Tiskové konference

5. 2. 2019 10:44

Tisková konference po jednání vlády, 4. února 2019

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Ještě jednou dobrý den, omlouvám se za malé technické komplikace, stát se to může. Vítám vás tedy na tiskové konferenci po jednání vlády. Ještě jednou zde vítám pana premiéra Andreje Babiše, pana ministra dopravy Dana Ťoka, ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha a ministryni pro místní rozvoj paní Kláru Dostálovou. O úvodní slovo poprosím pana premiéra.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Dnes schválila vláda inovační strategii České republiky na roky 2019 až 2030, kterou jsem předložil jako předseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Z hlediska naší vědy a naší politiky je to materiál klíčový. Je to strategický rámcový plán, který je nadčasový, nadresortní. Východiskem strategie byla ambice vlády zařadit náš stát do dvanácti let mezi nejinovativnější země Evropy, tedy země, které patří mezi technologické lídry, s cílem posílit finální výrobu a tvorbu přidané hodnoty. K tomu potřebujeme udržet doma mladé a schopné lidi a přilákat do našeho prostředí inovativní společnosti i jedince ze zahraničí.

Proto je součástí strategie i změna mezinárodní značky naší země, takže už nechceme být Land of Stories, ale chceme být The Czech Republic: The Country for The Future, to znamená Česká republika: země pro budoucnost. Země, které podporují vědy, výzkum a inovace, které je mají jako klíčové národní priority, patří mezi nejvíce prosperující. Jedná se například o Finsko, Švédsko, Dánsko nebo Švýcarsko a Česká republika má velmi dobré předpoklady zařadit se mezi ně, ovšem pouze za předpokladu, že jasně vytyčí nové priority a bude důsledně řídit v nich vytyčené cíle.

Myslíme si, že ten materiál představuje nejodvážnější strategický plán posledních let s velkým kompetenčním přesahem. Na jeho vzniku se podílel tým více než třiceti osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků i pracovníků veřejné správy. Vůbec poprvé tak byla dosažena shoda všech stran, počínaje Akademií věd přes rozhodující vysoké školy, ministerstva, hlavní zástupce všech podnikatelských subjektů až po výzkumné organizace a konkrétní vysoce inovativní velké i malé firmy. Realizace strategie zlepší pozici České republiky v mezinárodně uznávaných inovačních scoreboards, přičemž se vychází ze tří nejvýznamnějších, což jsou Summary Innovation Index, Global Innovation Index a Innovation Output Indicator. Ve všech zmíněných případech dosahuje Česká republika, v rámci EU 28 jsme na průměru.

Inovační strategie sestává z devíti navzájem provázaných pilířů a to je za prvé financování a hodnocení výzkumu a vývoje, dále inovační a výzkumná centra, národní startup a spin-off prostředí, polytechnické vzdělávání, digitalizace, mobilita a stavební prostředí, ochrana duševního vlastnictví, chytré investice a chytrý marketing. Myslím, že je to velice důležité, je to strategické, je to perspektiva a jsem velice rád, že to vláda dnes schválila.

Další důležitý materiál jsme dnes schválili – vláda odsouhlasila k investiční smlouvě mezi vládou České republiky a společností General Electric rozvoj oboru letecký průmysl v České republice. Je to projekt, který funguje asi dva roky, a ta půjčka, která tam byla poskytnuta a která ještě nebyla vyčerpána, byla na základě dnešního rozhodnutí vlády prodloužena do 31. prosince 2022. Jedná se o částku 582 milionů korun, která bude poskytnuta z vládní rozpočtové rezervy.

Ještě jedna informace, která nebyla na vládě, ale byla celkem aktuální v těchto dnech: Dnes jsem jednal s panem ministrem zemědělství ohledně problematiky velkochovů a obchodování se psy, tzv. množírny. Domluvili jsme se, protože ta záležitost spěchá, sice ve Sněmovně je návrh poslanců, jak řešit tuto problematiku z hlediska trestního zákona, ale my potřebujeme udělat nějaké speciální ujednání a domluvili jsme se, že na to použijeme návrh veterinárního zákona, který bude předložen vládě do konce února, a v rámci toho bychom zákon upravili, abychom množírny skutečně definovali, abychom mluvili o minimálních standardech pro chov psů a koček, abychom řešili evidenci chovatelů fen, abychom eventuálně zavedli registr zvířat, ale bez toho, aby to byla nějaká zátěž pro občany.

Tuto šedou zónu chceme rychle řešit. Potřebujeme součinnost policie a samozřejmě starostů, protože pokud dochází k tomu, že jsou objeveny chovy, kde dochází k týrání zvířat, tak zabavené psy poté musí řešit obec. Chceme to urychlit, mluví se o tom dlouho, ale jsem přesvědčen, že podle posledních poznatků to musíme urychleně prosadit, a já jsem se domluvil s panem ministrem zemědělství na velice konkrétním postupu a veřejnost budeme o vývoji dále informovat.

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji panu premiérovi a slovo předávám panu ministru dopravy.

Dan Ťok, ministr dopravy: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vláda dnes schválila novelu zákona číslo 13 o pozemních komunikacích. Je to novela, která umožňuje zavedení elektronických dálničních známek. Ty by měly být v České republice zavedeny od roku 2021. Tato novela zvyšuje i počet možných výjimek, které mohou být pro ekologická vozidla. To znamená čistě auta, která budou jezdit na elektrický proud, nebo auta, která budou mít emise CO2 menší než 50 miligramů, tak budou moci mít úlevu a jezdit bez dálniční známky.

Zůstává tam a bude možnost pro držitele průkazů ZTP pro tělesně postižené mít až tři auta, která budou osvobozena od dálničních známek. Po debatě na vládě a poté, co jsme debatovali, že stejně nepočítáme do roku 2021 s tím, že by se cena dálničních známek navýšila, tak se vláda shodla na tom, že snížíme ten limit, který jsme navrhovali zvýšit na 2 000 korun zpět na dnešních 1 500. Takže takto byla ta novela přijata a půjde do legislativního procesu do Parlamentu.

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji a o komentář poprosím pana ministra zdravotnictví.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Hezký dobrý den, dámy a pánové, i ode mne. Já bych se vyjádřil k materiálu, který byl dnes schválen vládou a týká se zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020, který jsem předložil po velmi široké diskuzi. Pravdou je, že jsme diskutovali otázku, jak to bylo v minulosti, že zde byly různé debaty o založení státního podniku. Je pravdou, že v roce 2016 vláda uložila zřídit pracovní skupinu, která měla přinést určitou koncepci. Ta koncepce se několikrát měnila.

Já jsem přišel na ministerstvo na začátku ledna 2018, kdy ze státního podniku nebylo vytvořeno nic, to znamená skutečně k prázdnému stolu, a po nějakém vyhodnocení všech možných variant jsme dospěli závěru, že nejbezpečnější v tuto chvíli je pokračovat ve stávajícím modelu. Diskutovali jsme tu otázku jak se současnými provozovateli, tak například s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, s policií, armádou, kteří všichni prohlásili, že v zásadě nejsou schopni samostatně zajistit provoz letecké záchranné služby po roce 2020. Že by se musel zřídit nový státní podnik, získat technologie včetně personálu a podobně.

Vzhledem k tomu krátkému času jsme vyhodnotili jako nejbezpečnější a nejoptimálnější variantu pokračovat v modelu, že dvě základny budou provozovat policie a armáda. – armáda z Plzně v Líních a policie v Praze. Zbývajících osm základen bude vytendrováno ve veřejném otevřeném výběrovém řízení s tím, že chceme každou základnu tendrovat zvlášť, aby byla možnost co největší konkurence, abychom měli šanci získat co nejlepší cenu a aby se mohlo přihlásit více uchazečů. Aktuálně provozují, pokud jde o tu soukromou část, leteckou záchrannou službu, tři soukromí provozovatelé. Osm stanovišť by tedy mělo být takto vysoutěženo v následujících zakázce, kterou chceme vypsat během následujících tří měsíců.

Chceme, aby zakázka byla dokončena do konce tohoto roku, aby byl dostatečný čas, aby se všichni připravili ještě ten rok v přechodném období na nové provozovatele. V předchozím tendru to nebylo úplně optimální, protože se zakázka vypisovala na poslední chvíli. Nyní chceme mít dostatečný časový prostor, aby se všichni mohli adaptovat, a věřím, že se nám podaří vytendrovat skutečně kvalitní uchazeče za dobrých podmínek a že ten systém tedy bude fungovat. Shodly se na tom i Asociace krajů a Asociace zdravotnických záchranných služeb. Takže takto ten materiál po zevrubné diskuzi se všemi je konsenzuální a věřím, že letecká záchranná služba bude zajištěna bez problémů. Děkuji.

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Také děkuji a prosím o komentář paní ministryni Dostálovou.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Děkuji za slovo. Ráda bych se vyjádřila ke dvěma bodům. Prvním je návrh novely občanského zákoníku v oblasti bytového spoluvlastnictví. Zde musím říci, že tento návrh novely prošel velkou odbornou diskusí se Společenstvím vlastníků jednotek a s jednotlivými družstvy. V podstatě jde o docílení větší srozumitelnosti a jednoznačnosti textu, ale za zcela zásadní považuji úpravu na vyloučení předkupního práva, zejména tam, kde se prodávají bytové jednotky například spolu s garážovým stáním.

Tam jste skutečně podle současné úpravy museli mít ke garážovému stání souhlas všech vlastníků jednotek, což samozřejmě u větších bytových komplexů je veliký problém. Takže tady se vlastně toto předkupní právo vylučuje. Poté zohledňujeme i určité zjednodušení procesu, například při prodeji jednotky vlastníka, který nějakým způsobem narušuje soužití s ostatními vlastníky, tak aby Společenství vlastníků jednotek mělo lepší přístup právě k prodeji jednotky tohoto vlastníka.

Druhým materiálem, který jsme dnes projednali, je Národní koncepce politiky soudržnosti České republiky po roce 2020. Jde tedy o novou architekturu operačních programů pro Českou republiku na období let 2021 až 2027. Vláda schválila variantu s osmi operačními programy. To znamená, že jsou zachovány velké tradiční operační programy. Pro nás to bude lepší přechod mezi dvěma programovými obdobími.

Očekáváme také některé změny z úrovně Evropské komise. Dnes máme tzv. pravidlo N+3. Pokud by do budoucna mělo být pravidlo N+2, to znamená, že budeme muset velmi zrychlit veškeré kroky v rámci čerpání, a pokud bychom přicházeli s nějakou revoluční změnou architektury operačních programů, tak bychom si mohli ohrozit vlastní čerpání jako takové. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter