Tiskové konference

3. 10. 2012 14:08

Tisková konference po jednání vlády, 3. října 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré dopoledne, vážené dámy a pánové. Začíná tisková konference po jednání vlády za přítomnosti předsedy vlády Petra Nečase, ministra zdravotnictví Leoše Hegera a ministra vnitra Jana Kubiceho. Pane premiére, poprosím o úvodní vyjádření.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda ČR dnes měla poměrně bohatý program, přesto bych chtěl zdůraznit body, které původně na tom programu nebyly. V prvé řadě, vláda hned v úvodu si vyslechla informaci pana ministra vnitra o událostech, které proběhly v pátek v Chrastavě v souvislosti s útokem na pana prezidenta. I za přítomnosti pana policejního prezidenta jsme tuto věc probírali. Jsou tady nějaká zásadní doporučení. Podrobnosti když tak později řekne pan ministr vnitra, včetně toho, že se bude měnit taktika ochrany prezidenta republiky. Že se bude měnit i výcvik ochrany pana prezidenta. Budou se měnit některé interní předpisy apod. Dále jsme se samozřejmě zabývali v posledních týdnech bohužel pravidelným bodem, tzn. situace kolem metylalkoholu v ČR, kde vedle řešení těch aktuálních problémů, které teď konkrétně řešíme a kde ten stávající stav doplní pan ministr zdravotnictví Heger, tak jsme vedle toho přijali i usnesení, které určuje činnost vlády v tom dlouhodobějším hledisku v této oblasti, tzn. agendu boje proti černému trhu s alkoholem. Protože jsem přesvědčený, že občané ČR mají mít jistotu, že stát se poučil z této události a bude konat. My jsme přijali celou řadu konkrétních úkolů. Tzn., vláda se i dnes věnovala tomu, jak zabránit dalším otravám nebezpečným metanolem a obecně černým trhem s alkoholem. Cílem je minimalizovat riziko, že se znovu objeví lahve se závadnými lihovinami. Proto jsme se rozhodli, že zřídíme pracovní skupinu, která bude mít za úkol rozpracovat návrhy na omezení černého trhu s alkoholem. V té pracovní skupině zasednou náměstci ministrů zemědělství, financí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, vnitra a spravedlnosti a přizveme také ke spolupráci zároveň, jak jsem oznámil minulý týden, Unii výrobců a dovozců lihovin, Potravinářskou komoru ČR a Asociaci hotelů a restaurací ČR. Po diskusi vláda uložila příslušným ministrům zpracovat konkrétní návrh postupu realizace následujících opatření, jejichž cílem je minimalizovat prostor pro černý trh s alkoholem v ČR a zabránit tak nejen úniku daní, ale především ochránit zdraví a životy našich občanů. Ministerstvo financí dostalo za úkol navrhnout postupy, opatření k možnosti zvýšit kontroly nakládání s metylalkoholem, ke zmenšení maximálního možného objemu spotřebitelského balení lihu a zavedení peněžité sankce pro osobu povinnou značit líh za zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek ke značení lihu, ve výši odpovídající spotřební dani z lihu. Dále bude ministerstvo financí řešit zavedení nového vzoru kontrolní pásky určené ke značení lihu s výrazně lepšími ochrannými prvky. Ministerstvo průmyslu a obchodu dostalo za úkol navrhnout postup zavedení koncesí na prodej alkoholu, na kterou bude nárok při splnění předem definovaných podmínek. Ministerstvo zemědělství bude hledat způsob sjednocení kontrolních institucí v oblasti státního dohledu nad potravinami. Důležité bude také v zákonech ukotvit požadovaný rodný list k lihovinám, který jsme teď zavedli. Ministerstvo spravedlnosti také provede jistou revizi Trestního zákoníku v oblasti definice trestných činů související s nelegální výrobou a distribucí lihovin. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s policejním prezidentem také dostali za úkol vytvořit speciální kriminalistickou skupinu, zabývající se trestnou činností páchanou v souvislosti s černým trhem s lihovinami. Opět některé ty podrobnosti k současným opatřením uvede pan ministr vnitra. Na území ČR by také mělo dojít k mimořádné kontrolní akci Celní správy, policie a dalších kontrolních orgánů proti nelegálním výrobcům, distributorům a výrobcům lihovin. Při boji proti černému trhu je velmi důležitá prevence. A proto občané by měli mít dostatek informací, jaké lihoviny mohou způsobit těžkou otravu, nebo v těch tragických případech i smrt. Informační kampaň dostalo na starosti ministerstvo zdravotnictví, které bude ještě důkladněji šířit informace, jak likvidovat nebezpečný alkohol v rizikových lokalitách a u cílových skupin zákazníků. Stejně jako bude upozorňovat na značky lihovin, které jsou potenciálně život a zdraví ohrožující. V neposlední řadě dopracuje ministerstvo zdravotnictví návrh nového zákona o návykových látkách a předloží jej vládě. Národní protidrogový koordinátor se zaměří na opatření na ochranu dětí a mládeže v souvislosti s požíváním alkoholu a to v legislativní oblasti, v organizační i preventivní. Zkrátka i budoucí konzumenti by měli mít dostatek informací o tom, co všechno alkohol způsobuje, jaká jsou rizika a jak se jim vyvarovat. Když to řeknu zjednodušeně, jedovatý není pouze metylalkohol, ale i etylalkohol. V tomto smyslu má již protidrogový koordinátor zadaný úkol pracovat na projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu a jiných návykových látek. Je prokazatelné, že oddálení první zkušenosti s alkoholem snižuje pravděpodobnost závislosti na ostatních návykových látkách. Ustavená pracovní skupina dostala za úkol projednat zmíněná opatření a předložit vládě rozpracované návrhy, včetně časového harmonogramu jejich realizace do 17. října letošního roku. Já považuji za svoji povinnost znovu upozornit na konkrétní lahve, ve kterých byl nalezen závadný alkohol a které jsou zveřejněny na webu ministerstva zdravotnictví. Nelze však plošně všechny tyto lahve označit jednoznačně za závadné, protože s největší pravděpodobností došlo ke třem možným případům. V prvním případě lahev byla neoriginálně zavřená, byla doplňována dodatečně závadným alkoholem. Jde tedy o originální lahve s originální etiketou. V druhém případě byla pravděpodobně lahev originálně zavřená, bez kolku a je tu možný padělek etikety. A ve třetím případě lahev byla originálně zavřená se špatným kolkem a jedná se opět o možný padělek. Riziko však u těchto lahví existuje a já bych doporučoval se vyvarovat konzumace těchto výrobků zakoupených v době vypuknutí otrav metanolem. Nyní jsou už v běhu opatření, která znemožňují distribuci těchto závadných lahví, a proto se především jedná o alkohol, který mohou mít spotřebitelé v domácnosti z dřívějška. Zároveň to samozřejmě neznamená, že regulérní výrobci těchto výrobků jsou odpovědni za obsah těchto lahví. Patří sem alkohol s etiketami Vlašský tuzemák, Tuzemák a Švestková vodka. Dále alkohol s etiketami Vodka Lunar a Vodka. Dále Meruňka, Borovička, Vodka Frederik a Hrušková vodka. Znovu opakuji, jsme si vědomi, že tato aféra poškodila poctivé výrobce. Proto zdůrazňuji, že se nejedná o zkontrolované a nové výrobky, jejichž původ bude garantovaný výrobcem a distributorem. Přesto je naší povinností upozornit veřejnost, aby těmto etiketám, které mají ve svých domácnostech z nedávné doby, věnovali pozornost v zájmu svého zdraví a musím říci bohužel i v zájmu svého života. Dále vláda dnes otevřela debatu nad materiálem, který se týká úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014. My považujeme tento materiál za nesmírně důležitý. Tento materiál bude přidělen teď během dvou týdnů poradě ekonomických ministrů. My jsme se rozhodli, že naším cílem je, aby došlo k úspoře minimálně 12 mld. korun v roce 2014. A zatím z těchto patření, která jsou navrhnuta a která teď bude probírat porada ekonomických ministrů a posléze se k nim vrátí vláda, tak celkový odhad výše úspor vycházející ze zavedení těchto doporučení, tak činí až 16 mld. korun za rozpočtový rok 2014. A já bych teď poprosil pana ministra vnitra k doplnění těch informací, které jsem uvedl.

Jan Kubice, ministr vnitra ČR: Dobrý den. Já bych se chtěl vyjádřit k onomu napadení prezidenta republiky v Chrastavě. Hned po útoku v Chrastavě dne 28. 9. byla ustanovena pracovní skupina na policejním prezidiu. Tato pracovní skupina dala závěrečná doporučení dne 1. 10. A pracovní skupina konstatovala, že nejzásadnější pochybení nastalo v reakci policistů Útvaru pro ochranu prezidenta na nastalou situaci a vydala následná doporučení. Za prvé je to změna taktiky při ostrých bezpečnostních opatřeních s důrazem na reakci vzniku problémové situace. Doplnění výcvikových metod a modelace situací, kde hrozí největší rizika napadení chráněné osoby – při bezprostředním kontaktu chráněné osoby s větší skupinou neprověřených osob. Za třetí, v rámci interních legislativních změn konkretizovat závazné a metodické pokyny při přípravě na bezpečnostní opatření. Poslední úkol, který ze závěrů skupiny vyplynul, policejní prezident uložil náměstkovi policejního prezidenta pro vnější službu, zpracovat koncepci ochranných služeb Policie ČR. Ještě bych se chtěl vyjádřit k případu metanolu. Policie okamžitě po vzniku této aféry začala pracovat. Domnívám se, že pracovala velmi dobře, protože byla rychle úspěšná v definování těch konkrétních pachatelů, kteří metanol pustili na trh. A samozřejmě vzhledem k tomu, že na tomto případu pracovali a pracují všechna krajská ředitelství a koordinuje to náměstek pro trestní řízení policejního prezidenta, tak během té doby toho vyšetřování metanolové aféry policie získala obrovské množství poznatků také k padělanému alkoholu. A na tom se dále pracuje a pracovat samozřejmě bude. Takže to je asi důležitá informace pro veřejnost.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Takže já poprosím ještě ministra zdravotnictví.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Já myslím, že budu o té aféře metanolu referovat už jenom krátce. V pondělí se sešla zatím naposledy tento týden koordinační skupina na ministerstvu zdravotnictví. Konstatovali jsme, že vrchol té nešťastné epidemie je již jak se zdá za námi a nové případy se objevují už jenom sporadicky. K novým úmrtím aktuálně nedochází, i když jak zde varoval velmi správně pan premiér, je velmi pravděpodobné, že po čištění té sítě ještě zůstane řada těch toxických lahví v domácnostech a je potřeba stále být obezřetný. Ty značky, které pan premiér citoval, jsou zobrazené na webových stránkách ministerstva zdravotnictví a je o nich potřeba stále vědět. Já jsem jako koordinátor té pracovní skupiny velmi ocenil dnešní jednání vlády, kde se zdůraznilo, že ta metanolová aféra byla nejenom způsobena těmi kriminálními činy, ale že se odehrála na bázi nelegálního alkoholu. Ten nelegální alkohol nejenom že ochuzuje stát o daně, ale je vyráběn způsoby, které se ani zdaleka nepřibližují těm nařízeným potravinářským výrobním postupům, které jsou relativně přísné. A my jsme proto rozhodli na ministerstvu zdravotnictví, že skupiny hygieniků se soustředí zejména tedy na detekce, nebo na takové chemické metody, které umožní detekovat, zda alkohol v lahvích, případně otevřených lahvích přímo v restauracích opravdu odpovídá tomu originálu, za který se vydává v té příslušné lahvi a zda neosahuje popřípadě zbytky těch denaturačních činidel, které jsou v tomto případě jasným indikátorem toho, že se jedná o alkohol nelegální. Vítám také ten zájem vlády dále pokračovat v boji proti alkoholismu. Není pochyb o tom, že větší část našich obyvatel, kteří jsou konzumenti alkoholu, tuto konzumaci vykonávají v rozumné míře a neohrožuje je na zdraví, ale to menší procento lidí, ze kterých se stávají alkoholici, působí obrovské celospolečenské náklady. A to jak díky poškozování zdraví, tak díky různým sociálně-patologickým jevům. Znovu musím zopakovat, že alkoholiků je u nás nejméně třikrát tolik než lidí závislých na drogách. Odpovídá to situaci i v jiných evropských zemích a zdůrazňuje to jenom význam toho, proti těm patologickým jevům bojovat a snažit se u mladých lidí, aby nezačínali pít příliš brzy, protože ty to pak ohrožuje fyzicky mnohem více než dospělé lidi a zejména jejich vývoj psychický je narušen, protože je to úplně totéž jako u drogové problematiky. Oni si tím pomáhají v životě místo toho, aby se učili překonávat překážky přirozeným způsobem. Poslední věc, kterou bych řekl je, že jsem včera byl na setkání s krajskými hygieniky. Ti velmi oceňují spolupráci jak s policií, tak i na místní úrovni se všemi dalšími kontrolními orgány. A jsou připraveni ještě dále pokračovat v činnosti těch krajských štábů. Ne již tak intenzivně s denním, či dvakrát denními sezeními, ale s nějakými přestávkami, ale tu koordinační roli si zatím zachovávají, než se ukáže v dalším výhledu, že těch otrav opravdu výrazně ubude anebo úplně vymizí.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. A nyní je prostor pro vaše dotazy. Česká televize.

Česká televize, Barbora Peterová: Dobrý den, pane premiére. Pan náměstek Šiška je ve vazbě. Mění to něco na pozici pana ministra Drábka, není to už důvod k jeho rezignaci, resp. Odvolání? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že jsem s panem ministrem Drábkem v posledních dnech opakovaně mluvil a jednal. Jednal jsem i s vedením našeho koaličního partnera TOP 09. Vždycky má být vytvořen prostor pro konkrétní kroky konkrétního člena vlády, když se ocitne v některých problémech, případně jeho mateřské koaliční straně. My jsme na jistém postupu dohodnuti. Já nemám důvod k tomu cokoliv v tuto chvíli dodávat.

Lidové noviny, Jan Kálal: Já se zeptám. Pane premiére, vy jste řekl, nemáte důvod cokoli dodávat. Ale pan ministr Drábek na 15. hodinu svolal tiskovou konferenci. Vy už víte, co tam oznámí a jestli to rezignace bude? A dovolte ještě druhý dotaz. Když jsme u rekapitulace práce ministrů. Pan ministr Dobeš dával hlavu na špalek za fungování centrálního registru vozidel. Jak vy jste s tímhle registrem spokojený, byť stále vykazuje chyby? Měl by podle vás pan ministr Dobeš dodržet svůj slib a odstoupit? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Co se týče té první otázky. Právě protože bude tisková konference pana minstra Drábka, tak nevidím jeden jediný důvod, proč bych cokoliv říkal. Za druhé, ten registr ano, má problémy a já věřím, že pan ministr Dobeš pracuje velmi intenzivně na tom, aby je odstranil. Nicméně ten registr běží, a to považuji, byť běží klopotně, to uznávám, za klíčové. Ale ta klopotnost běhu tohoto registru není dlouhodobě udržitelná, tzn., musí velmi intenzivně pracovat na tom, aby se nějak odstranily chyby.

Televize Prima: Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, pane premiére, jestli se na schůzi projednával i centrální registr přestupků nebo ne?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ano, tento návrh jsme projednávali a je naším úkolem na základě jistých podrobností, které stanovila legislativní rada vlády pro ministry vnitra a ministra spravedlnosti, aby dopracovali konečnou verzi toho, že vznikne registr přestupků.

IDnes, Kopecký: Dobrý den. Mě zaujala některá ta opatření v boji s alkoholismem a chtěl jsem se zeptat, i když má pan ministr průmyslu připravit návrh pro postup zavádění koncesí pro prodej alkoholu, od kdy by ty koncese teoreticky mohly být zavedeny? A jestli to že on připraví návrh, znamená, že vlastně vláda deklaruje, že chce pro prodej alkoholu, aby byly potřebné koncese anebo jestli řekněme tu diskusi o tom, jestli ty koncese zavedete nebo ne, teprve povedete? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak samozřejmě tu diskusi povedeme, protože se nemůžeme tvářit, že všechno víme nejlépe a ve všem máme úplně jasno. Já osobně se k tomuto kroku kloním u lihovin, tzn. určitým % omezením např. nad oněch 20 %, se kterými jsme pracovali teď v rámci těch opatření proti metylalkoholu. Nicméně by se nemělo jednat o krok, který by byl byrokraticky selektivní, který by rozšiřoval prostor pro korupci. Tzn., ten systém pokud by měl být zaveden, tak se k tomu kloním v současné době, tak by měl definovat jasné podmínky, za kterých je v podstatě na udělení té koncese nárok, a pouze při neplnění těchto podmínek nebo při porušování provozování této koncese by bylo možné tuto koncesi odejmout. Rozhodně nesmí vzniknout byrokratický systém, který by umožňoval někomu, třeba úředníkovi říkat: vám tu koncesi dáme, vy ji nedostanete. To v žádném případě.

ČKT, Jakub Dospiva: Odboráři dnes oznámili, že se chtějí vrátit k jednacímu stolu na tripartitě, tak bych pana premiéra poprosil o komentář. A pak ještě v souvislosti se závěry té expertní skupiny, co vyšetřovala ten páteční incident v Chrastavě. Zda to tedy nezměnilo váš názor, pane premiére, na pořízení si ochranky jakožto jednoho z nejvyšších činitelů země? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Co se týče rozhodnutí odborových svazů, resp. Českomoravské konfederace odborových svazů znovu se zúčastňovat jednání tripartity, beru ho na vědomí. Jsem přesvědčený, že ten bojkot nepřinesl nic pozitivního ani odborům, ani nikomu jinému. Další komentář je k tomu zbytečný. Co se týče vaší druhé otázky, nemám důvod svůj názor měnit.

Televize Nova, Štěpánka Čechová: Já bych si dovolila dva dotazy. První na pana premiéra. Když jste hovořil o úkolu ministerstva spravedlnosti revidovat Trestní zákoník ve vztahu k problematice lihu, je možné, že se vrátí trestný čin výroby lihu?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že řada z nás se tímto zabývá, zda ano nebo ne. Vyžaduje to legislativní analýzy. Je celá řada legislativních odborníků, kteří říkají, že to není nutné. Proto také návrh Trestního zákoníku, který pochází již z roku 2004 a předložila ho ještě sociálnědemokratická vláda, to již neobsahoval, protože názor legislativců byl, že stačí ustanovení zákona o nedovoleném podnikání. Nicméně já nechci strkat před žádným aspektem tohoto problému hlavu do písku a chceme se prostě podívat, analyzovat si to, zda by to bylo dobré nebo ne. Zda je to nutné nebo ne. Zda případně nadefinovat nějaký jiný způsob, který by zúžil prostor pro ten černý alkohol. Čili v tuto chvíli nemůžu vyloučit žádné řešení. Včetně toho, že nemůžu vyloučit, že zůstane stávající legislativní stav.

Televize Nova, Štěpánka Čechová: Další dotaz na pana ministra Kubiceho. Jednak jste hovořil, pokud jsem správně rozuměla, o možném vzniku speciálního útvaru, který by se věnoval konkrétně černému trhu s alkoholem, tak zda skutečně takový útvar vznikne? A v případě že ano, pokud budete žádat třeba ministra financí o nějaké další navýšení prostředků na tento útvar? A druhá věc by mne zajímala, zda jste bral ohled i na roli prezidenta při tom napadení. Protože třeba na serveru policista.cz se objevily spekulace o tom, že pan prezident sám nějakým způsobem omezuje svými pokyny činnost ochranky, že nechce, aby byli tak blízko, že třeba nechce, aby chodili tak, aby ho oddělovali od lidí atd.

Jan Kubice, ministr vnitra ČR: K té druhé otázce, to samozřejmě těžko mohu posoudit. Nebyl jsem na místě, ale silně pochybuji, že by velitel opatření si nechal zasahovat až takovým způsobem do formy ochrany. Takže mně to přijde nepředstavitelné. Ale nebyl jsem na místě. Speciální útvar na nelegální alkohol v současné době v žádném případě nepřipravujeme. Jak jsem říkal, pracují na tom všechna krajská ředitelství, pracují na tom policejní prezidium v koordinační roli a pracují na tom všechny specializované útvary. Takže v tento okamžik to je určitě dostačující a podle mého názoru je to daleko efektivnější, než začít tvořit samostatný útvar speciálně určený k jedné kriminální problematice.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: A to chci zdůraznit, že se jedná o pracovní skupinu, která má koordinační úkoly, nikoli o zřízení zvláštního policejního útvaru. To opravdu není na pořadu dne.

Český rozhlas: Dobrý den, pane premiére. Já bych se chtěla zeptat, jestli jste probírali návrh na podporované zdroje obnovitelné energie, který by měl v podstatě ve svém důsledku od příštího roku zvýšit ceny elektřiny?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: My jsme tento bod neprobírali, protože chceme ještě s panem ministrem průmyslu a obchodu a samozřejmě s vedením Energetického regulačního úřadu tuto záležitost podrobněji probrat. Takže nebyl dneska na pořadu dne, přestože tam původně byl zařazen.

Česká televize, Barbora Peterová: Odbory dnes vyzvaly veřejnost, aby nevolili koaliční kandidáty, jestli vás, pane premiére, můžu poprosit jenom o reakce?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já mohu pouze zareagovat, že jsme svobodní lidé ve svobodné zemi. Můžeme říkat v podstatě ve výzvě koho volit cokoliv, takže já bych vyzval veřejnost, aby naopak volila koaliční strany, aby nevolila levici. A hlavně aby nevolili levici tam, kde na jejich kandidátkách jsou odborářští funkcionáři.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, tisková konference je u konce. Děkujeme vám za účast i za dotazy. Hezké odpoledne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 3. října 2012

Související zprávy