Tiskové konference

29. 10. 2007 13:49

Tisková konference po jednání vlády v pondělí 29.10.2007

Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády ČR. Vítám zde vicepremiéra pana Jiřího Čunka, vítám zde ministra zemědělství pana Petra Gandaloviče a vítám zde také ministra zdravotnictví pana Tomáše Julínka. Na úvod dám slovo panu vicepremiérovi Čunkovi, který vás stručně seznámí s jednáním vlády.
Jiří Čunek, první místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Dobrý den vám všem. Program máte zřejmě před sebou, proto asi tušíte to naše zastoupení. To znamená kolegy Julínka a Gandaloviče. Mimo jiné, v pořadu jednání se bodem 2 vláda zabývala návrhem zákona o nabídkách převzetí a změně některých dalších zákonů. Jde v zásadě o to, že dochází k takové úpravě, která zamezí, je to zákaz dispozice s cennými papíry spojený s možností uložení pokuty a tak dále. Takže, to jsou záležitosti, které mají zpřesňovat, zlepšit zákon, který doposud v obchodním zákoníku, úpravy, které jsou doposud platné. Ten bod 1, to jsou vždycky záležitosti evropského charakteru, které jsme dnes probírali. Protože tam dnes byly záležitosti, které byly v režimu tajné a vyhrazené, tak o těch vláda jednala dlouho, ale nemůžeme o nich, samozřejmě, informovat. Bod 3 je právě záležitost Státního zemědělského intervenčního fondu, okomentuje jej sám pan kolega Gandalovič. Bod 4 byl bod, kdy byla předložena změna Státního fondu rozvoje bydlení. Tento bod schválen nebyl, protože se v zásadě jednalo o výjimku, která by měla podpořit jedinou obec, a to obec Skorošice. S ohledem na to, že tato obec dostala od ministerstva pro místní rozvoj v minulých letech dotaci na výstavbu bytů, ale tu nemůže realizovat z toho důvodu, že se ukázalo, že jsou tam restituční pozemky a díky tomu by muselo dojít k nějakému prolomení toho restitučního zákona, což je v právním slova smyslu, my jsme našli cestu, kdy tomu tak není, přesto ale někteří členové vlády s tímto nesouhlasili, takže tento bod neprošel. Říkám, týká se to jediné obce v tomto vážném případu. Jinak je to záležitost, která brzdí mnoho obcí v rozvoji, protože všechny stavby, které vyžadují stavební povolení, mají být realizovány na pozemcích takto specifikovaných, tak vždycky jsou velkým problémem. Bod 5 byl vypuštěn, neprobíral se a pak body 6, 7, 8 byly závěry kontrolního úřadu, a to ať už k ministerstvu zemědělství, případně k ministerstvu dopravy, takže, vše nechám případně na dotazy. Bod 9 je záležitost organizačního řešení Záchranného leteckého systému, to znamená Integrovaného záchranného systému, který nějakým způsobem rozvede pan kolega Julínek. Předposlední, vlastně ne, byl přídavek. Bod 10, to byla změna finančních a termínových ukazatelů k programů reprodukce majetku. Týká se zdravotnictví, takže zodpoví kolega Julínek. Pak byl do vlády zařazen bod 22, který pojednával o CzechPointech. Šlo tedy o to, jakým způsobem mají obce nakládat s padesátitisícovou dotací, která právě na CzechPointy je určena. Je to tedy především na zajištění kvalitních počítačů a těchto služeb tak, aby CzechPoint mohl fungovat. Poslední bod, který vláda projednávala, byl bod velmi nepříjemný, protože se jednalo o 430-ti milionovou dotaci. Nebo řekněme v eurech 13-ti milionovou dotaci, kterou jsme obdrželi v roce 1994 z EU. S touto dotací však bylo špatně nakládáno, a to asi tak, že sto milionů bylo vyvedeno nějakým způsobem nějaké holandské firmě, která byla poradenskou firmou a účtovala si sto milionů z těch 430 mil. za poradenské služby. Pak tam byly další náklady a nám tady bez toho, aby nějaký podnikatelský subjekt obdržel finanční prostředky, tak zbylo zhruba 210 milionů korun. Vláda stála před rozhodnutím, jak s touto situací, kterou, samozřejmě, šetří policie, naložit. Dokonce je u městského soudu v Praze tato záležitost, takže je to posunuto již daleko. Nakonec se vláda rozhodla pro řešení, že než vrátit EU všechny prostředky, raději obnovíme celý ten program, doložíme ze státního rozpočtu prostředky tak, aby ten program potom přes ministerstvo průmyslu a Českomoravskou záruční a rozvojovou banku mohl být použit našim drobným podnikatelům, pro které je určen. Takže, to byl jeden z bodů, dlouhých bodů na jednání vlády. Děkuji vám.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Děkuji panu vicepremiérovi. Nyní dávám slovo panu ministru zemědělství Petru Gandalovičovi.
Petr Gandalovič, ministr zemědělství: Resort zemědělství měl na dnešním jednání dva velmi důležité body. Jedním byl kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu ve věci nakládání s prostředky na vybudování kanalizací a čistíren odpadních vod. Tento závěr v podstatě konstatoval to, co víme, že závazek, ke kterému minulé vlády přistoupily v souvislosti s přistoupením do EU, to znamená závazek do roku 2010 splnit náročná pravidla čištění odpadních vod ve všech obcích nad 2000 obyvatel, tento závazek je velmi obtížně realizovatelný. NKÚ konstatoval, že za ta minulá léta, to znamená od roku 2003 do roku 2006, byly vždy na tento účel vynakládány menší prostředky, než by bylo potřebné podle schválené koncepce a podle toho harmonogramu splnění tohoto pravidla. My jsme s panem ministrem Bursíkem přijali úkol od vlády, informovat podrobně o této situaci. Nicméně, já už teď mohu říci, že pokud se nepodaří v krátké době schválit operační program Životní prostředí a uvolnit prostředky pro tu oblast čištění odpadních vod, tak tento termín bude velmi obtížně dosažitelný. Se všemi důsledky, které to jak pro ČR samotnou, tak pro ty obce a města bude mít. Co se týká druhého materiálu, tak to byla novela zákona o zemědělství. Jedná se o poměrně drobnou novelu, nicméně, z pohledu resortu velmi významnou. Jak víte, v resortu zemědělství působí Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond. Tento fond poskytuje celou řadu důležitých podpůrných programů, většinou spočívajících v tom, že hradíme úroky pro zemědělce, kteří si vezmou úvěr na nákup techniky, případně na nákup půdy. Tyto programy jsou velmi účinné, jsou zemědělci velmi oblíbené a vláda tím, že schválila tuto novelu, posílá ji do Parlamentu, tak vlastně dává najevo, že s těmito programy počítá i nadále, že vedle těch evropských peněz chceme mít ještě prostředky z rozpočtu PGRLF, které doplňují ty evropské peníze a v řadě případů jsou podstatně efektivnější a účinnější. Takže, to jsou mé poznámky k bodům, které byly na tomto programu jednání vlády. Děkuji.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Děkuji panu ministrovi zemědělství. Nyní má slovo ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.
Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, jenom krátký komentář k těm mým dvěma bodům. Ten první, to bylo usnesení vlády, které dává šanci na zajištění organizace Letecké záchranné služby. Dává podmínky pro provozování této služby na další období. Tato služba se bude nově nasmlouvávat v roce 2009, ale už teď je třeba připravit pro to prostředí. Součástí toho usnesení byl úkol, který jsem splnil, a to je předložení malé novely zákona číslo 20/1966, kdy je jednoznačně v tomto zákonu řečeno, že tuto službu zajišťuje stát. Také ji platí a zajišťuje. Ono tomu tak bylo i v minulé době, ale, protože to původní usnesení bylo z roku 2001 a v roce 2002 byly převedeny záchranné služby na kraje, tak to provedení tendru v roce 2002 bylo v rozporu se zákonem. Proto já v té praxi nechci pokračovat a chci, aby bylo úplně jednoznačné, že tuto službu platí a zajišťuje stát, jakkoliv potom tyto vrtulníky startují z konkrétních letišť při stanicích záchranné služby, takže to bylo, zjednodušeně. Jádro tohoto usnesení, včetně zásad pro provoz těchto vrtulníků, které se potom stanou podmínkami těch kontraktů nebo budou předurčovat podmínky těch kontraktů. Ten druhý bod byl celkem bod, který možná ani nemusí být komentován na tiskové konferenci. Jednalo se o běžnou agendu přesunu prostředků a změnu ukazatelů státního rozpočtu. Nicméně, já jsem využil i na vládě, a využiji to i teď, při této příležitosti, zmínil naše snahy racionalizovat investice ve zdravotnictví, protože se mi zdá, že některé kroky ministerstva zdravotnictví nejsou vnímány jako racionalizační a že je více slyšeno- lékařská veřejnost, guru české medicíny, profesoři, vynikající v medicíně - ale rozhodně to nejsou ti garanti racionálního investování ve zdravotnictví. Toto projednávání této běžné agendy spočívalo v tom, že jednak se ušetřilo ze státního rozpočtu asi 500 milionů a jednak se zkrátily termíny staveb, které se týkají především Motola, kdy se zároveň tím snižuje riziko, že by se naopak zvyšovaly nároky ze státního rozpočtu při provádění stavby. Snažili jsme se, v rámci možností a smluvních podmínek a rozestavěnosti, racionalizovat stavbu dětského pavilonu v Motole. Zamítli jsme plánovanou půjčku z evropských peněz, která by znamenala také obsluhu státního rozpočtu a přesto si myslím, že tento pavilon bude dobře sloužit dětem a možná je ještě nadstandardní, co se týče provozních nákladů. Ne, že by nebyl vhodný pro léčbu dětí, ale i v medicíně, zdravotnictví, se musí investice provádět racionálně. Takže, i tento příklad a další kroky ve zdravotnictví, kde možná budeme podobné materiály předkládat, kdy budeme přesouvat z kapitoly do kapitoly nebo v rámci jednotlivých programů měnit termíny, jsou, vězte, za účelem racionalizovat, koncentrovat drahou péči tak, aby nás to nestálo, jako daňové poplatníky, více peněz a nebo, abychom ty peníze, které k dispozici na investování ve zdravotnictví jsou, mohli využít daleko efektivněji a šířeji pro více subjektů.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Děkuji členům vlády, nyní je prostor pro vaše dotazy. Česká televize.
Daniel Takáč, Česká televize: Dobrý den, já bych asi pana místopředsedu Čunka chtěl poprosit, jednak, jestli může být konkrétnější ohledně těch vyvedených sta milionů kamsi do Holandska. Jaké firmy a jakého projektu se to týkalo? Abychom měli nějaké konkrétnější informace, to by byla jedna věc. Druhá věc, měli jste mít na stole, pokud jde o ty závěry NKÚ, závěr týkající se rozvoje dopravní infrastruktury a silniční a dálniční sítě v ČR. Ta zpráva byla kritická, že nejsou koncepční materiály a že se, zjednodušeně řečeno, můžou u nás stavět neefektivně. Jaké stanovisko k tomu vláda zaujala? Případně nějaké kroky do budoucna. Děkuji.
Jiří Čunek, první místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Takže, k té první otázce. Je to tak, že v rámci programu Phare, který byl v ČR realizován, to jsou ty tzv. předstrukturální programy, to byl program pro podporu malého a středního podnikání. Na základě tohoto programu k nám přicestovalo těchto 13 milionů eur a tento program měl být realizován, tehdy to bylo ještě ministerstvo hospodářství, které ho mělo realizovat. Později bylo přeměněno na ministerstvo pro místní rozvoj. Tyto prostředky putovaly do různých společností, které tvořila ta ministerstva, to znamená, část těch prostředků se zúřadovala, spotřebovala velmi nesprávně, na tu vlastní implementaci, což je slovo, které v sobě obsahuje všechny byrokratické postupy, které jsou potřeba učinit, aby dotace byla správně zužitkována. Samozřejmě, tady by to bylo naprosto nepřiměřené, protože to také bylo kolem sta milionů. A těch sto milionů bylo dáno poradenské firmě, která, ta holandská společnost, která se jmenovala CVP, jako finanční poradenství. Takže, když si vezmete to, že de facto 50 % těchto prostředků bylo v zásadě použito jenom na administrativu, tak to samo už o sobě svědčí o naprosto nehospodárném nakládání s těmito prostředky. Později se ty záležitosti, asi před dvěma lety, začaly zkoumat a v tuto chvíli pokračuje ministerstvo, zahajuje ministerstvo, ten soudní spor s těmi, kteří byli odpovědni za toto chování. Co se týká materiálu číslo 8, tuším, to je záležitost závěrů NKÚ, tak tam nakonec vláda schválila úkol pro ministra Řebíčka, teď prosím kolegy, aby mě opravili, kdyby tomu tak nebylo, do 31. 12. předložit určitý rozbor, jak dále budeme efektivně kontrolovat již přijaté projekty, protože jak všichni víme, tak silniční a dálniční síť, to jsou projekty mnoha let a ten harmonogram, který vláda schválila, ten je na mnoho let dopředu. Takže, teď nám jde také o to, aby ministerstvo dopravy prověřilo ty projekty, které již jsou v přípravě pro realizaci. Zda jsou u nich splněny všechny náležitosti hospodárnosti. Tím myslíme třeba i to, jestli předložený projekt mostu, jestli ten most není zbytečně velký, aby v zásadě byly dodrženy podmínky hospodárnosti, přeženu-li to, taky, aby to nebyla dvojproudová silnice jenom pro kola. Z tohoto pohledu tento úkol pan ministr Řebíček přijal.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Děkuji panu vicepremiérovi. Jsou nějaké další dotazy? Prosím.
Redaktorka, ČRo1: Dobrý den, Vařeková, já mám asi dotaz na pana ministra Julínka. Můžete jenom stručně shrnout ty výsledky zprávy o užívání drog v roce 2006 v ČR s tím, jestli třeba vláda nějakým způsobem změní protidrogovou politiku a kolik peněz na protidrogovou politiku půjde? Děkuji.
Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví: Vláda o tomto materiálu nejednala v rozpravě. Tento materiál je pouze zprávou, takže teď vám nemohu posloužit ani konkrétními údaji, musel bych to mít před sebou. Z hlavy to opravdu nevím. Není problém si to z toho zjistit, říkám, jedná se o rutinní vyhodnocení. Nešlo o nějaké zásadní zvraty v této politice, tento materiál tak, aby byl zajímavý třeba pro média, jsme probírali asi před měsícem a půl pro následující období. Toto byla jenom rutinní zpráva.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Prosím, Česká televize, potom Prima.
Daniel Takáč, Česká televize: Ještě jednou dobrý den. Chtěl bych asi opět na pana vicepremiéra Čunka. Pan premiér Topolánek tu představil jakousi, řekněme, komunikační strategii, kterak prezentovat práce vlády v různých oblastech, mimo jiné tady mluvil o tom, že to není záležitost ODS, že to není záležitost lidovců či zelených, že to je koaliční záležitost. Tedy, jak jste s tím projektem PPP, pěti premiérských priorit, vy spokojen, jak se na něm budete podílet, jak na něm KDU-ČSL bude participovat? To by byla jedna věc. Druhá věc by se týkala projevu pana prezidenta při příležitosti 28. října. Kterak ho hodnotíte, ta fakta, která pan prezident tam prezentoval, zahraniční politika, vztah k Rakousku, jaderná problematika atd. Děkuji.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Já ještě, než nechám pana vicepremiéra odpovědět, budu malinko nezdvořilý, omlouvám se, KDU-ČSL na tom nebude participovat, nebude na tom participovat ani ODS, je to skutečně vládní projekt. To jenom, abych upřesnil tu otázku.
Daniel Takáč, Česká televize: Já jsem tu prezentoval slova premiéra Topolánka tak, jak o tom mluvil on, že to není záležitost ani ODS ani KDU-ČSL ani Strany zelených. Kterak to pan vicepremiér hodnotí, kterak na tom bude on participovat?
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Právě proto trvám na slovech premiéra, že to není záležitost ani ODS, ani Strany zelených ani KDU-ČSL, ale je to záležitost vlády. My skutečně tyto věci, které jsou stranické, které jsou vládní, rozlišujeme. To jenom pro upřesnění toho dotazu.
Jiří Čunek, první místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Takže odpověď je z mé strany taková, že vy jste sice řekl PPP a pak jste doplnil pět „P“. Je to tak? Pan premiér…
Daniel Takáč, Česká televize: Pan premiér to uvedl jako PPP, pět premiérských priorit.
Jiří Čunek, první místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Ten partnership projekt, k tomu bych se měl kompetenci vyjádřit, to je určitě možné, protože PPP projekty jsou v mé gesci, ale na ty se neptáte, což je škoda. Co se týká pěti „P“ třeba, pěti priorit, tak určitě, zřejmě, zdejší tiskový odbor připravuje materiál, který bude zřejmě předložen vládě, vláda ho zatím neprojednávala. Takže, to znamená strategii komunikace, takže na to nemohu odpovědět.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Jinak ta první priorita, zdroje a veřejné finance, připravil, samozřejmě, ministr Kalousek, který je za KDU-ČSL.
Daniel Takáč, Česká televize: A prezidentský projev?
Jiří Čunek, první místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Prezidentský projev. Dneska na vládě projednáván nebyl, tedy, to je pravda. Ale v každém případě, to je záležitost odpovědi každého ministra nebo předsedy stran, což tedy, nepatří tak úplně na tiskovku po vládě.
Daniel Takáč, Česká televize: Já bych vás poprosil jako předsedu strany.
Jiří Čunek, první místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Ale to bych tu musel mít svoje kolegy, aby to bylo nějak vyvážené. Já mohu říct, že tomu projevu jsem zatleskal, protože s mnoha jeho body se dokáži ztotožnit.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Děkuji panu Takáčovi a panu vicepremiérovi. Jsou nějaké další dotazy? Prima.
Tomáš Drahoňovský, televize Prima: Já jsem měl vlastně podobné dva dotazy jako kolega Takáš. Nicméně, chtěl jsem se zeptat na osobní hodnocení toho prezidentského projevu, za každého pana ministra zvlášť. Jak vám konvenoval, jak se vám líbil?
Jiří Čunek, první místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: To zkoumáte statečnost členů ODS?
Tomáš Drahoňovský, televize Prima: To, ne. Statečnost rozhodně ne, ale každý má určitě nějaké osobní preference. Tak, zda-li se tam v tom projevu třeba odrazily? Ta druhá otázka se týkala také těch pěti premiérských priorit. Vy, co by ministři, jak jsem tedy pochopil od vás, pane vicepremiére, vy jste o této komunikační strategii nevěděli?
Jiří Čunek, první místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Já jsem věděl o tom, že se tento materiál připravuje. Také pan premiér o tom nemluvil tajně, ale i veřejně. Někdy na vládě diskutujeme při nějakém materiálu, ne tedy zvlášť při konkrétním materiálu o komunikační strategii, ten tam nebyl, o tom, jak dokázat správně komunikovat s veřejností tak, abychom nebyli vláčení jak vlády pouze těmi negativními skutečnostmi. Mohu znovu zopakovat např. materiál, který jsem tady představil, který je zásadně negativní. To je materiál, kdy se nějakým způsobem nehospodárně nakládalo se 400 miliony, nichž 50 % vyletělo. Ano, část bylo jistě užito, řekněme, pro nějakou správnou administraci, ale vetší část z těch 200 milionů, ta je pryč. Díky tomu, že jste mne takto vybídl, tak opakuji, vláda, a teď se omlouvám, zpátky k tomu materiálu, vláda tady má jedinou možnost. Buď vrátí do Bruselu, vezme těch 200 milionů, co zbyly a těch 200 milionů, které chybí dodá z vlastních , a pošle je pryč. Nebo dá svých vlastních 400 milionů, program nově zrekonstruuje, použije ho a pak vlastně jí bude chybět jenom těch 200 chybějících. To znamená, že je to pro státní rozpočet stejné, až na to, že bychom Bruselu vrátili 200 milionů, tak je nebudeme vracet a použijeme je pro naše podnikatele. Takže, je to dědictví minulosti, které je sice negativní, nicméně, věřím, že toto je nejlepší způsob, jak s těmito prostředky naložit. Teď se omlouvám, že jsem to neřekl dost jasně, ale to je ta komunikační strategie, na té budou pracovat kolegové a my tím pádem jsme o tom ještě nejednali, ale víme o tom, že jednou jednat budeme, až ten materiál bude předložen.
Tomáš Drahoňovský, televize Prima: Jasně, takže, promiňte, jenom doplnění, ta komunikační strategie, kterou dnes předložil premiér, na tu neměla vláda zatím žádný vliv?
Jiří Čunek, první místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Dnes žádná komunikační strategie předložena nebyla.
Tomáš Drahoňovský, televize Prima: Byla. Pan premiér k tomu měl tiskovou konferenci před tiskovou konferencí vlády, to je těch pět premiérských priorit.
Jiří Čunek, první místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Ale to v tom případě nestihl. Pan premiér odjížděl dříve. Jednání vlády jsem asi od 11:30 řídil já a tento materiál nebyl projednáván, protože se zdržela vláda i na těch bodech označených „Vyhrazené“ a „Tajné“, o kterých, samozřejmě, neinformujeme, tak se to nestihlo.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Já dám slovo ještě panu ministrovi Julínkovi k tomuto bodu.
Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví: Já si jednoznačně myslím, že premiér je samostatná politická osoba, já také říkám své preference, jako minstr zdravotnictví. Pak s tím jdu někdy na vládu. Takže, já to vnímám takto. Jednoznačně, co já vím, ten základní obsah, tak se jedná pouze o shrnutí programových cílů vlády, které jsou takto marketingově zabaleny, aby z toho priority byly pro veřejnost vidět. To chápu jako výstup politika Topolánka, předsedy vlády, který si dělá svou politiku, takže určitě se k tomu dostaneme na vládě, ale není to klasický bod na projednávání vlády.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Mimochodem, já k tomu jenom poznamenám, že obsahově to, co jste slyšeli dnes, pan premiér Topolánek již prezentoval před několika týdny, prezentoval těch pět priorit, prezentoval také těch 190 programových cílů, prezentoval 10 oblastí vládního programového prohlášení. Jediné, co jste dneska viděli, viděli jste grafické ikony, a jak je vidět, tak to zapůsobilo. To je dobře. Další informace se dozvíte poté, co budou předloženy další věci vládě a co bude tento projekt prezentován se všemi dopady. Dnes byly prezentovány jen ty grafické ikony.
Tomáš Drahoňovský, televize Prima: Já bych poprosil o tu druhou část otázky, o ten prezidentský projev.
Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví: Dobře, já, když jsem měl poslední slovo, tak budu pokračovat. Jen poznámku, já si myslím, že je dobré čas od času nějak zvýraznit Programové prohlášení vlády, protože se na to zapomene, a to dokonce i v koalici mezi koaličními poslanci, považuji to za velmi dobrý krok i občanům i zákonodárným sborům přiblížit to a zopakovat. Co se týče prezidentského projevu, pro mě názory Václava Klause nejsou ničím novým a ony se tam promítly. Já bych spíš upozornil, po tom pětiletém období, které mu teď bude končit, že je naprosto konzistentní, že jsem nezažil v žádných projevech rozpory, jiné postoje. Někdo prostě zdůrazňuje něco víc, něco méně. Nicméně, pro ČR je strašně důležité, aby měla prezidenta, který má jasné názory, který je jasně vyprofilovaný, je čitelný jak pro občany, tak pro politickou scénu uvnitř i v zahraničí. To na tom oceňuji, že ačkoliv se mu blíží volba, tak, že zůstal Václavem Klausem a že to říkal jasně a zřetelně, samozřejmě, na něco kladl aktuálně důraz.
Petr Gandalovič, ministr zemědělství: Asi budu na řadě já. Já si myslím, že v první řadě je potřeba říci, že zahraniční politika je odpovědností vlády. Pan prezident se ve svém projevu věnoval zahraniční politice a skoro ve sto procentech věcí je se svou politikou v souladu s politikou vlády. To je dobře. Pokud se ptáte na tu otázku atomové energie, musím říci, že já osobně s tím stanoviskem plně souhlasím, jako člen vlády jsem ovšem vázán Programovým prohlášením vlády, to na téma jaderné energetiky také hovoří jasně, takže, tady musím říci, určitý rozdíl je, ale myslím si, že je to rozdíl, který je pochopitelný a občanům naší země je celkem srozumitelný. Jinak musím říci, že jsem velice spokojen s výběrem oceněných osobností, že to dává skutečně obraz o velmi správném morálním a hodnotovém zaměření České republiky a toho, jakých osobností si Česká republika vlastně prostřednictvím svého prezidenta váží.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Děkuji, televize Nova, dáme přednost dámě, která už měla mikrofon v ruce.
Redaktorka, televize Nova: Já bych se vrátila ještě k tomu programu Phare, v krátkosti k těm 13 mil. eur. Vy jste říkal, že se vláda shodla, že to bude řešit nějakou soudní cestou. Můžete říct nějaké jména, která to měla na starosti a za kým celý ten problém jde?
Jiří Čunek, první místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Ten problém vznikl nebo jeho počátek je z let 1994-1996, pak v zásadě všichni, kteří si přehazovali tento horký brambor, tak ho lepším či horším způsobem řešili. Takže, ten problém je od roku 1994 v rukou všech ministrů, mně to přicestovalo již jako záležitost, která je k dořešení soudně, takže, tam už ministerstvo nemá mnoho nějakých variant. Já jsem v zásadě jenom předložil řešení, aby Česká republika nepřišla, když už přišla o 200 milionů, aby nepřišla o těch dalších 200 milionů. V zásadě, mně už přináleží jenom to řešení, ty ostatní věci jsou věcí policie a soudu, tam už toho moc nenaděláme.
Redaktorka televize Nova: Kdo uzavíral smlouvu s tou firmou, to nevíte? Nebo nemůžete říct?
Jiří Čunek, první místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: V průběhu těch let, to bych musel vzít celý ten spis a ten já jsem ani nezkoumal, protože, když je to u soudu, tak já s tím nemohu nic udělat, to už řeší soud, právě ty věci, kdo to podepsal a tak dále. Já skutečně řeším jenom to, abychom nepřišli o 200 milionů korun. Předložil jsem to vládě, vláda s tímto řešením souhlasila. Takže, nic víc, nic míň.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Prosím, Česká televize.
Daniel Takáč, Česká televize: Já bych chtěl ještě poslední větou poprosit, vzhledem k tomu, že před vládou zasedal vládní výbor pro zpravodajské služby, jestli vláda dostala nějakou informaci ohledně úniku informací z BIS, případně jestli se mluvilo o případném odvolání či dalším setrvání ve funkci pana ředitele Langa.
Jiří Čunek, první místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Vzhledem k tomu, že tato skupina ministrů, ve které jsem byl, bohužel, jenom já ze zde přítomných ministrů, jedná v režimu „Přísně tajné“, tak i kdybych chtěl, a já bych chtěl rád, ale určitě vám nemohu na tuto otázku odpovědět.
Daniel Takáč, Česká televize: Jestli se tedy mluví o osudu pana Langa nebo ne?
Jiří Čunek, první místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Myslím si, že z tohoto jednání, v zásadě, nemá žádný z přítomných členů vlády právo vynést žádnou informaci. Jedině, že se tato informace promítne do jednání vlády a dohodneme se, co s ní. Je možné uveřejnit, nic takového nebylo. Mohu vás ubezpečit, že jenom to, že žádné drama se nekonalo, ale jednalo se o mnoha zprávách.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Děkuji panu vicepremiérovi za to, že dodržuje zákon. Jsou nějaké další dotazy? Nejsou. Tak já vám děkuji. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter