Tiskové konference

15. 2. 2012 13:32

Tisková konference po jednání vlády, 15. února 2012

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. Vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády Petra Nečase, místopředsedkyni vlády Karolínu Peake a také ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. O úvodní slovo prosím předsedu vlády.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky se dnes zabývala v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni samozřejmě evropskou problematikou. Zabývali jsme se organizačními změnami u tribunálu Soudního dvora Evropské unie a také některými dalšími věcmi, které souvisí například s čerpáním evropských fondů, především u operačního programu Vzdělání ke konkurenceschopnosti. Schválili jsme řadu materiálů. Chtěl bych vypíchnout některé z nich. V prvé řadě schválili jsme návrh zákona o obětech trestných činů s tím, že tento zákon má upravovat zejména právo na poskytnutí odborné pomoci u obětí trestných činů. Má také obsahovat právo na informace, právo na ochranu soukromí, právo na ochranu před nadbytečnou psychickou zátěží v průběhu vyšetřování a také právo na peněžitou pomoc. Větší podrobnosti k tomu zákonu řekne pan ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Považuji také za velmi důležité, že jsme schválili návrh tezí zákona o úřednicích veřejné správy s tím, že ministerstvo vnitra na základě dnešního jednání vlády zahájí neprodleně práci na tvorbě paragrafového znění, které bude vycházet ze schváleného věcného záměru zákona a ze schválených tezí, tedy z principů tzv. soukromo-právní úpravy, samozřejmě se zapracováním výsledků dnešní diskuze ve vládě. Vzhledem k posunu dalších etap prací předpokládá zpracovatel předložení návrhu paragrafového znění do 30. září letošního roku s tím, že cílem je zvýšení kvality veřejné správy a její profesionalizace, zajištění prostupnosti mezi státní správou a samosprávou a také depolitizace veřejné správy. Cílem navrhovaného zákona je také zvýšení právní ochrany státních úředníků, která je v současné době nižší, než je evropským standardem. Jak jsem již řekl, zajištění prostupnosti mezi státní správou a samosprávou a také odpolitizování veřejné správy, které již nebude řešeno zřízením funkce ředitele úřadu ministerstva, jako vytvořením hranice a přesné definice mezi posty, které budou obsazeny kariérními úředníky a které budou obsazeny na základě politické nominace, jak je zvykem prakticky ve všech vyspělých západních zemích. Také se samozřejmě určí hranice mezi politickými a úřednickými místy. Dále jsme probrali celou řadu návrhů především senátních, ale i poslaneckých. K nim řekne větší podrobnosti paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Takže já bych teď poprosil pana ministra spravedlnosti, aby řekl nějaké podrobnosti k návrhu zákona o obětech trestných činů a potom také k analýze zřízení registru přestupků.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR: Děkuji pěkně, pane premiére. Dobrý den, dámy a pánové. Pan premiér ve svém úvodním slově o zákoně o obětech trestných činů tu základní kostru řekl. Já k tomu pouze dodám, že se jedná o úplně nový zákon. Dosud byla otázka obětí trestných činů neúplně upravena v několika právních předpisech, například v trestním řádu. Tím, že budeme mít komplexní samostatný zákon, se kterým může pracovat každá oběť trestného činu, tak se přiblížíme ostatním státům západní Evropy, kde v trestním řízení je oběť vždy preferována, výrazně chráněna. Většina států západní Evropy má samostatný zákon, ve kterém je přehledně napsáno, jaká práva oběť trestných činů má. Já zde chci zdůraznit alespoň některé věci, které považuji za mimořádně důležité. Klíčovou věcí je ono právo na poskytnutí odborné pomoci, což na první pohled vypadá jako věc, která již dneska existuje, ale bohužel v této věci máme co dohánět za standardy západní Evropy. Chceme do budoucnosti posílit roli neziskového sektoru v této oblasti, zvláště občanských sdružení, která již dnes částečně v této oblasti působí, a to mimo jiné tak, že chceme vést veřejný seznam takovýchto akreditovaných nestátních neziskových organizací a chceme je také z rozpočtu ministerstva spravedlnosti podporovat skrze určité dotace a granty. Ta podpora samozřejmě bude dána možnostmi ministerstva spravedlnosti, nicméně považujeme za důležité alespoň minimálně symbolicky takováto občanská sdružení podporovat, protože je mimořádně důležité, aby zde byla síť organizací, které pomohou oběti trestného činu. Poskytnou jí jak právní poradenství, tak psychologické, sociální a tak dále. Za důležité pak považuji právo na informace, kde je nově koncipováno, že oběť bude moci mnohem více se účastnit jednotlivých procesních úkonů, získávat informace o věcech, které dosud neměla možnost získat. Například otázka propuštění dotyčné osoby, která byla odsouzena za trestný čin z detence nebo z vězení, a bude si moci zvolit tzv. důvěrníka. To znamená, zvláště jde-li o oběť trestného činu, která je nějak handicapovaná, ať již řekněme svou duševní pozicí, anebo i typem trestného činu. Třeba u sexuálních trestných činů, tak oběť chce většinou mít s sebou nějakého důvěrníka, ať je to už příbuzný nebo právník, známý a tak dále a chce, aby takováto osoba jej doprovázela k jednotlivým procesním úkonům. Takže to je také úplně nová věc, která se zavádí do českého práva. A poslední dvě věci, které stručně zmíním. Nově upravujeme tzv. prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její život, což je věc, která se osvědčila v anglo-saském právu, kdy zkrátka bude každé oběti nabídnuto, aby v průběhu trestného řízení učinila prohlášení o tom, jak výrazně ovlivnila trestná činnost její život, jak ji poškodila a tak dále. Toto mimo jiné by také soudce měl brát v potaz ve chvíli, kdy rozhoduje o tom, jaký trest bude pachateli uložen. Poslední věta – posilujeme právo na peněžitou pomoc u obětí, kterým bylo způsobeno ublížení na zdraví. Zvláště u závažného ublížení na zdraví, případně i smrti a u sexuálních deliktů, kde zkrátka chceme poskytovat peněžitou pomoc v částce 50 tisíc korun s tím, že tato částka pak je státem vymáhána po pachateli trestného činu. Jestli vám ještě trošku k těm rejstříkům. Vláda dneska projednala velmi podrobně v debatě náš koncepční materiál k registru přestupků. Já jenom shrnu, že jsme se shodli na tom, že v registru budou registrovány ty přestupky, které by v případě opakování měly být trestným činem. Vláda v zásadě zvláště v oblasti majetkových trestných činů považuje toto za důležitou věc. To znamená, tento prostředek má být účinným nástrojem v boji proti drobné majetkové trestné činnosti, která bohužel v posledních letech vzrůstá a tím, že se škody nesčítají a tím, že se vždy jedná o přestupek, pokud škoda je menší než 5 tisíc korun, tak státu chybí účinný nástroj boje proti takovému jednání. Proto tedy registr, který toto bude registrovat a při třetím provinění půjde již o trestný čin, kde primárně počítáme s tím, že budou ukládány alternativní tresty, peněžité tresty, tresty obecných a veřejných prací a tak dále. To znamená, nemělo by dojít k nárůstu počtu vězňů ve věznicích. Tolik tedy stručné představení. My budeme schopni během jara předložit paragrafové znění tak, aby, jak ostatně se usnesla i poslanecká sněmovna, do léta mohl být ten návrh zákona na půdě poslanecké sněmovny.

Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR: Dovolte mi doplnit ještě, že vláda dnes také projednala několik poslaneckých a senátních návrhů. Já bych ráda zmínila alespoň tři z nich. V případě vašich dotazů samozřejmě ráda doplním i informace k těm zbývajícím. Projednali jsme dva senátní návrhy na změnu jednacího řádu jak PS, tak Senátu jako takového. Vláda zaujala k oběma návrhům neutrální stanovisko, nicméně ve stanovisku je zcela jasně zřetelné, že vláda přijímá tento návrh velmi pozitivně, vzhledem k tomu, že se v něm i odráží řada závazků, které si sama vládní koalice vytyčila v koaliční smlouvě a které se chystají i v poslanecké sněmovně jako takové. Nicméně nechceme nijak ingerovat do pravomocí komor samotných, upraví si své jednací řády podle toho, jak samy uznají za vhodné. Určitě to není na místě, aby vláda do toho nějak zasahovala. Nicméně všechny návrhy, například zákaz přílepků při předkládání pozměňovacích návrhů k jednotlivým zákonům, zpřísnění podávání pozměňovacích návrhů, prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením, ale také třeba možnost přerušení 24 hodin ve třetím čtení v případě, že nejsou jasné dopady některých narychlo podávaných pozměňovacích návrhů. To jsou určitě všechno návrhy, které by mohly přispět ke zkvalitnění legislativního procesu. Dále bych ráda zmínila poslanecký návrh, který se snaží řešit velmi palčivý problém přeplněnosti českých věznic z mého pohledu ne zcela šťastným způsobem, přenosem větší rozhodovací pravomoci na ředitele věznic. Nicméně je zcela jasné, že ten problém, který zde máme, a jeho řešení je neodkladné, tak chceme řešit v rámci poslanecké sněmovny na půdě ústavně-právního výboru, kdy i pan ministr Pospíšil jasně avizoval, že přijde i s vlastními návrhy přímo z dílny ministerstva spravedlnosti tak, abychom přišli s ústavními a konformními návrhy na to, jak řešit přeplněnost českých věznic, jak případně podmínečně propouštět více vězňů a přitom nijak neohrožovat bezpečnost obyvatelstva. Děkuji.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji za úvodní vyjádření. Dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše doplňující otázky. Prosím.

TV Nova, Eva Mišíková: Já bych se chtěla zeptat pana ministra spravedlnosti, jestli tedy ten centrální registr přestupků se bude týkat jenom těch přestupků proti majetku a proti občanskému soužití nebo jestli to budou všechny přestupky?

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Ano, bude to tak, že tam budou registrovány přestupky, které v případě recidivy budou trestným činem. To znamená, nebude se to týkat všech přestupků.

Karolína Peake, místopředsedkyně vlády: Musíme si uvědomit, že přestupky jsou v celé řadě zákonů životního prostředí, jsou to řádově stovky, tak registrace všech těch přestupků, bez ohledu na to, jestli na ně platí nebo neplatí přestupková recidiva, by byla nesmyslná.

ČTK, Jakub Dospiva: Nemám přímo k jednání vlády. Pan premiér jede zítra do Nizozemska. Už i český velvyslanec si tam spolu se svými kolegy stěžoval na tu webovou stránku, tam jedna z tamních stran, která žádá lidi, aby upozorňovali na lidi z východní Evropy, zda toto téma na těch jednáních v Haagu vznesete a jakým způsobem? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že nebývá zvykem vzkazovat partnerům prostřednictvím médií, co bude nebo nebude vneseno na jednání, ať již na jednání tete-a-tete, tak při oficiálním jednání delegací. Já na druhou stranu musím říct, že jsem přesvědčený, že ty názory, které zazněly v souvislosti s touto webovou stránkou, tak jsou názory, které nesdílí vláda nizozemského království.

Mediafax, Jan Kálal: Já bych se chtěl zeptat, pane premiére, vy jste zmínil v rámci evropské problematiky, že jste řešili i program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jestli k tomuhle můžete říct nějakou novou informaci? Dál bych se ještě zeptal, co se týče oblíbeného tématu – fiskální pakt. Dneska jste se viděl opět s vicepremiérem Schwarzenbergem, ten byl na tuto otázku včera tázán i u italského premiéra Maria Montiho a snažil se mu to vysvětlit. Říkal ale, že pan Monti na něj ale jenom doslova zíral. Tak jestli ještě budete mít s panem Schwarzenbergem možnost detailněji o tom promluvit, než vám zase někam uletí.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já můžu říci, že na téma fiskálního paktu jsme nejednali. Já jsem byl na jednání Evropské rady, kde pan Monti byl a kde nezíral. Takže ani nevím, co mu pan ministr říkal, že tak zíral. Takže to je jenom moje stručná poznámka. Co se týká operačního programu Vzdělání ke konkurenceschopnosti. Ano, je to závažný problém. Vyžaduje poměrně razantní a jasně čitelné kroky. Na druhé straně, taková ta trošku hysterie, která se od toho odvíjí, typu že by pomalu měly být zastaveny všechny české operační programy, tak je úplně postavená na nesprávných předpokladech, ale pan ministr školství i celý jeho tým, klíčoví náměstci, kteří to mají na starosti, jsou si vědomi naléhavosti této situace a nepochybuji, že budou vyvíjet maximální možné úsilí, aby nedošlo k problémům, aby se ty problémy eliminovaly.

ČTK, Petr Biha: Já bych chtěl požádat pana premiéra o komentář ke dnes zveřejněným výsledkům HDP za loňský rok, podle kterých česká ekonomika spadla do recese, protože ten ukazatel dvakrát klesl po sobě mezi-čtvrtletně, a případně o nějaký komentář k prognóze na letošek. Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Není to pro mě úplně překvapivý krok. Již vlastně třetí kvartál ukazoval proti druhému kvartálu pokles. Čili je skutečností, dva kvartály za sebou naplňují definiční znak recese. My jsme to předpokládali tento vývoj. Celá debata byla o tom, jestli to bude mírně nad nulou nebo mírně pod nulou. Bohužel je to mírně pod nulou. Uvidíme ještě revidovaná data Českého statistického úřadu, protože to jsou zatím předběžné údaje. Ale to také znamená, že se to může pohnout i směrem dolů, nejenom nahoru. S tím, že to samozřejmě má své dopady do rozpočtu. Ukazuje se, že skutečně mnohé nasvědčuje tomu, že ten ekonomický cyklus má bohužel podobu toho dvojitého V, to znamená hospodářský růst přes 2 % v roce 2010, pak ještě první dvě čtvrtletí zpomalující se hospodářský růst, další dvě čtvrtletí loňského roku již hospodářský pokles. Očekávám, že i především první pololetí letošního roku nebude příliš lepší. Také se ukazuje, že jednoznačně tahounem české ekonomiky je náš export. Ten v loňském roce dosáhl rekordní úrovně, téměř 3 bilionů korun. Já jsem přesvědčený a pevně doufám, že i další složky v růstu HDP, nikoliv pouze přebytek zahraničního obchodu, ale také tvorba fixního kapitálu se pozitivně projeví. To znamená, že se uvolní investiční aktivita firem, pokud ty budou vědět, že je tady stabilní ekonomické prostředí, že mají odbyt pro své zboží a služby, že také ten další zdroj, tzn. tvorba fixního kapitálu, bude růst a tím pádem bude samozřejmě eliminovat ty složky HDP, které nepřispívají k růstu, což je vládní spotřeba a pak spotřeba domácností.

Česká televize, Jana Čermáková: Dobrý den. Já bych měla, pane premiére, jednu otázku na vás taky mimo vládní agendu. Vyšel další průzkum veřejného mínění na téma přímá volba prezidenta, ze kterého vyplynulo, že nestraničtí kandidáti, teď mám konkrétně na mysli pány Švejnara a Fischera, opět daleko předběhli kandidáty stranické, Tak jestli byste mohl okomentovat tento fakt, že lidi zdá se zatím preferují nestranického prezidenta? A druhá část té otázky. V tom průzkumu se taky ptali těch respondentů, jaké strany jsou příznivci. A ti, kteří řekli, že jsou příznivci ODS, tak i u nich vyhrál kandidát Fischer nad stranickými kandidáty ODS. Tak jestli byste mohl. Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já k tomu nemám žádný komentář. Je to průzkum veřejného mínění rok před prezidentskou volbou, to znamená naprosto irelevantní z hlediska výsledku prezidentské volby. Myslím si, že i ta vaše teze, kterou vy jste začala slovíčky, které jsem si napsal – zdá se, zatím, je naprosto výstižná. Vy jste vlastně odpověděla sama sobě a znovu opakuji, je v podstatě rok času. Takže ODS dokonce ještě ani nemá vygenerovaného žádného svého kandidáta, takže to jsou skutečně velmi zavádějící předpoklady, protože za rok touto dobou tak může být, ale také to může být úplně jinak. Všechny verze jsou otevřené.

ČTK, Jakub Dospiva: Já mám tentokrát k programu vlády. Jestli to chápu dobře, ta analýza registru přestupků byla schválena, byla přijata? Ještě jste hovořil o těch kandidátech na soudce Evropského soudu, zda tedy jsou to paní Hofmanová a pan Kýn a pan Špejchar? A třetí věc, pane premiére, vy jste tady u toho zákona o těch úřednících státní správy hovořil o tom, že bude vytvořena funkce ředitele úřadu.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Že nebude.

ČTK, Jakub Dospiva: Ten poslední nejnižší nominovaný post politicky bude na jaké úrovni, náměstek ministra? Nebo jak to má vypadat?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Bude to přesně definováno v tom zákoně. Já osobně se přikláním k tomu modelu, který je naprosto standardním v drtivé většině západních zemí s parlamentním systémem. To znamená, že jsou definovány na náměstskovské úrovni dvě kategorie. Část těch náměstků je politicky jmenována, část jsou kariérní úředníci. Například v Německu jsou vždycky na každém ministerstvu čtyři tzv. státní tajemníci, z nichž dva jsou politicky jmenovaní, a pak jsou tam dva státní tajemníci, kteří jsou kariérní úředníci. To samé ve Velké Británii, kde tedy shodou okolností titul ministra zní státní tajemník, nikoliv ministr, a každý z nich má dva tzv. ministers of state, čili dva politicky jmenované náměstky a také tam je tzv. permanent under secretary, což je kariérní úředník. Takže toto je systém, který je v podstatě standardní západoevropský a předpokládám, že i my půjdeme touto cestou. To znamená, že bude definováno, které pozice náměstků jsou politicky jmenovány a které jsou pro kariérní úředníky.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Hezký den

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter