Tiskové konference

14. 3. 2012 22:48

Tisková konference po jednání vlády, 14. března 2012

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, vítám vás na dnešní povládní TK, netradičně ji zahajuji já sám osobně, mimo jiné i proto, abych vám představil vládou dnes schváleného nového tiskového mluvčího a ředitele odboru tiskového a styku s veřejností ÚV, pana Michala Schustera, který od zítřka, teď teda pracuje ještě zadarmo, dobrovolně, od zítřka se stává novým tiskovým mluvčím vlády ČR. Já bych chtěl současně využít této příležitosti a poděkovat jeho předchůdci panu Janu Osúchovi za kvalitní práci a kvalitní spolupráci. Jan Osúch se rozhodl dát přednost rodině před časovou vytížeností jako tiskový mluvčí vlády, a proto nastupuje pan Schuster, zkušený, dlouholetý novinář, který dlouhá léta pracoval v ČT a řada z nás politiků ho zná z poslanecké sněmovny a z jeho politického reportování a jak dneska bylo i konstatováno na vládě, že jakýmsi způsobem patřil mezi ty solidní redaktory ČT, takže vláda jednomyslně schválila jeho nominaci. Vedle tohoto bodu, kterým jsem začal trošku netradičně dnešní TK, tak vláda se dnes samozřejmě zabývala návrhy opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na letošní rok, my jsme toto jednání přerušili, protože proběhne ještě na to téma koaliční jednání, schválili jsme také návrh věcného záměru volebního zákoníku, jehož bližší podrobnosti tady představí pan ministr Kubice, stejně tak jsme dnes schválili analýzu možnosti odčerpat majetek pocházející z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky. A především co považuji za nesmírně důležité, schválili jsme dnes exportní strategii ČR, kterou blíže představí pan ministr Kuba. Já chci říci, že co se týče návrhu opatření k dodržení schváleného deficitu, tak vláda se již shodla na tom, že ten celkový objem zmrazených výdajů bude ve výši 23,6 mld. korun s tím, že politickou debatu, naprosto logickou, protože to plyne i ze stanovení politických priorit, vedeme o vnitřní struktuře tohoto objemu vázaných výdajů s tím, že nadále vycházíme z toho, že pokud bychom tento krok neudělali, tak by deficit státního rozpočtu v příštím roce dosáhl téměř 129 mld. korun, my chceme ho udržet na té úrovni 105 mld. korun s tím, že ta kombinace vázání výdajů bude založena na selektivním vázání vybraných výdajů, pak na plošném vázání výdajů ve výši 1,5 % z vymezené základny u tzv. malých kapitol, to jsou kapitoly, které jsou do 1 mld. rozpočtovaných korun ročně, a 3,95 % z vymezené základny u ostatních kapitol, tzv. velkých nad 1 mld. korun. O té vnitřní struktuře musí ještě proběhnout politická jednání, je to samozřejmě pochopitelné, nikoliv překvapivé. Považuji také za velmi důležité právě poměrně jednoznačnou shodu vlády na téma exportní strategie, protože to považuji za jeden z klíčových úkolů vlády ČR, v rámci přírůstové agendy, podpořit export českého zboží a českých služeb, protože jsme silně proexportně orientovaná ekonomika. Tak teď bych požádal pana ministra Kubiceho, aby řekl základní informace k návrhu věcného záměru volebního zákoníku, prosím.

Jan Kubice, ministr vnitra ČR: Děkuji, takže jak už řekl pan premiér, vláda na dnešním zasedání vzala na vědomí návrh věcného záměru volebního zákona a uložila ministru vnitra předložit návrh paragrafovaného znění volebního zákoníku. V novém zákoníku se nově navrhuje zakotvit do právní úpravy možnost voliče uložit svůj hlas přede dnem voleb u obecního úřadu a možnost hlasování poštou pro všechny druhy voleb. Jedná se o zavedení zcela nových institutů při zachování hlasování ve volební místnosti, možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, využití voličského průkazu a hlasování do přenosné volební schránky. V souvislosti se zavedením korespondenčního hlasování budou muset být kráceny některé lhůty, např. i pro podání kandidátní listiny. Do volebního zákoníku se rovněž navrhuje zařadit právní úpravu přímé volby prezidenta republiky. Ve věcném záměru, shodně s návrhem ústavního zákona, jsou navrženy 3 varianty této volby, jednokolový většinový systém, dvoukolový většinový systém a dvoukolový většinový systém se stanovenou dolní hranicí počtu získaných platných hlasů oprávněných voličů ve výši 12,5 % pro postup kandidátů do druhého kola volby. V předkládaném návrhu se pouze rámcově upravuje přímá volba starostů v obcích do 1 500 obyvatel podle většinového volebního systému, neboť bude nejprve zpracována analýza týkající se možnosti zavedení přímé volby starostů s cílem vytvořit pro to podmínky v malých obcích, mezinárodní srovnávací studie pro možnost zavedení přímé volby starostů a návrh nezbytných legislativních změn včetně jejich slučitelnosti s ústavním pořádkem ČR. Na základě zpracovaných materiálů a jejich projednání bude případně příslušně dopracováno paragrafované znění volebního zákoníku, věcný záměr se tak zabývá nastíněním pouze technických otázek spojených s přímou volbou starostů.

Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR: Dobrý večer, dámy a pánové, velmi krátce. Vláda dnes schválila proexportní strategii pro léta 2012 až 2020, tak jak byla zpracována a předložena naším ministerstvem. My už jsme vám ji s panem premiérem představovali, vnímáme ji jako velmi důležitý materiál v rámci toho, jak naše ekonomika je vázaná na export, jsme silně proexportní zemí, kde přes 70 % HDP je tvořeno exportem a v této chvíli velmi zranitelným momentem je, že právě 80, přes 80 % vývozu našeho zboží směřuje právě do zemí EU, která vzhledem k tomu v jaké fázi ekonomického cyklu se nachází, tak je pro nás v této chvíli teritoriem, vedle kterého je třeba hledat ještě další. Tato proexportní strategie je právě na to zaměřena, je připravena na to mnohem více rozšířit to naše teritoriální zaměření do prioritních zemí a zemí prioritního zájmu, které jsme vytipovali společně se Svazem průmyslu a dopravy, s Hospodářskou komorou ČR a s Obchodní mezinárodní komorou. Jsme přesvědčeni, že tato strategie je právě dobře koncipována, protože vznikala ve spolupráci s českými průmyslníky, s českými exportéry, s lidmi, kteří konkrétně ten export dělají, jsme přesvědčeni, že je stavěna na míru českému exportu. Pro nás je důležitým momentem, který musíme zvažovat, že téměř polovinu českého exportu tvoří 10 velkých exportérů, čili pro nás nejen ta diverzifikace do dalších zemí, ale i zvýšení počtu těch vývozců je velmi důležité a my jsme se na to právě v té strategii zaměřili, vedle těch konkrétních kroků, které musíme dělat v ekonomice a někdy mají, řekněme, omezující parametry, je právě tato proexportní strategie schválená vládou velmi důležitým přírůstovým faktorem a jsme velmi rádi, že vláda jí dnes vyslovila podporu a budeme ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou ČR a hlavně v gesci MPO a MZV pokračovat v její implementaci tak, aby pro český export byla konkrétními kroky naplňována, děkuji.

Michal Schuster, mluvčí vlády ČR: Dobrý večer ještě ode mě a děkuji panu premiérovi za to, že mě představil a za informace z jednání vlády, stejně tak i oběma pánům ministrům. A nyní už je čas pro vaše dotazy.

ČTK, Jakub Dospiva: Já mám 3 otázky, první se týká bodu, který vám poslal pan ombudsman Varvařovský, jeho sporu s ministerstvem financí ohledně loterií, jak to dopadlo? Druhý bod je, zda jste probírali otázku dalšího působení pana hlavního hygienika po těch policejních obviněních? A třetí věc, v rámci evropské agendy, zda jste se zabývali tedy eurofondy nebo čerpáním z eurofondů a zda je pravda, že pan Hahn by měl příští čtvrtek přijet do Prahy, děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já začnu tím, že jsme se zabývali problematikou návrhu pana veřejného ochránce práv, který se týkal postupu v rozhodování MF při povolování sázkových her, vláda uložila panu minstru financí zajistit změnu správní praxe, jedná se o chybně povolené a povolované parametry tzv. jiných technických herních zařízení, týká se dlouhodobé nezákonné rozhodovací praxe, spočívající v nerespektování loterijního zákona a rovněž obecně závazných vyhlášek obcí přijatých za účelem regulace hazardu. Jak jistě víte, bylo to předloženo již na vládu 8. února, vláda tehdy jednání přerušila, aby mohlo proběhnout přímé jednání pana veřejného ochránce práv s panem ministrem financí, výsledkem jednání je, že MF přislíbilo, že bezodkladně posoudí případy oznámených kolizí vydaných povolení s obecně závaznými vyhláškami obcí a rozhodne o nich, tím byly vyřešeny dva návrhy veřejného ochránce práv, ale přetrvávají dva rozpory s MF, které MF odmítá uznat. Podle veřejného ochránce práv se MF při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím různých technických herních zařízení, obsluhovaných přímo hráči s možností okamžité výhry dopustilo pochybení, ministerstvo je přesvědčeno, že se tohoto pochybení nedopustilo, takže tato námitka uznána nebyla. Co se týče pana hlavního hygienika, pan ministr Heger informoval, že dnes pan doktor Vít požádal o dlouhodobé neplacené volno, takže jak z pozice náměstka ministra zdravotnictví, tak z pozice hlavního hygienika bude vlastně v uvozovkách postaven mimo službu do definitivního rozhodnutí o jeho případu, zastupovat na pozici hlavního hygienika ho bude jeho zástupkyně, která je takto ustanovena. Co se týče příštího týdne, ano mohu potvrdit, že příští čtvrtek tady bude pan eurokomisař Hahn, proběhne jeho jednání s celou řadou členů vlády, včetně mě jako premiéra, jsme takto domluveni i na základě našeho telefonického rozhovoru z minulého týdne. My velice intenzivně pracujeme na tomto bodu, vždy na úvod vlády projednáváme problematiku evropských fondů, je stanovená jasná road map, čili jasný postup, jak vyřešit situaci, která je v současné době, a my předpokládáme, že všichni resortní ministři, kterých se tyto úkoly týkají, budou velmi vehementně pracovat tak, aby tento problém byl do poloviny letošního roku vyřešen a nebyly problémy s proplácením fondů z EU.

ČT, Keblúšek: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jak probíhala debata ohledně té podpory exportu, protože víme, že s MZV jste si vyměňovali řekněme trošku názory, jiskřilo to během týdne, tak jestli to bylo v poklidu, jestli jste se domluvili na další strategii, že budete spolu komunikovat, spolupracovat? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, pan ministr mě určitě doplní, že to byla živá debata, nikoli však konfrontační nebo něco podobného, já považuji za přirozené, že tam, kde se některé záležitosti týkají několika resortů, že ta debata je živější, nicméně celý návrh byl schválen podle pravidel koaličního vládnutí, jak ho máme v koaliční smlouvě, čili ten návrh lze považovat za koaličně dohodnutý, protože pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech ministrů ze všech tří koaličních stran, čili nevzniklo nějaké stranické dělení ohledně hlasování. Navíc součástí usnesení, které bylo přijato vládou, že na realizaci této strategie bude pan ministr průmyslu a obchodu spolupracovat mimo jiné i s prvním místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, řekněme si otevřeně, praktická realizace této exportní politiky mimo území ČR se musí dít ve velmi úzké koordinaci mezi MPO, které je z kompetenčního zákona zodpovědné za zahraniční obchod, a MZV, které je zase z kompetenčního zákona pověřeno naším diplomatickým zastupování v zahraničí, pokud mě doplní pan ministr, prosím.

Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR: Já myslím, že bylo řečeno hodně, ten materiál byl předkládán do vlády po standardním námitkovém řízení, byl předkládán naprosto bez rozporu, všechny námitky byly vypořádány, ta debata skutečně byla, ale taky bych ji nepovažoval za nějak konfrontační, my ani tento materiál v žádném případě tak nemyslíme. My jsme v téhle chvíli přišli s materiálem, kdy vlastními úsporami přinášíme možnost zdvojnásobit obchodní zastoupení zejména mimo ČR a jsme přesvědčeni, že právě to, že vznikal tento materiál ve spolupráci s českými exportéry, je to, co mu dává tu vysokou přidanou hodnotu, že vycházíme z jejich požadavku a jsme přesvědčeni, že pokud se nám podaří ho dobře implementovat, tak skutečně českému exportu, který je tím, co hýbe českou ekonomikou, můžeme v téhle chvíli významně na nových teritoriích pomoct a od toho ten materiál vznikl.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych ještě doplnil, že ta živá politická diskuze se až tak netýkala toho materiálu, který skutečně šel do vlády bez rozporu, všechny připomínky, včetně připomínek MZV, byly zapracovány nebo vysvětleny, ta živá politická diskuze se týkala budoucnosti, co dál bude následovat po přijetí této strategie.

Český rozhlas: Já jsem se jenom chtěla zeptat ohledně toho koaličního jednání k tomu bodu, který byl přerušený, to bude ještě tento týden nebo určili jste si nějaký termín?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ten termín bude ještě upřesněn.

Mediafax, Kálal: Zeptám se pana ministra vnitra Kubiceho, ty informace, které tu zazněly o volebním zákoníku, stále to ještě platí? Já jsem měl za to, že proběhla nějaká jednání parlamentních stran o tom, že např. korespondenční hlasování je víceméně už mimo hru, 3 varianty volby prezidenta v současnosti už asi také. A ještě doplňující otázka na pana premiéra. Vy jste se tu už dříve vyjadřoval ke kauze Budvaru, teď se objevila nová informace, že pan ministr Bendl měl na váš podnět odvolat z dozorčí rady tohohle národního podniku svého zástupce, jestli je ta informace validní nebo ne, a že by obecně v té dozorčí radě měli být místo politických exponentů nezávislí odborníci?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já můžu pouze říct, že ano, že dojde k restrukturalizaci dozorčí rady Budvaru, bude zmenšena a dojde i k personální obměně, která bude spočívat v tom, že skutečně tam budou např. odborníci blízcí NERVu apod., považujeme to za klíčovou věc, konkrétní osoby nemá význam komentovat.

Jan Kubice, ministr vnitra ČR: Já k tomu, to je vláda a vláda vzala na vědomí věcný záměr volebního zákoníku, nikoli schválila, vzala na vědomí, ta diskuze bude pokračovat a ministr vnitra, ministerstvo vnitra dostalo úkol vypracovat paragrafované znění zákoníku volebního.

ČTK: Já bych se ještě zeptal k těm úsporám, zaprvé na ten letošek, to co jste přerušili, jestli jsem to pochopil dobře, tak hlavní problém v tuto chvíli je s ministerstvem školství, kde by se mělo vázat těch 4,5 mld., jestli to chápu správně? A pak ještě jednu otázku, teď měla být porada ekonomických ministrů k těm dalším krokům, zda je pravda, že nebude a kdy se sejde?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Co se týče té první otázky, celý návrh bude uzavřen, až skutečně bude dohodnuta každá jednotlivá položka, takže nejde říci, že je pouze jeden problém, je tady x resortních ministrů, potřebujeme o tom debatovat z hlediska i dopadu na jednotlivé segmenty české ekonomiky, i z hlediska plnění vládního programového prohlášení apod., takže ta debata bude uzavřena až ve chvíli, kdy budou skutečně dohodnuty kompletně všechny detaily tohoto vázání finančních prostředků pro letošní rok. Co se týče té porady ekonomických ministrů, no tak já teď při vší úctě, my jsme začínali dneska poradami ministrů od 8 hodin ráno, od 9 byla sněmovna, vláda od půl 5, je půl 11, takže ano, opravdu překvapivá informace, porada ekonomických ministrů po 14 hodinové práci se opravdu dnes konat nebude a její termín bude samozřejmě oznámen, proběhne ještě tento týden.

Michal Schuster, mluvčí vlády ČR: Já děkuji panu premiérovi a pánům ministrům za informace z jednání vlády a vám děkuji za účast a přeji vám dobrou noc.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 14. března 2012

Související zprávy