Tiskové konference

4. 3. 2019 18:35

Tisková konference po jednání vlády, 4. března 2019

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde především prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra pana Jana Hamáčka, dále ministra spravedlnosti pana Jana Kněžínka a také ministryni pro místní rozvoj paní Kláru Dostálovou. O úvodní slovo poprosím pana místopředsedu.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji. Dámy a pánové, ještě jednou hezký den. Dovolte mi, abych úvodem okomentoval dva body, které jsou v gesci Ministerstva vnitra. Prvním bodem byl bod, o který požádala paní ombudsmanka s tím, že Ministerstvo vnitra jí brání v šetření tím, že jí v rozporu se zákonem odmítá předložit písemnosti. Abych to okomentoval, jedná se o proces udělování státního občanství, kdy v České republice ke každé žádosti o udělení státního občanství u žadatele staršího patnácti let si Ministerstvo vnitra obstarává takzvané státobezpečnostní stanovisko. Původcem těchto stanovisek je Policie ČR, popřípadě zpravodajské služby, a na základě těchto stanovisek, pokud jsou negativní, je tomu žadateli udělení státního občanství odmítnuto.

U tohoto postupu není možný soudní přezkum a tato stanoviska nejsou součástí příslušného spisu. Paní ombudsmanka měla za to, že pokud jí neumožníme nahlížet do těchto stanovisek, porušujeme zákon. Obrátila se na vládu, aby ministru vnitra nařídila svým usnesením tyto dokumenty zpřístupnit. Na jednání vlády jsme pozvali ředitele všech tří zpravodajských služeb a všechny tři zpravodajské služby podpořily postoj Ministerstva vnitra. Vláda ve finále svým usnesením konstatovala, že souhlasí s dosavadním postupem Ministerstva vnitra ve věci znepřístupnění stanovisek Policie ČR a zpravodajských služeb v rámci přidělování státního občanství. Takže tuto věc pokládám za vyřízenou.

Druhá věc, která byla na vládě, se týká zajištění bezpečnosti na letišti Václava Havla v Praze. Jak víte, tam již nějakou dobu funguje kamerový systém, který je primárně umístěn v tranzitní části. My jsme po vyhodnocení efektivity systému a v rámci nějakého plánovaného dalšího rozvoje zjistili, že nám stačí pro pokrytí tranzitního prostoru méně kamer, než bylo projektováno. To znamená, že ty další kamery budou umístěny v tom veřejně přístupném prostoru, takže tím posilujeme bezpečnost cestujících i těch, kteří je přišli doprovázet, i v té veřejně přístupné části terminálu. Takže to je podle mne dobrá zpráva pro všechny cestující a jejich rodiny.

Tolik asi z mojí strany ke dvěma věcem Ministerstva vnitra a poprosím asi pana ministra spravedlnosti.

Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti: Děkuji. Ještě jednou dobré odpoledne všem. Vláda dnes mimo jiné projednala též tři poslanecké návrhy zákonů, z nichž jeden je návrhem poslanců Michálka, Faltýnka, Farského, Okamury a dalších na vydání novely Ústavy. Když to řeknu hodně zjednodušeně, tak jde o zavedení takzvaného klouzavého mandátu poslance, tedy úpravy, kdy poslanec nebude moci být současně členem vlády, a stane-li se poslanec členem vlády, tak výkon jeho mandátu se na tuto dobu pozastaví a na jeho místo nastoupí náhradník.

Vláda k této úpravě, k tomuto návrhu, protože to vnímá jako ryze politické rozhodnutí, zaujala neutrální stanovisko. Obecně podporuje zavedení klouzavého mandátu, nicméně to provedení tohoto poslaneckého návrhu vnímá jako problematické zejména z toho důvodu, že se tu zaměňuje zánik mandátu a jeho opětovný vznik s pozastavením výkonu práv poslance. Zároveň je ovšem vláda připravena poskytnout maximální součinnost Poslanecké sněmovně s případnými úpravami v průběhu dalšího legislativního procesu tak, aby ten návrh mohl být projednán a aby mohl v případě, bude-li nalezena potřebná ústavní většina, být zaveden klouzavý mandát v České republice.

Další z poslaneckých návrhů je potom návrh poslanců Miholy, Raise, Váchy, Klause, Hyťhové, Foldyny a dalších na vydání novely školského zákona. Tady poslanci navrhují rozšířit základní, obecný rozsah vzdělávacího programu na školách. Už dnes jsou vyučovány a povinnou součástí toho obsahu i otázky týkající se právního státu a demokratických principů. Poslanci to navrhují rozšířit o některé další aspekty, jako je třeba role občanů ve společnosti, otázky občanských povinností.

Vláda dospěla k názoru, že tato úprava není potřebná, protože ty základní věci, už jsou zahrnuty v rámci právního státu, protože právní stát samozřejmě v sobě zahrnuje i povinnosti občanů a jejich řádné plnění. Navíc jsou tam i některé problematické aspekty, právě třeba role ve společnosti, kdy by naopak ta výuka mohla sklouznout k tomu, kdy by se učily role muže a ženy, což samozřejmě by bylo naopak v rozporu s principy demokratického právního státu a genderové vyváženosti.

Poslední z těch poslaneckých návrhů potom byl návrh poslanců Miholy, Raise, Fialy Váchy, Bartoně, Hyťhové a dalších na novelu vysokoškolského zákona, kde v zásadě se jedná o otázku využívání prostředků určených na vědu, výzkum a inovace na vysoké škole. Dnes může vysoká škola převést do dalšího kalendářního roku maximálně pět procent prostředků určených na tuto činnost. Poslanci navrhují, aby tento limit vypadl, což by ale ve svém důsledku vedlo k tomu, že by v zásadě mohly být takto převáděny veškeré prostředky určené na vědu, výzkum a inovace, což by v důsledku vedlo k tomu, že by s těmi prostředky nemuselo být nakládáno úplně účelně, a zejména že by nakonec vůbec nemusely být použity na vědu, výzkum, inovace. Z toho důvodu vláda v tomto případě zaujala podobně jako u toho předchozího návrhu také nesouhlasné stanovisko.

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Já děkuji panu ministrovi a poprosím paní ministryni také o komentář.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Tak děkuji. Já jsem moc ráda, že po dnešní vládě jsme zase o krok blíž k vyhlášení programu Výstavba. Navyšujeme výdajový rámec Státního fondu rozvoje bydlení. Aktuálně máme v rozpočtu 350 milionů a navyšujeme právě o dalších 650 milionů tak, abychom na letošní rok měli na program Výstavba onu jednu miliardu, o které jsme hovořili, a dalších 100 milionů navyšujeme na regeneraci veřejných prostranství. Takže my skutečně chceme program Výstavba na výstavbu sociálních a dostupných bytů spustit začátkem dubna.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter