Tiskové konference

10. 4. 2013 13:34

Tisková konference po jednání vlády, 10. dubna 2013

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády: Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. V úvodu tiskové konference po jednání vlády bych vám rád představil svého nástupce v roli tiskového mluvčího, pana Jana Hrubeše, kterého určitě znáte i z televizní obrazovky a mnozí z vás byli i kolegové. A nyní poprosím pana premiéra o úvodní vyjádření k vládní agendě.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Děkuji. Dámy a pánové, já se odpíchnu od úvodního slova Michala Schustera. Vláda dnes schválila jmenování mluvčím vlády pana Jana Hrubeše. Pan Michal Schuster dal přednost akademické dráze, z této pozice odchází a já mu chci poděkovat za dobrou spolupráci a za velice kvalitní komunikaci a vše dobré, co ve spolupráci nejenom se mnou, ale i s vládou ČR odpracoval za dobu svého působení a těším se na spolupráci s novým tiskovým mluvčím vlády, věřím, že i vy novináři budete mít kvalitní komunikaci.

Nyní k samotnému jednání vlády ČR. Vláda dnes projednávala návrh, kterým se mění zákon o Úřadu práce ČR a s ním související zákony ve vztahu ke kartě sociálních systémů, který předložila paní ministryně Müllerová. Tento návrh nezískal podporu na vládě, byl výraznou většinou ministrů a ministryň vlády ČR odmítnut, takže paní ministryně práce a sociálních věcí bude muset naleznout nějaké alternativní řešení, se kterým opět předstoupí před vládu, protože je to samozřejmě zodpovědnost jejího resortu, jí, jako resortní ministryně, za ni to nikdo nemůže ani vymyslet, ani prosadit. Musí to být ona, která přijde s nějakým alternativním návrhem.

Také jsme se zabývali průběžnou zprávou o plnění úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě. Chci připomenout, že součástí tohoto návrhu je pět projektů nadresortního charakteru. Tzn. sloučení ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva dopravy do jednoho ministerstva hospodářství. Dále vytvoření jedné instituce pro rehabilitační a rekreační pobyty příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů. Třetí oblastí je revize oblasti výkaznictví a evidencí, která obsahuje především kroky na sjednocení výkonu stávajících resortních statistických zjišťování prováděných v souladu se zákonem o státní statistické službě do působnosti ČSÚ. Některé věci v oblasti státní energetické inspekce a dalších oblastí regulace pro sektorová odvětví. Chci připomenout, že již schválené návrhy, které jsou nyní prováděny, vedou k úspoře více než 8,5 mld. korun pro příští rozpočtový rok. Vedle toho, nezávisle na tomto usnesení již proběhla celá řada dalších redukčních kroků, připomenu, že od 1. ledna letošního roku sloučením pozemkového fondu a úřadu funguje jeden státní pozemkový úřad. Prvním čtení rozpočtu již prošla novela zákona, která se týká ústředního výzkumného ústavu resortu ministerstva zemědělství, který v sobě opět slučuje několik institucí, takže na těchto věcech v oblasti redukce agend se velmi intenzivně pracuje.

Vláda také dnes projednala otázku, která navazuje na schválení Lisabonské smlouvy, tzn. ústavně právní kvalifikaci protokolu o obavách irského lidu týkající se Lisabonské smlouvy a schvalovací postup v Parlamentu ČR. Jedná se o tzv. Irský protokol k Lisabonské smlouvě. Vláda se drtivě většinově shodla na tom, že vzhledem k tomu, že se jedná o součást primárního práva EU, o doplněk k Lisabonské smlouvě, která byla schvalována ústavní většinou v obou komorách parlamentu, že i tento Irský protokol bude schválen ústavní většinou v obou komorách parlamentu. A nyní bych dal slovo panu ministru Mlsnovi, jak k materiálu, který se týká redukce agend a úřadů, tak k tomuto Irskému protokolu, případně k dalším otázkám. Prosím, pane ministře.

Petr Mlsna, ministr, předseda Legislativní rady vlády: Děkuji, pane předsedo. Já bych se vyjádřil stručně k průběžné zprávě o plnění úsporných opatření. Vláda dnes schválila materiál, kterým jsou doplněna úsporná opatření, která byla schválena v lednu tohoto roku vládou, jejichž celková výše je více jak 8,5 mld. korun. Tento dnešní materiál pouze kompetenčně doplňuje, která jednotlivá ministerstva a ministři jsou zodpovědní za nadresortní projekty. Přičemž samotné vyhodnocení úsporných opatření, která jsou realizována od ledna do dubna tohoto roku, budou vládě předložena ke konci dubna. S předstihem lze říci, že úspory jenom na základě těch úsporných opatření, které vláda realizuje uvnitř ministerstev, dosahují stovek mil. korun. A čísla jsou ještě upřesňována, přičemž nezahrnují úspory, ke kterým došlo před prvním lednem roku 2013. Takže konkrétní čísla budou k dispozici ještě v průběhu dubna. Pokud jde o ústavně právní kvalifikaci Irského protokolu, vláda jednomyslně schválila ústavně právní kvalifikaci ústavní, tj. tří pětinovou většinou přítomných poslanců a senátorů, a to z toho důvodu, že Irský protokol je stejně jako i jiné protokoly součástí primárního práva, které byly schváleny v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, není teď již důvod zavádět jinou legislativní proceduru při schvalování věcí, které navazují na Lisabonskou smlouvu, nebo ji jiným způsobem doplňují. Takže vláda setrvala na všech procesních opatřeních, která již byla uvedena do praxe od roku 2010.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády: Děkuji za úvodní informace. A nyní je prostor pro vaše dotazy k vládní agendě.

Česká televize, Daniel Stach: Dobrý den. Pane premiére, vy jste jasně řekl, že chcete, aby byly sKarty zrušeny, přijal byste tedy jiný návrh ministryně Müllerové, než právě na zrušení? A kdy by tento návrh měl přijít, jakou jste jí dal lhůtu na to, aby s návrhem na vládu přišla?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Jsem přesvědčen, že na základě analýzy, kterou jsem si provedl, že toto je ta nejméně špatná cesta, tzn. zrušení tohoto projektu. Já ho nepovažuji za opravitelný. Kdyby to bylo pouze tak, že se udály nějaké chybičky, které teď vychytáme, tak to by byla jiná otázka. Já jsem přesvědčený, že bohužel tato věc je těžko opravitelná a jde mimo rámec uzavřené koaliční dohody, která jednoznačně mluvila o dobrovolnosti těchto sKaret. Paní ministryni jsem již před dvěma týdny adresoval své doporučení. Zodpovědná za ten resort je ona. Na druhou stranu nemůže být překvapena, že když nerespektovala doporučení premiéra, že tento návrh byl drtivou většinou vlády zamítnut. Takže rozhodnutí je na ní, ona nese zodpovědnost za vyřešení této situace, ona nese zodpovědnost za příslušné legislativní návrhy. Vzhledem k tomu, že je tady rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů, které stanovuje určité datum, kdy musí být napraveny některé chyby, kterým je 30. červen letošního roku, tak jsou tím dány i termínové záležitosti, které bude muset paní ministryně řešit.

ČTK, Kateřina Krausová: Tzn., že paní ministryně dostala jasné zadání, že má na vládu přijít s návrhem novel, které ten projekt ukončí?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Paní ministryně zodpovídá za svůj resort, za legislativu svého resortu, není na ostatních členech vlády, aby za ni definovali nějaké zadání, ona za to nese zodpovědnost. Ona musí přijít s řešením, na základě kterého získá podporu většiny vlády i poslanecké sněmovny.

Česká televize, Daniel Stach: Informace, které budou povinny zveřejňovat politické strany o svém financování. Věříte, že to bude v lednu připraveno pro následující rok, kdy budou čtvery volby? Zajímalo by mě také, kdo bude provádět kontrolu, jestli je shoda na tom, že to bude Nejvyšší správní soud? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Je naším zájmem, aby tento návrh vstoupil do účinnosti tak, aby zachytil již příští rok 2014, kdy v květnu proběhnou volby do poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu a v říjnu volby komunální do 6 200 zastupitelstev a do 27 senátních obvodů. Podobný návrh zákona musí být přijímán na základě širší politické shody, takže vláda v mnoha aspektech považuje tento návrh zákona za jakýsi nosič, o kterém se dále v parlamentu povedou diskuse, a chceme dosáhnout toho, aby ta shoda byla širší, a já především věřím v to, že se podaří prosadit principy většího transparentního financování a kontroly toho financování i za určitého zapojení soudní moci.

Český rozhlas, Jana Čermáková: Dobrý den, pane premiére. Jak dopadlo projednávání návrhu ministerstva financí na to, aby daň z převodu nemovitosti platil nově kupující, jestli jste to projednávali? A jestli byste mohl zareagovat na dnešní akci asi 600 obcí, které vyvěšují protestní cedule upozorňující na dělení dotací z EU? Podle nich dělení evropských peněz nemá být hrabáním pod sebe a chtějí na to upozornit vládu.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Začnu zákonem, který se týká daně z nemovitosti. Vláda projednávala tento návrh, na druhé straně dnes to jednání neuzavřela, protože jsou tam diskutabilní záležitosti, podobně jako u návrhu zákona, který v sobě zahrnuje otázku zavedení nového občanského zákoníku. Zákony byly rozjednány a vláda přerušila do příštího týdne toto jednání i mimo jiné, protože byla velmi krátká lhůta pro jejich nastudování a projednání.

Co se týče protestní akce obcí, tam je třeba odlišovat, co je spontánní hnutí obcí a co je připravovaná akce Hnutí starostové a nezávislí. Jedná se o druhý případ, jedná se o politickou, stranickou záležitost, založenou v tomto požadavku na neznalosti. Všimněte si, jak jsem se vyhnul slovu ignoranci, neznalosti, apod. způsobu financování z evropských fondů. Ten požadavek je naprosto nesmyslný a je to jen zviditelňovačka jednoho politického hnutí, které tímto chce přitáhnout pozornost. Před minulými volbami to bylo rozpočtové určení daní, teď ti samí lidé rozjíždí tuto akci, založenou na částečné mystifikaci, částečné neznalosti problematiky financování z evropských fondů.

Televize Nova, Michaela Šmídová: Dobrý den. Pane premiére, vy jste říkal, že jste si nechal vypracovat analýzu, ze které vychází jako nejlepší řešení zrušení sKaret. Byla v té analýze zahrnuta případná kompenzace pro Českou spořitelnu, a jaké byly vaše osobní výtky vůči dnešnímu návrhu paní ministryně Müllerové? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Vy jste použila termín, že vyšla nejlepší varianta zrušení, to já musím popřít. To je jinak. Vyšla ta nejméně špatná. My totiž nevybíráme ze špatné a dobré varianty, my ze špatných variant hledáme tu nejméně špatnou. Druhá věc, o formě případné kompenzace nemá význam mluvit, protože není známo řešení. Já jsem mnohokrát řekl, že stát se chce chovat solidně a věříme, že o mnoha věcech se musí jednat. Konec konců i jakékoliv úpravy smluvního vztahu, který, jak se ukázalo, je v rozporu s některými principy, které ozřejmil Úřad na ochranu osobních údajů, tak zřejmě nějaké změny vyžadovat bude, ale mluvit o nějakých kompenzacích je v tuto chvíli naprosto předčasné.

Televize Nova, Michaela Šmídová: Takže i v případě, že by se vyplácela kompenzace…

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Nemá význam teď o té kompenzaci mluvit, protože není známa výsledná podoba řešení.

ČTK, Jakub Dospiva: Ústavní většina k Irskému protokolu. Jste si jisti, že se sežene? Dnes bude snaha v ÚSTR odvolat ředitele, chtěl jsem poprosit o reakci.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Nepředpokládám, že by vznikl problém s ratifikací Irského protokolu. Všechny klíčové politické síly jsou si vědomy toho, že se jedná o zájmy jednoho členského státu EU. Není důvod mu nevyjít vstříc a komplikovat mu život. Zvláště poté, co byla oběma komorami parlamentu ratifikována Lisabonská smlouva.

Co se týče ÚSTR mohu říct jedno. Vše nasvědčuje tomu, že levicový Senát volbou příslušných členů rady jde cestou, kdy sociální demokracie začíná předplácet svoji budoucí skrytou nebo otevřenou koaliční spolupráci s komunisty. Kdy také bude zpětně splácet širokou spolupráci na úrovni krajů, tzn., že je snaha i cestou výrazných personálních změn tento ústav změnit v ústav marxismu-leninismu. Musím říci, že tyto kroky jsou odsouzeníhodné, že jsou špatné a politizace tohoto typu tento ústav poškodí.

Právo, Jiří Mach: Dobrý den, ještě k sKartám. Je možné, že by ODS podpořila na květnové schůzi sněmovny návrh ČSSD na zrušení sKaret?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Nepředpokládám to.

iDnes, Kopecký: Dobrý den. Ke kartě sociálních systémů. Protože jste paní ministryni neschválili její řešení a má navrhnout jiné, má nějaký časový limit, do kdy to musí udělat? Za rok skončí volební období, tak aby tahle vláda to nedojela se současným systémem, protože paní ministryně žádný jiný návrh nepředloží, protože jí to její strana nedovolí.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: V prvé řadě je tady rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů, který shledal některá ustanovení tohoto zákona v rozporu se zákony. Je tady případné rozhodování Ústavního soudu a nemyslím si, že by paní ministryně upřednostnila neřešení této situace před řešením. Věřím, že je v prvé řadě plnohodnotnou a kompetentní ministryní a členkou této vlády a až poté straničkou. Pokud by platilo toto pořadí obráceně, tak by to snižovalo její věrohodnost a kompetentnost jako člena vlády. V prvé řadě jsme podle Ústavy povinni hájit zájmy této země a řídit se těmito principy. Až poté jsme straníci.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, čas tiskové konference se naplnil. Děkuji za vaši účast, děkuji vám také za spolupráci a hezké odpoledne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter