocenili.

Z toho různého, jak tady zaznělo: Nebudu se vracet ke stavebnímu zákonu, ale to co bych chtěl říct k čerpání prostředků z evropských fondů – z posledních studií vyplývá, že ČR je mezi posledními v rychlosti čerpání a vyzýváme vládu, abychom skutečně našli společně cesty, protože tu absorpci vidíme a z tohoto titulu se nám nezdá úplně efektivní, aby se jakkoliv přesouvaly prostředky z kapitol, které byly původně plánovány pro průmysl, protože v tom průmyslu vidíme dostatečnou absorpční kapacitu právě pro kvalitní projekty, ať už je to efektivní energie, nebo ať už jsou to různé inovativní prvky, které naše podniky mohou zavádět. To jsou asi ty nejdůležitější věci, které jsme z naší strany prezentovali, a děkuji za pozornost.

 Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a o slovo požádám také pana předsedu Středulu.

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů: Ještě jednou hezký podvečer. K těm poznámkám: Co se týká programového prohlášení, tak my máme, že v programovém prohlášení je oproti tomu minulému, které jsme projednávali v lednu letošního roku, výrazně pozitivnější posun ve vztahu k podpoře ekonomiky. Myslíme, že je to dobře směrem rozhodně správným. Už tady bylo zmíněno téma Digitální Česko. Ono ale nestačí o tom jen samozřejmě hovořit, ale důležité je to naplňovat a to bude samozřejmě ještě velká a dlouhá cesta, protože jedná se o kombinaci zdrojů, ať už evropských, tak národních. A tady bychom se měli zejména připravit na digitální ekonomiku po té stránce infrastrukturní, protože bez ní bychom asi stěží mohli obstát.

Navíc je tady hodně důležitá věc, jak využít nanotechnologie, kde ČR patří mezi jedny z nejlepších a z tohoto pohledu i nějaká ta kombinace by mohla být hodně zajímavá z mnoha ohledů a věříme, že se to povede. Vítáme také, že se investuje do vzdělávání, protože to úplně nebylo vždycky přednostní snahou vlád, protože se většinou investice do vzdělávání neprojeví v časovém prostoru, který je určen vládě, ale zpravidla až vládám jiným. Z tohoto pohledu to oceňujeme, protože tady jsou investice do další budoucnosti a to se nám musí projevit v kombinaci s tím, jak bude vypadat vzdělávací program.

My jsme dnes na předsednictvu tripartity otevřeli i téma týkající se celoživotního vzdělávání a bude to jedním z bodů právě příští tripartity, protože nejde jenom o to počáteční vzdělávání, ale jde i o ty, kteří jsou již ekonomicky aktivní a kteří právě třeba z titulu digitalizace mohou přijít o práci nebo by měli sami zájem o změnu svého statusu. A z tohoto pohledu určitě toto je velice důležité téma, a mohli bychom se tak vlastně přiblížit severským zemím, kde toto má obrovskou, dlouhou a velmi pozitivní tradici a to, si myslíme, že by bylo prima. Také vítáme cíl snížit zdanění zaměstnanců o jedno procento, myslíme si, že by to bylo velice pozitivní. Tady ale varujeme, aby nedošlo k destabilizaci v rámci státního rozpočtu. Je potřeba aby státní rozpočet a jeho příjmová strana byly relativně stabilní, takže jakmile se bude dělat daňová reforma, která je součástí programového prohlášení, tak očekáváme, že k tomu bude velká diskuse a je potřeba na ni mít dostatečný čas, taky aby se vše mohlo propočítat, aby to vyšlo.

V této situaci však odbory také vznesly vážnou obavu o chybném směru, který je v programovém prohlášení dán, a to je, že nesouhlasíme o oddělení důchodového účtu a státního rozpočtu. Považujeme to za nevhodný krok. Ten se měl uskutečnit před 30 lety takřka, někdy v 90. letech, ale nikoliv v současnosti. V současnosti máme jen mírný přebytek, opravdu mírný, a z toho pohledu si myslíme, že to není dobrý krok, a požádali jsme, aby vláda tento krok ještě dostatečně prodiskutovala, aby nám to nepřineslo spíš problémy pro budoucnost.

Z tohoto pohledu je ještě jedna věc, kde se neshodujeme a kterou bychom chtěli, aby vláda ještě projednala, protože pan premiér řekl, že nejen to, co je napsáno v programovém prohlášení, ale i další věci se budou samozřejmě dít z titulu vývoje, a proto jsme požádali, aby se MPSV podívalo na situaci v oblasti životního minima, které se již sedm let nezvyšovalo, neupravovalo, neodpovídá realitě současnosti a myslíme si, že je to vážná věc, protože se dostáváme do podobné situace jako u podhodnocení minimální mzdy a v tomto případě se jedná skutečně o věci týkající se toho nejnižšího životního standardu. Nehovoříme o zneužívání, hovoříme o těch, kteří se skutečně z nějakého titulu dostali do takové životní situace, a bylo by dobře, aby došlo k tomu to přehodnotit. Je nutná spolupráce nejen MPSV, ale také Českého statistického úřadu, a věříme, že tady se může udělat dobrý krok tím správným směrem.

Také považujeme za velmi pozitivní to, co se změnilo proti minulému programovému prohlášení, a to je, že se zrušil záměr snížení sociálního pojištění. U toho jen připomínám, to byla ta záležitost 500 korun na dopravu, která by se řešila snížením sociálního pojištění. To jsme rádi, protože to by mohl být poměrně značný výpadek prostředků v oblasti sociálního pojištění a to by nebylo vhodné. Také jsme přivítali, že vláda si je vědoma, že překotný vstup do eurozóny může způsobit vážné problémy jak finanční, tak z titulu nepřipravenosti, a ocenili jsme, že programové prohlášení obsahuje taky slovní spojení, že je potřeba dosáhnout nejen nominální, ale zejména reálné konvergence. My to považujeme za rozhodně dobrý směr, a navíc je potřeba mít zatím ještě k dispozici kurzový prostor pro pomoc české ekonomice a z tohoto důvodu je to skutečně nutné.

Takže za stranu odborů jsou tam výhrady, ale taky jsme podpořili a zdůraznili, že je potřeba pokračovat v projektu EET a rozšířit jej na další subjekty, protože to je věc, která poctivého podnikatele, živnostníka může jenom potěšit – že to prostředí bude rovné, že nebude nikdo šidit. Ale v tomto případě je ještě celá řada subjektů, které se do toho nezapojily, a my si myslíme, že je to potřeba a v kombinaci s kontrolním hlášením to přináší právě ten efekt, který se dlouhodobě očekává. Takže tolik k programovému prohlášení.

A co se týká státního rozpočtu, tak je samozřejmě v této chvíli, státní rozpočet se připravoval ještě minulou vládou, takže je potřeba, aby se noví ministři a ministryně seznámili s tím, jak vypadá návrh státní rozpočtu, protože teď budou probíhat do 31. července jednání jednotlivých resortů, které se musí s tím seznámit, musí se to dát dohromady s novým programovým prohlášením. To jsou věci, které bohužel souvisí právě se změnou vlády, a na základě toho teprve budou probíhat nejintenzivnější jednání nejenom v oblasti platů.

Sice tady říkal pan Rafaj o mzdách, ale my o mzdách nevyjednáváme, my vyjednáváme pouze o platech v souvislosti s jednáním s vládou, ale to je jen taková drobná poznámka s tím, že my nepožadujeme růst 10 až 15 procent, ale vláda se správně zavázala k tomu, aby u učitelů vzrostl příjem o 15 procent  a u ostatních jsme připraveni se dohodnout. Naše počáteční vyjednávací pozice je 10 procent, ale jsme připraveni se dohodnout právě i na základě toho, jak bude vypadat červencová predikce, aby ten nárůst zodpovídal tomu předpokladu pro rok 2019 a nějak jej neohrožoval.

Také si myslím, že pozitivní je rozhodně zvýšení důchodů, je pozitivní snaha zvýšit prostředky na vysoké školy. Tam si ale myslíme, že nejenom ta částka, o které hovořil pan premiér v souvislosti s lékaři, ale je potřeba podpořit i další části vysokého školství. Takže to ještě určitě bude diskuse s tím, že jsme rádi, že je tam také růst výdajů v souvislosti s dlouhodobou nemocenskou, ošetřovným a podobně, které budou realizovány právě naplno v roce 2019.

Opětovně jsme i při státním rozpočtu kritizovali nezvyšování životního minima, protože to je samozřejmě součást výdajů každého roku, takže tam věříme, že k něčemu dojde. Je tady ale samozřejmě predikce, která může zohledňovat ten obrovský souboj mezi USA a světem v oblasti celní války, a myslím si, že tady se na to všichni díváme realisticky. Pokud by se ještě prohlubovala tato celní válka, mohlo by to mít důsledky. Otázkou však samozřejmě je, jaké a zda. V této chvíli si myslíme, že není zatím důvod k tomu činit jakákoliv další opatření či dodatečná opatření. Ty je nutno konat až ve chvíli, pokud by to takovéto další pokračování mělo. Věřím, že bude úspěšné jednání mezi EU a USA a že ta situace se už dále neprohloubí.

Takže z naší strany, my jsme také rádi, že se státní rozpočet projednává takto se sociálními partnery, vítáme to, považujeme to za i zodpovědnější a jsem také rád, že pan premiér dal dnes velmi jasný signál, že v souvislosti s naplňováním vládního programového prohlášení je vláda připravena spolupracovat s oběma sociálními partnery. Pan premiér řekl, že si také umí představit, že by to mohlo být prostřednictvím porady ekonomických ministrů, pokud se tak vláda rozhodne, kde by mohly být zváni sociální partneři a tak bychom mohli být nápomocni, aby celý ten směr, který je dobře v programovém prohlášení včetně např. podpory malých a středních podniků, mohl během funkčního období vlády být naplněn. Děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter