Tiskové konference

3. 6. 2019 18:40

Tisková konference po jednání vlády, 3. června 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Jako první má slovo pan Jan Hamáček.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřil ke dvěma věcem. První jsou body Ministerstva vnitra na jednání vlády a poté samozřejmě okomentuji i debatu, kterou jsme vedli řekněme k aktuální politické situaci či k návrhu auditní zprávy Evropské komise.

My jsme jako Ministerstvo vnitra předložili tři zákony. Je to novela Ústavy, potom ústavní zákon o volebních obvodech do Senátu a třetím návrhem je návrh zákona, který mění některé volební zákony na základě těch dvou předchozích změn.

Co je obsahem? Navrhli jsme stanovení pevného termínu pro konání voleb do Senátu a do zastupitelstev obcí a krajů na první celý týden měsíce října tak, aby se nám volby postupně neposouvaly do léta. Navrhujeme prodloužit předvolební období i v případě předčasných voleb do Poslanecké sněmovny na 90 dní a navrhujeme, aby územní obvody pro volby do Senátu stanovil ústavní zákon, aby bylo naprosto jasné, jak jsou koncipovány volební obvody.

Těch devadesát dní pro předčasné volby do sněmovny souvisí i s tím, že chystáme zavedení korespondenční volby pro krajany ze zahraničí, tak aby se i v případě takových voleb mohli zúčastnit. To znamená velmi stručně, toto jsou body Ministerstva vnitra. Chci pouze říci, že reagujeme i na usnesení Senátu, který požadoval některé kroky v tomto směru, a jsme přesvědčeni, že najdeme shodu jak v Poslanecké sněmovně, tak i v Senátu.

Co se týká auditu, já věřím, že mě doplní i kolegové za hnutí ANO. Já když jsem přicházel na vládu, tak mi byly kladeny dotazy, jak tedy vláda bude postupovat, jak a kdo bude psát ty odpovědi. Takže se pokusím shrnout tu aktuální pozici. Já jsem říkal, že musíme postupovat přesně v souladu se zákony České republiky.

To znamená: Česká republika má zákon o státní službě. Máme státní úředníky, kteří by neměli podléhat vlivu ministrů. Tudíž pokud se ptáte, kdo bude, nebo který ministr bude psát tu zprávu, tak žádný. Budou to psát jednotlivé rezorty, které jsou tím dotčené, a tím finálním arbitrem, nebo tím, kdo bude schvalovat znění odpovědi na tuto auditní zprávu, bude Národní orgán pro koordinaci.

Takže z mého pohledu je naprosto klíčové, aby byl jasně vyloučen jakýkoli politický tlak na ty, kteří budou takovouto zprávu a odpověď České republiky psát. Já předpokládám, že zítra se k té věci sejde Poslanecká sněmovna. To znamená, že Poslanecká sněmovna dostane informaci, jak vláda přistoupí k tomu návrhu auditní zprávy, který teď koluje v médiích, jakkoli vláda ještě oficiálně českou verzi tohoto textu neobdržela.

Tolik asi v kostce za mě.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji panu prvnímu místopředsedovi a pokračovat by asi mohl místopředseda vlády pan Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu: Dobrý den, já ještě krátce k režimu Ukrajina, i když to si určitě řekne i pan kolega Petříček, ale s ohledem na pracovní trh, který v tuto chvíli je silně řekněme v přetlaku poptávky nad nabídkou pracovních míst. Tak jen pro informaci máme skoro 500 000 pracovních míst, které dnes poptávají firmy. Z tohoto důvodu jsme museli přistoupit k ráznému navýšení počtu ukrajinských pracovníků, a to z 20 000 na 40 000. Takže to dnes vláda odsouhlasila, přičemž detail za chvíli řekne pan kolega Petříček, včetně tzv. zaručených mezd, protože to s tím bylo spojené.

Co se týká Ministerstva průmyslu a obchodu, kterého se rovněž dotýká ta zpráva z Evropské komise, která zatím stále ještě není oficiální, tak budu-li vycházet z toho, co v tuto chvíli máme k dispozici – opakuji, že na té zprávě, která je zatím neoficiální, je napsáno confidential, to znamená, tato zpráva by se neměla nikde šířit. Nicméně vycházíme z toho, že média ji šířit začala, a budeme-li tedy vycházet z toho, že je to ta zpráva správná, tak v tuto chvíli dopadá částečně i na rezort průmyslu a obchodu.

A nutno říci, že po prvním náhledu a zkonstatování těch faktů, které tam jsou, tam bude poměrně velká řada zcela zásadních rozporů. My vycházíme pochopitelně z toho, že ta zpráva je předběžná, že zpráva umožňuje oponenturu, umožňuje rozpory. Ale teď se vůbec nejedná o to, jestli jde o Agrofert nebo o kohokoli jiného. Jedná se principiálně o naše firmy, a pokud bychom měli vycházet z toho, co je v té zprávě napsáno, tak se to dotkne negativně tisíců a tisíců našich firem, včetně toho, že v té zprávě je celá řada zcela mylných a zavádějících informací.

Jinými slovy, ten audit nebral na zřetel zcela zásadní požadavky, respektive naše připomínky, které jsme vznášeli. Stále hovořím za rezort průmyslu a obchodu, přičemž zcela flagrantní je to, například že v rámci návrhu na korekci společnosti, která měla být tzv. v režimu EU ETS, což jsou emisní povolenky, přičemž se zjistilo, že vůbec nespadá pod režim emisních povolenek. Čili naopak je tam bezproblémové čerpání, které by mělo být.

Podotýkám, že v té zprávě jsou například podmínky spolupráce s vysokou školou, které jsou popřeny. Poté, co jsme si prošli ty informace, tak tam jsou prokazatelně doložitelné spolupráce s vysokou školou. Další příklad: Hodnotitelé nebyli vybíráni náhodně. Není to pravda. Vše bylo losováno, máme na to zřetelné důkazy. Interní hodnotitel byl nahrazen, není k tomu stopa. Není pravda. Byl nahrazen, protože dal výpověď. A tak dále a tak dále.

Je tam toho velké množství včetně zavádějících informací ve smyslu toho, jakým způsobem hodnotit výzkum, vývoj a inovace ve smyslu inovativních projektů, kdy se nebral zřetel na to, že se jedná například o změny receptur, výrobních postupů…

Já tím říkám jinou věc. My pochopitelně budeme toto rozporovat zcela zásadním způsobem, protože pokud bychom toto měli pak překlopit na všechny ostatní firmy v rámci České republiky, tak by to bylo doslova a do písmene tsunami na tyto podniky. To znamená: Pro nás je to principiální záležitost. Jedná se o projekty, které byly schvalovány za ministra Mládka, případně za ministra Havlíčka, mého jmenovce, pana Jiřího Havlíčka. Jsou to projekty, které řádně prošly hodnoticími komisemi v tuto chvíli my využijeme pochopitelně možnosti na kompletní oponenturu, nebo chceme-li tedy – rozpory.

Předpokládáme, že to do dvou měsíců dáme dohromady. Poté samozřejmě zase Evropská komise bude mít možnost se k tomu vyjádřit a pošle nám to zpátky. A tímto způsobem, věříme, že to ve finále donegociujeme tak, že to bude prostě vyřešeno ve prospěch našich podnikatelů.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr zahraničních věcí pan Tomáš Petříček.

Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí: Dobrý podvečer. Já bych rád informoval, že vláda dnes přijala navýšení tzv. režimu Ukrajina ze současných 19 600 pracovních povolení na celkem 40 000 pracovních povolení. Jedná se tedy o zdvojnásobení ročního počtu pracovních povolení pro občany Ukrajiny, kteří by měli pomoci řešit současnou situaci na českém trhu práce.

Součástí schváleného materiálu je také mzdové kritérium, které určuje, že ukrajinští občané mohou být zaměstnáváni za 1,2násobek zaručené mzdy. Jedná se především o to, aby zde nedocházelo k sociálnímu dumpingu, aby zde nebyl tlak na snižování mezd českých občanů.

Vláda dnes také projednala informaci o přípravě předsednictví České republiky ve Visegrádské čtyřce. Předsednictví začne 1. července 2019 a bude zaměřeno na tři tematické okruhy: na unijní agendu v podobě rozumných řešení pro Evropskou unii, na podporu revolučních technologií a také na slaďovací přístup zejména v souvislosti s Víceletým finančním rámcem a dalšími klíčovými politikami v Evropské unii.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministryně pro místní rozvoj paní Dostálová.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Děkuji za slovo. Já jsem dnes vládu informovala o tom, jaké vlastně budou další postupy. Já samozřejmě i vzhledem k tomu, že reaguji na mediální svět a vyjádření některých kolegů poslanců, jsem připravena zítra Poslaneckou sněmovnu informovat o tom, jak vlastně celý proces nastavení programového období v České republice vypadá, kdo má jakou roli, kdo má jaké kompetence a kdo má jaké odpovědnosti.

Co se týká té auditní zprávy, my skutečně na Národním orgánu pro koordinaci, který je tedy při Ministerstvu pro místní rozvoj budeme striktně ctít to, že zpráva je v režimu Důvěrné. Je to návrh zprávy. My budeme samozřejmě koordinovat tu odpověď za Českou republiku. Ta koordinační role spočívá v tom, že jednotlivé řídicí orgány si samozřejmě připraví stanoviska k těm věcem, které jsou v auditní zprávě obsaženy právě k těm jejich řídicím a kontrolním systémům v rámci jednotlivých operačních programů.

Dále jsem informovala vládu, že skutečně ten návrh auditní zprávy přišel ve velmi nestandardním režimu. Přišel k nám jako naskenovaný dokument, který není nikým podepsán. Nejsou tam žádné konkrétní osoby, které na auditu pracovaly. Nicméně já předpokládám, že toto pochybení Komise nebudeme nijakým způsobem akcentovat, že samozřejmě vždy jsme měli korektní vztahy a také ty korektní vztahy chceme zachovat.

Samozřejmě ta úroveň bude čistě úřední. Už o tom tady hovořil pan vicepremiér. Skutečně ti úředníci budou nyní připravovat návrh odpovědi, v kontextu a v souladu s jednotlivými řídicími orgány. Tento návrh, jakmile tedy přijde ta česká verze, kde skutečně očekáváme konkrétní nastavení termínu na odpovědi, tak potom samozřejmě odešleme Evropské komisi. Opět přes stálé zastoupení v Bruselu, které to samozřejmě Evropské komisi vypraví za Českou republiku.

Věříme tomu a není to skutečně ojedinělý případ, my těch auditů řešíme celou řadu. Já bych tu i chtěla říci, že některé návrhy v auditní zprávě jsou velmi zarážející, protože programové období ať už 2007–2013, nebo ať už 2014–2020, všechny řídicí orgány, všechny operační programy prošly tzv. auditem shody, neboli auditem designace, kde bylo potvrzeno, že všechny postupy, které má řídicí orgán nastaveny, jsou v pořádku. Dokonce docházelo i k reauditům v rámci řídicích orgánů a žádná pochybení nalezena nebyla.

Takže samozřejmě takto my budeme nadále postupovat a jen prosím, i zítra až vlastně po tom vystoupení, aby v mediálním světě nepanovaly určité vlastně takové neověřené zprávy. Protože tak, jak je systém v České republice nastaven, je auditován a je v pořádku.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr životního prostředí pan Richard Brabec.

Richard Brabec, ministr životního prostředí: Děkuji za slovo. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já jsem se domníval, že k tomu vystoupím zítra ve sněmovně, ale já vám k tomu udělám takovou malou ochutnávku. V té auditní zprávě jste si mohli přečíst a také někteří z vás to citovali, byť někdy ne s úplně přesným anglickým překladem, ale to nevadí, že údajně, podle toho, co bylo v auditu napsáno, Ministerstvo životního prostředí prosadilo účelově nějaké změny, přesuny mezi operačním programem Doprava a operačním programem Životní prostředí, aby zvýhodnilo projekty chemického průmyslu, a zvláště pak Agrofertu.

Vážení, toto je neuvěřitelné, nehorázné tvrzení, které je snadno z ověřitelných zdrojů prokazatelné, že je úplně nesmyslné. Protože za prvé, z těch projektů, které jsme takzvaně tedy, z těch peněz, které jsme dostali z operačního programu Doprava, a ne proto, že bychom to tak chtěli prosadit, ale prostě proto, že tenkrát operační program Doprava, a na to si někteří z vás určitě vzpomínáte, čerpal špatně a my jsme ty peníze chtěli zachránit a měli jsme v zásobníku spoustu kvalitních projektů, což se teď ukazuje z hlediska čerpání.

Za druhé jsme v situaci, kdy Evropská komise dlouhodobě není spokojena s kvalitou ovzduší. I v České republice. Dokonce jsme byli pod hrozbou žaloby k Evropskému soudnímu dvoru. Takže je naprosto logické, že preferujeme kvalitu ovzduší. Ale především, z těch peněz, které se přesunuly z operačního programu Doprava částečně i do kvality ovzduší, tak není ani jeden projekt do chemie. A už vůbec tam není žádný projekt do skupiny Agrofert. Takže kdo toto napsal, tak si nedal ani tu práci s tím, aby si šel do toho detailu a zkontroloval si, kam vlastně ty peníze šly a jak byly použity.

A mimo jiné – dalších pár zajímavých čísel před tím zítřkem, které si můžete zkontrolovat – ještě předtím, než šel Andrej Babiš do politiky, tak v minulém operačním období 2007–2013, kdy byli ministři Bursík za zelené, úřednická vláda, Miko, Dusík, Šebesta, Vízková a dále ministři za ODS Drobil a Chalupa, tak Agrofert a jeho společnosti získaly z operačního programu Životní prostředí řádově 800 milionů korun na desítky projektů. A hádejte, kolik získal Agrofert nebo kolik projektů bylo schváleno za Brabce? Dva projekty v hodnotě 80, jestli se nemýlím, dohromady šest milionů korun. Takže desetina, vážení.

Takže co je lepší argument, že Brabec rozhodně nějakým způsobem nenahrává průmyslu? A další argument, který už je úplně jednoznačný: V roce 2014 nějaký Richard Brabec prosadil v rámci operačního programu Životní prostředí a prioritní osy právě do ovzduší z dvanácti miliard, které dostala Česká republika k dispozici, devět miliard – hádejte kam? Domácnostem do kotlíkových dotací. Takže vlastně o těch devět miliard připravil průmysl, protože dříve byly právě pro průmysl.

A teď tam někdo je schopen tvrdit, absolutně bez důkazů, a spekuluje o tom, že já jako bývalý – historicky – zaměstnanec chemického průmyslu jsem někde nahrával chemickému průmyslu nebo průmyslu vůbec. Je to pro mne, vážení, neuvěřitelné, je to i osobní napadení. Já budu zvažovat právní kroky, protože nemá to absolutně žádný podklad a je to opravdu spekulace.

A říkám znovu, toto bylo po velmi zběžném přečtení té verze, a navazuji na to, co říkala paní kolegyně Dostálová, že prostě jen z médií jsem si přečetl tu zprávu, kterou jsem ještě ani neviděl, a budeme na ni samozřejmě reagovat. Ale jen po prvním přečtení jsou v tomto prohlášení tři zásadní logické chyby, které ještě navíc jsou snadno prokazatelné z veřejných zdrojů. A to mě nutně musí vést k úvaze, k čemu ten audit má sloužit a proč si ten, kdo něco takového napsal, neověřil základní fakta nebo proč se na ně nezeptal.

Takže já musím říci, že ač jsem jinak klidný člověk, tak toto mě docela rozpálilo a budu se bránit veškerými možnými prostředky. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter