Tiskové konference

26. 9. 2012 22:19

Tisková konference po jednání vlády, 26. září 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý večer, dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání vlády. Vítám předsedu vlády Petra Nečase, ministra zdravotnictví Leoše Hegera a ministra zemědělství Petra Bendla. Pane premiére, poprosím vás o úvodní vyjádření.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda ČR se dnes na svém zasedání zabývala celou řadou bodů. Na druhé straně, já bych chtěl zdůraznit dva z nich. Za prvé, řešili jsme situaci kolem obnovení standardního trhu s lihem a lihovinami. Vláda přijala návrh nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátů a některých druhů lihovin. Přijala také celou řadu dalších opatření, z nichž některé budou promítnuty do podoby mimořádného opatření ministra zdravotnictví jako právního dokumentu. Některé budou ještě upraveny na základě usnesení vlády. Blíže k tomu řekne pan ministr Heger a pan ministr Bendl. Přesto mi dovolte stručně charakterizovat ty kroky, které byly učiněny. Od zítřka je možné prodávat a konzumovat lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20 %, které byly vyrobeny před 1. lednem 2012. Bez rodokmene, bez všech těchto opatření s tím, že je možné prodávat i nově vyrobené lihoviny, které mají rodokmen a jsou opatřeny novým kolkem. A co se týče těch lihovin, které byly dočasně staženy z trhu, tak tam je nutné doložit původ lihu, z něhož je lihovina vyrobena, a také musí být doložen protokol o zkoušce z akreditované laboratoře, kde se provede rozbor na obsah etanolu na případný obsah metanolu a také případných reziduí denaturačních činidel. Pouze tyto lihoviny, které byly staženy z trhu a budou mít tyto dokumenty, tzn. rodokmen a tento protokol o zkoušce, tak mohou být dány do oběhu. Ty ostatní, plus lihoviny, které jsou v těch restauračních zařízeních otevřeny, budou muset být zlikvidovány. Ale současně vláda uložila ministru financí úkol připravit návrh opatření, který by umožnil daňovou vratku, která by v sobě zahrnovala maximálně objem spotřební daně a daně z DPH a vyplacenou částku za tyto zlikvidované lahve s alkoholem. Podrobnosti k tomu řeknou moji kolegové z vlády. Vedle toho vláda také schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten rozpočet je koncipován tak, že výše výdajů bude 1 184,7 mld. korun. Výše příjmů bude 1 084,7 mld. korun. Tzn. nominální deficit 100 mld. korun. Celý rozpočet je koncipován tak, aby deficit veřejných financí v příštím roce byl 2,9 % HDP. Tzn., byl pod 3 % limitem. Tento rozpočet byl schválen jednomyslně. Vláda ho projednávala již na svých dvou předchozích zasedáních, kde ten průběh byl velmi konstruktivní a nekonfliktní. Všichni členové vlády jsou si vědomi, že rozpočtová zodpovědnost a snižování deficitu veřejných financí je prvořadou prioritou vlády ČR. Tolik tedy dva nejdůležitější body a já bych se vrátil k tomu prvnímu bodu a předám slovo panu ministru zdravotnictví.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Děkuji. Dámy a pánové, dobrý večer. Já bych si dovolil ještě jednou zrekapitulovat některé věci, které říkal pan premiér. To, co je asi nejzajímavější pro naši veřejnost, je, že zítra ministerstvo zdravotnictví oznámí veřejně, veřejným sdělením nové mimořádné opatření ministra, které bude podstatně mírnější, než je ten současný tzv. prohibiční stav. To opatření bude mít asi tyto základní body, když to zjednoduším v časové souslednosti. Ty lahve, které jsou otevřené, to se týká samozřejmě restauračních zařízení, v obchodech nemá být žádná otevřená lahev, tak ty lahve jsou považovány za rizikové a jsou dvě možnosti, které nastanou. Ta úplně pravděpodobně nejčastější, že ty lahve budou zlikvidovány a tím dnem vyhlášení opatření nebudou mít v restauračních zařízeních co dělat otevřené lahve, které nebudou mít průkaz bezpečnosti, který zde pak podrobně popíše pan ministr zemědělství a který bude vycházet z nařízení vlády. Je tam dána jedna výjimka, s kterou se počítá pro drahé alkoholy. Ten majitel zařízení si bude moci tu otevřenou lahev nechat na své náklady otestovat. Bude-li tam vyloučen metylalkohol, popřípadě nějaké další nečistoty, které by ukazovaly na přítomnost nelegálního etanolu, tak dostane certifikát a potom ta lahev bude považována za čistou. Pokládáme to spíše za jakýsi ventil pro majitele těch nejdražších alkoholických nápojů v restauracích a vyšli jsme jim tímto vstříc. Ale znovu opakuji, většina těch otevřených lahví by měla být zlikvidována. To další, co potom bude následovat, je uvolnění do výroby a uvolnění do distribučních řetězců za podmínek, které stanoví nařízení vlády. Přestože to začne platit zítra, bude chvíli trvat, než se trh rozpohybuje a celá distribuční síť se dá do pohybu. Protože první, kdo budou schopni opatřit líh vyjádřením, že je bezpečný, budou pravděpodobně výrobci. Ti, kteří s tím budou mít nejvíce práce, budou obchodníci, kteří jsou na konci distribučního řetězce a v restauračních zařízeních. Takže ten náběh bude postupný. Poslední věc, kterou bych pokládal za důležitou říct je, že to, co je ve skladech buď získá do 60 dnů, na tom jsme se dohodli, že ta lhůta bude benevolentní také vůči obchodníkům. Budou mít 60 dní, aby si opatřili ten certifikát o bezúhonnosti alkoholu a pokud se to nepodaří z jakýchkoli důvodů, ty lahve budou muset být zlikvidovány. A v případě, že k nim budou náležité doklady, které vycházejí z potravinářského zákona, zejména zdůrazňuji průkaz legálního nabytí, tj. faktura nebo stvrzenka z obchodu, budou moci být předloženy Celní správě, pravděpodobně to ještě upřesní ministerstvo financí, a ta jim vystaví nějaké potvrzení na jakousi vratku uniklého nákladu. Něco ve smyslu vratky daně, to bude přesně specifikováno ministrem financí. Myslím, že to je asi to hlavní. Myslím tím, že bude za bezpečný alkohol považován ten, který byl vyroben před rokem 2012, to už tu padlo.

Petr Bendl, ministr zemědělství ČR: Děkuji za slovo. Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Materiál, který dnes přijala vláda ve formě nařízení vlády, je v principu tím, co jsme představovali Evropské komisi na jednání Rady ministrů v posledních dnech, kdy jsme s nimi intenzivně komunikovali. Je tam zachován princip rodokmenu, jak jste zde slyšeli. Rodokmen bude muset mít v podstatě všechno, co je zde od 1. 1. 2012. To do té doby bude muset být doložitelný doklad, že někdo nakoupil alkohol v předešlém období. Platí, že může to, co tady řekl pan ministr zdravotnictví. Ti, kteří si nejsou jisti a mají alkohol na pultech otevřený, mohou si ho nechat zkontrolovat v hygienických laboratořích. Pro nás v každém případě platí, že bude muset mít každý prodávaný alkohol tzv. rodný list, plus ten alkohol, který bude vyroben v ČR, musí mít zároveň doklad z akreditované laboratoře, která potvrdí kvalitu a množství lihu, z kterého je vyroben. O těch 60 dnech zde bylo hovořeno, tak to nebudu opakovat. Chtěl bych říci a varovat všechny. To že dnes schválila vláda nařízení, neznamená, že všichni vezmou útokem všechny možné restaurace a začnou pít vše, co jim přijde pod ruku. Zcela vážně říkáme, že to riziko tady stále ještě je a hrozí, tudíž nepít alkohol, o jehož původu nejsme přesvědčeni. Prosím všechny, berte to stále vážně. Neboť pokud jste slyšeli Policii ČR, není možné dát ruku do ohně za každého poctivce a je lépe, než si nebýt jistý, raději si dát něco jiného. V každém případě poučení, se kterým jsme na tom pracovali, které mají Finové, že ještě půl roku se objevovali lidé, kteří byli postiženi metylalkoholem, jeho pitím, je varovným prstem a moc prosíme, aby vaším prostřednictvím to bylo takto předáváno. Nám práce nekončí, přestože právníci dělali opravdu noci a dny na té materii, která byla složitě komunikována. Věříme, že ji Evropská komise v této podobě přijme. Neboť pootevírá dveře v zájmu otevření legálního trhu s lihovinami, v zájmu faktu, že čím déle by zde ta prohibice byla, měli jsme všichni obavu, že by se na trhu začal objevovat černý alkohol, který sem nepatří a zdravotní riziko by bylo mnohem větší. Tolik alespoň za sebe jsem dodal, co tu ještě nepadlo a jsem připraven na případné otázky.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. A nyní je prosto pro vaše otázky.

ČTK, Jakub Dospiva: Já to mám popořadě. Za prvé, kdy to pan ministr oznámí, kdy tedy to bude fakticky spuštěno? Za druhé, jak je to s exportem, jestli to jde ruku v ruce s tím uvolněním prodeje? Třetí věc, která mne napadá je, jak bude zlikvidován ten alkohol, který je otevřený, co s tím mají ti majitelé lahví, případně desítek lahví dělat? Čtvrtá věc, kolik si myslíte, že budete vracet na daních, jaká částka to bude?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Bude naší snahou samozřejmě symetricky uvolnit i export. Můžu říci, že je jednoznačně bezpečný český alkohol, respektive lihoviny, které jak jsem již řekl, byly vyrobeny před 1. 2. 2012. Nově vyrobené, s novými kolky, které jsou opatřeny tím průkazem bezúhonnosti, tzn. průkazem, který ztotožňuje konkrétní lihovou šarži a má to rozbor z akreditované laboratoře. Plus stávající alkohol, kde se doloží opět průkaz původu lihu a opět rozbor z akreditované laboratoře. Tento alkohol je bezpečný jak pro domácí spotřebitele, tak pro export. Likvidace proběhne samozřejmě u odborných složek, to ještě bude upřesněno. S tím že u té daňové vratky v tuto chvíli těžko odhadnout, nicméně řádově vzhledem k celkovému objemu zadrženého alkoholu, jeho množství, které je umístěno u restauračních zařízení a ve stravovacím sektoru, tak lze předpokládat, že to budou řádově možná stovky mil. korun. Ale pozor, tím, že ten alkohol, kde bude prokázáno jeho nabytí, tzn. fakturou, tak bude nahrazen nákupem nového. Naprosto logicky, protože těm restauratérům bude chybět. Čili to bude jen jakýsi výkyv v cash flow státního rozpočtu, čili nepůjde o něco, co by zvýšilo deficit státního rozpočtu, nebo něco podobného. Zrovna tak bude snahou vlády, a ministr financí dostal ode mne tento pokyn, pobavit se i s představiteli lihovarnického průmyslu o rozložení záloh placených na daň z příjmu, aby opět to cash flow lépe odpovídalo tomu, že je nyní dvoutýdenní výpadek výroby, tzn., aby se to vzalo ze strany finančních úřadů v potaz.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: To vyhlášení bude provedeno s největší pravděpodobností zítra. Já nedokážu říct, ale ráno to oznámíme, ráno. Nevím, zda to bude před polednem nebo po poledni. Opravdu nejsem schopen říct. Právníci a odborní pracovníci pracují na precizaci všech těch zásad, které schválila dnes vláda, pokud jde o to nařízení vlády. A naši odborníci na zdravotnictví pracují na precizaci definice toho mimořádného opatření ministra zdravotnictví a vše je to ještě podmíněno tím, aby to vyhovovalo představám Evropské komise, se kterou se dnes velmi vydatně komunikovalo až do samotného zasedání vlády. Aby to bylo připraveno v takové podobě, aby to nevzbudilo žádný odpor v Evropě, bez ohledu na to, co si myslíme, že je povinné a co je nepovinné. Chceme prostě ten proces spustit hladce.

Petr Bendl, ministr zemědělství ČR: Já, když dovolíte, tak bych ještě dodal k té likvidaci alkoholu. Upravuje to zákon o odpadech. V souladu se zákonem o odpadech je třeba likvidovat alkohol.

ČTK, Aleš Osovský: Já bych měl dotaz k dalším bodům, které vláda projednávala. Jen pro jistotu se zeptám, jestli jste se státním rozpočtem schválili i návrhy rozpočtu státních fondů? Dále jak dopadlo nařízení vlády ohledně slev na mýtném a z jakého důvodu byl z jednání vlády stažen návrh zákona o zárukách České národní bance k půjčce Mezinárodnímu měnovému fondu? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Byly schváleny samozřejmě i rozpočty Státního fondu rozvoje bydlení i Státního fondu dopravní infrastruktury. Ten návrh zákona o zárukách byl stažen v podstatě z technických důvodů, protože je to návrh, který je společně předkládán s guvernérem České národní banky, který se dnes z pracovních důvodů nemohl jednání vlády zúčastnit. Co se týče mýtného, ten návrh byl vládou schválen s tím, že tento návrh stanoví konkrétní výši slevy na mýtném. Časové období relevantní pro výpočet nároku na slevu stanoví také podmínky uplatnění slevy na mýtném a postup při jejím uplatnění. Ta úprava navazuje na dohodu mezi ministerstvem dopravy a sdružením ČESMAD BOHEMIA zastupujícím autodopravce o zvýšení sazeb mýtného tím, že bude částečně kompenzováno souběžným zavedením slev na mýtném pro časté uživatele zpoplatněných pozemních komunikací. Z důvodů vyšších sazeb mýtného lze letos očekávat navýšení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury zhruba o jednu mld. korun, které by nebylo možné bez dohody o zvýšení těchto sazeb. Ten návrh vylučuje diskriminaci mezi malými a velkými dopravci, protože uložené mýtné se bude poskytovat formou slevy na každé vozidlo zvlášť. Bude to naprosto rovný přístup.

Televize Prima: Děkuji. Já bych se ještě vrátila k tomu metylalkoholu. Pan ministr Heger říkal, že je nutné, aby ta opatření byla v souladu i se stanoviskem Evropské komise. Znamená to tedy, že pokud bude mít Evropská komise připomínky, tak vy s tím vyhlášením počkáte? A jste ochotni ještě ta opatření přepracovat? Děkuji.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Zájem Evropské komise se soustředil hlavně do oblasti dovozového alkoholu a povinnosti do jaké míry má být ten rodný list brán stejně a do jaké míry se může lišit pro český alkohol. Z komunikace, která dnes probíhala, se zdá, že tak, jak jsme to připravili do vlády, to Evropské komisi bude vyhovovat.

Televize Nova, Tereza Šnoblová: Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat kdo, jak a odkdy bude kontrolovat dodržování schváleného alkoholu v restauracích?

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Já to řeknu jakožto člověk, který organizoval tu meziresortní krizovou komisi. Ona ukázala, že kontrolní orgány mají dost velkou kapacitu. Samozřejmě většina té kapacity byla vržena na alkohol a my se domníváme, že ještě pár týdnů to takto musí minimálně trvat v té vysoké intenzitě. To zdravotní nebezpečí, o kterém tu mluvil pan ministr zemědělství, musím ještě jednou zopakovat, že tady existuje, přes veškerou skvěle provedenou policejní práci. Tu distribuční síť nebylo možné přesně popsat a vyčistit ji. Takže ta opatření, která byla zformulována, samozřejmě kladou velké nároky na to, aby byla realizována v těch podnicích a v distribučním řetězci. Není možno, aby policisté vydávali alkohol, který bude mít certifikát, který se každému ukáže. Ta opatření směřují k tomu, aby se zvýšila odpovědnost restauratérů a prodejců a zvýšila se jejich právní odpovědnost nařízením vlády. Ta odpovědnost bude kontrolována ze strany hygienické služby. Už připravujeme metodiku, jak testovat alkohol třeba v otevřených lahvích tak, aby bylo jasné nejen, že obsahuje nebo neobsahuje metanol, ale aby bylo jasné, že také neobsahuje žádné látky po denaturaci, které by indikovaly přítomnost nelegálního nezdaněného alkoholu. Zrovna tak ostatní orgány budou kontrolovat uzavřenost lahví, originalitu lahví a zejména všechny doklady, které k tomu musí být. Tj. rodný list a účetní doklady o nabytí. Já zdůrazňuji často ty účetní doklady, protože ty samy o sobě povedou k tomu, že část nelegálního alkoholu, který ty doklady nemá, tak bude eliminován samotnými těmi prodejci.

Petr Bendl, ministr zemědělství ČR: Já k tomu ještě dodám, zjednodušeně řečeno: Gastronomii bude kontrolovat hygiena v souladu se zákonnými kompetencemi, které má, a v podstatě ten zbytek Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Tzn. od výroby, přes distribuci, až po prodej v kamenných obchodech.

Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli očekáváte, že zítra budete mít dohodu s Evropskou unií na exportu a jestli jsem dobře rozuměl, že export může zítra začít?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Musím říci, že my prvně musíme notifikovat toto naše opatření pro domácí trh a pak skutečně s prodlevou pouze několika dnů chceme dosáhnout i uvolnění exportu.

Česká televize, Jitka Sásová: Já jsem se chtěla zeptat na dvě věci. Jestli jsem pochopila správně, ten alkohol, který byl vyroben už v letošním roce, prodejci budou muset do 60 dnů doložit ten rodokmen plus mít protokol z laboratoře? Tak to jen pro ujasnění. A druhá věc, proč tam byl stanoven zrovna ten 1. leden 2012? Od té doby jste si tedy jisti, nebo že před tou dobou byl rozhodně ten alkohol bezproblémový, nemohl tam být ten metylalkohol? Děkuji.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Ten bezproblémový alkohol samozřejmě nelze zpětně vystopovat stoprocentně. To nikdy není možné. Ani dokonce v těch produkcích, které k nám přicházejí ze zahraničí nelze mít jistotu stoprocentně. Ta jistota je dána zákonnými a kontrolními opatřeními, které říká legislativa každé země a Evropské unie. Datum bylo zvoleno rozhodnutím, které je svým způsobem arbitrární, prezidiální a vychází z nějaké pravděpodobnosti. My jsme diskutovali i o tom, že když byl policií odhalený zdroj, který začal fungovat někdy koncem srpna, že by to mohlo teoreticky také být dáno od toho srpna. Ale zvolili jsme bezpečnou hranici, jak jít zpět, aby tady žádné příhody nebyly.

ČTK, Jakub Dospiva: Kdy a kde budou moci ti výrobci a případně distributoři vidět, jak ten formulář vypadá, co se po nich chce? A jestli to chápu dobře, tak teď to nařízení vlády musí někdy začít platit. Jestli platí od této chvíle, nebo až bude publikováno, jak to technicky je? A druhá věc, v průběhu dnešního dne se hovořilo, že by se prodej neoznačeného alkoholu stal alespoň na přechodnou dobu trestným činem, teď je to jen přestupek, tak jestli jste se tím zabývali a jak to dopadlo?

Petr Bendl, ministr zemědělství ČR: K té otázce kdy a kde. My jsme v podstatě to připraveni distribuovat okamžitě, protože ty formuláře jsou součástí nařízení vlády. Takže to v podstatě platí s tím. A k tomu trestnímu postihu, pokud mohu říci. Slyšeli jsme slovo státního zástupce, že v okamžiku, kdy je veřejnosti tato informace známa, bude trestání v kategorii trestního řízení s daleko tvrdšími dopady, což velmi podporujeme a zároveň se snažíme zpřísnit pravidla pro postih takového opatření. Především ve vazbě na zdůvěryhodnění českého trhu a českých výrobců.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Co se týče toho nařízení, to již bylo mnou a panem ministrem zemědělství podepsáno a zítra v ranních hodinách bude vydáno ve sbírce zákonů a tím vstoupí v účinnost. Co se týče toho trestného činu, právě vycházíme ze stanoviska orgánů činných v trestním řízení, především státního zastupitelství, které jednoznačně deklarovalo, že je všeobecně známo, že alkohol s obsahem metanolu je jedovatý a ti lidé se dopouští nikoli pouze nějakého přestupku, ale vědomého trestného činu obecného ohrožení a dalších trestních sazeb.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Je známo, že je tedy jedovatý, ale také je známo z toho vyjádření policie, že se stále ještě v té síti pohybuje dost velké množství lahví.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkujeme. Dámy a pánové, čas tiskové konference vypršel. Děkujeme za účast i za otázky a hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 26. září 2012

Související zprávy