Tiskové konference

10. 5. 2010 14:18

Tisková konference po jednání vlády, 10. května 2010

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním zasedání vlády. A předám slovo ministerskému předsedovi Janu Fischerovi.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, přeji vám dobré odpoledne. Stručně z programu dnešní vlády, schválili jsme novelu zákona o účetnictví, jednak je to transpoziční novela, a jednak je to novela, která směřuje ke zjednodušení některých povinností na straně podnikatelů. Nicméně, je to zákon, který už bude projednávat další sněmovna ve svém novém mandátu. Vláda schválila Národní strategii finančního vzdělávání, je to dokument, který připravilo ministerstvo financí a ve velmi těsné koprodukci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ten dokument reflektuje potřebu specializované edukace v oblasti aktivní a odpovědné účasti na finančním trhu. To souvisí s ochranou spotřebitelů na finančním trhu a tím, jaký má spotřebitel konzumovat. Víte, že české domácnosti jsou v zásadě zadluženy v míře přemalé, proto má tento vzdělávací panel sloužit k prevenci proti předlužení a samozřejmě má i vzdělat populaci v přípravě zajišťování se na stáří a na to, jak postupovat v souvislosti s důchodovým zabezpečením a ten systém výuky bude adaptován s ohledem na pokrok a doufám, že se ho dožijeme v této zemi s konstrukcí a potom aplikací reformy penzijního systému. V tomto smyslu ten systém zůstává otevřený. Vláda projednala Národní strategii protidrogové politiky na poměrně Dlouhý horizont. Na období roku 2010-2018. Shodla se, tak jako předtím Rada pro koordinaci protidrogové politiky, Rada vlády na základních pilířích protidrogové politiky, kterými zůstává snižování dostupnosti drog, primární prevence, léčba a sociální začleňování a snižování rizik a tomu odpovídají i strategické cíle, které jsou na to období 4. Snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog zejména mladými lidmi. Snížit míru problémového a intenzivního užívání drog, snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost a snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi. To jsou strategické cíle. Do července jsem požádali šéfa koordinační protidrogové rady, aby vládě předložil dokument, který bude představovat akční plán protidrogové politiky na rok 2010-2012. předtím budeme žádat, abychom s udělali nějaký seminář se zainteresovanými orgány i odborníky v protidrogové oblasti, analytický seminář, abychom zhodnotili, jak na tom jsme, jak vypadá česká protidrogová legislativa,. Co to pro nás znamená ta implikace těch povolených minimálních množství u jednotlivých typů drog. Chce to ještě před přípravou toho akčního plánu na horizont dvouletý si sednout a trošku analyticky se nad věcí zamyslet, jak vypadá situace v boji proti drogám v této zemi. To je k Národní protidrogové strategii. Určitě zajímavým dokumentem byla strategie používání elektronického tržiště pro veřejnou správu, kterou předložil ministr pro místní rozvoj a kterou vláda schválila. Je to o tom, že se rozšiřuje seznam komodit, které orgány veřejné správy jsou povinny při veřejných zakázkách si opatřovat prostřednictvím elektronického tržiště. Je to dokument, který vede k vyššímu zprůhlednění zakázek od 50 000 do 2 milionů, v případě stavebních prací lze i přes elektrické tržiště jít až do výše 6 milionů a objednávat tak stavební práce. Je to určitě větší četnost přístupu na elektronické tržiště, procesu objednávání orgány veřejné správy, čili za veřejné peníze, tak cokoliv je v tomto průhlednější a vede k deprivaci ceny, tak tento systém vede a je to vítáno a tento dokument tomu jde naproti. Tentokráte to byl příběh o těch zakázkách a objednávkách za menší peníze, jako před časem jsem vás informovali, co vláda v exekutivní oblasti podniká v oblasti zakázek velkých nad 200 milionů. Ted je to příběh z druhé strany. Vláda projednala analýzu aktuálního vývoje a problémů v oblasti migrace a prevence a potírání nelegální migrace a negativních vlivů s ní spojených. Kromě toho a to je jeden z nejvýznamnějších dokumentů na kterém se dnes vláda shodla. Vláda se vrátila k dokumentu, jehož projednání jsme přerušili před týdnem a to je neminování členů nové Rady pro výzkum, vývoj a inovace. To jmenování a nové obsazení rady byla i jedna z programových priorit vlády se kterými jsme přicházeli do druhého období mandátu vlády, to jednání nebylo jednoduché. Na nominaci členů Rady pro vědu, výzkum a inovace se podílela Akademie věd, Rady vysokých škol, konference rektorů, Svaz průmyslu a dopravy a konečně po minulotýdenní debatě ve vládě jsme pochopili, že součástí Rady musí být i zástupce tzv. rady veřejných výzkumných institucí. Čili teď to vypadá tak, že vládu bude reprezentovat v té Radě ze zákona premiér, dále ministryně školství, vysoké= školy budou mít jmenováno 6 zástupců, z toho 2 tzv. tituláře, tedy šéfa Konference rektorů a šéfa Rady vysokých škol. K jménům za chviličku. Akademie věd 1+3, tedy předsedu plus tři jména reprezentující akademii věd, Svaz průmyslu a dopravy jeden titulář, prezident Svazu průmyslu a dopravy a tři jména za tohoto účastníka procesu a jeden reprezentant rady veřejných výzkumných institucí. Mezi těmi steakholdery, když mi dovolíte ten nečeský výraz na této proporci a jménech byla dosažena shoda, rovněž na schůzi vlády. Čili, předseda vlády, paní ministryně Kopicová, profesor Fiala jako předseda Konference rektorů, profesor Haas, předseda Rady vysokých škol, profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd, Ing. Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy, profesor Hampl, dále členové profesorka Stanislava Hronová, profesor Tomáš Opatrný, profesor Rudolf Haňka, Ing. Karel Aim, doktor Pavel Hobza, docent Karel oliva, dále docent Jiří Čenčala, Ing. Pavel Kafka, Ing. Zbyněk Frolík a docent Ing. Karel Pospíšil. To jsou nově jmenovaní členové rady pro vědu výzkum a inovace. A já bych využil tuto příležitost, abych jim k tomu jmenování poblahopřál. Jednoduchý život je rozhodně nečeká. Úkoly Rady, která plní úlohu poradního orgánu a iniciativního orgánu vlády a současně i pokud jde o rozdělení peněz ze zákona i o roli správního orgánu, čili z dominantních úkolů nově sestavené Rady bude to, jak se dohodne na vlastní činnosti, jak hodlá fungovat, aby fungovala racionálně a pak už je čekají obsahové priority, mechanismus hodnocení výsledků výzkumu, jeho zdokonalení, jeho větší realismus a potom při přípravě rozpočtu na vědu a výzkum i jeho rozdělení mezi jednotlivé součásti, jež v té radě zastupují a reprezentují. Počet 17 členů vyplývá ze zákona, ten byl nepřekročitelný a je naplněn. Já myslím, dámy a pánové, že to je vše k dnešní schůzi vlády. Až na jednu věc. Zahájili jsme dnešní schůzi vlády uctěním památky minutou ticha za včera zesnulého ombudsmana pana doktora Motejla. Já bych ještě jednou chtěl zopakovat, že v jeho osobě tato země ztrácí nesmírně mnoho a já teď o něm nemluvím jako o ombudsmanovi a neříkám to jako předseda vlády, ale jako Jan Fischer o doktoru Otakaru Motejlovi, byla to skutečně nesmírně vzácná osobnost a jaksi přetlakem takovýchto osobností jeho formátu, povahy a ryzího charakteru tato země těch nemá nezbyt. To je myslím z dnešní schůze vlády vše a jsem připraven na vaše dotazy.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: A to je právě vaše chvíle, Jan Němec, Aktuálně.cz.

Aktuálně.cz: Chtěl jsem se zeptat na ten bod 11, zda ho vláda projednala, tedy tu výjimku z odměňování managerů podniků se státní účastí? Děkuji a koho se případně týká?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Staženo, odloženo, čili vyčkejte, protože nejbližší schůze vlády, nestane-li se něco závažného bude až za 14 dní, a tam právě ministr obrany předloží. Ministr Barták nebyl přítomen a já jsem dost dbal na to, aby tam byl. Takže odloženo.

Aktuálně.cz: A můžete upřesnit o koho se jedná?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Jsou to členové státních podniků v resortu ministerstva obrany, kde se pan ministr obrany, prakticky všech, jde o systémovou výjimku, pokud se na ní vláda shodne a myslím, že je třeba o té věci debatovat. Také o nastavení těch kriterií samotných, ale nechci předbíhat, bylo by to nekorektní vůči kolegovi Bartákovi.

Mediafax: Dobrý den, zajímal mne bod 3, což jsou nebezpečné potravinářské výrobky a dále bod 9, zásady urbánní politiky, jak to probíhalo?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Zásady urbánní politiky byli schváleny tak, jak byly předloženy, nebyly přeloženy do bodů bez rozpravy nařízení vlády v bodě tři, já jsem ho tu nekomentoval, bylo hladce schváleno.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Českou televizi jsem viděl, že se hlásila.

ČT: Já mám dotaz k několika bodům, zda se projednávaly filmařské pobídky a ta strategie pomoci filmařů a kdy do praxe e uvedou ta elektronická tržiště a ta strategie finanční gramotnosti, jak to bude vypadat v praxi a kdy začne první výuka?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Poslední dva dotazy nejdříve. Není důvod věci odkládat, je třeba u té výuky připravit obsahové programy, ale není důvod to odkládat, abychom začali v dalším školním roce, protože to téma je poměrně naléhavé a já budu dbát, aby se ty věci v té implementační fázi neodkládaly. Podobně je to i to druhé, to bylo elektronické tržiště, za prvé funguje a tím že je vydán seznam komodit, které musí tam chodit a objednávat je přes elektronické tržiště, tak s tím je možné začít zítra, tam tomu nic nebrání a jako první jste se ptala na filmy, to nebylo na programu dnes.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Prosím.

Lidové noviny: Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozboje podnikání v ČR. Pane premiére, kdy o návrhu bude jednat vláda a byly vypracovány analýzy důsledků těch opatření na zdraví obyvatel , životní prostředí, zemědělství a turistický ruch?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Vláda to projedná, až to pan ministr průmyslu a obchodu a obchodu předloží. Doufám, že na to je připraven. Mimochodem, zdaleka se to netýká jen jeho resortu, ale má do toho co mluvit řada dalších, ministerstvo školství a další. Takový dokument než půjde na vládu bude živě diskutován na poradě ekonomických ministrů kam svou povahou patří. Samozřejmě tam se budeme zabývat i důsledky a dopady o kterých jste hovořil.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: ČTK prosím.

ČTK: Pane premiére, u těch drog, bavili jste se už dnes, co přinesla ta tolerance toho minimálního množství? A druhá věc, nechystá se státní pohřeb pana Motejla, případně nějaké detaily k této nemilé události? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: K těm drogám, to je totiž to co vyplynulo z té debaty, že v tom materiálu to chybí trošku, on to byl pohled dopředu, což je u strategie v pořádku, ale přiznali jsme si problém v tom, že tam chybí to analytické ohlédnutí, analýza, něco tam, je, ale má to deskriptivní povahu a já bych u toho uvítal některé normativní výroky, hodnotící a to je to, nač chceme udělat ten seminář a to se pak musí stát základem pro vypracování toho akčního plánu pro rok 2010-2012. Trošku jsme se v tom nachytali v tom dokumentu, že dopředně ano, na strategii se shodneme. Ony ty strategie na takové období jsou poměrně obecné, no, proto jsou to strategie. Na druhé straně ale potřebujeme mít nějaký analytický fundament a proto usilujeme o jeho doplnění a zvládnutí v červnu. Čili seminář, důkladná debata, kde i to o čem jste mluvil, tolerovaná množství, legislativní návrhy, které neprošli sněmovnou či nebyly na programu, co ta absence znamená a tak dál. A pohřeb, omlouvám se, že jsem na to nezareagoval. Pohřeb pana doktora Motejla se podle dosavadních informací, které mám z jednání s představiteli sněmovny bude koncipován ve formátu se státními poctami. Samozřejmě, detaily bude projednávat reprezentace sněmovny se zástupci rodiny, myslím, že právě teď, ve 14 hodin jsem v kontaktu s vedením sněmovny, která zřejmě bude garantem tohoto pohřbu. Naše protokolární útvary jsou připraveny se na tom jakkoliv podílet, přispět k té organizaci a tak dál. Ano, pohřeb pana doktora Motejla se připravuje odpovědnými institucemi této země.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, poslední dotaz.

Radiožurnál: Pane premiére, mohl byste se vrátit k té analýze aktuálního vývoje v oblasti migrace? Jestli jste se bavili o tom, jaké jsou trendy, jaké jsou největší problémy v této oblasti? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Samozřejmě, je to i ta migrační strategie, byl to spíše popisný materiál, který bude vyžadovat debatu, ale to bych řekl v politické vládě, jak se postavit k migraci. Víte, že je to téma, které hýbe a štěpí politickou scénu v mnoha zemích Evropy. Jestli nějaké dominantní téma, tak kromě rozpočtu a fiskální situace ve Velké Británii, tak to byla právě migrace a nejsem si jist, které to téma bylo první a druhé a také nejsou bez souvislosti. Tohle byla přehledová analýza toho, kolik cizinců ze kterých zemí a tak dále, ale zásadní rozhodnutí o tom, jak koncipovat migrační politiku, to je už věcí politické vlády. To je bytostně politické téma.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, já vám děkuji za vaše dotazy. Panu premiérovi poděkuji za informace a těším se s vámi zase na viděnou.


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 10. května 2010

Připojené dokumenty

Související zprávy