Tiskové konference

1. 7. 2019 15:59

Tisková konference po jednání vlády, 1. července 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo bych chtěla požádat místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové. Dnešní vláda byla opravdu historicky asi nejkratší zatím od fungování této vlády, protože některé body byly staženy, takže jsme víceméně projednali to, co zbylo.

Já pokud budu mluvit za Ministerstvo financí, tak jsem předložila návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii. Je to implementační novela. Implementační lhůta uplynula 30. června 2019, nicméně skutečně se tam řešila řada technických věcí s jednotlivými členskými zeměmi, zejména s Evropskou komisí, takže víceméně jsme všechny země v tomto zpoždění. Není to tedy vina Ministerstva financí.

Problém spočívá v tom – týká se to smluv o zamezení dvojímu zdanění. Pokud se dostanou státy Evropské unie do interpretačních problémů s výkladem smluv o zamezení dvojímu zdanění, tak nově bez ohledu na opravné prostředky, které už dnes existují a jsou stanoveny vnitrostátními předpisy, bude mít právo požadovat daňový poplatník, aby byl ustanoven panel z nezávislých odborníků a ti budou tento problém řešit. Bude také nově stanovena lhůta pro stanovení dohody těchto orgánů. V podstatě i nadále platí, že se mohou obrátit na soud.

Já jsem akceptovala připomínku paní ministryně spravedlnosti v roli předsedkyně Legislativní rady vlády. Vzhledem k tomu, že už jsme po transpoziční lhůtě, tak ona navrhla, aby účinnost byla k 15. dni prvního kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona.

Takže to je za mne celé. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ke změnám v exekucích a k dalším legislativním návrhům se vyjádří ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Děkuji za slovo. Jsem velmi ráda, že dnes vládou prošel návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád a exekuční řád, protože nám bude řešit celou řadu problémů spojených s exekucí. Jeho cílem bylo řešení problémů především vícečetných exekucí a změna právní úpravy účastníků.

Vícečetné exekuce, jak jistě víte, představovaly závažný celospolečenský problém. Je tady koncentrace řízení – jeden exekutor na všechny exekuce dlužníka. Chceme přijmout taková opatření, která by omezila počet podávaných exekučních návrhů a exekuční řízení byla ukončována v odpovídající době, což by tato úprava měla zajistit. Zavádíme například paušálně stanovenou náhradu hotových výdajů za úkony v první fázi exekučního řízení. Náklady spojené s poplatkem a povinnou zálohu vynaloží na počátku exekučního řízení oprávnění.

Chceme zakotvit koncentraci, což jsem již zdůraznila. To znamená, že proti témuž povinnému u jednoho soudního exekutora budou tedy soustředěny exekuce, aby mohly být v důsledku spojování sníženy náklady na exekuce. Navrhujeme také zjednodušení postupu pro zastavení exekucí pro případ tzv. nedobytných pohledávek.

Takže to je za mne asi to nejdůležitější. Jsem ráda, že to prošlo, protože to určitě ulehčí další problémy s tím spojené.

Pak jsme se jako vláda vyjadřovali ke třem poslaneckým návrhům. Jednalo se o důchodové pojištění, pedagogické pracovníky a transplantační zákon. Pokud jde o pedagogické pracovníky, tam bylo vysloveno neutrální stanovisko, v ostatních případech bylo vysloveno nesouhlasné stanovisko. To je asi za mě vše.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A s financováním závazků regionálních rad nás seznámí ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj:  Tak děkuji. Já jsem dnes předkládala materiál, který se týká pohledávek příjemců dotací vůči regionálním radám. Regionální operační programy ukončily svou činnost. Regionální operační programy spravovaly regionální rady a regionální rady by měly ukončit svou činnost k 31. 12. 2021.

Během této doby ovšem samozřejmě běží udržitelnost projektů a běží také určitá řízení s těmi projekty. To znamená, pokud ti příjemci nejsou ztotožněni například s rozhodnutím regionální rady, odvolají se atd., tak samozřejmě na základě těchto sporných řízení je pak rozhodnuto buď o tom, že tedy regionální rada rozhodla správně, nebo také, že mají nárok příjemci na doplacení dotace.

Pokud vlastně je tento verdikt, to znamená, že je nárok na doplacení dotace, pak tedy evropský podíl, státní rozpočet a podíl krajů hradí samozřejmě Ministerstvo pro místní rozvoj z nespotřebovaných výdajů a kraje ze svých rozpočtů. Nicméně v rámci těchto řízení vznikají další náklady, které jsou s tím spojené, jako úroky z prodlení, náklady na řízení atd.

Tyto náklady jsou tzv. nezpůsobilými výdaji i v rámci financování v rámci operačního programu Technická pomoc a tady musím říci, že jsme měli jednání se zástupci krajů, abychom se dohodli, jak vlastně s těmito nezpůsobilými výdaji naložit.  Tady musím říci, že jde o velmi vstřícné gesto vlády, která i z důvodu, aby zabránila riziku v případě nesplacení závazků, dnes svým usnesením schválila, že se vlastně regionálním radám spolu s kraji bude podílet na financování těchto nezpůsobilých výdajů. To znamená, že padesát procent za státním rozpočtem a padesát procent půjde z rozpočtu krajů. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter