Tiskové konference

3. 4. 2013 18:26

Tisková konference po jednání vlády, 3. dubna 2013

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády: Dobrý podvečer, dámy a pánové. Začíná tisková konference po jednání vlády, na které vítám předsedu vlády Petra Nečase, ministra spravedlnosti Pavla Blažka a ministra dopravy Zbyňka Stanjuru. Pane premiére, poprosím o úvodní slovo.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda ČR dnes zahájila své jednání evropskou tematikou. Zabývali jsme se otázkou rámcové pozice ČR v problematice tzv. daně z finančních transakcí. Projednali jsme návrh zákona, kterým se mění zákon o soudních poplatcích, a návrh zákona o veřejných rejstřících. Bližší informace k tomu řekne pan ministr spravedlnosti Blažek. Projednali jsme také návrh zákona, kterým se mění zákon o silničním provozu. Bližší informace o tom řekne pan ministr Stanjura, stejně jako o krocích, které momentálně dělá v oblasti centrálního registru vozidel.

Co se týče naší pozice k dani z finančních transakcí, chci zdůraznit, že ČR má vůči tomuto návrhu dlouhodobě kritický a skeptický postoj. Jsme přesvědčeni, že to poškodí finanční průmysl v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že tato daň není zavedena globálně, tak to ve skutečnosti poškodí ekonomiku Evropské unie a učiní ji méně konkurenceschopnou v oblasti finančních služeb. Nicméně respektujeme to, že došlo k použití metody tzv. posílené spolupráce, tzn., 11 z 27 členských zemí Evropské unie se rozhodlo a dohodlo, že chtějí tuto daň z finančních transakcí zavést. Pro nás je teď důležité za prvé, abychom zabránili tomu, že zavedení této daně poškodí jednotný trh ve finančních službách v rámci Evropské unie a za druhé, že v některých případech může poškodit i ty členské země Evropské unie, které se k této zesílené spolupráci nepřipojí. Abych to uvedl na konkrétním příkladu, dosavadní návrhy by např. vedly k tomu, že pokud spolu bude obchodovat česká banka se švédskou bankou, což jsou oba dva případy zemí, které se neúčastní posílené spolupráce, zůstaly by tedy mimo systém daně z finančních transakcí a obchodovali spolu např. s cenným papírem, dluhopisem, akciemi, které budou třeba francouzské, čili země, která se podílí na dani z finančních transakcí, tak by podléhala tato finanční transakce dvou institucí stojících mimo země, které zavádí daň z finančních transakcí, této dani. Dovedeno do důsledku by to mohlo vést až k tomu, že český správce daně by byl povinen tuto daň vybrat a poslat v tomto případě do Francie, nebo do té země, která uplatňuje daň z finančních transakcí. To je věc, která je pro nás velmi těžko akceptovatelná, čili máme tady pozici velmi ostražitou, pozici, která nevylučuje i některé razantnější kroky, jako jsou např. i kroky ve vazbě na Evropský soudní dvůr apod. A nyní bych dal slovo panu ministru spravedlnosti k jeho návrhům zákonů.

Pavel Blažek, ministr spravedlnosti: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Nejprve k zákonu o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tady bych řekl, že dochází k výraznému zjednodušení situace na poli sdružování občanů, což je Ústavou chráněné právo. Doposud byla právní úprava jednak roztříštěná, tzn., že hmotné a procesní právo bylo upraveno ve více zákonech a existovalo více rejstříků a více orgánů, které registrovaly. Pokud tento vládou schválený návrh projde sněmovnou, nebo celým zákonodárným procesem, tak to bude znamenat, že bude existovat pouze jeden jediný rejstřík, spravovaný ministerstvem spravedlnosti, ve kterém najdete od spolků až po sdružení, která se týkají např. obchodních zájmů, tzn. obchodní korporace.

Další věcí, a ta se týká zejména podnikatelů, a myslím si, že pro ně bude maximálně výhodná, je to, že nám odpadá další mezičlánek při vzniku právnických osob, nebo při změnách v zápisech v těchto právnických osobách, kdy notáři budou oprávněni zapisovat údaje přímo do obchodních rejstříků, tzn., že podnikatel už nebude muset jít napřed k advokátovi, poté k notáři a ještě na obchodní soud, ale bude stačit zajít pouze k notáři. S notářskou komorou ta věc byla projednána, notářská komora tento úkol nepochybně zvládne a je na to připravena.

Pokud jde o další zákon, tzn. novela zákona o soudních poplatcích, to je určitou reakcí na zkušenosti se všemi amnestiemi, které u nás doposud byly. Pouze ta poslední amnestie upozornila na to, že se nikdy neřešili tzv. poškození v zastavovaných trestních řízeních. Vláda proto přistupuje k tomu, že nejenom pro tuto amnestii, ale pro všechny budoucí amnestie by měli mít poškození, jejichž trestní řízení byla zastavena, možnost uplatnit své nároky u soudu, aniž budou muset hradit soudní poplatek. To si myslím, že je nejpodstatnější z tohoto. Snad ještě jen tolik, že vláda bude navrhovat, aby bylo pouze jedno čtení tohoto zákona, a počítá se i s tím, že pokud někdo již tu žalobu podal, třeba 3. ledna tohoto roku, a zaplatil soudní poplatek, tak že se na něj ten zákon bude vztahovat také a poplatek mu bude vrácen.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Pan ministr dopravy k návrhu zákona, kterým se mění zákon o silničním provozu a k centrálnímu registru vozidel.

Zbyněk Stanjura, ministr dopravy: Hezký den. Návrh zákona provádí implementaci dvou evropských směrnic. Jedna se týká situace, kdy občan z Evropské unie spáchá dopravní přestupek v ČR. Podle toho návrhu zákona potom obec s rozšířenou působností pošle do zahraničí jednoduché hlášení, kde bude upozorněn, kde to spáchal, kdy to spáchal, zda bylo či nebylo použito automatizované zařízení jako radar nebo kamera. Chci říct, že navrhneme minimalistickou implementaci, tzn. pouze povinné části. Druhá směrnice, kterou budeme implementovat, se týká požadavků na vozidla v autoškole. Chci opět říct, že používáme minimalistickou cestu s tím, že plně využíváme možnost odložit účinnost až o pět let, aby i majitelé autoškol v případě, že do roku 2018 dojde k přirozené výměně vozového parku a nezpůsobí to žádné další výdaje pro české podnikatele. Doba implementace je stanovena do konce letošního roku, takže nejsme v žádné časové tísni a věřím, že tento návrh zákona úspěšně projde oběma komorami parlamentu. Současně jsem vládu informoval o aktuální situaci s centrálním registrem vozidel. Tady bych rád řekl pár vět na úvod, nejenom na současnou situaci. Smlouva na poskytování služeb v oblasti IT skončila na ministerstvu dopravy 31. března. V rámci této smlouvy bylo v loňském roce přistoupeno k vybudování centrálního registru a s tím souvisejících služeb. I tato smlouva skončila 31. března. Chci říct, že standardní výběrové řízení otevřené trvá 7 – 9 měsíců, v případě, že to nejde k ÚOHS. Po nástupu do funkce v prosinci loňského roku jsem zjistil, že soutěž nebyla vypsána. Tzn., i kdybychom den po té po mém nástupu soutěž vypsali, nebyli jsme schopni zabezpečit služby od 1. dubna. Celou tu dobu 3,5 měsíce řešíme a řešili jsme s týmem spolupracovníků, jak bude ten registr fungovat po 1. dubnu, nebo 31. březnu roku 2013. Musím říct, že jsme našli řešení, že tu velkou zakázku jsme rozdělili na tři dílčí části, na všechny jsme vypsali jednací řízení bez uveřejnění na dobu nezbytně nutnou, tzn., na 12 měsíců. Řádově v týdnech budou vypsána řádná otevřená výběrová řízení, jak na infrastrukturu, tak na část, která se týká obcí s rozšířenou působností u všech 205 obcí, tak na samotný centrální registr vozidel. Chci říct, že jsme podepsali tři smlouvy, že celková úspora proti stávajícímu stavu je zhruba jedna třetina, což v číslech znamená zhruba úspora 50 mil. korun za rok. Stávající dodavatel měl pocit, že stát a ministerstvo dopravy má v hrsti a takovým způsobem k tomu vyjednávání přistoupil. Já za sebe jsem odmítl, aby stát byl v té nevýhodné pozici a ustupoval, protože druhá strana si myslela, že nemáme jinou možnost, než prodloužit stávající smlouvu. Našli jsme jinou možnost, věřím, že od zítřka budou registry dobře fungovat. Dva dny jsme potřebovali na technologickou přestávku, která byla nutná v případě, že ten provoz převzala jiná firma. Myslím si, že je to vzkaz i pro ostatní firmy, že stát bude vyjednávat vždy jako rovný s rovným, a že nikdo, i když má zdánlivě pocit, že starý smluvní vztah mu vytváří nějakou budoucí výhodu, že tomu tak prostě není a nebude.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. A nyní je prostor pro vaše dotazy.

Český rozhlas, Martina Spěváčková: K tomu registru vozidel. Hlásí problémy s tiskem dokladů a také prý nekomunikuje s databází odcizených vozidel. Jestli můžete zaručit, že zítra ten registr poběží? Jak budete řešit, pokud ne? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: K sKartám, za prvé, nestáhli jsme ten materiál. Když se podíváte na návrh programu, tak tam vůbec žádný materiál k sKartám není. My to projednáme ve chvíli, kdy k příslušnému návrhu změnového zákona, který prošel meziresortním připomínkovým řízením, bude zpracováno stanovisko Legislativní rady vlády. Na základě toho tento nosič legislativní změny projedná vláda a rozhodne dál o dalším vývoji v oblasti sKaret a já jsem již řekl, že podle mého hlubokého přesvědčení míra problémů, které tady jsou zavedeny, tak podle mého názoru má vést k tomu, že by tento projekt, který, těžko najdeme něco, co by přinášel pozitivního, že by neměl pokračovat.

Zbyněk Stanjura, ministr dopravy: Vy jste říkala, že tam jsou nějaké problémy. Jak stará informace to je? Ten registr je dnes a včera mimo provoz, tzn., kdo vám poskytl informace, že dneska nebo včera něco nefungovalo? To bych potřeboval upřesnit, pak jsem schopen zareagovat, protože dneska a včera je technologická přestávka, kdy obce s rozšířenou působností nejsou připojeny na ten registr vozidel. Nevím, jak je ta informace stará.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ten systém neběží, čili nemůže mít problémy.

Český rozhlas, Martina Spěváčková: Cituji vedoucího úseku vozidel na magistrátu v Jihlavě Petra Jelínka.

Zbyněk Stanjura, ministr dopravy: Obce s rozšířenou působností připojeny nebyly a nejsou. Již minulý týden jsme jim avizovali, že včera a dnes ten systém nebude fungovat, tak nevím, co pan vedoucí magistrátu z Jihlavy zkoušel. Jsem schopen reagovat zítra, až bude normální provoz na všech obcích s rozšířenou působností.

ČTK, Jakub Dospiva: Dvě otázky. Jedna se týká sKaret. TOP 09 včetně paní ministryně dává najevo, že by se rušit neměly. Zda jste si to nějak vysvětlili, nebo jaký je vývoj v této věci? K bodu, který se týká poplatku za ztracené občanky, za nové vydání. Proč je to zvýšení nutné?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dnes jsme zkrátka sKarty neprojednávali. Já jsem měl podrobné jednání na toto téma s paní ministryní minulý týden. Vystoupili jsme poté společně na tiskové konferenci a z toho jednání jsem si odnášel názor, že naše postoje jsou velmi blízké až totožné. Pokud se něco změnilo, např. po jednání předsednictva TOP 09, tak to je spíše otázka na paní ministryni Müllerovou, protože na té tiskovce ve čtvrtek stála vedle mě a tiskovka byla výsledkem našeho jednání. Tam nezaznělo nic, co bychom si nedohodli během tohoto jednání. Takže je to otázka na ni, co se stalo během těch několika dnů a co proběhlo na předsednictvu TOP 09, ale to zjistíme ve chvíli, kdy to vláda bude projednávat.

Občanské průkazy – jedná se o to, že to není poplatek za nově vystavenou občanku, ale v případě ztráty apod. je to v podstatě sankční poplatek za nutnost státu opatřit nový dokument. V případě, že doběhne platnost občanky, je nová vystavena automaticky a bezplatně. Odpovídá to určitému vývoji cen, výroba není zadarmo. Když někdo svou neopatrností přijde o občanku, tak její výroba něco stojí.

Česká televize, Edita Horáková: Vy jste měli dnes projednat zprávu o plnění úsporných opatření a odstranění duplicit ve státní správě pro rok 2014. Projednali jste a daří se uspořit?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tento bod, vzhledem k tomu, že pan ministr Mlsna nebyl přítomen, tak nebyl projednáván.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, pokud už nejsou žádné dotazy, děkujeme vám za účast a hezký večer. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter