Tiskové konference

29. 8. 2007 16:16

Tisková konference po jednání vlády dne 29. srpna 2007

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Vítám zde členy vlády, předsedu vlády pana Mirka Topolánka, místopředsedu vlády, ministra práce a sociálních věcí pana Petra Nečase, ministra vnitra pana Ivana Langera a ministra spravedlnosti pana Jiřího Pospíšila. Předseda vlády má úvodní slovo.
Mirek Topolánek, předseda vlády Č : Děkuji. Z těch bodů, které jsem dnes projednávali a projednali, vás se zákoníkem práce a jeho novelou seznámí pan místopředseda vlády. S návrhem zákona o vyšších soudních úřednících a s novelou a se změnou, kterou pokládáme za jeden ze čtyř pilířů změn v justici, vás seznámí samozřejmě ministr spravedlnosti. S návrhem, který mění zákon o trestním řízení, a po velmi rozsáhlé diskusi schválená, sice drobná, ale poměrně závažná změna, s tou vás seznámí pan ministr Langer. Schválili jsme po velké diskusi přerušený bod o právu autorském, který se týkal plateb za autorská práva a nakonec jsme nechali a ponechali, tak jak je ve filosofii, kterou jsme zvolili, ty potenciální plátce, kde člověk není dobrovolně, což jsou například nemocnice, bez těchto plateb. Přerušili jsme o dva měsíce zákon o vodách, což je novela, která měla řešit právní institut řešení řízených zátop, kde samozřejmě se potýkáme s ekonomickými, vlastnickými, ale i filosofickými problémy jakým způsobem to řešit, protože institut vyvlastnění, který je z hlediska zákona a veřejného zájmu čistší, není podporován všemi členy vlády. To co navrhovalo ministerstvo vede k další diskusi, kterou jsem prodloužili o dva měsíce, tak abychom vůbec mohli realizovat některé kroky z hlediska protipovodňových opatření. My jsme přerušený bod z minula, který jsme přerušili pouze formálně, dnes schválili , a to je poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, kde jsme si povysvětlili ten problém, o kterém jsem mluvil minule a to je možnost podávat hromadnou žádost o dotaci po dohodě vlastníků. Schválili jsme, a bude o tom možná mluvit pan místopředseda, nařízení vlády o minimálně mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy a tak dále. Projednali jsme, a se stanoviskem vlády, vrátili Poslanecké sněmovně návrh poslanců, který se týkal vlastnických vztahů k budovám, ale hlavně družstevním bytům a problémů s tím spojených. Tuto novelu poslanců, která samozřejmě bude předmětem další diskuse ve sněmovně, chceme doplnit tím, že Jiří Čunek jako první místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj, opravdu nastartuje práce na vyřešení problémů, které s tím souvisejí, ta novela, tak jak je navržena poslanci, není realizovatelná, my ji sice nezamítáme striktně, ale všechny ty výhrady, které mluví o retroaktivitě, které mluví protiústavnosti, jsou natolik závažné, že by měly nastartovat diskusi o tom, jak tento problém skutečně řešit. Měli jsme celou sadu bodů, mám pocit, že jich bylo celkem šest, které se týkali kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu, ta diskuse byla velmi rozsáhlá, některá opatření jsme shledali jako nedostatečná, nicméně ta praxe, a je to spíše dotaz na pana prezidenta Dohnala, kterou drží tato vláda, nebo ty mé poslední dvě vlády, že se tím velmi striktně zabýváme, a že řešíme až do úrovně trestněprávní odpovědnosti všechny ty problémy, ta pokračuje. Rozhodli jsme o pořízení a integraci kryptokomunikačních prostředků pro letouny Grippen, což vláda schvalovala jenom proto, aby nahradila licenční řízení na ministerstvu průmyslu a obchodu. Myslím, že poslední bod, který vás bude zajímat je bod, který vyvolal jistou mediální diskusi, ale byl projednáván nekontroverzně a to je aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k Eurozóně, kde nakonec byl tento materiál předkládán bez těch dvou variant, tak jak bylo původně mediálně prezentováno, nakonec se přiklonilo i ministerstvo financí po diskusi s centrální bankou k variantě, že nebudeme dávat závazný termín, protože by to bylo již potřetí a podobný hazard, jako při stanovení cíle 2009 vládou Vladimíra Špidly, potom rok 2010, jejich nesplnění, řekl bych, reputační riziko ze stanovení data, které vláda neumí stoprocentně garantovat, protože to je vláda postavená na křehké podpoře a přestože má v programovém prohlášení veškeré kroky vedoucí k dlouhodobé nebo střednědobé stabilizaci veřejných rozpočtů, že chce odstranit a odstraní, pokud bude vládnout, všechna úzká hrdla, která nám zatím zabraňují akceptovat EURO, tak jsme se nakonec rozhodli toto reputační riziko neabsolvovat, a tento indikativní cíl nestanovovat. S tím že, ale z toho usnesení je evidentní, že vláda tento cíl bere velmi vážně, ten původní cíl zatím není nedosažitelný, nicméně znamená to opravdu naplnit programové prohlášení i ta střednědobá opatření, jako jsou reforma důchodů, jako je reforma zdravotnictví a jako jsou některá další opatření, bude realizovat. To znamená, že tento bod byl nakonec schválen bezrozporově a otevřel další diskusi, kterou chce vláda absolvovat při nějakém výjezdním zasedání, kdy na to bude mít více času, abychom se bavili o případném stanovování data v tom dalším období, protože jsme mimo jiné schválili i to, že se budeme touto strategií zabývat každoročně a každoročně vyhodnocovat plnění nebo odstraňování těch úzkých hrdel tak, abychom mohli předložit veřejnosti hodnověrný cíl, hodnověrné datum. To je od mne všechno.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji předsedovi vlády, slovo má místopředseda vlády pan Petr Nečas.
Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí : Dobrý den, dámy a pánové, vláda, jak již řekl pan premiér, dnes schválila novelu zákoníku práce. Ta novela má dva základní motivy. Tím prvním je, že současná platná podoba zákoníku práce obsahuje velké množství chyb a omylů i legislativně-technických problémů. Tato novela má za cíl je odstranit. Chtěl bych jen připomenout, že stávající podoba je v rozporu s celou řadou jiných zákonů, počínaje zákonem o advokacii přes zákon o uznávání výsledků vzdělávání až třeba po zákon o sociálních službách, že tam paradoxně jsou odvolávky na zákony, které vůbec neexistují nebo nejsou v současné době v platnosti, jako je zákon o zdravotní péči nebo antidiskriminační zákon. Toto bude touto novelou odstraněno, vedle toho my jsme dohodli se sociálními partnery, to znamená se zástupci odborů a se zástupci zaměstnavatelů, na základě jejich vzájemné dohody, některá další ustanovení, která budou měněna, která především liberalizují některé oblasti pracovního trhu. Zmínil bych tady tři až čtyři tyto oblasti. Tou první je, že se liberalizuje zaměstnávání mladých lidí do 18 let, ať již případně studentů na brigádách nebo i lidé jsou ve stálém pracovním poměru a jsou mladší 18 let, kteří doposud podle dnes platného zákoníku práce mohli pracovat pouze 30 hodin týdně, na základě této schválené novely budou moci pracovat 40 hodin týdně, čili standardní pracovní dobu. Ta třicetihodinová doba v podstatě vylučovala, aby pro tyto lidi vznikala pracovní místa, teď znovu opakuji, nemluvíme pouze o studentech v období nějakých letních brigád, dále mluvíme například o mladých lidech s velmi nízkou kvalifikací, zpravidla základním vzděláním, které bylo v podstatě nemožné zaměstnat, protože bylo nemožné vytvořit pracovní příležitosti u zaměstnavatelů, kteří by je zaměstnávali pouze na třicet hodin. Další liberalizační oblastí je zpružnění v oblasti takzvaných kont pracovní doby, kdy bude možné tato konta pracovní doby měnit i v jejich průběhu, kdy se sblíží a zpružní určitým způsobem počítání těchto kont pro týdenní a čtyřtýdenní období a kdy také bude vypuštěn požadavek na souhlas každého individuálního zaměstnance se zavedením tohoto systému kont pracovní doby, protože to především u velkých firem s tisíci zaměstnanci přinášelo obrovské administrativní problémy. Současně umožňujeme touto novelou zákoníku práce, na základě dohody se sociálními partnery, i pružnější úpravy poskytování mezd při noční práci a při práci v sobotu a neděli. Tato úprava umožní úpravu, která půjde i pod částky zmíněné v zákoníku práce a zákoník práce bude použit pouze tehdy, jestliže příslušná smlouva na tyto věci nebude upravena, což samozřejmě vytváří prostor pro to, aby se poněkud snížily náklady zaměstnavatelů na práci v sobotu a v neděli a práci v noci, které po přijetí tohoto nového zákoníku práce od prvního ledna letošního roku poměrně prudce stouply a jsou tam některá další liberalizační ustanovení, například u rodiče dítěte pracujícího do jednoho roku, kde ve stávajícím zákoníku práce byla docela nesmyslně zakázána práce přes čas, tak teď je vytvořena možnost, aby se mohl zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnout o možnosti práce přes čas i v tomto případě. Jsou tam samozřejmě některá další ustanovení týkající se například zpružnění trhu práce v oblasti zemědělství a podobně. Jsem velmi rád, že vláda jednomyslně a bez nějakých hlubších rozporů tuto novelu schválila. Jsem také rád, že nad touto novelou v této podobě je shoda i se sociálními partnery, to znamená, jak se zástupci odborů, tak se zástupci zaměstnavatelů. My ji vidíme jako nezbytný opravný krok a první maličký krůček k liberalizaci našeho pracovního práva. A poté, co rozhodne Ústavní soud o ústavní stížnosti, kterou podala skupina poslanců a druhou ústavní stížnost podanou skupinou senátorů, tak bude předložena vládě i nová, koncepčnější, novela zákoníku práce, která povede směrem k větší liberalizaci našeho trhu práce, k větší flexibilitě trhu práce, protože to je jednoznačně evropský trend, koneckonců i Evropská komise ve své zprávě kritizuje Českou republiku za to, že má málo pružný trh práce. Shodou okolností toto kritické doporučení vůči České republice je podepsané eurokomisařem Vladimírem Špidlou, takže je vidět, že ten trend k větší flexibilitě trhu práce, k větší liberalizaci trhu práce, je správný. Tato vláda ho nastoupila a chce v něm pokračovat, protože jednoznačně se ukazuje, že čím flexibilnější a liberálnější trh práce je, tím je nižší nezaměstnanost, a naopak.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji místopředsedovi vlády, slovo má ministr vnitra pan Ivan Langer.
Ivan Langer, ministr vnitra : Hezké odpoledne. Jedním z bodů, který dnes projednávala vláda, byl bod, který bezprostředně souvisí se strategií vlády proti korupci. Chci zdůraznit, že dnešní rozhodnutí vlády je dalším z kroků, které ukazují, že v této oblasti hodláme postupovat promyšleně a koncepčně. Pro vaší informaci připomínám, že strategie vlády v boji proti korupci je postavena na třech základních pilířích : Prevence, průhlednost a postih. Dnešní rozhodnutí vlády, podle mého přesvědčení, zvyšuje efektivitu orgánu činných v trestním řízení v boji proti korupci, při odhalování této společensky závažné trestné činnosti. Vláda rozhodla schválit návrh novely trestního řádu v paragrafu 158, písmeno „e“, kterým rozšiřuje možnost použití agenta také pro odhalování trestných činů přijímání úplatků, podplácení a nepřímého úplatkářství. Slibujeme si od tohoto opatření lepší možnost pronikat do korupčního prostředí a odhalování korupce jako takové. Vedle toho, jak již zmínil pan premiér, toto rozhodnutí je velice citlivé, neboť na jedné straně dává větší pravomoc orgánům činným v trestním řízení, na straně druhé se jedná o další z průniků do sféry základních lidských práv a svobod a proto jsme velmi dlouze diskutovali nad tím zda toto nové oprávnění, které má posílit pravomoci policie je dostatečně dobře vyváženo také ochranou před zneužitím. Já jsem přesvědčen, že návrh, který jsme zvolili, tedy že se rozšíří použití policejního agenta pro odhalování korupce, je dobrým krokem, který velmi pečlivě tyto dvě hodnoty, lepší schopnost policie odhalovat a lepší ochranu práv a svobod, velmi dobře vybalancovává. Chci zdůraznit, aby nedocházelo k nesprávnému pochopení a desinterpretacím, policejní agent podle tohoto návrhu bude oprávněn působit v korupčním prostředí, získávat poznatky o páchané trestné činnosti, získávat důkazy použitelné pro trestní řízení, nicméně svým jednáním nebude a není oprávněn zasahovat do práv dalších osob, příklad, že by je provokoval nebo podněcoval k páchání trestné činnosti. Toto již bylo shledáno jako příliš velký průlom právě do oblasti základních práv a svobod, a proto to vybalancování, lepší možnosti pro policii, dobrá ochrana, nakonec vyústilo v tento konkrétní návrh. Vedle toho a na základě té velmi rozsáhlé diskuse, se vláda rozhodla věnovat větší pozornost používání operativně pátracích prostředků, chcete-li například použití agenta, sledování zásilky nebo odposlechů a uložila ministru vnitra, aby ve spolupráci s ministryní obrany, s ministrem financí, zpracoval a předložil koncepci efektivnější kontroly a používání operativně pátracích prostředků. Na jedné straně, a to mohu prozradit, jsme zaznamenali v prvním pololetí pozitivní trend v počtu nasazených odposlechů, jejich číslo výrazným způsobem při srovnání s minulým prvním pololetím kleslo na 3052, ale i tak je to oblast, kde se stát prolamuje do Ústavou garantovaných práv a svobod a vláda má pevné odhodlání na jedné straně umožnit policii, zpravodajským službám, celníkům, aby mohli odhalovat pachatele trestné činnosti a chránit zájmy České republiky, na straně druhé také ochraňovat práva a svobody občanů. Poslední poznámka k tomuto bodu. Jestliže jsem na úvod řekl, že se jedná o další z kroků promyšlené strategie vlády v boji proti korupci, budeme pokračovat v plnění této strategie, tedy v září, bude splněn další bod, který v té strategii je, a to je spuštění protikorupční linky, bude včas informováni. Děkuji.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji ministrovi vnitra, slovo má ministr spravedlnosti pan Jiří Pospíšil.
Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti : Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně informoval o novém návrhu zákona, který byl dnes schválen vládou a který se týká vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství. Chci zdůraznit, že se jedná o úplně nový právní předpis, nikoliv o novelu již platného právního předpisu, který je z roku 1994 a který máme již za nedokonalý a přežitý. Chci zdůraznit, že tento právní předpis je klíčovým právním předpisem reformy české justice, a to z toho důvodu, že při jeho případném schválení budeme moci přistoupit k postupnému, evolučnímu, snižování počtu soudců v České republice, což je klíčový trend a klíčová filosofie reformy justice v České republice. Chci říci, že tento návrh umožňuje posílit a rozšířit okruh působnosti, respektive toho, co vyšší soudní úředníci mohou na soudech konat. V zásadě počítáme s tím, že veškeré pomocné činnosti soudce do budoucna bude moci vykonávat vyšší soudní úředník. Bude to záležet na konkrétním soudci, kam až pustí vyššího soudního úředníka a za co všechno bude ochoten převzít odpovědnost. Na soudci pak zbude vedení samotného soudního řízení, rozhodování, v případě, že se rozhoduje rozsudkem, a v případě trestního soudního řízení pak provádění důkazů v hlavním líčení a samozřejmě vynesení rozsudku. Tato právní úprava vychází ze zkušeností z Německa a z Rakouska, to znamená vycházíme z toho, co platí v jiných evropských zemích a více méně přenášíme zkušenosti ze zahraničí do České republiky. V budoucnosti, po přijetí této právní úpravy, v případě, že na určitém soudu ubude soudce, tak bude záležet na předsedovi soudu, zda za soudce, který odešel bude žádat po ministerstvu spravedlnosti nového soudce a nebo, zda jako správný manažer dojde k závěru, že je vhodnější než mít jednoho nového soudce například čtyři nové soudní úředníky. To znamená, tato nová právní úprava nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet, ale nabízí předsedům soudů, aby do budoucnosti v případě odchodu soudce se sami rozhodli, zda chtějí nové vyšší soudní úředníky nebo pouze jednoho nového soudce. Proto ten evoluční pozvolný trend, který povede k tomu, že do budoucnosti předsedové soudů logicky budou chtít více vyšší soudní úředníky a jen v případech, kdy to opravdu bude nutné, nové soudce. Chci zdůraznit, že tento zákon též přichází s úplně novým institutem, vyšším úředníkem státního zastupitelství, který opět bude mít obsáhlou agendu na státním zastupitelství, opět může být účinnou pomocnou silou při vykonávání agend státního zastupitelství, a opět počet vyšších úředníků na státním zastupitelství bude dán poptávkou vedoucích státních zástupců, a opět v duchu filosofie, zda za odcházejícího státního zástupce bude chtít vedoucí daného státního zastupitelství nového státního zástupce, a nebo bude mít možnost volit tři takovéto úředníky, obecně úředníky státního zastupitelství. Poslední poznámka, kterou chci říci, souvisí s tím, že ministerstvo spravedlnosti připravilo celkovou reformu Justiční akademie v Kroměříži. Počítáme s tím, že Justiční akademie bude nabízet vysokoškolské vzdělání, tříleté vysokoškolské vzdělání, bakalářského typu a tím se, předpokládám, stane post vyššího soudního úředníka více atraktivní, protože tato Justiční akademie bude otevřena všem středoškolákům, ne pouze zaměstnancům justice. Nabídne klasické vysokoškolské vzdělání a my doufáme, že zaměstnání vyššího soudního úředníka se do budoucna stane atraktivním pro mladé lidi, a nebude to pouze jakýsi rekvalifikační kurz v rámci justice tak, jako je to dosud. Takže zdůrazňuji, tento návrh zákona, pokud bude přijat, umožní to, co všichni chceme – efektivní justici. Protože budeme mít méně soudců a více kvalifikovaných administrativních pracovníků.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji ministrovi spravedlnosti. Nyní je prostor pro vaše dotazy. Televize Prima, prosím.
Tomáš Drahoňovký, televize Prima : Já bych se chtěl zeptat pana ministra Langera, možná trochu laická otázka, nicméně, ti agenti, kteří budou nasazováni do toho korupčního prostředí se budou rekrutovat pouze z policejních řad, nebo se dá předpokládat i využití civilního obyvatelstva, třeba v zájmu právě lepšího proniknutí do daného prostředí?
Ivan Langer, ministr vnitra : My využíváme již existující institut agenta, jen rozšiřujeme jeho působnost přesně na tento okruh trestné činnosti, tedy korupce. Je to policista, jeho nasazení navrhuje státní zástupce Vrchního státního zastupitelství a povoluje soudce Vrchního soudu. Tady máte na jedné straně garantováno to, že se skutečně jedná o možnost proniknout do toho prostředí, ale ten institut povolovací a schvalovací a koncentrovaný na Vrchní soud a Vrchní státní zastupitelství by měl garantovat, že to nebude zneužíváno. A současně také ten proces kontroly, kdy je průběžně vyhodnocováno to, zda stále ještě existují nebo neexistují důvody pro použití toho agenta by měl na jedné straně vedle umožnění působení toho agenta také velmi pečlivě garantovat a vyvažovat zásah do soukromý osob.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR : Jestli já mohu dodat, už dnes v tom zákoně je nasazení tohoto agenta při závažné trestné činnosti, za což, samozřejmě, my považujeme i korupční jednání, a podle mezinárodních smluv i korupční jednání je závažnou trestnou činností. Přesto jsme se rozhodli, naprosto kohentně, stanovit to rozšíření i speciálně pro tento druh páchání trestné činnosti a usnesení, které je součástí vládního usnesení, které už Ivan Langer vzpomněl, a to je úkol pro ministra vnitra ve spolupráci s těmi, kteří mají pod sebou instituce, jež mohou užívat operativní techniku, což jsem i já, protože pode mne spadá BIS, dát dohromady pravidla nebo zásady, které omezí zásahy do lidských práv a svobod lidí na co nejmenší míru. A to, co se dlouhodobě diskutuje, třeba kolem odposlechů, tak jsou případně nová pravidla, nebo zpřísňující pravidla, pro použití. Tak druhé usnesení nás vede k tomu, že není to jenom změna rozšíření pravomoci agenta, který už dnes má v právním řádu svou oporu , ale je to diskuse o tom, jakým způsobem jsou dostatečná ta pravidla, kterými dnes je ten instrument schvalován, kým je kontrolován, jak jím je následně vyhodnocován. To znamená, že nás to vede k další diskusi, prozatím jsme žádnou změnu tohoto typu nedělali, ale jsme si vědomi citlivosti tohoto problému a slibujeme si od toho, právě při pronikání do korupčního jednání, vyšší účinnost dokazování potom u soudu. Myslím si, že ta diskuse byla velmi náročná i proto, že ta věc je citlivá, ale boj proti korupci, už v materiálu schváleném v minulé vládě Mirka Topolánka, je jednou z priorit vlády a v tom smyslu chceme být opravdu důslední.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji předsedovi vlády, ještě doplní ministr práce a sociálních věcí.
Petr Nečas, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí : Já bych chtěl jenom zdůraznit jednu věc, která tady zazněla ve vystoupení pana premiéra a pana ministra vnitra, přesto považuji za nutné jí znovu zopakovat. Nejedná se v žádném případě a za žádných okolností o agenta-provokatéra. To prosím, aby bylo zaznamenáno. Má-li se použít nějaký terminus technicus, tak je to agent-dokumentarista, čili člověk, který má zdokumentovat případné provedení trestného činu. V žádném případě tato vláda nejednala a nebude jednat o agentu-provokatérovi.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR : Tak to, co padlo i na vládě, tak existuje judikatura, že naopak taková provokace vede ke zmaření toho trestního řízení a k osvobození toho člověka a myslím si, že to určitě není cílem a k tomu, bohužel, vedly ty minulé návrhy, které navrhovala v minulém funkčním období minulá vláda. Nevedly k cíli, který si od toho slibujeme, protože měly podle nás opačný účinek.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji, další dotaz? Televize Nova.
Lucie Brunclíková, televize Nova : Brunclíková, televize Nova, zpravodajství. Pane ministře, opozice tvrdí, že jste okopírovali jejich návrh, vy tedy tvrdíte, že nejde o agenta provokatéra, jestli nám jenom můžete osvětlit, jak by teda působil ten policejní agent. A jestli to není ta samá situace, jako je na Slovensku, kde myslím, že je agent provokatér.
Ivan Langer, ministr vnitra : Já vím, že opozice tvrdí spoustu věcí. Já mohu říct jen, že my postupujeme, na rozdíl od předcházející vlády, podle promyšlené strategie, promyšlené koncepce a ta je postavena na oněch třech pilířích, kdy na rozdíl od minula si velmi pečlivě uvědomujeme, že nejefektivnější boj proti korupci je zmenšování prostoru pro existenci korupce, proto tedy ona tři „p“ – prevence, průhlednost, postih. Korupce je přesně tam, kde někdo o nás rozhoduje, korupce je tam, když někdo rozdává peníze. Korupce je tedy více tam, kde stát více rozhoduje a více rozděluje peníze lidem. A na rozdíl od minula, my chceme velmi pečlivě a vyváženě postupovat ve všech těch třech pilířích, tedy tři „p“. Ten agent bude používán tak, jak tomu bylo u jiných forem trestné činnosti. V okamžiku, kdy policie získá informace o možném korupčním jednání, může na základě rozhodnutí soudce být do toho prostředí nasazen, získávat informace, získávat důkazy a ty následně shromažďovat tak, aby byly použitelné v trestním řízení. Problém korupce většinou spočívá v tom, že většinou jsou u ní přítomni pouze dva, možná tři lidé, a dostává se policie a orgány činné v trestním řízení často do důkazní nouze. My si od toho slibujeme větší počet důkazů a větší množství odsouzených.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji ministrovi vnitra, další dotaz?
Zuzana Janečková, MfD : Já bych se zeptala pana ministra Pospíšila tady k té věci agentů, jestli vy zaznamenáváte to, že korupce se těžko dokazuje, jestli vy si myslíte, že by to mohlo nějak pomoci v soudním řízení.
Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti : Tak pan ministr vnitra jasně řekl, korupce v zásadě je trestná činnost, jež se odvíjí mezi dvěma subjekty a tudíž se velice obtížně prokazuje. To znamená, tento posun určitě povede k lepšímu prokazování. Chci konstatovat, že my zrovna zítra máme shodou okolností jednání s doktorkou Veseckou nad tématem nakolik současná platná právní úprava je dostatečná, jaká přináší rizika, jaká je ochrana občanských práv, to znamená, pan premiér to již zmínil, my jsme dostali za úkol vyhodnotit současnou platnou právní úpravu, vyhodnotit činnost státních zástupců při kontrole agentů a tento materiál budeme zpracovávat pro vládu. Jinými slovy, já souhlasím s tím, že tento návrh byl vládou přijat, ptáte-li se na můj názor, protože si myslím, že nám to přinese to, co občas chybí, a to jest dostatečné důkazy k tomu, aby trestná činnost nebyla jen ozřejmena, ale byla též dokázána, to je bohužel praktický problém, ptáte-li se mne jako právníka a ministra spravedlnosti.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR : Já mám potřebu k tomu něco dodat. Já myslím, že jak já, tak ministr vnitra Ivan Langer, má zkušenosti se zneužíváním operativní techniky a nečekejte od nás, že bychom byli těmi, kteří budou zneužívání operativní techniky podporovat. To znamená, všechna ta opatření, a to je ten rozdíl proti minulému období, jsou velice citlivě vážena na lékárnických vahách. Na jedné straně chci ochránit občanská a lidská práva všech lidí, to znamená, to jsou ty naše návrhy směřující k možnosti obrany proti odposlechu. Všechny ty kroky, které nám dnešní opozice buď zamítala, které těžce prosazujeme i dnes , a na druhé straně efektivní nasazení těch prostředků. Třeba v boji proti terorismu, třeba v boji proti korupci, protože ta přece požírá ten systém zevnitř a všichni se jenom diví, že nakonec se nikdo neodsoudí, přestože všichni zúčastnění jsou přesvědčeni o tom, že odsouzen být měl. Je tam důkazní nouze. Takže na jedné straně ochránění lidských a občanských práv, na druhé straně jednoznačně nedostat se do důkazní nouze a mít k tomu dost prostředků pro odsouzení odsouzeníhodné činnosti. To nás provází. Ty diskuse jsou poměrně velmi složité, mohu vás ubezpečit, že přestože pro tento návrh hlasovala drtivá většina lidí, tak ta diskuse vedla i ke stanovení těchto dvou úkolů a uložení opravdu důsledného řešení používání veškeré operativní techniky. Já myslím, že číslo, které hovoří o tom kolikrát došlo v loňském roce k žádosti o seznam hovorů, nikoli o odposlech, ale pouze seznam a výčet těchto hovorů, mám pocit, že to číslo bylo přes 40000. To je přece taky průnik do nějakých občanských práv a toto všechno, podle mne, to co bylo v minulosti zanedbáno, tak to je přesně to, co my chceme na jedné straně omezit, na druhé straně zefektivnit.
Ivan Langer, ministr vnitra : Abychom spolu mluvili úplně otevřeně, tak bylo to 40000, nebylo to za celý loňský rok, ale bylo to za pouhopouhou polovinu tohoto roku. Vloni to bylo kolem 80000.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR : Tendence dostat pod stejný režim využívání operativní techniky nejenom ty, které známe, a vy je často uveřejňujete, ale samozřejmě celní správa a služby. To jsou věci, které se do těch čísel, které máme k dispozici my, a které máte k dispozici vy, ty tam nejsou. Toto všechno nás vedlo dlouhodobě k tomu, že tomu věnujeme obrovskou pozornost a já, nechci tady něco slibovat, ale říkám, že na lékárnických vahách zvažujeme každé prolomení, a na druhé straně zvyšujeme kontrolu, zvyšujeme možnost obrany.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji, další dotaz? Televize Prima se ještě hlásí.
Tomáš Drahoňovký, televize Prima : Já bych měl tentokrát dotaz na pana místopředsedu Nečase. Týká se to novely pracovního zákoníku. Při tom dialogu se sociálními partnery, bylo nutné přistoupit k nějakým změnám oproti původnímu návrhu ministerstva? Měli na vás nějaké speciální požadavky, které by se v té novele měli objevit?
Petr Nečas, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí : My jsme se dohodli na tripartitní bázi, což znamená, že to byla dohoda zástupců odborů, zástupců zaměstnavatelů a ministerstva práce a sociálních věcí, že tato novela bude rozšířena o některá další ustanovení, část z nich jsem tady vyjmenoval a my tam, kde byly již schopny se strany, sociální partneři, tedy zástupci odborů a zaměstnavatelů, dohodnout na té tendenci k určité liberalizaci, tak to má jednoznačnou podporu vlády, mne osobně, takže my jsme s přijetím těchto úprav neměli vůbec žádný problém, pouze tam, kde by mohl vznikat případný konflikt s ústavním pořádkem, tak tam jsme postupovali na základě dohody s legislativní radou vlády, respektive jejím předsedou, panem ministrem Svobodou.
Tomáš Drahoňovký, televize Prima : Dovolte ještě doplňující dotaz, protože právě tento dialog v tripartitě přiměl opozici k tomu, aby se, řekněme, obměkčila. Dneska jsem mluvil s panem Škromachem, ten říkal, že s vaší novelou nemá problém, ale prý se obává toho, že poslanci ODS přinesou spoustu pozměňovacích návrhů, které znění té novely úplně změní. Mě by jenom zajímalo, budete klást nějaké požadavky na poslance, nebo je přesvědčovat, aby nepřicházeli s pozměňovacími návrhy, popřípadě, aby tato novela byla odklepnuta hned v prvním čtení?
Petr Nečas, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí : Já musím říci, že i poslanci ví o tom, že v tuto chvíli, protože drtivá většina z nich se pod to podepsala, že je tady stížnost u Ústavního soudu a ví, že také po rozhodnutí Ústavního soudu bude vytvořena rozsáhlejší, koncepční, liberalizační, novela zákoníku práce. Bezesporu podněty, které budou vzneseny, tak budou vzaty vážně v potaz, a my začínáme v podstatě na té novele pracovat okamžitě. Vytvoříme pracovní tým nejenom z pracovníků ministerstva práce a sociálních věcí, ale z velké části i z externistů, který bude zpracovávat tuto koncepčnější novelu.
Markéta Hulpachová, Prague Post : Já jsem se chtěla zeptat pana ministra Pospíšila, jestli chystáte i další justiční reformy? A pokud ano, jestli se některé z nich budou týkat i Ústavního soudu.
Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti : Toto není první návrh zákona, který by vláda projednala, který by byl součástí reformy české justice. Jenom namátkou zmíním elektronický platební rozkaz, který také byl projednán i v parlamentu, exekuční novela, úprava detenčních ústavů, doručování a tak dále. V tuto chvíli ministerstvo dokončilo jednu z nejrozsáhlejších novel občanského soudního řádu, která kdy byla připravena, má celkem 150 bodů a kompletně mění, pokud bude schválena, civilní řízení v České republice. Doručování, protokolování, průběh řízení a tak dále. Justiční reforma má čtyři pilíře, čtyři základní oblasti, které se týkají personálií, to je to dnešní téma, vyšší soudní úředníci, nových kodexů. Máme zpracovaný, jak víte, trestní zákoník, který dnes je na webu, občané jej připomínkují, je zpracován věcný záměr trestního řádu, dokončuje se občanský zákoník. Mluvil jsem o občanském soudním řádu, pak je tu celková elektronizace české justice, minulý týden jsme s panem premiérem otevírali elektronické podatelny, počítám se spuštěním elektronického infosoudu a počítáme též s tím, že dojde k výraznému otevření justice veřejnosti. Takže těch věcí je celá řada. Již třetina návrhů zákonů, pokud to mám říct takto kvantitativně je připravena. Počítáme s tím, že během listopadu proběhne velká resortní konference na Žofíně, kde chceme s odbornou veřejností vydiskutovat již to, co je připraveno a co by mělo být připraveno. Takže celé shrnutí justiční reformy a prezentace justiční reformy jako celku proběhne ještě během tohoto podzimu a, jak jsem řekl, odhadem taková třetina věci je již buď připravena nebo je před dokončením. Ptala jste se na Ústavní soud. O tomto probíhá intenzivní jednání. Ústavní soud jako takový není v justiční reformě zahrnut, ale diskutujeme o tom, zda nezměnit strukturu rozhodování na Ústavním soudu. Máme připravený návrh, který však chceme ještě diskutovat, protože má též celou řadu odpůrců, to znamená je to téma, které se bude ještě diskutovat a souvisí s tématem Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v České republice. Je to širší téma, které by mělo být také připraveno v podobě úprav, ale zatím o tom diskutujeme.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji. Já bych teď ráda omluvila předsedu vlády, který musí na důležité jednání a pokračujeme v tiskové konferenci.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR : Já se omlouvám…
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Další dotaz? Aha, takže vám děkujeme. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter