Tiskové konference

18. 3. 2019 17:34

Tisková konference po jednání vlády, 18. března 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte tady po zasedání vlády. Vítám zde pana prvního místopředsedu Jana Hamáčka, dále pana ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a ministryni pro místní rozvoj paní Kláru Dostálovou. Jako prvního bych poprosila o slovo pana prvního místopředsedu Hamáčka.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Dobrý den, dovolte mi, abych okomentoval dva body, které jsem na vládě předkládal. Prvním bodem je usnesení vlády, které se týká letošních opatření v prevenci nelegální migrace a pomoci uprchlíkům mimo Evropskou unii. Druhé se týká rámcových priorit stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC rovněž na letošní rok.

K tomu prvnímu: Jedná se o program Ministerstva vnitra, který se nazývá Pomoc na místě. Je to program, jehož cílem je asistence uprchlíkům v místech původu a také samozřejmě prevence velkých migračních pohybů. Chci podotknout, že loni byly migrační toky do Evropské unie nejnižší za posledních pět let, ale my nijak tu situaci nepodceňujeme a v souladu s tím, na čem jsme se shodli na vládě, se snažíme pomáhat na místě, pomáhat v oblastech, odkud ti uprchlíci odcházejí tak, abychom zabránili nějakým velkým migračním tokům.

Takže my jsme se dohodli, že pro letošní rok těmi geografickými prioritami budou regiony Blízkého východu, severní Afriky a Sahelu a Balkánu a do této oblasti Ministerstvo vnitra v rámci programu Pomoc na místě pošle 150 milionů korun. Prostředky půjdou jak agenturám OSN, jako je UNHCR, tak budou využity prostřednictvím nevládních organizací a také našich bilaterálních partnerů. To znamená, že v rámci tohoto programu nějaké peníze dostane italské Ministerstvo vnitra a také Ministerstvo vnitra Republiky Severní Makedonie. V případě Makedonie se jedná o pomoc bezpečnostním silám Makedonie a za ty peníze dojde k opravě jejich vrtulníků.

Co se týče programu MEDEVAC, to je stálý zdravotně humanitární program. Ten také koordinuje Ministerstvo vnitra, nicméně chtěl bych velmi poděkovat za součinnost Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ten program vysílá české lékaře do zemí zasažených uprchlickou a migrační krizí a pomáhá rozvíjet jejich zdravotnictví. Součástí programu jsou samozřejmě také aktivity, které budují zdravotnickou infrastrukturu.

Priority opět reflektují současnou migrační situaci, takže bude realizován na Blízkém východě, v severní Africe, Sahelu a v tomto případě také na Ukrajině. Rozpočet programu MEDEVAC je 60 milionů korun. To znamená, že v rámci těchto dvou programů Ministerstva vnitra na prevenci migrační krize či migračních vln vyčleníme celkem 210 milionů korun.

Tolik asi z mé strany.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Poprosím pana Kněžínka, ministra spravedlnosti.

Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti: Děkuji. Ještě jednou dobrý den. Pokud jde o legislativní body, tak vláda dnes mimo jiné schválila návrh zákona o zamezení dvojího zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu, což je tedy návrh, který předkládala paní ministryně financí. V podstatě cílem je vytvořit podmínky pro ještě lepší spolupráci, zejména obchodní, mezi Českou republikou a Tchaj-wanem tím, že bude řešena problematika dvojího zdanění. Tato problematika by jinak mezi státy byla řešena mezinárodní smlouvou, ale vzhledem k tomu, že Tchaj-wan požívá zvláštní status, bylo nutné přijetí tohoto speciálního zákona, který s ním mají uzavřený i mnohé jiné evropské státy.

Dále mohu říci, že vláda dnes schválila návrh nařízení vlády o chráněné krajinné oblasti Moravský kras, a to tak, jak by předložen panem místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí. Zároveň schválila i mnou předložený návrh, který valorizuje odměny vězňů, kteří pracují během výkonu trestu odnětí svobody, a valorizovala je tak, že jejich odměny budou do budoucna odpovídat 50 procentům minimální mzdy v České republice. Jedná se o zvýšení o zhruba 1 200 korun oproti současnému stavu. Přidanou hodnotou tohoto návrhu je, že z této vyšší částky minimálně 500 korun navíc půjde na výživné, pokud ty osoby mají vyživovací povinnost, a zároveň tedy jsou vytvořeny předpoklady, aby vězni lépe spláceli své dluhy, které mnohdy zavinili i svou trestnou činností, za kterou jsou potom ve vězení. Budou vycházet z vězení bez dluhů, nebo minimálně s menšími dluhy, a tím pádem jsou vytvořeny podmínky pro to, aby se snížila jejich recidiva.

Vláda současně dnes projednávala tři poslanecké návrhy zákonů. Prvním z nich byl návrh poslance Petra Dolínka na novelu zákona o hlavním městě Praze, kde pan poslanec navrhuje, aby ve stavebním řízení v hlavním městě Praze rozhodoval v prvním i druhém stupni magistrát hlavního města Prahy. Vláda na základě debaty k tomuto návrhu zaujala nesouhlasné stanovisko. Není úplně vhodné, aby své rozhodnutí přezkoumával ten, kdo to nařízení vydá. Vláda zároveň chystá vlastní novelu, respektive nový stavební zákon, který by tedy zřejmě nebyl zcela v souladu se zamýšleným záměrem pana poslance Dolínka.

Zároveň byl dnes projednáván návrh poslanců Pikala, Farského, Černohorského, Michálka a dalších na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Tam se jedná o návrh na zrušení desetitisícového poplatku, který je povinen zaplatit každý, kdo se se svým podnětem obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Je to podmínka dalšího vyřizování takového podnětu. Tady vláda i vzhledem k tomu, že úprava byla už v minulosti přezkoumávána Ústavním soudem a Ústavní soud odmítl návrh na zrušení této právní úpravy, zaujala nesouhlasné stanovisko k tomuto poslaneckému návrhu. Je potřeba říci, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byl v minulosti zahlcen tisícovkami podnětů a nemohl se věnovat tomu hlavnímu, k čemu byl zřízen, tj. rozhodovávání zejména tedy o návrzích, které tam podají sami soutěžitelé, to znamená ti, kteří se o veřejné zakázky ucházejí.

Posledním poslaneckým návrhem byl potom návrh poslanců Michálka, Bartoše, Peksy, Holomčíka a dalších na novelu zákona o majetku České republiky a odpovědnosti státu za škodu, kde vláda zaujala neutrální stanovisko a dá se říci, že tedy obecně vítá debatu o odpovědnosti státních úředníků, která se posléze přenese do Poslanecké sněmovny.

Z mnou předložených návrhů potom ještě mohu zmínit, že vláda schválila jmenování dvaceti čtyř nových soudců, kteří by měli doplnit stavy justice v České republice zejména v souvislosti s tím, jak soudci postupně končí ve funkci z důvodu dosažení věku 70 let. Jen pro ilustraci, v tuto chvíli máme 39 neobsazených soudcovských míst. Já jsem navrhl nově dojmenovat dvacet čtyři a vláda mi to posvětila.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji panu Kněžínkovi a teď bych ráda předala slovo ministryni pro místní rozvoj paní Dostálové.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Tak děkuji za slovo. Já už v podstatě jen doplním kolegu, protože on oba návrhy říkal. Vzhledem k tomu, že návrh pana poslance Dolínka se dotýká víceméně stavebního zákona. Tam je ještě jeden problém zmíním, který ten návrh měl – že ten návrh, tak jak byl předložen, se týká pouze územního rozhodování, a nikoli stavebního řízení. Tím pádem to, co jsme zavedli, ty zjednodušující postupy, aby bylo společné územní a stavební řízení, by se v podstatě nedaly do budoucna realizovat. Samozřejmě máme obavu i z toho, že pokud by ty dva stupně, jak povolovací, tak odvolávací, byly pouze na magistrátu, to znamená pod vedením jednoho člověka, to je tajemník magistrátu, tak by to mohlo vést k nezákonným postupům a mohly by se zvyšovat počty žádostí o náhradu škody.

Co se týče pokuty 10 000 korun, musím říci, že k tomu už byla velká debata i na půdě Poslanecké sněmovny. Vzniklo to poslaneckou iniciativou. Původně ta pokuta byla daleko vyšší. My jsme to řešili z pohledu dotační politiky státu a evropských fondů, protože skutečně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byl zavalen žádostmi. Ale je nutné tu také připomenout, že se to týká žádostí třetích osob, a i když v podstatě ta třetí osoba nesloží tu jistinu 10 000 korun, ale úřad to shledá jako podnětné, tak samozřejmě může zahájit z moci úřední. To znamená, není to o tom, že pokud by ten úřad skutečně v těch podnětech shledal nějaké porušení, že by to nemohl zahájit sám od sebe.

My za Ministerstvo pro místní rozvoj jednoznačně podporujeme právě to složení částky 10 000 korun tak, aby se skutečně na ÚHOS odvolávali ti uchazeči, kteří jsou si svými podněty jistí, nebo mají k tomu samozřejmě adekvátní podněty.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter