Tiskové konference

14. 11. 2012 14:26

Tisková konference po jednání vlády, 14. listopadu 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Začíná tisková konference po jednání vlády. Vítám místopředsedkyni vlády Karolínu Peake a ministra financí Miroslava Kalouska. Paní vicepremiérko, poprosím o úvodní vyjádření.

Karolína Peake, vicepremiérka vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda měla dnes opravdu nabitý program. Kromě celé řady kontrolních zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu, k nimž vám můžeme sdělit detaily v případě vašich dotazů, projednala některé z následujících zásadních bodů. Analýzu činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem. Analýzu zpracovanou v reakci na metanolovou aféru. Tuto analýzu vzala vláda na vědomí a uložila ministrům zdravotnictví, zemědělství, financí, průmyslu a obchodu a vnitra realizovat nelegislativní opatření uvedená v materiálu. Jako hlavní opatření byla identifikována nutnost zvýšit prioritu kontrol trhu s lihovinami pro budoucí období a zlepšit vzájemnou komunikaci všech zúčastněných orgánů. Dále byl projednán a schválen návrh změn legislativních pravidel vlády. Jedná se o největší změnu od roku 1998, která reflektuje veškerou dobrou praxi, která v legislativním procesu byla za posledních 14 let zavedena nebo vyzkoušena. Mimo jiné se nově do legislativních pravidel vlády dává povinnost provádět tzv. „CIA“ - Corruption Impact Assessment dopady nové regulace na korupční prostředí. Dále se klade velký důraz na ochranu soukromí a nakládání s osobními údaji. Nově se také připomínkovým místem povinně stává Úřad veřejného ochránce práv.

Mezi další body patří také podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k právní úpravě problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem vzorků DNA. I zde vzala vláda tento podnět na vědomí, ale také uložila Ministerstvu vnitra připravit a předložit vládě návrh nejpozději do 31. října legislativní úpravu ochrany osobních údajů a ochrany údajů vyplývajících z odebraných vzorků DNA.

Já jsem také dnes předkládala na vládě zprávu o plnění strategie za druhé a třetí čtvrtletí tohoto roku. Musím říct, že jsem na vládě trochu hudrovala, protože zdaleka se, vzhledem k tomu, že pomalu končí druhý rok plnění protikorupční strategie, tedy závěrečný rok před tím, než budeme mít strategii novou, tak některé z úkolů, které já považuji za prioritní, zatím dotaženy nejsou. Nicméně takové návrhy, jako je novela zákona o obcích nebo nový zákon o financování politických stran by v tomto roce ještě dokončeny být měly. Za zásadní celá vláda v každém případě označila připravovaný zákon o úřednících, kde nám nejde ani tak o rychlé přijetí, ale o přijetí v tomto volebním období velmi kvalitního zákona. Tady chceme projednávání tohoto návrhu posouvat co nejrychleji a pravděpodobně dojde ke spolupráci Úřadu vlády s Ministerstvem vnitra.

Já bych ráda poprosila pana minstra Kalouska ještě o informaci k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech, což byl druhý bod projednávání dnešní vlády.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, hezké odpoledne. Já si velmi vážím toho, že vláda dnes podpořila návrh novely o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, jak se to přesně jmenuje. Předcházela tomu totiž dvouletá intenzivní práce expertní skupiny, ve které bylo zastoupeno jak Ministerstvo financí, tak Česká národní banka, která je regulátorem na tomto trhu, tak profesní sdružení i externí experti. Už v roce 2008 jsme identifikovali, že na tomto poli je poměrně velký zmatek, velký nepořádek, ne zcela jasně definované povinnosti. A to všechno nezajišťuje dostatečnou ochranu spotřebitele těchto služeb. Tzn., hlavním zájmem je zvýšit ochranu spotřebitele v oblasti služeb, které poskytují zprostředkovatelé pojištění, a zpřehlednit dnes platnou regulaci a umožnit také současnému regulátorovi regulovat dostatečně účinně. Ty změny se odehrají ve třech zásadních oblastech.

Tzn. v kategorii pojišťovacích zprostředkovatelů, kdo to je a jak jsou členěni, definováni, požadavky na jejich odbornou způsobilost a pravidla jednání se zákazníkem. Dojde jednak ke značnému zjednodušení a zpřehlednění soustavy k oprávnění činnosti. Teď máme pět kategorií, novela navrhuje, aby ty kategorie byly pouze dvě, samostatní zprostředkovatelé a vázaní zástupci, a aby se zásadním způsobem změnil způsob jejich registrace. V současné době registruje Česká národní banka víc než sto tisíc záznamů. Dá se v podstatě říct, že v současné době tímto zprostředkovatelem může být skoro každý. Je tam obrovské množství těch, kteří jsou sice registrovaní, ale v podstatě tuto činnost nevykonávají. Byť o tom byla velmi značná diskuse, a možná že i zaslechnete některé protesty ze strany zprostředkovatelů a některých pojišťoven, tak jsme přesvědčení, že je na místě přenést tuto registrační povinnost částečně jak na zprostředkovatele, tak na pojišťovny, čímž se výrazně sníží počet těch, kteří registrováni jsou, ale v podstatě tu činnost nevykonávají. Celý ten trh se zpřehlední a České národní bance to umožní vykonávat dohled efektivně, což při současných více než sto tisících záznamech v podstatě možné není.

Druhým pilířem toho návrhu jsou pravidla jednání se zákazníkem. Zákon bude jasně definovat informace, způsob prezentace informací, na který má zákazník při sjednání pojištění od protistrany nárok. Novým a podle mého názoru klíčovým prvkem, který ta novela přináší, je rozšíření působnosti těchto ustanovení také na pojišťovny. I pojišťovny budou mít povinnost zákazníkovi prezentovat všechny příslušné informace tak, aby se mohl skutečně rozhodnout odpovědně s plnou mírou těchto informací.

Ten třetí pilíř je odborná způsobilost těchto osob. Tam dochází k zásadnímu kvalitativnímu posunu. Aby mohl tuto činnost vykonávat, tak před vstupem do odvětví musí úspěšně složit odbornou zkoušku. Tu odbornou zkoušku budou skládat u soukromých zkušeben a ty soukromé zkušebny bude k této činnosti akreditovat regulátor, tedy Česká národní banka.

To jsou asi takové tři základní změny, od kterých si slibujeme výrazné posílení ochrany spotřebitele a práv spotřebitele na tomto trhu, vzhledem k tomu, že více než pět milionů lidí používá to či ono pojištění, které mu někdo nabízí zprostředkovat. Pokládáme to za poměrně zásadní novelu.

Dále dovolte, abych vás informoval, že vláda projednala a vzala na vědomí zprávu, kterou jsem ve spolupráci s ministrem zdravotnictví, vnitra, zemědělství, průmyslu a obchodu předkládal vládě, a byla to analýza činnosti všech represivních orgánů, které se pohybovaly a pohybují na trhu s alkoholem, jak plnily své povinnosti. Zda tam došlo k nějakým nedostatkům, zda tam došlo k systémovým selháním a popřípadě co se na té činnosti má změnit. Na zprávě jsme pracovali velmi intenzivně i ve spolupráci s externími experty. Jsme přesvědčeni, že je věcná, že je kritická, že se nesnaží nic zamést pod koberec. U každé instituce jsou popsány nedostatky, ke kterým docházelo. Můžeme směle říct, že nikde nedošlo k systémovému selhání, ale samozřejmě všude lze odhalit nedostatky, které jsou v této zprávě popsány. Jsou tam navržena opatření exekutivní, jak se těmto nedostatkům v budoucnosti vyhnout a jsou navržena i některá opatření legislativní nad rámec strategie nulové tolerance proti černému trhu. Abychom tu zprávu procházeli velmi podrobně, to by si zasloužilo dvouhodinovou přednášku, je to celkem rozsáhlý materiál. Vláda se rozhodla ji celou zveřejnit na internetových stránkách. Tzn., ještě dnes odpoledne bude ta zpráva v plném znění zveřejněna na internetovém portálu Úřadu vlády ČR a příslušní zpracovatelé vám budou v budoucích dnech, popřípadě týdnech k dispozici k vašim dotazům.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. A nyní je prostor pro vaše dotazy.

ČTK, Jakub Dospiva: Já bych nejdříve paní vicepremiérku požádal o vysvětlení situace kolem ministra dopravy, kde tedy odchází, zda odchází, a jak se tyto věci mají? A pak k jednání vlády, zda jste řešili správní radu VZP? Na pana ministra, jestli by mohl říct něco k příslušníkům vězeňské služby, jestli ten bod skončil tou vaší námitkou a jaké jsou tedy počty a částky, zda je víte? Děkuji.

Karolína Peake, vicepremiérka vlády ČR: Správní radu VZP jsme řešili, návrh pana minstra zdravotnictví byl v plné výši přijat. Tedy návrh na odvolání členů správní rady a jmenování členů nových. K situaci okolo ministerstva dopravy, situace je taková, jakou znáte už nyní z médií. Předsednictvo politické strany LIDEM, které včera zasedalo poprvé, vyzvalo ministra Dobeše k rezignaci, vzhledem k dlouhotrvajícím problémům s centrálním registrem vozidel, které se prohloubily ještě o další informace nám dříve neznámé, dnes publikované v médiích, takže rozhodně to rozhodnutí strany trvá, nicméně nejedná se o stranickou tiskovku, ale o tiskovou konferenci vládní. Jak by k tomu chudák pan první místopředseda Miroslav Kalousek TOP 09 přišel, tak už to nebudu dále rozebírat, když dovolíte. K té třetí otázce, ta směřovala na pana ministra.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Měli jsme dva rozpory k tomu materiálu s panem ministrem spravedlnosti. Dohodli jsme se, vláda tedy pro ten materiál pak hlasovala jednomyslně. Dohodli jsme se, že ze zprávy bude vypuštěn onen odstavec týkající se vězeňských vychovatelů, kde zpráva navrhovala přiřadit je z pracovního do služebního poměru. To v té zprávě nebude, tam nemohu souhlasit. Na druhou stranu musím souhlasit, a pan ministr spravedlnosti získal od vlády příslib, že za předpokladu, že by docházelo k dalšímu navyšování počtu vězňů, doufejme, že ne, ale pokud by se tak stalo realitou, tak ministr financí musí tu situaci ve spolupráci s panem ministrem spravedlnosti řešit směrem k navýšení počtu příslušníků vězeňské služby. Prostě bude-li víc vězňů, musí být více příslušníků vězeňské služby.

Lidové noviny, Jan Kálal: Já poprosím paní vicepremiérku o podrobnost ohledně správní rady VZP, koho tedy vláda vyslala, s jakým zadáním do pojišťovny, která je největší v zemi a má prohlubující se schodek? A na vás oba, jestli považujete za vhodné, aby správní radu dál vedl bývalý poslanec pan Šnajdr? U ministerstva dopravy se pozastavím přeci jen. Vzpomenu březen 2011, tehdy pan premiér se stavěl proti tomu, aby někdo z vlády vyzýval svého kolegu, ať odstoupí, tak že pokud to udělá, sám by měl z vlády odejít. Tak jestli jste slyšela nějakou výtku od premiéra, když takhle veřejně vyzýváte pana Dobeše k rezignaci?

Karolína Peake, vicepremiérka vlády ČR: Ta výzva byla stranická, v rámci politické strany. Pan ministr Dobeš je členem politické strany LIDEM. Včera k jeho činnosti na Ministerstvu dopravy politická strana LIDEM a její předsednictvo zaujalo nějaké stanovisko. Žádnou výtku ze strany pana premiéra jsem neslyšela. Samozřejmě jsem pana premiéra hned včera večer i dnes znovu ráno informovala o rozhodnutí a výzvě našeho předsednictva. K tomu VZP nemám teď přesné informace o tom, které osoby byly odvolány a které nově jmenovány. Jednalo se o celou řadu osob, nevím, jestli pan ministr Kalousek.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Správní rada VZP bude teď poměrně zásadním způsobem obměněna na návrh pana ministra zdravotnictví a já požádám o odklad odpovědi na vaši otázku po prvním zasedání této správní rady, protože to je primárně jejich záležitost, aby diskutovali o pozicích uvnitř této rady. Po zasedání této rady vám odpovím.

Televize Prima, Tomáš Drahoňovský: Dobrý den. Paní vicepremiérko, já bych se přece jen vrátil k ministerstvu dopravy. Vy jste říkala, že jste pana premiéra informovala o té výzvě. Zajímalo by mě, jestli tu výzvu premiér vyslyší? Potom také, zda budete na případně uvolněné místo pana Dobeše nominovat pana Vacka, který už to v mezičase potvrdil pro Týden.cz? Děkuji.

Karolína Peake, vicepremiérka vlády ČR: Pana premiéra jsem informovala, jak jsem řekla již před chvílí. Pan premiér mi řekl, že se sejde jak se mnou, tak s panem ministrem Dobešem. Doufám, že to bude v nejbližší době. Ano, vzhledem k tomu, že jsem už předala panu premiérovi i návrh na nominaci nového ministra, mohu potvrdit, že tím jménem je Ing. Robert Vacek.

ČTK, Petr Majer: Dobrý den. Já bych měl dotaz na paní vicepremiérku, jestli se vláda dnes zabývala zprávou z kontroly NKÚ v Lesích ČR a jaké stanovisko jste k tomu zaujali? Protože během toho červencového prvního projednávání padlo to, že vzít to pouze na vědomí by bylo neadekvátní vzhledem k závažnosti těch zjištění. Děkuji.

Karolína Peake, vicepremiérka vlády ČR: Nešlo pouze o vzetí na vědomí. Ministerstvo zemědělství navrhlo celou řadu opatření k nápravě těch zjištění, se kterými NKÚ přišel. NKÚ reagoval s uspokojením na ta přijatá opatření s tím, že jejich efektivita bude zjištěna další kontrolou. Takže nedošlo dnes k nějakému konfliktu mezi zástupci NKÚ a zástupci Ministerstva zemědělství nad kontrolní zprávou k Lesům ČR.

Český rozhlas, Martina Spěváčková: Já bych měla otázku na vás, paní vicepremiérko. Vy jste tady mluvila o té protikorupční strategii. Český rozhlas má k dispozici dokument Evropské komise, ve kterém se mluví o tom, že čeští politici se snaží ovládat státní správu a Česko kvůli tomu přichází o miliardy z evropských fondů. Tak jestli můžete říct, co jste dosud udělali? Jestli třeba komunikujete s Evropskou komisí a co ještě máte v plánu? A potom ještě jeden dotaz. Vy jste také měli projednávat zprávu o situaci romské menšiny v uplynulém roce. Tak kdybyste k tomu mohli dát nějaký komentář? Děkuji.

Karolína Peake, vicepremiérka vlády ČR: Ano, zákon o úřednících byl hlavním tématem při dnešní debatě o plnění protikorupční strategie. Konstatovali jsme, že tak, jak ten zákon je připraven, není zcela uspokojivé a neodpovídá zadání z protikorupční strategie. S Ministerstvem vnitra osobně spolupracuji na přípravě, resp. změně toho návrhu. Domlouváme se i na vytvoření nějaké společné pracovní skupiny tak, aby tento úkol byl sice se zpožděním, nicméně dotažen. Faktem je, že teď prostě není jasně dána linie mezi politicky nominovanými lidmi na jednotlivých ministerstvech a tím aparátem, který tam má zůstávat kontinuálně i při změně politické reprezentace. Opravdu není nutné, aby s každým novým ministrem se změnil každý, od uklízečky přes vrátného, až po ředitele kabinetu. Je jasné, že když přichází nový ministr, přivádí si s sebou lidi, kteří potom odcházejí „smykem“ spolu s ním když odchází i ministr. Takoví lidé mají být řádně ohodnoceni a mají mít svou pozici jasně danou. Stejně jasně danou, ovšem daleko pevnější, mají mít pozici úředníci, kteří vytvářejí legislativu, rozhodují o nakládání s evropskými fondy a mají kontinuálně přecházet bez ohledu na novou politickou reprezentaci.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Přesto, jestli dovolíte, tak se trochu ohradím proti té obecné formulaci, že všichni čeští politici… tomu prostě tak není. Někteří čeští politici to nedělají a myslím si, že se dá snadno zkontrolovat nebo zjistit, k jakým personálním změnám na jednotlivých úřadech v minulých letech došlo.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. A ještě tam byl dotaz na romské menšiny.

Karolína Peake, vicepremiérka vlády ČR: Ano, promiňte. Zprávu paní magistry Šimůnkové vzala vláda na vědomí bez doplňujících úkolů.

Televize Nova, Jan Moláček: Chtěl bych se zeptat paní vicepremiérky. V souvislosti s ministrem dopravy jste mluvila o informacích z médií. Já se chci ujistit, že jste měla na mysli ty problémy s postihy za rychlou jízdu, o kterých psal tuším server idnes.cz. Oč vážnější ta situace ministra dopravy po těchto informacích je, jak problematická je právě tato záležitost ve vašich očích?

Karolína Peake, vicepremiérka vlády ČR: Je to prohloubení celého problému ohledně centrálního registru vozidel. Říkám rovnou, že politická strana LIDEM se tím zabývala hlouběji a takto razantně ve chvíli, kdy bylo navoleno nové, resp. první předsednictvo politické strany. Nepovažovala jsem za vhodné, aby se takovouto zásadní otázkou zabývali v době, kdy fungoval pouze přípravný výbor. Samozřejmě ty dnešní informace ten problém centrálního registru vozidel prohlubují.

ČTK, Jakub Střihavka: Já bych měl dva dotazy na pana ministra. První se týká toho, zda ten zákon o zprostředkovatelích pojišťoven prošel ve znění, v jakém ho ministerstvo předkládalo nebo zda na vládě došlo k nějakým změnám? Druhý dotaz se pak týká programu „Efekt“ z dílny Ministerstva průmyslu a ochodu, zda ho vláda schválila a zda platí těch navrhovaných 30 mil. korun v rozpočtu? Děkuji.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Došlo k ryze technické změně, ani ne tak vůči původní předloze, ale vůči stanovisku legislativní rady, protože legislativní rada se tím zabývala třikrát velmi pečlivě. Česká národní banka vůči tomu třetímu čtení uplatnila nikoli věcné, ale technické připomínky, které byly přijaty. Takže v té věcné podobě k žádným změnám nedošlo. Došlo k některým technickým změnám.

Česká televize, Jana Čermáková: Dobrý den. Já bych se ještě přeci jen na chvíli vrátila k analýze boje proti černému trhu s alkoholem. Jestli bychom mohli být malinko konkrétnější, zajímalo by mě, jak hodnotíte tu práci státní správy, kde třeba byly ty největší nedostatky, zdali se bude měnit, nebo se uvažuje o úpravě trestního zákoníku a jaká případná další opatření budou přijata a kdy? Děkuji.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Tady o tom bude muset vláda např. při té úpravě trestního zákoníku velmi diskutovat, na to jsou dva pohledy. Ano, systémově z hlediska právnického pohledu je to zbytečné. To postihují jiné paragrafy. V oblasti represe, což je jedna z věcí, na které bylo v rámci analýzy upozorněno, v oblasti represe to přináší komplikace, protože např. pokud se to týkalo daňového úniku, tak to umožňovalo celním orgánům v rámci přípravného řízení používat operativní prostředky. V případě, že se na to může vztahovat pouze § o nepovoleném podnikání, který to samozřejmě ve svém důsledku postihne stejně přísně, tak už to nemůže správci daně, který s § o nepovoleném podnikání nemá nic společného a ničemu ho neopravňuje, tak mu to neumožňuje použít ty operativní prostředky. Na straně druhé, tomu zase rozumím, na základě systémového přístupu to také není ideální. Tady se bude muset vláda, popř. Sněmovna rozhodnout, co má větší prioritu. V každém případě to bude předloženo k diskusi. Já když odpovídám za celní správu, tak bych to uvítal, podpořil, nicméně nemusí to být ta nejvyšší priorita při tvorbě právního řádu, to také musím respektovat. Kdybych měl hodně zobecnit, já jsem úmyslně nechtěl jít do podrobností a nechci to tedy zobecňovat, protože by to mohlo být unfair vůči ostatním kapitolám. Proto zobecnění nechám na vás. Během několika hodin to bude zveřejněno. Samozřejmě, že u každé instituce se vyskytly nedostatky.

ČTK, Jakub Dospiva: Já si ještě dovolím vrátit k panu Vackovi. Pan prezident Klaus z Rakouska vzkázal, že Dobeš byl podle něj relativně úspěšný ministr. Tak jsem chtěl poprosit o komentář k tomuto výroku hlavy státu. Děkuji.

Karolína Peake, vicepremiérka vlády ČR: Beru na vědomí.

Český rozhlas, Martina Spěváčková: Chtěla jsem se zeptat na tu otázku ohledně romské menšiny za uplynulý rok. Děkuji.

Karolína Peake, vicepremiérka vlády ČR: Cílem té zprávy je zhodnotit vývoj situace Romů v ČR a úspěšnost opatření, která byla uskutečněna v roce 2011. Záměrem je identifikovat dílčí úspěchy i neúspěchy realizovaných opatření. Představit příklady dobré praxe a nastínit rizika dalšího vývoje situace Romů v případě neřešení jejich aktuálních problémů. Každý rok vláda ČR vyčleňuje finanční prostředky ve výši přes 85 mil. korun na ta opatření. U některých dotačních programů jsou finance přerozdělovány s přihlédnutím nejen k potřebám, ale i k příslušnosti příjemců podpory právě k romské menšině. Přílohou celého materiálu byla informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny, aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince. Já vám ráda poskytnu ten materiál v písemné podobě, abyste měla podrobnější informace.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkujeme za vaši účast, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 14. listopadu 2012

Související zprávy