Tiskové konference

13. 7. 2020 19:43

Tisková konference po jednání vlády, 13. července 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo bych chtěla požádat ministryni spravedlnosti paní Marii Benešovou.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Děkuji za slovo. Tak dnes byla vláda dlouhá, asi dlouho čekáte, a byla tam celá řada důležitých bodů. Já sama jsem měla mnoho poslaneckých návrhů a jeden senátní, takže bych rovnou přešla k těm jednotlivým návrhům.

Tak předně vláda vyslovila souhlas s určitou výhradou s poslaneckým návrhem Radka Holomčíka, Aleny Gajdůškové, Martina Kolovratníka a dalších na vydání zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem. Cílem tohoto návrhu je stanovit, že osoba se zdravotním postižením, která využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s tímto psem vstupovat do veřejně přístupných prostor a prostředků veřejné dopravy. Tak tady jsme dali souhlasné stanovisko s určitou výhradou týkající se legislativně-technických nedostatků návrhu, které by měly být odstraněny.

Pak jsme dali nesouhlasné stanovisko k návrhu poslanců Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách, jehož cílem bylo odebírání vysokoškolských titulů za podvádění při psaní závěrečné práce či skládání závěrečné zkoušky a zakotvení možnosti vyslovit neplatnost jmenování profesorem. To už se tady v podstatě několikrát objevilo, je to taková notorieta, a především, co se vytýká tomuto návrhu, že prolamuje zásadu zákazu retroaktivity. Takže proto to nesouhlasné stanovisko.

Pak byl další návrh poslanců Věry Adámkové, Andreje Babiše, Ilony Mauritzové, Jany Pastuchové a dalších na vydání zákona o České komoře všeobecných a dětských sester. Cílem tohoto návrhu bylo zřídit Českou komoru všeobecných a dětských sester, která bude samosprávnou stavovskou organizací sdružující všechny zdravotnické pracovníky vykonávající zdravotnická povolání. Tak tady bylo dáno neutrální stanovisko, a to proto, že tento návrh významně vybočuje z právní úpravy profesních komor a je takovou anomálií a je nepřijatelné, aby profesní komora mohla vykonávat pravomoc i nad nečleny. Jinak pokud by to teda takto nedopadlo, tak bychom to zřejmě podpořili. Tak to jsou tyto návrhy.

Potom tam byla celá řada dalších návrhů, takže budu pokračovat. Návrh poslankyně Jany Levové na vydání zákona, kterým se mění zákon o spotřebitelském úvěru, dostal nesouhlasné stanovisko. Jednalo se o objektivní odškodnění v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru. Tady především nesouhlasila paní místopředsedkyně vlády Schillerová z důvodů finančních.

Pak zde byl návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích. Jeho cílem bylo zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a podpora cyklistiky a kultivace vztahů mezi motoristy. Tady jsme dali neutrální stanovisko, protože ne všechny nápady, které pan poslanec vtělil do tohoto návrhu, byly realizovatelné.

Pak zde bylo stanovisko, tedy návrh poslanců Andreje Babiše, Heleny Válkové, Aleny Gajdůškové a dalších, napříč politickým spektrem, na dětského ombudsmana. To bylo široce diskutováno a byla tam celá plejáda různorodých názorů. Nakonec jsme se shodli na neutrálním stanovisku, byť někteří to podpořit nechtěli z důvodů nadbytečnosti a finančních důvodů spojených s koronavirem. Že by vznikla nová instituce, která by mohla expandovat a mít další finanční nároky. Je tam tedy neutrální stanovisko a uvidíme, jak se k tomu postaví Sněmovna.

A závěrem zde byl senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, jehož cílem je předložení návrhu takového, aby bylo zaručeno právo bránit život či jiného člověka i se zbraní. Tak zde bylo dáno nakonec po bouřlivé debatě souhlasné stanovisko.

Tak to je pokud jde o ty jednotlivé návrhy. A potom byly široce diskutovány závěry NKÚ, kde já jsem měla dva. Všechny připomínky NKÚ byly vypořádány. No a pak v bodě Různé jsem seznámila členy vlády s tím, že budeme mít novou předsedkyni Městského soudu Praha, nového předsedu plzeňského Krajského soudu a všichni tito budou jmenováni 29. července na Hradě. Už máme termín od pana prezidenta. A dále bude jmenováno 33 nových soudců, kteří nahradí ty, kteří budou odcházet do důchodu, především.

Z mé strany je to asi všechno a dávám slovo kolegům.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr obrany pan Lubomír Metnar.

Lubomír Metnar, ministr obrany: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem dnes rád, že vám mohu říci, že vláda na dnešním jednání schválila nařízení umožňující nasazení vojáků mimo nouzový stav, kdy vojáci opět pomohou Ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím. Bez schválení tohoto nařízení by mimo nouzový stav nebylo možné vojáky nasadit. Ministerstvo obrany podepsalo rovněž s Ministerstvem zdravotnictví, respektive uzavřelo realizační dohodu k projektu Chytré karantény 2.0, na základě které bylo toto nařízení, které vláda schválila, připraveno.

Jedná se o schválení nasazení až 68 vojáků. Chci říct, že 28 z toho budou specialisté v rámci odběrových týmů včetně vozidel a dalších prostředků, potom bude třicet mediků, kteří budou pomáhat nejenom z hlediska těch svolávání a ústředen, a potom deset specialistů v rámci velení pro operace, což budou analytici a koordinátoři. Tady je třeba zdůraznit, že armáda opět v minulých měsících dokázala, že je připravena pomáhat, a tak tomu je nyní a bude i v budoucnu. 

Poté ještě jsem měl další body, kde bylo plnění opatření k závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu, kdy se jednalo o hospodaření s nemovitým majetkem. Je třeba říci, že NKÚ vyhodnotilo naše přijatá opatření jako dostatečná. Ministerstvo obrany vzalo v potaz nálezy NKÚ a přijalo systémové opatření.

Zde bych chtěl zdůraznit, že na Ministerstvu obrany byla schválena historicky první koncepce rozvoje a udržování nemovité infrastruktury v působnosti Ministerstva obrany na roky 2020 až 2035, kdy hlavním cílem je zajistit snížení zanedbanosti nemovité infrastruktury.

Poté další materiál, který vláda schválila, a to souhlas s návrhem přeletu a průjezdu zahraničních ozbrojených sil přes území České republiky v příštím roce. Česká republika bude díky tomuto schválení v dané oblasti u našich spojenců opět brána jako důvěryhodný a spolehlivý partner.

Na závěr bych zmínil poslední bod, který byl pro informaci na vládě, kdy jsme informovali vládu o zakázce na zajištění provozuschopnosti a funkčnosti hlasových služeb, tedy pevných linek a ústředen. Jedná se o zakázku v hodnotě cca 70 milionů. Tato zakázka bude soutěžena v užším režimu a bude požadavek plnění těchto služeb do roku 2023.

Za mě by to bylo všechno, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr školství pan Robert Plaga.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já si vás dovolím informovat o tom, že vláda na dnešním zasedání jmenovala s účinností od 1. 9. členy Rady Národního akreditačního úřadu, a to na návrh České konference rektorů a Rady vysokých škol: pana profesora Libora Grubhoffera, pana profesora Martina Martin Wihodu, paní profesorku Evu Táborskou, paní profesorku Hanu Markovou a pana profesora Stanislava Floruse. Ten byl na návrh Ministerstva obrany. Na návrh Studentské komory Rady vysokých škol byl jmenován magistr Michal Zima.

Zároveň vláda jmenovala do pozice místopředsedy Rady Národního akreditačního úřadu Radka Špicara, současného viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy. Musím říct, že jsem velmi rád, že Radek Špicar se stává místopředsedou Rady NAÚ, protože má na starosti profesní vzdělávací programy v oblasti vysokých škol a samozřejmě to propojení na potřeby průmyslu, praxe, Průmyslu 4.0, je v jeho osobě poměrně silné a jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si od tohoto angažmá Radka Špicara hodně slibujeme právě ve vztahu k většímu propojení průmyslu, potřeb průmyslu a reakce na ty nové výzvy, ať už jsou to covidové výzvy nebo jakékoliv jiné.

Zároveň mi dovolte, abych se ještě vyjádřil k tomu návrhu poslanců Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Františka Navrkala, Mikuláše Ferjenčíka a dalších, to znamená změna zákona o vysokých školách, ke které vláda přijala nesouhlasné stanovisko. Já jsem rád, že jsme ten návrh dnes mohli projít se všemi jeho nedostatky, které obsahuje, ať už je to jasný evergreen, který nemá v podstatě jednoduché řešení, a to je odnímání profesorských titulů. Zároveň i ta doba navržená Piráty, 15 let zpětně na odebrání titulu, by v praxi přinášela mnohem více potíží než přínosů. Navíc by tam byla jednoznačná retroaktivita, právní nejistota a další věci.

Já mohu ale kolegy z Poslanecké sněmovny ubezpečit, a oni to dobře vědí, protože již několik měsíců ministerstvo školství společně s orgány reprezentace vysokých škol, tedy Radou vysokých škol a Českou konferencí rektorů, jsme projednávali novelu vysokoškolského zákona. Ta je v tuto chvíli po mezirezortním připomínkovém řízení a musím říct, že je komplexněji připravena řešit ty oblasti, které chtěla řešit tato pirátská novela, a řeší je výrazně lépe.

Co se týká té doby, po kterou by bylo možné odebírat tituly, tak navrhujeme dobu pěti let a samozřejmě je to k diskusi do Poslanecké sněmovny, ale je to, dle našeho názoru, maximální možná doba, po kterou to ještě dává smysl a nevyvolává to zbytečnou právní nejistotu. Zároveň jsme významně přesnější, co se týká těch jasných skutkových věcí pro odebrání možných titulů Ph.D. a dalších pochybení, ke kterým může docházet.

To znamená, pevně věřím, že nejpozději na podzim tato novela doputuje do Poslanecké sněmovny, a je možné, aby se k ní i Piráti připojili, protože, znovu opakuji, to, co je teď po meziresortním připomínkovém řízení, je kvalitativně legislativně významně lepší text a budu rád, pokud pro něj v Poslanecké sněmovně získáme co nejširší podporu. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Dotazy, Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Já bych se chtěla zeptat na ten senátní návrh, který mění Listinu základních práv a svobod. Vy jste nakonec přijali souhlasné stanovisko, přestože ale postoj většiny rezortů, možná všech, byl buďto nedoporučující, nebo neutrální. Jestli byste možná mohli říct, proč se vláda nakonec rozhodla podpořit tento návrh? Pak se chci ještě zeptat, mluvili jste o tom, že jste podpořili i ten návrh, který se týká lidí s asistenčními psy, ale že tam tedy byly nějaké výhrady, tak jestli byste mohla říct jaké? A pak ještě jeden dotaz. Děkuju.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Tak pokud jde o ty asistenční psy, tak to byly výhrady čistě technické, legislativně-technického charakteru, takže to je odstranitelné. Proto jsme tomu dali zelenou a dali jsme souhlasné stanovisko. Pokud jde o ten senátní návrh, tak tam byla diskuse trošku dramatičtější, ale vyvíjela se a ne všechna ministerstva setrvala na svých stanoviscích. Já si myslím, že význačnou měrou přispěl i pan kolega Metnar, ten se k tomu asi vyjádří ještě lépe, protože tam třeba pan kolega Zaorálek byl proti, ale potom, když se to vysvětlilo, tak vysloveně jaksi změnil trošku názor. Takže ta diskuse byla poněkud pestrá, ale nakonec jsme dali souhlasné stanovisko a myslím si, že většina hlasovala takto.

Lubomír Metnar, ministr obrany: Já, když dovolíte, bych doplnil tento bod, tento senátní návrh. Tak jak říkala paní ministryně spravedlnosti, ano, byla tam poměrně široká diskuse, pestrá diskuse na oba dva póly s tím, že tak, jak jsme o tom diskutovali, tak nakonec došlo k tomu, budu se opakovat, ale že celá řada rezortů změnila svůj názor k jednotlivým stanoviskům, a to včetně mě. Z neutrálního stanoviska jsem přešel k souhlasnému stanovisku, a to i s ohledem na vývoj bezpečnostní situace a povýšení práva nošení zbraně a použití zbraně na svoji obranu, aby se to dostalo do Listiny základních práv a svobod, na tu ústavní pozici. Takže přesně tak, byl to zajímavý bod, který se odvíjel z hlediska pestrosti diskuse a nakonec skončil takto, že byl přijat.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Ještě se chci zeptat, jestli jste dnes řešili novelu zákona o dětských skupinách, která také dnes měla být na programu? A druhá věc, jestli jste se bavili o současné epidemiologické situaci v Česku, protože je tady několik lokálních ohnisek. Tak zda jste i právě například s ministrem zdravotnictví probírali nějaký další postup, jestli by mohla přijít nějaká další celoplošná opatření.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Pan ministr zdravotnictví není přítomen, ale samozřejmě dotkli jsme se tohoto tématu. Řekla bych, že je to trošku i zveličeno, že nám řekli jiné údaje, které byly poněkud klidnější a utěšující. No a ten váš první dotaz?

Robert Plaga, ministr školství: Co se týká dětských skupin, ta problematika je samozřejmě problematikou, která je doplňující k mateřským školám. Dnes nebyla přítomna paní ministryně Maláčová, takže bod nebyl zařazen jako bod jednání vlády dnes.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz, prosím.

Marie Červenková, Hospodářské noviny: Já bych se chtěla jenom zeptat teď k návrhu zákona o dětském ombudsmanovi. Vláda zaujala neutrální stanovisko, ale v tom stanovisku doporučuje, aby tento úřad byl vlastně pod úřadem současného ombudsmana. Lze tedy čekat, že bude vláda ve Sněmovně prosazovat, aby ten úřad nebyl samostatný? Nebo?

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: No to asi chcete po mně hodně. Nevím, jak se kolegové vyjádří, ale já sama ze začátku neměla k tomu zrovna přívětivé stanovisko. Já si myslím, že rozšiřování toho úřadu už z finančních důvodů, a to tam paní vicepremiérka zdůraznila, že nechce novou kapitolu, aby zase tedy měla problémy s rozpočtem. To bylo silné, silný argument. Ale změnili jsme ten názor, dali jsme tomu zelenou, protože u těch dětí je to vždycky problematické, ale kolega asi to ještě doplní. Já změnila to stanovisko z původního negativního na neutrální.

Robert Plaga, ministr školství: Tak já si dovolím doplnit. Máte tady před sebou tři neposlance, takže naše šance jako tří členů vlády něco ovlivnit v Poslanecké sněmovně skončila tím neutrálním stanoviskem. Každopádně, naprosto jsme se na vládě všichni shodli, že problematika ochrany práv dětí je velmi důležitá. To, na čem jsme se ne úplně shodli, je ostatně v připomínkách těch jednotlivých rezortů. To znamená ta forma, jestli to má být zvlášť úřad nebo to má být agenda posílená pod stávajícím ombudsmanem, ale to je vše debata, která může probíhat na půdorysu Poslanecké sněmovny.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě pan Metnar.

Lubomír Metnar, ministr obrany: Ještě mi dovolte doplnit k tomu schválenému nařízení nasazení vojáků k řešení a pomoci zvládnutí těch epidemiologických situací, tak já bych chtěl zdůraznit, že tady toto nařízení je schváleno do 31. 12. letošního roku, je jeho platnost. Poté bych chtěl zdůraznit, že hlavním posláním těch vojáků bude provádění epidemiologického šetření, provádění odběrů biologického materiálu k diagnostickým testům a koordinaci činnosti vedoucí ke zvládnutí té epidemie.

Chtěl bych říci, že první požadavek, první nasazení, pět tady těchto týmů, bude 14 týmů, ale pět z těchto 14 týmů bude už na základě požadavku Moravskoslezského kraje, respektive krajské hygienické stanice, nasazeno 19. 7., a to do oblasti Karviné a opětovného testování pracovníků OKD. Chci, aby z toho jasně vyplynulo, že tito vojáci se budou zaobírat z hlediska odběrů nebo hromadných odběrů, lokalizace ohnisek v rámci České republiky, kde se ohniska objeví, a případná izolace a odběry toho biologického materiálu. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, pokud nějaký je. Pokud žádný není, děkuji. Ano, ještě Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Já bych se ještě chtěla doptat, vy jste říkala, že jste se bavili o té současné epidemiologické situaci, že tedy ta čísla byla uklidňující a jenom jestli byste ještě odpověděla na tu jednu část dotazu, zda jste řešili i nějaká další celoplošná opatření.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Celoplošná jsme neřešili.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak a to je asi vše. Děkujeme, hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter